Sections
< All Topics
Print

31. TABARRUK KA MA’ANA AUR MAFHOOM [Seeking Blessings]

Tabarruk ka Ma’ana

 
LUGHWI:

“Lughat” mein kisi cheez ka ziada hona aur uska sabit rehna.

 
SHARAI:

Shari’at” mein barakat ki talab aur uski umeed aur tabarruk ka aiteqad.

TABARRUK KI AQSAAM:

Tabarruk ki (2) do aqsaam hain: 

1. Mashroo Tabarruk

2. Mamnoo Tabarruk.

1. Mashroo Tabarruk: 

(i) Nabic(ﷺ) ki zaat aur Aap ﷺ ke Jasd e athr se munfasil hone waali cheezon se tabarruk hasil karna- Tabarruk ki ye qism Nabi (ﷺ) ki  hayat mubarak ke saath khaas thi.

(ii) Mashroo aqwaal aur a’maal se tabarruk: Yani wo a’maal aur aqwaal jinse insaan ko khair aur barakat hasil hojae- jese keh Qur’an-e-Majeed ki tilawat, Allah Ta’aala ka zikr, aur ilm ki majalis me haziri dena.

(iii) In maqamat se tabarruk hasil karna jinhen Allah Ta’aala ne ba-barakat banaya hai- jese: Masajid, Makkah aur Madina aur Sham- in jagahon se tabarruk hasil karne se maqsood ye hai keh yahan par naikiyon ke mashroo kaam kiye jae [Jinse barakat peda ho] aisa nahi keh yahan ki deewaron; patharon aur sutunon wagherah ko chhua aur chuma jae-[ya unke saath apne gaal malay jaen]

(iv) In auqat se barakat hasil karna jinhen Allah Ta’aala ne fazal o barakat ke liye khaas kiya hai jese keh Ramazan ka mahina; Zil hajjah ke shuru ke 10 din, Shab-e-Qadr aur har raat ka akhiri hessa.

Waqt se tabarruk aise hasil hoga keh: un auqat mein kasrat ke saath neki ke kaam kiye jae, aur mashroo tareeqe par Allah ki ibadat ki jae.

(V) In makulat ke khaane se barakat hasil karna jinhen Allah Ta’aala ne ba-barakat banaya hai: jese zaitun ka tel , Shehd, dudh, kalonji aur Aab e Zamzam.

2. Mamnoo Tabarruk: 

(i) Mamnoo jagahon aur jamadaat se tabarruk hasil karna: Maslan un maqamat ki deewaron aur darwaazon aur khirkiyon ko chhu kar unse barakat hasil karna aur wahan ki mitti se apne mareezon ki shifayabi chahna jahan ke muta’alliq barakat sabit hai.

*Anbiya aur saliheen ki qabron par aur mazaraat se tabarruk ka aqeedah rakhna.

(Saliheen ki Qabron par ja kar tabarruk hasil karna jis tarah ke laat ke pujaari karte the ya darakhton aur patharon se barakat hasil karna jese uzza aur manat ke ▫️parstaron ka shaivah tha, yaksan no’iyat ka shirk hai- lehaza jo shakhs is daur mein saliheen ki qabron se usi tarha ki tawaqquaat rakhta hai ya kisi darakht aur pathar ki touqeer karta hai aur us se madad ka talin hota hai usne bhi goya Mushrikeen-e-Arab jese fail kiya- yehi nahi balke is zamane ke musalmaan is silsile mein tou mushrikeen-e-arab se kaheen agay barh gae hain- Abu Waaqad Qureshi ( رضی اللہ عنہ) bayan karte hain keh:

“Hum jung hunain ke mouqe par Muhammad (ﷺ) ke sath maqam e hunain ki tarf jarahe the- aur hamara zamana e kufr naya naya guzra tha- Raaste mein ek jagah beri ka darakht aya jisko Zaat-e-Anwaat kaha jata tha- mushrikeen is darakht ke paas baithna bayes e barakat khayal karte the aur apne hathiyaar bhi barakat ke liye us darakht par latkaya karte the- chalte chalte isi darakht ke paas se ham guzre tou hum ne Aap (ﷺ) se arz ki keh:

’ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاطٍ کَمَا لَہُمْ ذَاتَ اَنْوَاطٍ ‘

‘Jese Mushrikeen ke liye Zaat-e-Anwaat hai, wese hamare liye bhi aik zaat-e-Anwaat muqarrar farmaadijie’ , Rasool Allah (ﷺ) ne farmaaya: ‘Allahu akbar’ aur farmaaya: 

‘ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللّٰهُ اَکْبَر کہااورفرمایا:

((اَنَّہَا السُّنَنُ قُلْتُمْ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِہٖ کَمَا قَالَتْ بَنُوْ اِسْرَائِیْلَ لِمُوْسٰی اِجْعَلْ لَّنَآ اِلٰہًا کَمَا لَہُمْ اٰلِھٰۃٌ قَالَ اِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْہَلُوْنَ لَتَرْ کَبُنَّ سُنَنَ مَنْ کَا نَ قَبْلَکُمْ))

(رواہ الترمذی و صححہ)۔ ’’ 

‘Allah ki Qasm! Tum bilkul wohi baat keh rahe ho jo Bani israeel ne Janab e Moosa (علیہ السلام) se kahi thi keh < Ae Moosa (علیہ السلام) ! Hamare liye bhi koi aisa mabood banaden jese un logon ke mabood hai> Moosa (علیہ السلام) ne kaha: <tum log bari nadaani ki baten karte ho>

(Phir farmaaya) tum bhi agli ummaton ke tareeqon par chalo ge’. ”

Mushrikeen us darakht ki azmat o jalalat ke paish e nazar iske paas baithna bayes-e-barakat samajhte the- yani barakat hasil karne ki niyyat se us darakht par apne hathiyaar latkate the- un sahaba akram (رضی اللہ عنم) ne ye isliye kaha keh unke zehn mein ye baat peda hui keh ye bhi ‘indAllah pasandeeda aml hai, lehaza hum bhi tabarruk hasil kiya karen- agar unko ye ilm hota keh ye shirk hai tou wo Muhammad (ﷺ) ki mukhalifat ki kaise jurrat kar sakte the? Nabi (ﷺ) ne Sahaba (رضی اللہ عنم) ki is baat ko Bani israeel ke qawl se mushabeh qarar diya hai kyun keh dono ne ilah taln kiya tha jiski wo Allah Ta’aala ke siwae ibadat karen- Donon ke mutalibay ke alfaza agarche mukhtalif hain, taham ma’ana aik hi hain kyun keh alfaz ki tabdeeli se haqeeqat tou tabdeel nahi hojati.

2. Mamnoo Auqat se Tabarrukk hasil karna: 

*Jin auqat mein barakat ka husool sabit hai, un auqat mein ghair mashroo aur nid’at par mushtamil aisi ibadat karke barakat hasil karna jis ki koi daleel nahi.

*Aur aise auqat se tabarruk hasil karna jin ke ba-barakat hone ki koi shara’i daleel nahi- jese Muhammad (ﷺ) ki pedaish ka waqt : isra aur mairaj ki raat, 15 shaban ki raat ya wo din aur raaten jin mein koi tareekhi waqiyah pesh aya ho.

 

3. Saliheen ki shakhsiyat ya unke baqqiya jaat se mamnoo tabarruk hasil karna: 

Nabi (ﷺ) ki zaat aur Aap ﷺ ash’aar sharfiya ke elawah kisi ki zaat se ya baqqiya jaat se tabarruk hasil nahi kiya jasakta- ye tabarruk bhi Nabi (ﷺ) ki zindagi mein aap ﷺ ke saath khaas tha.

 

Tabarruk ke muta’alliq chand aham qawaid:

(A) Tabarruk hasil karna ibadat ka kaam hai aur koi ibadat is waqt nahi ki jasakti jab uske muta’alliq shara’i daleel moujood na ho.

(B) Har qism ki barakat sirf aur sirf Allah Ta’aala ki tarf se hai; Wohi uska kulli Maalik aur Mukhtaar aur Bakhshne wala hai- kisi ghair se barakat talb nahi ki jasakti.

2. Har qism ki barakat sirf aur sirf Allah Ta’ala wahadah Lasharik ki tarf se; wohi uska kulli maalik wo muqhtar aur bakhshne wala- kisi ghair se barakat talab nahi ki jaasakti.

3. Tabarruk usi cheez se hosakta hai jis mein barakat ka hona sabit ho- aur yeh bhi sirf muwahhid, Allah Ta’aala aur Us ke Rasool Nabi (ﷺ) par saccha imaan rakhne wale ke liye hi mufeed hai.

4. Tabarruk is cheez se hoga jiska ba-barakat hona shara’i nusoos se sabit ho aur uske liye ye bhi zaruri hai keh tabarruk hasil karne ka tareeqa bhi mashroo ho- aur insaan ke liye zaruri hota hai keh us haiyyat aur tareeqe mein apni tarfa se aijaad na kare, balke salaf e saliheen ke tareeqe par rahe.

REFERENCE:
KITAAB “TAWHEED MUYASSAR” / ASAAN TAWHEED
BY: “ABDULLAH BIN AHMAD AL HAWAIL”
28 / 50 Sharah Kitaab Al Tawheed Class 10 Part 01

TABARRUK(SEEKING BLESSINGS)

 

The allies of Allah are those who combine between Correct Belief and God Consciousness. Shaykh Al Islam Ibn Taymiyyah (may Allah be pleased with him) said: “Whosoever believes and is God conscious, is to Allah an Ally” and the proof of this is the statement of Allah the most high:

 “No doubt! Verily, the Auliya’ of Allah (i.e. those who believe in the Oneness of Allah, fear Allah, and abstain from all kinds of sins and evil deeds which he has forbidden) have no fear nor will they grieve. Those who have faith, and are Godwary”

[10:62]

Barakah:

Increase and Gain.

Tabarruk:

Seeking increase and gain.

Mubarak:

Is the person who benefits wherever he might be.

Tabarruk (Seeking Blessings) is divided into two types:

  1. Forbidden: Which includes that which has not been established or confirmed by any proof from the Quran or Sunnah in Shari’ah or common sense. This is from the types of Minor Shirk.
  2. Legislated: This can be further divided into two subcategories of minor Shirk:
  1. Religious – such as praying in Masjid Al-Haram in Makkah or in the Prophets Masjid in Madinah
  2. Sensory (tangible) – Such as Knowledge, supplication, and the likes. An individual can seek blessings from his knowledge, calling others to good, this is Barakah, because as a result of such good actions a great amount of good was achieved. For example the books of Shaykhul Islaam (Muhammad Ibn Abdul Wahaab) and others from the scholars whom Allah has placed immense amounts of Barakah in their works and the Ummah has benefited tremendously from them.

And that He makes you from those (people) that, when given, are thankful.

Blessings are a test, the proofs for this are many including:

 * “And We test you with evil and with good as trial”

[21:35]. 

* “And when [Solomon] saw it placed before him, he said, “This is from the favour of my Lord to test me whether I will be grateful or ungrateful. And whoever is grateful – his gratitude is only for [the benefit of] himself. And whoever is ungrateful – then indeed, my Lord is Free of need and Generous”

[27:40] 

* “As for man, when his Lord tries him by giving him honour and gifts, then he says (puffed up): “My Lord has honoured me”

[89:15] 

* In the narration of our Messenger «There were three from the sons of Israeel in which Allah wanted to test…».

Blessings are connected to Tawheed Al-Rububiyyah (Oneness of Allah’s Lordship) and Tawheed al-Uluhiyyah (Oneness of Worship) and giving thanks to Allah in regards to it divides into two:

Gratefulness after the occurrence of blessings is achieved by the following:

 

BY HEART:

By having sincere belief and complet e submiss ion that Allah is the provider and Bestowe r and that every blessing that occurs to the slave is solely from Allah.

THE TONGUE:

By relaying the blessing s Allah bestowe d upon you to others, praise, gratitud e and thanks to Allah as Allah the most high states “And as for the bountie s of your Lord then proclai m it” [93:11].

THE LIMBS:

By using such blessings in a matter that pleases Allah by doing acts of worship to get closer to Him, by staying away from sins and by impleme nting his comman dments.

Connecting oneself to Allah before the blessing:

This type requires from the slave unwavering belief and faith that the Bestower of blessings is Allah, the slave does not connect his heart to other than Allah nor does he seek good from anyone other than him. In the same manner Paradise is not sought from anyone except Allah seeing as he is the controller of it, we do not seek provision from other than Allah.

“And rely upon the Ever-Living who does not die, and exalt [Allah] with His praise. And sufficient is He to be, with the sins of His servants, Acquainted” [25:58]

“Verily, those whom you worship besides Allah have no power to give you provision, so seek your provision from Allah (Alone)” meaning seek it from only Allah and not from others, “And worship Him (Alone), and be grateful to Him” [29:17]

REFERENCE:
 BOOK: “THE THREE FUNDAMENTAL PRINCIPLES” 
EXPLANATION BY “Sheikh Haytham ibn Muhammad sarhan” @ Teacher at the prophet’s mosque)

تبرک کا معنی و مفہوم

تبرک کا معنی :

لغت میں :

کسی چیزکا زیادہ ہونااوراس کاثابت رہنا۔

شرع میں :

برکت کی طلب،اور اس کی امید اور تبرک کااعتقاد۔

تبرک کی اقسام :

تبرک کی دو قسمیں ہیں

۔مشروع تبرک

۔ ممنوع تبرک

اولاً:  مشروع تبرک :

i.  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے جسد اطہر سے منفصل ہونے والی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا۔

 تبرک کی یہ قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے ساتھ خاص تھی۔

 

ii. مشروع اقوال واعمال سے تبرک : یعنی وہ اعمال و اقوال جن سے انسان کو خیر و برکت حاصل ہوجائے۔جیسے قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور علم کی مجالس میں حاضری دینا۔

iii.  ان مقامات سے تبرک حاصل کرنا جنہیں اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ جیسے: مساجد، اور مکہ اورمدینہ اورشام۔

ان جگہوں سے تبرک حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہاں پر نیکیوں کے مشروع کام کیے جائیں[جن سے برکت پیداہو]ایسا نہیں کہ یہاں کی دیواروں ؛ پتھروں اور ستونوں وغیرہ کو چھوا اور چوما جائے۔[یا ان کے ساتھ اپنے گال ملے جائیں]۔

iv. ان اوقات سے برکت حاصل کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضل و برکت کے لیے خاص کیا .

۔جیسا کہ رمضان کا مہینہ؛ ذوالحجہ کے شروع کے دس دن۔شب قدر، اور ہر رات کا آخری تہائی حصہ۔

وقت سے تبرک ایسے حاصل ہوگاکہ: ان اوقات میں کثرت کے ساتھ نیکی کے کام کیے جائیں، اور مشروع طریقہ پر اللہ کی عبادت کی جائے۔

v. ان ماکولات کے کھانے سے برکت حاصل کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے .

جیسے زیتون کا تیل، شہد، دودھ،کلونجی، اور آب زمزم۔ 

دوم: …ممنوع تبرک:

۱۔ ممنوعہ جگہوں اور جمادات سے تبرک حاصل کرنا:

مثلاً ان مقامات کی دیواروں اور دروازوں اور کھڑکیوں کو چھوکر ان سے برکت حاصل کرنا اوروہاں کی مٹی سے اپنے مریضوں کی شفایابی چاہنا جہاں کے متعلق برکت ثابت ہے۔
٭ انبیاء وصالحین کی قبروں اور مزارات سے تبرک کا عقیدہ رکھنا۔ [1]

[1] صالحین کی قبروں پر جاکر تبرک حاصل کرنا جس طرح کہ لات کے پجاری کرتے تھے، یا درختوں اور پتھروں سے برکت حاصل کرنا جیسے عُزّٰی اور مناۃ کے پرستاروں کا شیوہ تھا، یکساں نوعیت کا شرک ہے۔ لہٰذا جو شخص اس دور میں صالحین کی قبروں سے اسی طرح کی توقعات رکھتا ہے یا کسی درخت اور پتھر کی توقیر کرتا ہے اور اس سے مدد کا طالب ہوتا ہے اس نے بھی گویا مشرکین عرب جیسا فعل کیا۔ یہی نہیں بلکہ اس زمانے کے مسلمان اس سلسلے میں تو مشرکین عرب سے کہیں آگے بڑھ گئے ہیں۔سیدنا ابو واقد قریشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حنین کی طرف جارہے تھے۔ اور ہمارا زمانہ کفر ابھی نیا نیا گزرا تھا۔ راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جس کوذات انواط کہا جاتا تھا۔مشرکین اس درخت کے پاس بیٹھنا باعث برکت خیال کرتے تھے اور اپنے ہتھیار بھی برکت کے لیے اس درخت پر لٹکایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو واقد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چلتے چلتے ہم اس بیری کے درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ:
’’ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاطٍ کَمَا لَہُمْ ذَاتَ اَنْوَاطٍ ‘‘ ’’ جیسے ان مشرکین کے لیے ذاتِ انواط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذاتِ انواط مقرر فر ما دیجئے۔‘‘ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللّٰهُ اَکْبَر کہااورفرمایا:((اَنَّہَا السُّنَنُ قُلْتُمْ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِہٖ کَمَا قَالَتْ بَنُوْ اِسْرَائِیْلَ لِمُوْسٰی اِجْعَلْ لَّنَآ اِلٰہًا کَمَا لَہُمْ اٰلِھٰۃٌ قَالَ اِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْہَلُوْنَ لَتَرْ کَبُنَّ سُنَنَ مَنْ کَا نَ قَبْلَکُمْ))(رواہ الترمذی و صححہ)۔ ’’ اللہ کی قسم! تم بالکل وہی بات کہہ رہے ہو جو بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ’’اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔‘‘ موسیٰ نے کہا ’’تم لوگ بڑی نا دانی کی باتیں کرتے ہو۔‘‘(پھرفرمایا)تم بھی اگلی اُمتوں کے طریقوں پر چلو گے۔‘‘ مشرکین اُس درخت کی عظمت و جلالت کے پیشِ نظر اس کے پاس بیٹھنا باعث بر کت سمجھتے تھے۔ یعنی برکت حاصل کرنے کی نیّت سے اس درخت پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ اس لیے کہا کہ ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بھی عند اللہ پسندیدہ عمل ہے، لہٰذا ہم بھی تبرّک حاصل کیا کریں۔ اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ یہ شرک ہے تووہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کیسے جرات کر سکتے تھے؟رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اِس بات کو بنی اِسرائیل کے قول سے مشابہ قرار دیا ہے کیونکہ دونوں نے الہٰ طلب کیا تھا جس کی وہ اللہ تعا لیٰ کے سوا عبادت کریں۔ دونوں کے مطالبہ کے الفاظ اگرچہ مختلف ہیں، تاہم معنیٰ ایک ہی ہیں کیونکہ الفاظ کی تبدیلی سے حقیقت تو تبدیل نہیں ہو جاتی۔

٭ بعض تاریخی مقامات سے تبرک حاصل کرنا: جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ؛ غار حراء اور غار ثور۔

۲۔ ممنوعہ اوقات سے تبرک حاصل کرنا:

٭ جن اوقات میں برکت کا حصول ثابت ہے، ان اوقات میں غیر مشروع اور بدعت پر مشتمل ایسی عبادات کرکے برکت حاصل کرنا جن کی کوئی دلیل نہیں۔

٭ اور ایسے اوقات سے تبرک حاصل کرنا جن کے بابرکت ہونے کی کوئی شرعی دلیل نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت؛اسراء و معراج کی رات،پندرھویں شعبان کی رات۔یا وہ دن اور راتیں جن میں کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہو۔

۳۔ صالحین کی شخصیات یا ان کے بقایاجات سے ممنوع تبرک حاصل کرنا:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے آثار شریفہ کے علاوہ کسی کی ذات سے یا بقایا جات سے تبرک حاصل نہیں کیا جاسکتا۔یہ تبرک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ خاص تھا۔

تبرک کے متعلق چند اہم قواعد:

۱۔ تبرک حاصل کرنا عبادت کا کام ہے۔ اور کوئی عبادت اس وقت نہیں کی جاسکتی جب تک اس کے متعلق شرعی دلیل موجود نہ ہو۔

۲۔ ہر قسم کی برکت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک کی طرف سے ہے؛ وہی اس کا کلی مالک و مختار اور بخشنے والا ہے۔کسی غیر سے برکت طلب نہیں کی جاسکتی۔

۳۔ تبرک اسی چیز سے ہوسکتا ہے جس میں برکت کا ہونا ثابت ہو۔اوریہ بھی صرف موحد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرسچا ایمان رکھنے والے کے لئے ہی مفیدہے۔

۴۔ تبرک:… اس چیز سے ہوگا جس کا بابرکت ہونا شرعی نصوص سے ثابت ہو؛اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تبرک حاصل کرنے کا طریقہ بھی مشروع ہو۔ اور انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ہئیت اورطریقہ میں اپنی طرف سے بدعت ایجاد نہ کرے، بلکہ سلف صالحین کے طریقہ پرگامزن رہے۔

REFERENCE:
KITAAB “TAWHEED MUYASSAR” / ASAAN TAWHEED
BY: “ABDULLAH BIN AHMAD AL HAWAIL”

 

Table of Contents