Sections
< All Topics
Print

38. JADU AUR USKI AQSAAM [Black magic/Sorcery]

JADU KA MA’ANA

LUGHWI:

“Lughat” mein jo cheez makhfi ho, aur uska sabab intehai lateef ho.

ISTELAHI:

“Istelah” mein Wo jhaar phoonk; taweez aur gande; mantar aur tilasmi amliyat jo Allah ke hukm se insaan ke dil par asar andaz hote hain.

JADU KI AQSAAM:

Iski (2) do aqsaam hain: 

1. Shirk-e-Akbar:

Wo jadu jo keh Jinnat ya shayateen ke zariye se kiya jata hai, jis mein un Jinnat ya shayateen ki ibadat ki jaati hai, unke liye sajadah kiya jaata hai, aur unka taqarrub hasil kiya jata hai taake um jinn ya shayateen ko us aadmi par musallat kiya jae jispar jadu kiya jaraha hai.

2. Gunaahon aur Nafarmaani:

Wo jadu jis mein gande, dawaen aur jariyaan wagherah ya is tarah ki cheezen iste’mal ki jaati hain- is mein haath ka khel aur nazar bandi bhi shamil hai.

JADU KA HUKM: 

Agar jadu pehli qism se ta’alluq rakhta hai, tou aise insaan ko kafir tou nahi kaha jaega; lekin aisa insaan fasiq aur gunehgaar zarur hoga. Jab hakim e waqt zarurat mehsoos kare tou us shakhs ko nuqsan se bachne ke liye qatl karsakta hai.

Sayyedina Jundub (رضی اللہ عنہ) se marfooan riwayat hai, Rasool Allah (ﷺ) ne farmaaya: 

((حَدُّالسَّاحِرِ ضَرْبُہٗ بِالسَّیْفِ))

“Jadugar ki saza ye hai keh use talwaar se qatl kardiya jae.”

(رواہ الترمذی)

❖ Imaam Malik, Imam Ahmad aur Imam Abu haneefa (رحمہم اللّٰہ ) ne is hadees ko saamne rakhkar jadugar ke baare mein faisla diya hai keh use qatl kardiya jae- Hazrat Umar; Usmaan; Abdulillah bin  Umar, Hafsa, Jundub bin Abdullah; Jundub bin ka’ab; Qais bin sayed رضی اللہ عنہم; Umar bin Abdul aziz (رحمہ اللّٰہ ) ke nazdeek bhi yehi hai keh jadugar ko qatl kardiya jae.

❖ Sahih Al Bukhari mein Bajalah bin Abdah (رحمہ اللّٰہ ) kehte hain keh:

“Sayyedina Umar (رضی اللہ عنہ) ka hukm sunkar hum ne teen jadugaron ko maut ke ghaat utar diya.”

❖ Sayyedina Umar (رضی اللہ عنہ) ke farmaan se yehi zahir hota hai keh jadugar ko tauba ki muhlat diye baghair qatl kardena chahye.

❖ Imam Ahmad aur Imam malik (رحمہ اللّٰہ علیہما) ke nazdeek bhi yehi hukm hai kyun keh jadugar ki tauba se jadu ka ilm zayel nahi hosakta.

❖ Ummahatul momineen Hafsa (رضی اللہ عنہا) se sabit hua keh unhon ne apni aik laundi ko jis ne Hafsa (رضی اللہ عنہا) par jadu kiya tha, qatl karne ka hukm diya tha- Chunacheh is laundi ko qatl kar dya gaya.

❖ Jundub (رضی اللہ عنہ) se bhi is tarah ka waqiya manqool hai- Usmaan Al hindi ( رحمہ اللّٰہ ) se riwayat hai keh Abi Usmaan ne kaha:

“Walid ke paas aik jadugar aya aur usne aik shakhs ko zibah karke uska sar tan se juda kardiya- hum bohat hairaan hue aur hamare ta’ajjub ki koi inteha na rahi chand lamhon ke ba’add jadugar ne us shakhs ka sar dubara mila diya aur wo sahih salam hogaya. Ittefaq se Sayyedina jundub al azdi (رضی اللہ عنہ) wahan agae, unhon ne age barhkar jadugar ko qatl kardiya-”

Imam Baihaqi (رحمہ اللّٰہ) ne ye waqiyah Dalaiyl un nabuwat mein Tafseel se likha hai jis mein zikr kiya gaya hai keh walid meim is jadugar ko qatl kardiya tha- ye waqiya kai tarq se manqool hai.

  Imam Ahmad (رحمہ اللّٰہ ) farmaate hain:

“Jadugar ko qatl karna Rasool Allah (ﷺ) ke teen Sahaabah (رضی اللہ عنہم) se sabit hai, in Sahaabi (رضی اللہ عنہم) ajma’een ke naam ye hain:

1. Sayeduna Umar bin khattab (رضی اللہ عنہ)

2. Ummahatul momineen Hafsa ( رضی اللہ عنہا)

3. Sayyedina Jundub al azdi ( رضی اللہ عنہ).

Wallaahu a’lam

JADU KE KUFR HONE KI DALEEL:

Allah Ta’aala ka farmaan:

وَ مَا یُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حتّٰی یَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَۃٌ فَلَا تَکْفُرْ

“Wo dono kisi aik ko nahi sikhate the, yahan tak keh kehte hum tou mehz aik azmaish hain, so tum Kufr na karo.”

[البقرۃ: ۱۰۲]

❖ Pus jo koi jadu kare, ya seekhe, ya phir jadu par razi rahe, Wo kafir hojata hai, aur millat-e-Islam se kharij hojata hai.

JADU TURWANE KA HUKM:

Murad ye hai keh jadu kiye gae insaan se jadu khatm karwane ke amliyaat karwana.

INKI DO AQSAAM HAI:

1. Jadu ka tor us jese jadu se hi karwana, Aisa karna Shaitaani aml hai aur haram hai.

❖ Sayyedina Jabir (رضی اللّٰہ عنہ) farmaate hain: 

(أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم سُئِلَ عَنِ النُّشْرَۃِ فَقَالَ:’’ ہِیَ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ)

Rasool Allah (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) se nashrah ke muta’liq pocha gaya tou aap صلی اللّٰہ علیہ وسلم ne farmaaya keh: “ye shaitaani aml hai.”

 
[Abu Dawood; Ahmad ba sanad e jayyad]

❖ Allamah Ibn Jawzi (رحمہ اللّٰہ) farmaate hain:

“kisi shakhs se jadu dur karne ke aml ko nashrah kehte hain aur ye kaam wohi shakhs karsakta hai jo jadu janta ho”

 Al Qamoos mein hai keh ye to Ba zam annoon hai. Ise shaitaani aml se tarteeb diya gaya nashrah murad hai jo Ahl e Jahiliyyat kiya karte the.

2. Jadu ka tor Shara’i Dum aur jhaar phoonk se aur mubah dawayaon se karwana- aisa karna jayez hai, isme koi hark nahi.

JADU KI ITLAA’  DENA AUR IS SE DARAANA: 

Ye wajib hota hai keh jadu ke muta’alliq logon ko bataya jae, aur iske khatrat se aagah kiya jae- isliye keh ye zimedaari bhi burai ke inkaar aur musalmanon ki khair khawahi ke umoor mein se hai.

❖ WO NISHAANIYAN JINKI WAJHA SE KISI KE JADUGAR HONE KA PATA CHAL SAKTA HAI:

Jab in nishaaniyon mein se koi aik nishaani pae jae tou iska matlab ye hai keh aisa insaan baghair kisi ma’muli shak wa shubah ke jadugar hai.

1. Jab ma’aalij insaan se uska aur uski walida ka naam dariyaft kare.

2. Jab mareez ke aasaar [Maslan: Kapra, Qamees, rumaal ya deegar aisi koi cheez] talab kare.

3. Agar wo tilasim wagherah likhe.

4. Jab aise mantar aur tilasim parhe jinke ma’ani samajh mein na ate hon.

5. Kabhi kabhaar kisi khaas qism ka janwar bhi maanga jaata hai, taake is par takbeer parhe baghair zibah kare aur basa auqat iske khoon ko takleef ki jaga par malaa jaata hai- ya phir is zibah karda janwar ya murgh wagherah ko veerane (ya qabristaan) mein phenk diya jaata hai [Aisa shaitaan ko razi karne ke liye karte hain taake wo unke kaam asake.

6. Mareez ko aisa ta’weez ya kapra dena jispar kuchh mubah jaat bane hote hain aur unke andar ginti ya kuch majhool cheezen likhi jaati hain.

7. Majhool aur na qabill-e-samajh mantaron se dum kiya jae.

8. Mareez ko aise auraaq diye jaen keh unhen jala kar unka dhuaqn sungen.

9. Mareez ko kuch aisi [majhool aur samjh na ane waali] cheezen di jaen aur unhen zameen mein dafan karne ko kaha jae.

REFERENCE:
KITAAB “TAWHEED MUYASSAR” / ASAAN TAWHEED
BY: “ABDULLAH BIN AHMAD AL HAWAIL”

35 / 50 Sharah Kitaab Al Tawheed Class 11 Part 04

BLACK MAGIC OR SORCERY

Magic practiced for evil purposes or in league with supposed evil spirits; witchcraft. Magic is an old human practice. It is sometimes defined as deception by showing something to an audience, which is contrary to reality. In Islam this is part of magic, which is, however, defined as seeking the help of demons to perform something harmful against somebody. Magic (Sihr in Arabic), no matter Black or White, mean: An agreement set up between a Witch (Sahir in Arabic) and a Demon (jinn), which stipulates that the Witch commit certain illegal or polytheistic acts, in return for the Demon (jinn)’s assistance and obedience in fulfilling the Witch’s request. In brief, the existence of black magic is a fact and practicing it is Kufr.

Islamic meaning:

Black magic means using talismans, enigmas and mysteries to seek help of Satans in order to effect the hearts and bodies of some persons.

TYPES OF BLACK MAGIC: 

1. MAJOR SHIRK.: 

Whoever practices sorcery commits an act of polytheism: Since sorcery is originally based on acts of polytheism such as seeking the aid of devils, it ultimately entails polytheism.

2. SIN  :

Whoever ties a knot and blows in it: Those who practice witchcrafts by tying knots and blowing dribbles into them

Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrated that the Prophet (PBUH) said:

“Whoever ties a knot and then blows in it (with the purpose of harming others) commits an act o f sorcery, and whoever practices sorcery commits an act o f polytheism, and whoever attaches an amulet will be left to its control.”

 
(Related by An-Nasa’i)

Punishment of a sorcerer:

Jundub narrated:

“The prescribed punishment of a sorcerer is a stroke with the sword.” 

(Related by At-Tirmidhi who graded it as a hadith mawquf)
Bajalah Ibn ‘Abadah narrated:

“ Umar Ibnul-Khattdb sent us a message reading, ‘Kill every sorcerer and every sorceress.’ Thereupon, we killed three sorcerers.’ ”

Hafsah (may Allah be pleased with her) gave an order to kill one of her slave 4 girls who bewitched her, and this slave girl was thus executed . In addition, it is related that Jundub did the same. 

According to Ahmad Ibn Hanbal, The execution of sorcerers is authentically reported from three Companions; namely,

  1. Umar
  2. Hafsah
  3. Jundub (may Allah be pleased with them all).

• A stroke with the sword: It means that he must be killed.

• Hadith mawqtif(Discontinued Hadith): It is a report traced back to a Companion of the Prophet (PBUH).

 Relevance of the Hadith and Reports to the Chapter 

The above-mentioned reports signify that killing is the prescribed penalty of a sorcerer. This indicates the enormity of practicing sorcery, which is one of the major sins. 

Lessons Drawn from the Traditions :

❖ Killing is the prescribed penalty of practicing sorcery, without calling the sorcerer to repent. 

❖ As sorcery was practiced in the era of ‘ Umar (may Allah be pleased with him), it has been much more widely practiced ever since.

Sorcery:

Allah, Exalted be He, says:

“But they (i.e., the Children o f Israel) certainly knew that whoever purchased it [i.e., magic] would not have in the Hereafter any share.” 

(Qur’an: Al-Baqarah: 102) 

He, further, says:

“…who believe in jibt (superstition) and tdghdt (false objects of worship).” 

(Qur’an: An-Nisa’: 51)

 ‘ Umar Ibn ul-Khattab (may Allah be pleased with him) said:

“The word jibt’refers to sorcery, whereas the word ‘tdghut’ refers to Satan”

 Jabir (may Allah be pleased with him) said: 

“The word ‘taghut’ refers to the soothsayers assisted by devils. The soothsayers o f each tribe were supported by a devil.”

Since sorcery is an act of polytheism, the present chapter is devoted to elaborate on it and warn Muslims against its consequences. 

Keywords and Phrases:

 • Sorcery: Charms, incantations, drugs, smokes or knots which have effects on hearts and bodies and may cause disease, death or dissensions between the two spouses. 

• But they (i.e., the Children of Israel) certainly knew: The Jews, who prefer practicing sorcery to following the Messengers of Allah.

 • Whoever purchased it (i.e., magic): Those who adopt sorcery instead of following the religion of Allah. • Jibt: It is an Arabic word, which originally refers to idols, sorcerers and soothsayers. ‘Umar’s interpretation provides one of its connotations. 

•Taghut: It is originally taken from the Arabic verb, ‘Tagha meaning ‘to exceed proper limits’ Contextually it refers to Satan and whoever exceeds the legal limits. Jabir’s interpretation provides one of its meanings.

General Meaning of the Two Qur’anic Verses :

Allah, Exalted be He, enunciates that the Jews who prefer practicing sorcery to following the Messengers and believing in Allah, know well that whoever does so will not have any share in the Hereafter. In the second verse, Allah, Exalted be He, states that the Jews believe in the jibt, which includes sorcery.

 Relevance of the Two Qur’anic Verses to the Chapter :

The two Qur’anic verses provide a proof of the prohibition of practicing sorcery, and regard it as a type of jibt.

 Lessons Drawn from the two Qur’anic Verses :

• It is prohibited to practice sorcery. 

• A sorcerer is legally regarded as a disbeliever.

 • The Qur’anic verses imply a strict threat to those who turn away from Allah’s Book, and follow other laws.

 • Sorcery is an act of polytheism, as it implies seeking the devils’ help and being attached to them.

• The prohibition of practicing sorcery, which is one of the deadly major sins. Such deadly sins ultimately result in apostasy. 

Protection against black magic:

The Prophet (Peace and Blessing upon Him) explicitly prohibited all magical ruqa. Jabir reported that the Prophet (Peace and Blessing upon Him) said:

‘Nashrah’  is of the doing of Satan.’ Recorded by Ahmad and Abu Dawud.

Verified to be authentic by al-Albani (as-Sahihah no. 2760).

•A magical spell done to counter another magical spell:

Shielding oneself from the evil of black magic or any other magic lies in adherence to Zikr (remembrance) of Allah سبحانه و تعالى, The Exalted, supplicating Him and placing one’s confidence in Him. Furthermore, achieving such a protection does not lie in the use of what is Haram like talisman and incantations or by carrying impurities such as bones of a pig. In fact, these latter things increase the bad effects of magic and bring devils.

Here is the best way to shield oneself from magic:

1) To have a firm belief that Allah سبحانه و تعالىis The Only One Who can do harm and good to people; that nothing befalls a slave except what He has decreed; that magic has no influence except with Allah’s سبحانه و تعالىWill. Allah Says (interpretation of meaning):

{…, but they could not thus harm anyone except by Allâh’s سبحانه و تعالى Leave.…}

Qur’an Surah al-Baqarah2: 102.

But, it is regrettable that due to weakness of faith, many people feel awe of others, as they fear Allah or more. So, they hasten to push back distress through what increases it but they do not realize it. Thus you have to pray to Allah سبحانه و تعالى, seek refuge with Him and place confidence in Him, and Insha Allah, nothing will befall except what He wills.

2) To protect oneself from magicians and devils with a fort that no one can get beyond, i.e. keeping on forms of Zikr day and night, morning and evening and so on, of restricted and unrestricted forms of Zikr. Such a way causes one to be with Allah سبحانه و تعالىand whoever is with Allah سبحانه و تعالى, He will be with him and nothing will harm him, Allahسبحانه و تعالىwilling.

3) If, by the Divine Qadar, someone is afflicted with magic, he has to treat such a case through al-Ruqiyah al-Shar`iyyah, i.e. reciting Ayath 255 of Al-Baqara Surah, the last two ayaath of the same Surah, Surahs Numbers 112, 113 and 114, and other Qur’anic Ayath that mention magic such as {Then when they had cast down, Mûsa (Moses) said:

“What you have brought is sorcery, Allâh سبحانه و تعالىwill surely make it of no effect. Verily, Allâh سبحانه و تعالىdoes not set right the work of Al-Mufsidûn (the evil-doers, corrupts, etc.). “And Allâh سبحانه و تعالىwill establish and make apparent the truth by His Words, however much the Mujrimûn (criminals, disbelievers, polytheists, sinners, etc.) may hate it.”}

[10: 81-82]

He also Says:

{… That which they have made is only a magician’s trick, and the magician will never be successful, no matter whatever amount (of skill) he may attain.”}

[20: 69].

……………………………………………. 

1. Seeking It from Magicians or Soothsayers:

One may never go to a magician for help, regardless of whether the magician were true or false. False magicians are liars who pretend things to attract people’s awe, money, or both. True magicians rely on jinns and the devil, and apply procedures containing kufr to produce their spells. Thus all of their spells, including ruqa, are prohibited, and any Muslim who seeks their help belies his belief in the Prophet (Peace and Blessing upon Him). Abu Hurayrah (RA) reported that the Prophet (Peace and Blessing upon Him) said:

‘Whoever goes to a soothsayer or fortuneteller and believes in what he says has indeed rejected that which has been revealed to Muhammad.’ Recorded by Ahmad and al-Hakim.

Verified to be authentic by al-Albani (Sahih ul-Jami no. 5939).

2. Using Unintelligible Words or Phrases:

As has been indicated earlier, a ruqyah must be in intelligible and well-understandable words. Otherwise, it could contain shirk, magic, or other evils covered by cryptic characters and mysterious words.

3. Applying It in Prohibited or Strange Situations:

Some people require that a ruqyah be accompanied with bizarre actions or conditions, such as applying it in a graveyard or bathroom, or applying it to a person who is unclean or covered with najasah. These and other similar requirements, beside conflicting with what has been reported in the Sunnah, demonstrate a devilish tendency that must be totally avoided.

As for writing a ruqyah on a piece of paper and attaching it to the body of the patient, or soaking the paper in water and making him drink that water, or blowing and spitting over a water container while reading it and then making him drink that water, all of this has no basis in the Sunnah (There are some authentic reports indicating that Imam Ahmad (AR) and some other ‘ulama of the Pious Predecessor have allowed some of these actions, but this by no means gives them a stamp of approval without a supportive evidence from the Sunnah.), and should therefore be totally avoided.

4. Using Prohibited Words or Phrases:

A ruqyah may not include evil words, such as cursing, offensive descriptions, or profanity. All of this is prohibited, and, as has been indicated earlier, Allah did not make our cure in anything prohibited.

5. Relying on the Power of the Ruqyah:

Neither the person applying a ruqyah, nor the person to whom it is applied may assume that it has an independent power of cure or protection. They must both put their full trust in Allah, rely fully on Him, and believe that the ruqyah is a means that He created for them. As Ibn Al-Qayyim indicates (Al Jawab Al Kafi), one should view a ruqyah like one does a sword: it can be of no use without three conditions:

a) It should be strong and sharp.

b) The person using it should be well versed and experienced.

c) There should be no obstacles hindering it from being most effective.

 

REFERENCES:
[1] https://www.askislampedia.com/en/wiki/-/wiki/English_wiki/Black+Magic
https://www.askislampedia.com/en/wiki/-/wiki/English_wiki/Ruqyah  
 
[2] “CONCISE COMMENTARY ON THE BOOK OF TAWHID”
 BY SHAYKH DR. SALIH AL FAWZAN Hafizullah.

 

 

جادوکا معنی و اقسام

جادو کا معنی :

لغت میں :

جوچیز مخفی ہو، اوراس کا سبب انتہائی لطیف ہو۔

اصطلاح میں :

وہ جھاڑ پھونک؛ تعویذ و گنڈے ؛ منتر اور طلسمی عملیات جو اللہ کے حکم سے انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

جادو کی اقسام :

اس کی دو اقسام ہیں :

أ1:  شرک اکبر

وہ جادو جو کہ جنات یا شیاطین کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، جس میں ان جنات و شیاطین کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اور ان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس جن یا شیطان کو اس آدمی پر مسلط کیا جائے جس پر جادو کیا جارہا ہے۔ 

ب: گناہ اور نافرمانی

وہ جادو جس میں گنڈے،دوائیں اور جڑیاں وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔اس میں ہاتھ کا کھیل اور نظر بندی بھی شامل ہے۔

جادو کا حکم :

اگر جادو پہلی قسم سے تعلق رکھتا ہے، تو ایسا انسان کافر ہے، اس کو مرتد ہونے کی پاداش میں قتل کیا جائے گا۔

اور اگردوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے، تو ایسے انسان کو کافر تو نہیں کہا جائے گا؛ لیکن ایسا انسان فاسق اور گناہ گار ضرور ہوگا۔جب حاکم وقت ضرورت محسوس کرے تو اس شخص کو نقصان ے بچنے کے لیے قتل کرسکتاہے۔

جادو کے کفر ہونے کی دلیل :

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

وَ مَا یُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حتّٰی یَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَۃٌ فَلَا تَکْفُرْ

’’ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر۔‘‘

[البقرۃ: ۱۰۲]

 سیدنا جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاًروایت ہے رسول اﷲ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

((حَدُّالسَّاحِرِ ضَرْبُہٗ بِالسَّیْفِ))

’’جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کردیا جائے۔‘‘

(رواہ الترمذی)

امام مالک، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم نے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر جادوگر کے بارے میں فیصلہ دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔حضرت عمر ؛ عثمان، عبداﷲ بن عمر، حفصہ، جندب بن عبداﷲ، جندب بن کعب، قیس بن سعد، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جادوگروں کو قتل کردیا جائے۔

صحیح بخاری میں بجالہ بن عبدہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا تھا کہ :

((أِنِ قْتُلُوْا کُلَّ سَاحِرٍ وَّ سَاحِرَۃٍ۔ قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَا ثَ سَوَاحِرَ))

ہر جادوگر کو خواہ مرد ہو یا عورت قتل کردو۔‘‘بجالہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حکم سن کر ہم نے تین جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتاردیا۔

 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جادوگر کو توبہ کی مہلت دیے بغیر قتل کردینا چاہیے۔ امام احمداور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک بھی یہی حکم ہے کیونکہ جادوگر کی توبہ سے جادو کا علم زائل نہیں ہوسکتا۔ اُمّ المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو جس نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پر جادو کیا تھا، قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس لونڈی کو قتل کردیا گیا۔ 

جندب رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کا واقعہ منقو ل ہے۔ عثمان الہندی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابی عثمان نے کہا

ولید کے پاس ایک جادوگر آیا اور اس نے ایک شخص کو ذبح کر کے اس کا سر تن سے جدا کردیا۔ ہم بہت حیرا ن ہوئے اور ہمارے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی چند لمحوں کے بعد جادوگر نے اس شخص کا سر دوبارہ ملا دیا اور وہ صحیح سالم ہوگیا۔ اتفاق سے سیدنا جندب الازدی رضی اللہ عنہ وہاں آگئے، انہوں نے آگے بڑھ کر جادوگر کو قتل کردیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ دلائل النبوۃ میں تفصیل سے لکھا ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ولید نے اس جادوگر کو قید کردیا تھا۔ یہ واقعہ کئی طرق سے منقول ہے۔

 امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

’’جادوگروں کو قتل کرنا رسول اﷲ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام یہ ہیں:

 (۱)سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

(۲) اُمّ المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا۔

(۳) سیدنا جندب الازدی رضی اللہ عنہ۔ واﷲ اعلم

پس جو کوئی جادو کرے، یا سیکھے، یا پھر جادو پر راضی رہے، وہ کافر ہوجاتا ہے، اور ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

جادو تڑوانے کاحکم :

مراد یہ ہے کہ جادو کیے گئے انسان سے جادو ختم کروانے کے عملیات کروانا۔

ان کی دو اقسام ہیں

۔ جادو کا توڑ اس جیسے جادو سے ہی کروانا۔

ایسا کرنا شیطانی عمل ہے اور حرام ہے۔

:سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرما تے ہیں :

(أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم سُئِلَ عَنِ النُّشْرَۃِ فَقَالَ:’’ ہِیَ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ)

’’ رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔

(رواہ احمد بسند جید، ابوداؤد)

۔علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کسی شخص سے جادُو دُور کرنے کے عمل کو نشرہ کہتے ہیں اور یہ کام وُہی شخص کر سکتا ہے جو جادُو جانتا ہو۔ القاموس میں ہے کہ یہ بضم النون ہے۔ اس سے شیطانی عمل سے ترتیب دیا گیا نشرہ مراد ہے جو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے.

۔ جادو کا توڑ شرعی دم اور جھاڑپھونک سے اور مباح دواؤں سے کروانا۔

ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔

جادو کی اطلاع دینا اور اس سے ڈرانا :

یہ واجب ہوتا ہے کہ جادو کے متعلق لوگوں کوبتایا جائے،اور اس کے خطرات سے آگاہ کیا جائے۔ اس لیے کہ یہ ذمہ داری بھی برائی کے انکار اورمسلمانوں کی خیر خواہی کے امور میں سے ہے۔

وہ نشانیاں جن کی وجہ سے کسی کے جادو گرہونے کا پتہ چل سکتا ہے :

جب ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان بغیر کسی معمولی شک و شبہ کے جادو گر ہے۔

۔ جب معالج انسان سے اس کا اور اس کی والدہ کانام دریافت کرے۔*

۔ جب مریض کے آثار[مثلاً کپڑا، قمیص،رومال یا دیگر ایسی کوئی چیز]طلب کرے۔*

۔ اگروہ طلسم وغیرہ لکھے۔*

۔ جب ایسے منتر اور طلسم پڑھے جن کے معانی سمجھ میں نہ آتے ہوں۔*

۔* کبھی کبھار کسی خاص قسم کا جانور بھی مانگا جاتاہے، تاکہ اس پر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کرے اور بسا اوقات اس کے خون کو تکلیف کی جگہ پر ملا جاتا ہے۔یا پھر اس ذبح کردہ جانور یا مرغ وغیرہ کو ویرانے[یا قبرستان]میں پھینک دیا جاتا ہے[ایسا شیطان کوراضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے کام آسکے]۔

۔* مریض کو ایسے تعویذ یا کپڑا دینا جس پر کچھ مربعہ جات بنے ہوتے ہیں اور ان کے اندر گنتی یا کچھ مجہول چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔

۔ مجہول اورناقابل سمجھ منتروں سے دم کیا جائے۔*

۔ مریض کو ایسے اوراق دیے جائیں کہ انہیں جلا کر ان کا دھواں سونگھے۔*

۔ مریض کو کچھ ایسی[مجہول اورسمجھ نہ آنے والی]چیزیں دی جائیں اور انہیں زمین میں دفن کرنے کو کہا جائے*

REFERENCE:
KITAAB “TAWHEED MUYASSAR” / ASAAN TAWHEED
BY: “ABDULLAH BIN AHMAD AL HAWAIL”
Table of Contents