Sections
< All Topics
Print

39. Sharah [Al-Malak ul Malk;  Al-Malik ; Al-Maleek; Al-Ahad; Al-Waahid] 

Sharah [Al-Malak ul Malk;  Al-Malik ; Al-Maleek; Al-Ahad; Al-Waahid] 

 


 

63: الملک   64: الملیک ( Badsah)

65: ملک الملک ( Badshahat ka malik)

 


 

Allah Subhan-o-Wa Ta’ala ka irshad hai:

 

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ١١٦؁

 

“Allah Ta’ala sacha badshah hai woh badi bulandi wala hai. Us ke siwa koi M’abood nahi, Wohi buzurag ‘Arsh ka Maalik hai.”

( Al Mominoon: 116)

 

Neez irshad hai:

 

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ 55۝ۧ

 

“Raasti aur i’zzat ki baithak mein qudrat wale badshah ke paas.” ( Al Qamar: 55)

 

Neez irshad-e-Baari hai:

 

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۗءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۗءُ   ۡ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۗءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۗءُ  ۭبِيَدِكَ الْخَيْرُ  ۭ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ   26؀

 

“Aap keh dijiye aey Allah! Aey tamaam Jahan ke Maalik! Tu jise chahe Baadshahi de aur jis se chahe Saltanat chean le aur tu jise chahe i’zzat de aur jise chahe zillat de,Taire hi haath mein sab bhalaiyan hain, Beshak tu har cheez pe Qaadir hai.”

( Aal-e-Imraan: 26)

 

Chunanacha Allah Ta’ala Baadshahat ki Sifaat se muttasif hai. Jo keh ‘Azmat badai aur Ghalba-o-Tadbeer ki Sifaat hain, Jise paida karne, Hukum-o-Faisala karne aur Jaza-o-Badla daine ka mutlaq Tasarruf-o-Ikhtiyar hai.

 

Tamaam Aalam Baala-o-Safali Allah ke bande aur ghulam aur us ki taraf Majboor-o-Be bas hain.

(Tafseer Allamah Abdul Rahman bin Nasir Al Saadi رحمہ اللہ: 5/620).

 

Wahi haqeeqi Murabbi hai haqeeqi Maalik-o-Badshah hai haqeeqi M’abood hai, Jis ne inhain apni Raboobiyat se paida kiya hai, Apni Baadshahat se un par ghalib hai. Aur apni ulohiyat se unhain banda aur ghulaam banaya hai, Lihaza is buzurgi badai aur ‘Azmat par ghhor karain jise yeh tenu alfaaz nihayat anokhe nizaam aur umdah tareen siyaq mein shaamil hain. Allah Azzawajal logon ka Rab hai logon ka Badshah hai. Logon ka M’abood hai, Aur yeh tenu izaaftain Imaan ke tamaam qawaid ko shaamil hain aur Allah ke Asmaa-e-Hasna ke ma’ani un mein zamnan daakhil hain, Asmaa-e-Husna ke ma’ani Zimnan yun daakhil hain keh الرب : Qudrat wala hai paida karne wala hai, Wujood bakhsne wala hai, Sorat banane wala hai, Zindah hai, Thamne sambhalne wala hai, ‘Ilm wala hai, sune wala hai, dekhne wala hai, Ahsaan karne wala hai, Inaam karne wala hai sakhi aur Fayyaaz hai, Daine wala hai, Rokne wala hai, Nuqsaan-o-Naffa pohanchane wala hai. Aage karne wala hai, Peech karne wala hai, Woh jise chahta hai gumrah karta hai, Jise chahta hai hidaayat deta hai, Jise chahta hai khushbakht banata hai, Jise chahta hai badbkhat banata hai. Jise chahta hai i’zzat deta hai, Jise chahta hai Zaleel-o-Ruswa kar deta hai, Aur un ke i’lawa Allah ki Rabobiyat ke deegar ma’ani jin se woh Asmaa-ul-Husna ka mustahiq hai.

 

Rahaالملک : to woh hukum daine wala hai, Mana karne wala hai, I’zzat daine wala hai, Zillat daine wala hai, Jo apne bandon ke mu’amlaat ko apni pasand ke mutabiq phairtaa hai, Unhain apni chahat ke mutabiq ultta paltta hai:الملک ke maien’e se woh kayi Asma-w-Hasna ka mustahiq hai. Jaise العزیز ( i’zzat wala ), الجبار( jabar wala, Talaafi karne wala ), المتکبر ( Badai wala ). الحكم ( Faisala karne wala ), العدل( Sarapaa Adil) الخافض ( past karne wala ), الرافع ( buland karne wala )‘ المعز ( izzat daine wala ), المزل ( zillat daine wala ). العظیم ( Azmat-o-Badai wala ), الجلیل ( Buzurag-o-Bartar ), الکبیر ( bada ), الحسیب ( hisaab laine wala kaafi ). المجید( badi shaan wala ) الولی(nigraan dost ). المتعالی ( bulandi wala ), مالک الملک ( Baadshahat ka Maalik ). المقسط ( insaaf war ). الجامع ( ikhatta karne wala ), Aur is tarhan deegar Asma jo الملک ki taraf lotte hain.

 

Aur raha الالہ to woh kamaal ki saari khoobiyon aur Badai-o-Buzurgi ke tamaam Ausaf ka jam’e hai lihaza is naam mein tamaam Asmaa-w-Hasna daakhil hain, Aur isi liye sahih qoul yahi hai keh “Allah” ki asal الالہ hai jaisa keh Saibawaih hai aur un ke jamhoor sathiyon ka qoul hai siwaye un mein se kuch Shaz logon ke, Aur “Allah” naam Asma-w-Hasna aur Sifaat-w-Ulya ke tamaam ma’ani ka jam’e hai, Is tarhan Asma-w-Husna ke tamaam ma’ani zimnan in tenon naamon daakhil hain, Binaa bareen in naamon ke zari’ya panah mangne wala is baat ka sazawar hai keh use panah mile us ki hifaazat ho, Use khannaas ke waswse se bachaya jaye aur use us par musallat na hone dia jaye.

(Badai-ul-Fawaid Az Imam Ibn-ul-Qayyim رحمہ اللہ: 2/249).

 

Aur jab Allah wahid hi hamara Rab hamara Badshah aur hamara M’abood hai to mushkilaat mein hamare liye us ke siwa koi jaye faraar nahi, Aur us se bachne ki us ke siwa hamare liye koi panah gaah nahi, Aur us ke i’lawa hamara koi M’abood nahi lihaza yeh munasib nahi keh us ke siwa kisi ko puraka jaye kisi se dara jaye kisi se umeed wabasta ki jaye aur kisi se Muhabbat ki jaye, Na us ke siwa kisi ke liye Aajzi-o-Inkisari ki jaye, Na us ke siwa kisi ke liye jhuka jaye, Na us ke siwa kisi par tawakkul aur bharosa kiya jaye. Kiunkeh aap jis se umeed wabasta kar rahe hain, Jis se dar rahe hain, Jise pukaar rahe hain, Aur jis par bharoose kar rahe hain ya to woh aap ka Murabbi, Aap ke mu’amlaat ki dekh rekh karne wala aur aap ki haalat ka nigehbaan hoga, Aur woh aap ka Rab hai jis ke ‘ilawa koi Rab nahi ya aap us ke ghulaam aur haqeeqi bande hon ge to woh logon ka haqeeqi Maalik aur Badshah hai. Aur sab ke sab us ke bande aur ghulaam hain, Ya woh aap ka Ilah aur M’abood hoga jis se aap Chasham-e-Zadan ke liye bhi be niaz nahi ho satke, Balkeh aap apni zindagi aur rooh se bhi badh kar us ke mohtaaj hain. Woh haqeeqi Ilaa logon ka M’abood hai jis ke siwa un ka koi M’abood nahi to ab jin ke paas apna Rab ho, Apna Badshah ho, Apna M’abood ho un ke liye yahi sazawar hai keh woh us ke ‘ilawa se panah na mangein, Us ke ‘ilawa se madad na chahain, Us ke dar ke ‘ilawa ki panah na chahain, Kiunkeh woh un ke liye kaafi hai, Un ka madadgaar hai, Un ka nigehbaan aur dost hai, Aur us par apni Rabobiyat, Baadshahat, Aur ulohiyat ke zari’ya un ke tamaam mu’amlaat ki dekh bhaal karne wala hai. To bhala banda museebton mein aur apne dushman ke chadh aane par apne Rab, Apne Maalik aur apne M’abood ki panah kyun nahi laita?

(Badai-ul-Fawaid Az Imam Ibn-ul-Qayyim رحمہ اللہ: 2/248).

 


 

66: الاحد 67: الواحد ( Aik Tanha, Akela )

 


 

Irshad-e-Baari Ta’ala hai:

 

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ Ǻ۝ۚ

 

“Aap keh dijiye keh woh Allah Ta’ala aik ( hi ) hai.” ( Al Ikhlaas: 1)

 

Neez irshad hai:

 

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

 

“Keh dijiye keh sirf Allah hi tamaam cheezon ka khaaliq hai woh akela hai aur zabardast ghalib hai. Allah Subhan-o-Wa Ta’ala hi tamaam kamalaat mein tanha, Yaktaa aur akela hai, Bayen tor keh is mein us ka koi Saajhi-o-Shareek nahi.”

( Al Raad: 16)

 

Aur bandon par wajib hai keh Aqeedah-o-Qoul aur ‘amal har ai’tibaar se Allah ko akela aur tanha tasleem karain. Is tor par keh Allah ke kamaal mutlaq aur wahdaniyat mein munfrid hone ka aitraaf karain aur ‘Ibaadat ki saari qismein tanha usi ke liye anjaam dain.

(Tafseer Allamah Abdul Rahan bin Nasir Al Saadi رحمہ اللہ: 5/620)

 

الاحد Y’ani: Jo har kamaal shaan, Badai-o-Buzurgi. Jamaal-o-Hamd aur Hikmat-o-Rahmat waghairah tamaam Sifaat-e-Kamaal mein yagana akela aur tanha hai.

Lihaza un Sifaat-e-Kamaal mein Allah ka kisi bhi tarhan koi ham misal, Ya mushabah ya munasib nahi hai. Balkeh Allah Azzawajal apni Hayaat-o-Qayyomiyat, ‘Ilm-o-Qudrat ‘Azmat-o-Buzurgi, Jamaal-o-Hamd Hikmat-o-Rahmat aur deegar Sifaat mein yakta, Yagana aur aik hai, Aur un Sifaat mein se har sift mein kamaal ke Aooj-o-Intihaa se muttasif hai.

Aur Allah ki yaktayi aur infiradiat ko haqeeqi tor par saabit karne mein yeh bhi hai keh Woh “الصمد” hai y’ani Murabbi-e-Kaamil aur ‘Azeem Sardar-o-Aaqa jo koi kamaal ki khoobi nahi jis se woh muttasif na ho. Aur woh tamaam Sifaat ke kamaal-o-Intahaa se muttasif hai, Bayen tor keh saari makhlooq mil kar bhi un mein se baaz Sifaat ka apne dilon se ihata nahi kar sakti, Na hi un ki zubanain is ki tabeer kar sakti mein.

(Bahjat-o-Quloob-e-Al Absaar Wa Qurrat-o-Uyoon-e-Al Akhyaar Fi Sarah Jawame-e-Al Akhbar, Page: 291, Az Abdul Rahman Al Saadi).

 


 

68: المتكبر ( Buland-o-Bartar )

 


 

Allah Subhan-o-Wa Ta’ala ka irshad hai:

 

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ  ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ      23؀

 

“Wohi Allah hai jis ke siwa koi M’abood nahi, Badshah, Nihayat Paak, Sab ‘aibon se saaf, Aman daine wala, Nigehbaan, Ghalib zor aawar aur badai wala, Paak hai Allah un cheezon se jinhein yeh us ka shareek banate hain.

( Al Hashar: 23)

 

Lihaza Allah Subhan-o-Wa Ta’ala apni ‘Azmat-o-Kibriyyi ke baa’is har burai aur Nuqs-o-‘Aib se Buland-o-Bartar hai.

 

 

REFERENCE:
BOOK: Sharah Asma-o-Husna kitaab-o-Sunnat ki raushni mein.
Taleef : Dr. Sa’id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani
Urdu Tarjumah by: Shaikh Inayatullah bin Hafeezullah Sanabali Madani.

 

 

 

Table of Contents