Sections
< All Topics
Print

33. AURTON AUR MARDON KA BAHEMI MUSHABIHAT IKHTIYAR KARNA [Women looking like men & men looking like women]

AURTON KA MARDON SE AUR MARDON KA AURTON SE MUSHABIHAT KARNA:

 

RasullAllah ﷺ ne farmaya:

 

“Allah mardon se mushabihat karne wali aurton aur aurton se mushabihat karne wale mardon par la’anat farmae” [Bukhari; Abu Dawood]

Aur aik riwayat mein hai:

“Allah mardon se mushabihat karne wali aurton par la’anat farmae ” [Abu Dawood: 4099]

Aur aik riwayat mein farmaya:

“Allah ki la’anat ho un mukhannason par jo mardon se mushabihat karte hain aur un aurton par jo mardon se mushabihat karti hain ” [Bukhari: 5886]

Ya’ani woh aurten jo libas aur andaze guftugu mein mardon se mushabihat karti hain

Abu Hurairah رضي الله عنه bayan karte hain RasullAllah ﷺ ne farmaya:

“Allah us aurat par la’anat farmae jo mard ka libas pehenti hai aur us mard par la’anat farmae jo aurat ka libas pehenta hai “ [Abu Dawood: 4098]

Jab aurat khule gireban aur tang aasteenon wala mardon ka sa libas pehenti hai tou woh mardon se un kay libas mein mushabihat karti hai, pas woh Allah aur us kay Rasul ki la’anat ka shikar hojati hai aur jab uska khawand use aisa karne ka ikhtiyar deta hai aur us par razi hota hai aur use mana nahin karta tou phir woh bhi uska mustahiq theherta hai kyun keh woh usko Allah ki ita’at karne aur uski ma’siat se rokne ka paband karne par mamoor hai, Allah ta’ala ka farman hai:

 

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۞

 

“Apne aap ko aur apne ehlo ayal ko us aag se bachao jiska eendhan insan aur pathar honge”

At-Tahrim 66: 6

Ya’ani unko adab sikhao, unhen ta’leem do aur unhen Allah ki ita’at ka hukum do aur unhen Allah ki ma’siat se mana’ karo jesa keh yeh tumhare apne baare mein wajib hai aur Nabi ﷺ ka farman bhi hai:

“Tum sab zimmedar ho aur tum sab apni ra’iyat kay baare mein jawab deh ho, aadmi apne ehel ka zimmedar hai aur woh un kay baare mein Roz-e-Qayamat jawab deh hai” [Bukhari; Muslim]

Aur Nabi ﷺ se marwi hai keh aap ne farmaya:

“Sun lo! Mardon ne jab aurton ki ita’at ki tou woh halak hogae” [Muslim]

Hasan Basri ne farmaya: Allah ki Qasam! Jis roz bandah apni aurat ki khuwahish ki itteba’ karta hai tou Allah ta’ala use Jahannum mein aundha dalega

Aur aap ﷺ ne farmaya:

“Jahannumion ki do qismen aisi hain jo main ne nahin dekhi, woh log keh un kay pas gaey ki dumon jese kaure honge jin kay sath woh logon ki pitai karte honge aur woh aurten jo libas pehenne kay bawajud barhana hongi, maail karne walian ya maail hone walian, un kay sar bukhti oonton ki kohan ki tarah honge woh jannat mein dakhil hongi na uski khushbu paa sakengi halan keh uski khushbu tou itni itni musafat se ajati hai” [Muslim: 2128]

كاسيات
“Libas pehne hue” ya’ani Allah ki nai’maton se

عاريات
Us kay shukar adaa karne se aari, aur yeh bhi kaha gaya hai keh isse murad hai keh aurat bareek kapre pehne jisse us kay badan ka rang bhi zahir ho

مائلات
Is kay baare mein kaha gaya hai Allah ki ita’at aur jiski hifazat karna un par lazim hai usse airaz karna

مميلات
Ya’ani woh apne elawa kisi aur ko mazmoom fail ki ta’leem deti hain aur yeh bhi kaha gaya hai apne kandhon ko hila kar chalne walian aur yeh bhi kaha gaya hai maail hone walian se murad hai baalon ka style is tarah banana jese zania aurton ka hota hai aur مميلات jo isi andaz se apne elawa dusri aurton kay baal sanwarti hain

“Un kay sar bukhti oonton ki kohanon ki tarah honge “

Ya’ani woh amama ya pagri bandh kar unhen bara kar leti hain

Nafe’ bayan karte hain: Ibne Umar aur Abdullah bin Amr رضي الله عنهما , Zubair bin Abdul muttalib kay pas the keh itne mein aik aurat kandhe par kaman rakhe hue, bakrian charati hui samne ai tou tou Abdullah bin Amr ne farmaya: kia tum mard ho ya aurat? Us ne jawab dia: aurat, tab woh Ibne Umar ki taraf mutawajja hue aur farmaya: Allah ta’ala ne apne Nabi ﷺ ki zaban par, mardon se mushabihat karne wali aurton aur aurton se mushabihat karne wale mardon par la’anat farmai hai

Naqab kay neeche se sone, jawahirat aur zeenat ka izhar karna aise af’aal hain jo aurat kay lie la’anat ka baa’is hain, is kay elawa jab woh kastoori, ambar aur dusri qisam ki khushbu laga kar bahar nikalti hai aur uska rangeen, reshmi libas, chote choghe, lambe kapre, mukhtasar yeh keh woh jadeed fasiony libas meib nikalti hai aur yeh us banao singhar aur zeenat se muta’alliq hai jis par Allah naraz hota hai aur woh us kay faa’il par dunia wa akhirat mein naraz hota hai aur yeh woh af’aal hain jo aksar aurton par ghalib hain, Nabi ﷺ ne in kay baare mein farmaya:

“Main ne Jahannum mein jhank kar dekha tou us mein aksariat aurton ki thi” [Bukhari; Muslim]

Aur aap ﷺ ne farmaya:

“Mere ba’ad mardon kay lie sab se ziada nuqsan deh fitna aurton ka hoga”

Pas ham Allah se darkhwast karte hain keh woh apne fazlo Karam se hamen in kay fitness se mehfuz rakhe, neez hamari aur unki islah farma de

NASEEHAT;

Ibne Adam! Goya keh tu maut kay sath hai, woh achanak tujh par dhawa bolegi aur woh tujhe pehli qomon kay sath ja milaegi, woh tujhe tanhai aur tareeki kay ghar mein muntaqil kar degi aur phir murdon kay jatthe mein le jaegi jahan tu khaima zan hoga, tu ne jo maal jama’ kia aur tu ne jo maamlat tarteeb die unse tujhe juda kar degi, tum kasrate amwal aur quwwate khidam se use hata nahin sakoge

Zindagi mein tafreet karne par tujhe intihai nadamat hogi, us ankh kay lie afsos hai jo soti hai halan keh uska talib tou nahin sota, jis cheez se tumhen daraya dhamkaya jaraha hai tum usse kab daroge? Tum apne dil mein khauf ki aag kab sulgaoge aur us mein sulgoge? Kab tak teri naikian muzmahil aur teri buraion ki tajdeed hoti rahegi? Waa’iz ki zajaro taubeekh kab tak tumhen nahin hilaegi? Tu kab tak futooro kotahi mein sargardan rahega? Us din se kab darega jab jisam ki jild bolegi aur gawahi degi? Tum la faani cheez kay husool ki khatir faank cheez ko kab tark karoge? Bahro jadd mein khaufo umeed ka jhonka tujhe kab hilaega? Tu rat ko jab keh woh chaa jae, qiyam karne wala kab banega? Woh log Kahan hain jinhon ne tanhai mien apne maula kay lie Amal kia aur unhon ne Raat ki tareeki mein qiyam aur rukoo’o sujood kia, woh waqte sehet mein us (Allah ta’ala) kay darwaze ki taraf barhe aur hazri di, unhon ne dinon ki garmi aur tapish mein roze rakhe, sabar kia aur jaddo jehed ki, woh ja chuke , tu janasheen ban gaya aur unhon ne jo kuch paya tha tu ne use kho dia tu un kay peeche reh gaya tu unhen mil nahin sakta, woh tou bohot dur nikal gae

 

يا نامم الليل متى ترقد
قم يا حبيبي قد دنا الموعد
من نام حتى ينقضی لیله
لم يبلغ المنزل أو يجهد
فقل لذوى الألباب أهل التقى
قنطرة العرض لكم موعد

“Rat ko sone wale! Tu kab baidar hoga? Mere Habib! Uth, waqte wadah qareeb aa pohoncha”

“Jo shakhs raat bhar soya raha woh manzil nahin paa sakta khuwah woh koshish bhi karta rahe”

“Pas aqalmand wa ehle taqwa se keh do, tum se baish baha nai’maton ka wadah hai”

 

REFERENCE:
Book: “Kabeerah Gunah”
Taleef: Shaikh Ul Islam Shams ad-Dīn adh-Dhahabī Rahimahullah.
Urdu Tarjumah: Abu Anas Muhammad Sarwar Gohar.

 

Women Imitating Men and Vice Versa

The Messenger of Allah (pbuh) declared, “Allah curses men who imitate women and women who imitate men.”¹

In another narration,

“May Allah curse the masculine woman.”²

It means that the woman who behaves like men. He (pbuh) also said,

“May Allah curse the effeminate man and the masculine woman.”³

On the authority of Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) who said that the Messenger of Allah (pbuh) said,

“Allah curses a woman who wears a men’s clothing and a man who wears a woman’s dress.”⁴

When woman wears a man’s clothing, she will incur Allah’s curse upon herself and her husband as long as he does not rebuke her or try to discipline her character. The husband, in Islam, is responsible about disciplining and teaching his wife as the Glorious Qur’an commands,

{O ye who believe! Save yourselves and your families from a fire whose fuel is men and stones.]

(AI- Tahrim: 06)

The Messenger of Allah (pbuh) stressed this fact saying,

“Each of you is a guardian and responsible about his subjects: The man is a guardian over his household and will be asked about them on the Day of Judgment.”⁵

He (pbuh) said further,”Men would be perished because they obeyed women (in vanity).”⁶

Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah (pbuh) said, “it will not be a witness for two types of people who are destined for the Hell-fire: People with whips like the tails of cows, who beat the people (i.e., tyrannical rulers who are the enemies of their own people), and women who although clothed, are yet naked, seducing and being seduced, their hair styled like the tilted humps of camels. These will not enter the Garden nor its fragrance even reach them, although its fragrance reaches a very great distance.”⁷

The hadith depicts these women with clothed and naked ones meaning that although they are clothed by Allah’s gifts, they are naked because of their ingratitude. Other scholars hold that the Messenger

¹Reported by AI-Bukhari.
²Reported by Abu Dawud.
³Reported by Al-Bukhari.
⁴Reported by Abu Dawud.
⁵Reported by AI-Bukhari.
⁶Reported by Ahmad
⁷Reported by Muslim.

of Allah (pbuh) described such women as being clothed, yet naked, since they wear clothes which fail to cover the body and which are transparent, revealing what is underneath. Such women are further described as seducing and being seduced, meaning that they behave and walk in seductive and sensuous manner. They disobey Allah and call others to do so.

The Messenger (pbuh) likened their hairstyle to the humps, special breed of camel which has very large humps, because they put up their hair in a beehive shape from the middle of their heads.

Nafi’ said, ” Once Ibn `Umar and ‘Abdullah Ibn `Arnr were sitting with Al-Zubair Ibn `Abdul-Muttalib when a woman driving a flock of sheep and shouldering an arrow came to them. ‘Abdullah Ibn `Umar asked, “Are you man or woman?” She said, “A woman.” Thereupon ‘Abdullah said to his companions,”Surely, Allah curse the women who imitate men and men who imitate women.”¹

Thus, the display of women’s attractions is a cause for incurring Allah’s curse. This display may take various forms like exposing the ornament such as gold and pearls from under the head-covering, wearing revealing and sexy clothes, using of fragrant perfumes, etc. unfortunately, most of women today are accustomed to these immoral fashions.

By the same token, the Messenger of Allah (pbuh) stated,

“I looked at Hell-fire and saw the majority of its inhabitants are Women. “He (pbuh) disclosed further, “I left no harmful trial to men than women.”²

¹Reported by AI-Bukhari.

²Reported by Muslim.

REFERENCE:
BOOK: “MAJOR SINS” OF IMAM SHAMSU ED-DEEN DHAHABI.
Distributed by : www.islambasics.com
Table of Contents