Sections
< All Topics
Print

04. QURAN KA TARUF [What Is Quran?]

Qur’an

QUR’AN KA LUGHWI MA’ANE:

Allamah ki tahqeeq ke mutabiq lafz Qur’an alag alag masdar se mushtaq hai:

1. Lafz Qur’an mushtaq qiraat se – padhna- sabse zyada padhi jane wali kitaab.

2. Lafz Qur’an mushtaq qariyat se – jama karna- duniya aur aakhirat mein kamyabi ki  saari zaruri maloomat usooli taur par jama kardi gayi.

3. Lafz Qur’an mushtaq qaran se – qareeb aur siyaq wa sabaq- siyaq wa sabaq se Qur’an se mafhoom samjha jaye toh share mushzis ke iteraazat khatm hojate hai.

4. Lafz Qur’an mushtaq qarinat se-  milte julte-  Qur’an mein milte julte mauzoaat se mutaliq ek jagah jama karke samajhne ki koshish ki jaye.

Qur’an ke Lughwi ma’ane kya hai?

QUR’AN-E-MAJEED KI JA’AME WA MA’ANE TAREEF

Qur’an majeed Allah Rab Aalameen ka woh maujizati kalam hai jo Muhammad sallalahu alaihi wa salam par Jibreel (علیہ السلام) ke zariye se nazil hua, jo Musahaf mein maktoob hai aur tawatur ke sath hamare paas chala aaraha hai, jiski tilawat karna ibadat hai aur jiska aagaz Surah ul Fateha se aur iqtetaam Surah ul Naas par hota hai.

Muaza Qur’an kya hai?

Qur’an ka Muaza bunyadi taur par “insan” hai taakeh woh apne Rab-o-Khaaliq ke paighaam se aagah ho aur duniya ki bhul bhulaiya mein itna gum na hojaye ke Iss khaaliq ko bhul jaye jiske paas dobara usse palat kar jana hai.

Qur’an-e-Majeed kya hai?

Qur’an-e-Majeed kalam Allah hai jise Allah Ta’aala ne apne Nabi Muhammad sallalahu alaihi wa sallam par nazil farmaya taakeh woh logon ko gumraahi se noor hidayat ki taraf nikale, jaisa ke Allah Subhanahu wa Ta’aala ka farmaan hai.

Tarjuma: woh Allah Ta’aala hi hai jo apne bande par wazeh aayat utarta hai taakeh woh tumhe andheroun se noor ki taraf lejaye.

(Surah Al hadeed)

Allah Tabarak wa Ta’aala ne Qur’an-e-majeed mein pehle aur aakhri logon aur zameen wa aasman ki paidaish ki khabrein di aur ismein halal wa haram aur aadab aur akhlaq ke usool aur ibadat wa mu’amlaat ke ehekaam, anbiya wa saliheen ki seerat, kafiron aur mominon ki jaza wa saza mominob ke ghar jannat ka wasf aur kafiron ke ghar jahannum ka tafseeli bayan hai aur isse har cheez ke bayan karne wala banaya.

Allah Subhanahu wa Ta’aala  ka farmaan hai:

Tarjuma: Aur Humne aap par ye kitaab nazil farmayi hai jismein har cheez ka kafi wa shafi bayan hai aur musalmanon ki liye rehmat wa khush khabri hai.

 (Surah : 89)

Qur’an majeed mein Allah Ta’aala kay Asmaa was sifaat aur uske makhlooqaat aur Allah Ta’ala uske farishton aur kitaabo aur Rasooloun aur Aakhirat ke din par Imaan ki dawat ka bayan hai jaisa ke Qur’an rabani hai.

Tarjuma: Rasool ne is cheez par imaan laya jo Allah Ta’aala ki taraf se Iss par nazil hui aur momin bhi Imaan laye ye sab Allah Ta’aala aur iske farishton par aur uski kitaabon par aur uske rasooloun par imaan laye, uske rasooloun mein se kisi mein humtafriq nahi karte, unhone keh diya ke Humne suna aur Humne ita’at ki, Ae hamare Rab, hum teri bakhshish talab karte hai, aur teri taraf hi lautna hai.

(Surah Al Baqarah :285)

Aur Qur’an-e-majeed mein Qayamat ke din aur maut ke baad hashr aur nashr aur hisab ke halat ka tazkirah hai aur houz e kauser aur pul siraat aur meezaan aur neimatoun aur a’zaab aur Qayamat ke din logon ke jama hone ka wasf bayan kiya gaya hai.

Tarjuma: Allah woh hai jiske siwa koi Ma’bood (barhaq) nahi woh tum sab ko yaqeenan Qayamat ke din jama karega jiske aane mein koi shak wa shuba nahi, Allah Ta’aala se zyada sachi baat karne wala kon hai?

 (Surah Al nisa:87)

Aur Rab ziljalaal ka farmaan hai :

Tarjuma: kya woh Qur’an par gaur wa fikr nahi Karte? Ya Phir unke dilon par taalay lag chuke hai.

(Surah Muhammad :24)

QUR’AN MAJEED MEIN GHAIR MUSLIMON KE PAANCH MAAROOF SAWAALAAT KE JAWAABAAT TAFSEEL SE HAIN:

1. Mai kaun hoon

2. Mai kahan se aaya hoon

3. Mujhe kisne paida kiya hai

4. Mujhe kya karna hai? Kis tarah zindagi guzaarna hai?

5. Marne ke baad mera kya hoga?

(Mazeed tafseel ke liye humari kitaab “Qur’an ke ahdaaf aur maqaasid” ka mutala’a kijiye)

Qur’an-eMajeed sab logon ki taraf Allah Ta’aala ki kitaab hai

Allah Subhanahu wa Ta’aala ka farmaan hai:

Tarjuma: Humne aap par logon ke liye ye kitaab haq ke saath naazil farmaayi hai pas jo shakhs hidayat par aa jaaye toh uska apna hi nafaa hai aur jo gumraah ho jaaye uski gumraahi ka wabaal bhi us par hai aur Aap in par zimedaar nahi hai

(Surah Al Zumar : 41)

Nuzool-e-Qur’an ke baad ye hi ( Qur’an ma’ maqbool Ahaadith ki tashreehaat ) ek aisi kitaab hai jo

BASHRIYAAT ke liye taa qayaamat kitaab rahegi , ab jo bhi iss par imaan naa laaye wo kaafir thehra aur wo ROZ-e-Qayamat sazaa se do chaar hoga, jaisa ke Rabb-e-Ziljalaal ka farmaan hai:

Tarjuma: Aur jo log hamari aayaat ko jhutlaaye inko a’zaab pahonchega isliye ke wo naafarmaani karte hain

(Surah Al An’aam : 49)

Qur’an Kareem ki azmat aur jo kuch iss mein fasaahat wa balaaghat aur moujizaat wa nishaaniyaa aur imsaal wa ibratein hain, iski binaa par Allah Ta’aala ne farmaya:

Tarjuma : Agar Hum iss Qur’an ko kisi pahaad par utaarte toh aap dekhte ke wo khashiyat-e-Ilaahi se past ho kar reiza reiza ho jaata aur hum in misaalon ko logon ke saamne bayaan karte hain taakeh wo ghaur wa fikr karein

(Surah Al Hashar :21)

Allah Ta’aala ne jin wa Ins ko ye challenge kiya hai ke wo iski misal laayein ya phir iski misal ek Surah hi le aayein, lekin wo nahi laa sakey aur naa wo iski taaqat hi rakhte hain, jaisa ke Allah Ta’aala ka farmaan hai:

Tarjuma: Keh dijiye ke agar tamaam insaan aur kul jinnaat mil kar iss Qur’an ki misal laana chaahein toh inn sab se iski misal laana naa mumkeen hai goya wo aapas mein ek dusre ke madadgaar bhi ban jaayein

(Surah Banee Israeel : 88)

Toh jab Qur’an Kareem, aasmaani kutub mein sab se azeem, kaamil aur aakhri kitaab hai, toh Allah Ta’aala ne apne Rasool Muhammad (ﷺ )ko ye kitaab logon tak pahonchaane aur iski tableegh ka hukm dete huye farmaya:

Tarjuma : Aye Rasool jo kuch bhi Aapke Rab ne Aapki taraf naazil farmaya hai logon tak pahonchaa dein, agar aapne aisa naa kiya toh aap Allah ka paighaam pahonchaane mein qaasir rahe ( yaani paighambari ka farz adaa naa kiya )

(Surah Al Maaidah : 67)

Iss kitaab ki ehmiyat aur ummat ko iski zaroorat ke pesh-e-nazar Allah Ta’aala ne iske saath humari takreem karte huue hum par naazil farmaayi aur iski hifazat Apne zimme lete huye farmaya:

 Beshak Hum hi ne Qur’an ko naazil farmaya aur Hum hi iski hifazat karne waale hain

(Surah Al Hijr : 9)

Qur’an mukammal, abdi, Aafaaqi wahma jehet  hone ke etebaar se mukammal zaabta hayaat hai jo Allah ki taraf se aakhri kitaab hai aur Hadith maqbool iski tashreeh hai

Qur’an Kareem ke mukhtalif Naam:

 • Al Qur’an (sab se zyada padhi jaane waali kitaab ):

شَهْرُ رَمَ َضانَ الَّ ِذي اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ۔

Tarjuma: Maah-e-Ramazaan wo hai jis mein Qur’an utaara gaya.

[Surah Al Baqarah:185]

 • Al Furqaan (farq karne wala):

تَبَارَكَ الَّ ِذي نَزَّلَ الْفُرقَانَ عَلَ ٰى عَبْ ِدهِ لِيَكونَ لِلْعَال مِيْنَ نَذِيْراً ۔

Tarjuma: Bohot baa barkat hai wo (Allah Ta’aala) jis ne apne bande par Furqaan utara taake wo tamaam logon ke liye aagah karne waala ban jaaye.

[Surah Al Furqaan:10]

 • Al Burhaan (Daleel):

يَاأَيَُّهاالنَّاسُ قَدْ َجاءَكُم ْ بُرْهَا نٌ مِّن

رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْ راً مُّبِيْنًا۔

Tarjuma: Aye logon tumhare paas tumhare Rabb ki taraf se sanad aur daleel aa pahonchi aur Humne tumhari jaanib waazeh aur saaf noor utaar diya hai.

[Surah Al Nisa:174]

 • Al Kitaab (likha hua):

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ

Tarjuma: Iss kitaab ( ke Allah ki kitaab hone ) mein koi shak nahi.

 [Surah Al Baqarah:2]

 • Al zikr (naseehat):

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Tarjuma: Hum ne hi iss naseehat (Qur’an) ko nazil farmaya aur hum hi iske muhafiz hai.

[Surah Al Hijr:9]

 • Al Tanzeel (Nazil kiya hua):

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Tarjuma:Aur beshak yeh (Qur’an) Rab ul Aalameen ka nazil farmaya hua hai.

[Surah Ash Shu’aara:192]

 • Al Haq (Haq, Sach):
 • Ahsan ul Hadees (Behtareen Baat):
 • Al Azeem (Azmat Wala):
 • Al Kareem (Izzat Wala):
 • Al Azeez (Buland Martaba):
 • Al Majeed (Badi Shaan Wala):
 • Al Hakeem (Hikmat Wala):
 • Al Musaddiq (Tasdeeq karne Wala):
 • Mubeen ( khol kar bayan karne Wala):
 • Mubarak (Babarkat):
 • Basheer ( Basharat dene wala):
 • Noor (Roshni):

Note : Inn naamo (names) mein se paanch (5) naam mashhoor hain

Al Quran, Al Furqaan, Az zikr, At Tanzeel aur Al Kitaab

Baaqi ko sifati naam se ta’beer kiya gaya hai.

Ek qaul ke mutaabiq 55 naam tak milte hain.

Wahi:

WAHI KA MA’ANE:

Wahi ke lughwi ma’ane “ khufiya taur par jaldi se ishaara karne” ke hain.

Istelaah mein Wahi se muraad wo paighaam hai jo Allah Ta’aala apne kisi Nabi ya Rasool ki taraf bhejta hai, aur aakhri Wahi wa shara’iyat Muhammad (ﷺ )par khatam huyi

QUR’AN AUR HADITH E QUDSI KE DARMIYAAN FARQ:

•             Qur’an-e-Majeed , Allah ka kalaam hai aur iske alfaaz wa maani Allah ki taraf se hain jab ke Hadith Qudsi mein mafhoom Allah Ta’aala ki taraf se hota hai aur alfaaz Allah ke Nabi (ﷺ ) ke hote hain.

•             Qur’an ki tilawat karna ibadat hai jab ke Hadith Qudsi ka padhna ibadat nahi hai ( waise neiki ka kaam hai) goya Qur’an – Wahi matloo hai aur Hadith Qudsi- Wahi ghair matloo hai.

•             Qur’an ke suboot ke liye ummat ka ittefaaq aur tawatur ka hona shart hai magar Hadith Qudsi ke liye ye shart nahi hai.

•             Qur’an Majeed, Jibraeel (علیہ السلام) ke zariye naazil hua hai magar Hadith Qudsi mein iss farishte ka waasta aur zariye hona zaroori nahi.

•             Quran moujzaa hai aur Hadith Qudsi moujzaa nahi hai.

WAHI KI IQSAAM:

Wahi ki teen (3) qismein hain:

۞وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِىٌّ حَكِيمٌ

Tarjuma: Naa mumkin hai ke kisi bande se Allah Ta’aala kalaam kare magar Wahi ke zariye ya parde ke peeche se ya kisi farishte ko bheje aur wo Allah ke hukm se jo wo chaahe Wahi kare, beshak Wo bartar hai hikmat waala hai.

(Surah Ash Shoora : 51)

 • Wahi Qalbi:

 Iss qism mein Baari Ta’aala – baraah-e-raasat Nabi ke qalb ko musakhar farmaa kar iss mein koi baat daal deta hai.

 • Kalaam-e-ilaahi :

 Iss dusri qism mein Baari Ta’aala – baraah-e-raasat Rasool ko apni hum kalaami ka sharf ataa farmaata hai.

 • Wahi Malaki :

 Iss teesri qism mein Allah Ta’aala – apna paighaam kisi farishte ke zariye Nabi tak bhejta hai.

 • Qur’an ki Surtein ba aitebaar Makki aur Madni:

Qur’an ki Surtein ki taqseem Makki aur Madni ke aitebaar se ki gayi hai.

MAKKI:  Qur’an Kareem ki Jo Ayatein ya Surtein Rasool ﷺ par hijrat se pehle utri woh Makki hain.

MADNI:  Jo Surtein ya Ayatein Rasool ﷺ par hijrat ke ba’ad utri woh Madni hain .

Makki aur Madni Surtoun ki tadaad Musahaf Madni (باشرف صالح ال الشیخ) kay aitebaar se

Madni Surtoun ki tadaad 28 hain aur Makki Surtoun ki tadaad 86 hain.

Nasikh :

Nasikh me Lughwi mane naqal karne , tabdeel karne or mitane ke hain lekin shara’i istelaah mein aik hukm ko badal kar doosra hukm naazil karne ke hai, yeh Nasikh Allah ki taraf se hua hai, Aadam (علیہ السلام) ke zamane mein sagge behen bhaiyoun ka aapas mein nikaah jaaiz tha ba’ad mein usse haraam kar diya gaya, ussi tarah Qur’an mein bhi Allah Ta’aala ne ba’az ahekaam mansookh Farmaaye aur unn ki jagah Naya hukm nazil farmaya, jamhoor-e- ulama e ummat ki raaye hai kah Qur’an o ahaadeeth mein Nasikh waqia hua hai.

(Tafseer Ahsan Al bayaan Al Sheikh Salaah Uddin Yousuf Lahori aur Doctor Luqman Salafi Hafiza Allahu ki tafseer-e-takbeer Ar Rahman Libayan Al Qur’an)

Nasikh fil Qur’an ki teen qismein hain.

1. Tilawat-e-Mansookh ho lekin hukm baaqi ho.

2. Hukm Mansookh ho par Tilawat baaqi ho.

3. Tilawat aur Hukm donoun bhi Mansookh ho .

Tafseer:

Tafseer ki do Badi aqsaam hain:

1. Tafseer Bil Maasur

2. Tafseer Bil Raaye

TAFSEER BIL MAASUR :

Tafseer likhne ka yeh woh tareeqa hai jiss mein kisi Aayat ki tafseer mein ahaadeeth kay alawah sahaaba kiraam, Taba’ieen aur Taba’ taba’ieen ke aqwaal naqal kiye jayein. Goya tafseer ke iss andaaz mein ziyaada tar riwaayat aur Asar ki Roshni mein tafseer bayaan ki jaati hai.

Iss tareeqa e tafseer ki numaaya kutub tafaaseer yeh hain.

1. Tafseer Ibn Jarir Tabri Az Imam Tabri

2. Tafseer Ibn kaseer Az Imam Ibn kaseer

3. Tafseer Ibn Abi Hatim Alraazi

Inn mein se sirf aik tafseer Ibn kaseer ka urdu mein tarjuma hai.

TAFSEER BIL RAAYE :

Tafseer ka aik aur tareeqa bilraaye kehlata hai. Iss ki do qismein hain.

1. Pasandeeda (Mahmood) Tafseer Bil Raaye

2. Napasandeeda (Mazmom) Tafseer Bil Raaye

Agar tafseer bilraaye Qur’an-o-Sunnat ki hidaayat aur a’qal saleem ke mutabiq ho toh hi durust aur pasandeeda tafseer bilraaye hai aur agar woh Qur’an-o-Sunnat se dur ho toh phir woh napasandeeda bilraaye hai aur woh hargiz sahi nahi hai.

Al Aayaat Wal Ahaadith – Uloom ul Qur’an :

 • AL AAYAAT:

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

[AL A’RAAF:204]

Aur jab qur’aan padha jaaya kare to uski taraf kaan laga diya karo aur khamoosh raha karo, umeed hai ke tum par rahmat ho.

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

[ANAAM:155]

Aur ye ek kitaab hai jis ko ham ne bheja badi khair-o-barkat waali, so iski ittiba karo aur daro taake tum par rahmat ho..

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

[YOUNUS 57]

Aye logo! Tumhare paas tumhare rab ki taraf se ek aisi cheez aae hai jo nasihat hai aur dilo me jo rog hain un ke liye shifa hai aur rahnumaae karne waali hai aur rahmat hai eemaan waalo ke liye.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

[HIJR 9]

Ham ne hi is qur’aan ko naazil farmaya hai aur ham hi is ke muhafiz hain.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

[RAD 28]

Yaad rakho allaah ke zikr se hi dilo ko tasalli haasil hoti hai.

 • AL-AHADEETH :

 خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

[SAHIH AL BUKHAARI 5027]

Tum me sab se bahtar wo hai jo qur’aan e majeed padhe aur padhaae.

تركت فيكم أمرين ، لن تضلوا ما تمتكلم بهما : كتاب الله وسنة نبيه.

[AL MUWATTA:1594,SAHIH]

 Mai tumhare darmiyaan do cheezein chode jaa raha hoon, jab tak tum inhe thaame rahoge kabhi gumraah nahi hoge:

1. Allaah ki kitaab aur

2. Uske nabi ki sunnat.

أبشروا ، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله ، و طرفه بأيديكم ، فتمسكوا به ، فإنكم لن تهلكوا ، و

لن تضلوا بعده أبدا.

[SAHIH UL JAMIA: 34]

Khush ho jaao, beshak is qur’an ka ek sira allaah ke haath me hai aur ek sira tumhare haatho me, pas ise mazbooti se pakde raho phir tum kabhi halaak na hoge aur na kabhi gumraah hoge.

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف

آية كتب من المقنطرين.

[ABU DAWOOD:1398]

Jo shakhs namaz me khade ho kar das aayatein padhega wo ghafilo me nahi likha jaaega aur jo namaz me khade hokar sau(100) aayatein padhega wo farmabardaro me likha jaaega aur jo ek hazaar aayatein padhega wo behad sawaab paane waalo me likha jaaega.

REFERENCE:

BOOK: “ULOOM UL QUR’AN”

BY SHAIKH ARSHAD BASHEER MADANI.

QUR’AAN


Quran is a book revealed by Allah (Glory be to Him). It is a revelation sent to Prophet Muhammad (May Allah honour Him and Grant Him peace) for the span of approximately 23 years (13 years in Makkah and 10 years in Madina).

Qur’an (Koran) is an Arabic word which comes from four root words

1.       “Qiraa’atun”: The most recited

2.       “Qariyatun”:   Things available

3.       “Qarinatun”:  Context and best structure

4.       “Qaranun”:    Joining

It is a book which is most widely read in the World. It contains all the information which is necessary for the success in both the worlds. It is structured in such a way that can be understood in the context. It also joins one incident with other, simple information to a detailed one. [1] [2]

Table of Contents
The Definition of The Qur’anDifferent Names of Qur’anWhat is the Qur’an?The word of GodGuidance for MankindThe Final RevelationHistoryPreservationPurpose of RevelationTo Believe in One True GodTo Reject All False GodsTo Narrate the Stories from the PastTo Remind us of the Day of JudgementTo Fulfil the Intended Way of LifeFalsification TestPropheciesThe Final RevelationReferences

The Definition of The Qur’an

Scholars define the Qur’an as this: The Arabic speech of Allah that was revealed to the Prophet (صلى الله عليه و سلم) both in word and in meaning. It is collected between the two covers of the mushaaf, was narrated in mutawaatir chains, and is a challenge to humankind.

We can learn five important things about the Qur’an from this definition.

 1. The Arabic speech of Allah:The Qur’an is the speech of Allah, in Arabic. This means that anything that’s not Arabic isn’t the Qur’an. You can’t pray in English, in French, in Swahili, in Urdu–it has to be in Arabic
 2. Revealed to the Prophet:We know that Allah revealed many revelations–including the Injeel and the Tawrah and the Zabur. Those are also revelation of Allah–but they’re not the Qur’an. Only what Allah revealed to the Prophet (صلى الله عليه و سلم) is Qur’an. 
 3. Revealed in Word and Meaning:Not Only is the meaning of the Qur’an the same as what Allah meant; but the words themselves are also from Allah. (Unlike Hadith Qudsi, where the meaning is from Allah, and the words are from the Prophet (صلى الله عليه وسلم)) 
 4. Collected between Two Covers:Hadith Qudsi is also the speech of Allah, but it’s not Qur’an. Similarly, there are verses that used to be in the Qur’an, but aren’t anymore–even though they were once! These are the abrogated verses, and they’re not considered Qur’an anymore, even though we still know what some of those revelations were. 
 5. Mutawaatir:The Qur’an was related in a mutawaatir fashion–so many narrators narrated it, at every single step in the chain of narration, that it’s impossible that they all lied or made a mistake. 
 6. A Challenge to Humankind:The Qur’an is an ongoing challenge to the human race–create a book, a surah, an ayath like it; but nay, we will NEVER be able to. Allah Himself says so. [3]

Different Names of Qur’an

There are various names of the Qur’an given in Qur’an itself. For example Allah (Glory be to Him) called this Qur’an as Al-Furqaan (the Criterion between Truth and falsehood) in Qur’an. Surah Furqan 25:1, Surah Baqrah 2:185 and Surah Ale Imran 3:4Al-Kitaab (the Book) in Qur’an. Surah Baqrah 2:2, Al- Wahi (the revelation) in Qur’an. Surah Anbiya 21:45 etc.  [4]

What is the Qur’an?

The word of God

The Qur’an is the literal word of Allah (Glory be to Him), the Almighty (Allah in Arabic), revealed to Prophet Muhammad (May Allah honour Him and grant Him peace) through the Angel Gabriel. “The revelation of the Book is from Allah, the Mighty, the Wise.”  Qur’an.Surah Zumar 39:1.

Guidance for Mankind

The Qur’an is “a guidance for mankind… and the distinction (between right and wrong).” Qur’an 2:185 It provides direction to help mankind judge between right and wrong, without which, man would surely be in loss.

The Final Revelation

The Qur’an is the last scripture revealed by Almighty Allah (Glory be to Him), confirming what little truth remains in parts of previous scriptures and refuting and correcting fabrications and additions which have crept into current day versions of such scriptures.

“O you who have been given the Scripture! Believe in what We have revealed confirming what is (already) with you…” Qur’an.Surah Nisa 4:47. Further Allah (Glory be to Him) says that “..This day, I have perfected your religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you Islâm as your religion”Qur’an.Surah Maidah 5:3.[5]

History

The first few ayaah was revealed when Prophet Muhammad (May Allah honour Him and grant Him peace) was in Cave of Hira in Makkah. The first ayaat which were revealed was of Surah Surah Alaq.Qur’an Surah Alaq 96:1-5. It was revealed in the span of 22 years (lunar calender). Prophet Muhammad (May Allah honour Him and grant Him peace) took utmost care in compilation of Qur’an and made his companions to memorize and write it.

After the death of Prophet Muhammad (May Allah honour Him and grant Him peace) the companions came together and made it in one material. At the time of Usmaan(R), he ordered to make 7 replicas of the Qur’an and sent to the other part of his territory. Sahih Bhukari Vol 6: 510 and 514 [6]

The Qur’an was not sent down as a complete book in one revelation; rather, the revelation spanned over a period of 23 years.

For this reason, it is essential to know in what circumstances the aayaath were revealed, in order to have a proper understanding of the Qur’an; otherwise, its teachings could be misunderstood.

Preservation

The Qur’an is the only religious sacred text that has been in circulation for a lengthy period, and yet remains as pure as the day it was revealed. Nothing has been added, removed or modified from it, since its revelation over 1400 years ago. 

“We have, without doubt, sent down the Message; and We will certainly guard it (from corruption).”Qur’an.Surah Hijr15:9

Not only has the Qur’an been preserved in written form, but also in the hearts of men, children and women. Today, millions of people have memorized the Qur’an from cover to cover.

Purpose of Revelation:

To Believe in One True God

“And your god is One God. There is no god but He, the Most Gracious, the Most Merciful.”Qur’an 2:163

The most important topic mentioned throughout the Qur’an is the belief in the One, True God. God informs us that He has no partner, no son, no equal, and that none has the right to be worshipped except Him alone. Nothing is comparable to God and none of His creation resembles Him. The Qur’an also rejects the notion of attributing human qualities and limitations to God.

To Reject All False Gods

“And worship Allah and associate none with Him.”Qur’an 4:36

Since Allah alone is the only One worthy of worship, false deities and false gods must be rejected. The Qur’an also rejects the notion of attributing divine qualities to anyone or anything other than Allah.

To Narrate the Stories from the Past

The Qur’an contains many narratives with beneficial lessons, including the true stories of previous Prophets such as, Adam, Noah, Abraham, Jesus and Moses. Of these stories, Allah says, 

“Indeed in their stories, there is a lesson for men of understanding.”Qur’an 12:111

To Remind us of the Day of Judgement

This Noble Book reminds us that everyone will taste death and will be held accountable for all their actions and sayings: 

“We shall set up scales of justice for the Day of Judgment, so that not a soul will be dealt with unjustly in the least…”Qur’an 21:47

To Fulfil the Intended Way of Life

Importantly, the Qur’an teaches that the purpose of life is to worship God alone, and live one’s life according to the way of life prescribed by Him. In Islam, worship is a comprehensive term that includes all actions and sayings (whether private or public) that Allah loves and is pleased with. Therefore, by doing what Allah commands, a Muslim is worshipping God and fulfilling his purpose in life. [7]

Falsification Test

It is the only book which challenges the its reader to prove it wrong

There are various falsification test present in the Qur’an:

      a.       Challenge to Produce Surah like it. Qur’an Surah Baqrah 2:23

      b.      Challenge to show a contradiction.Qur’an Surah Nisa 4:82. [8]

Prophecies

a.      Abu Lahab will not accept Islam. Qur’an.Surah Lahab 111:1-5.

b.      Rome will win the War.Qur’an Surah Rum 30: 2-4. [9]

Conclusion

In summary, the Qur’an teaches mankind how to worship the One True God, hence fulfilling their true purpose in life, and attaining success in both this world and the next. 

“Verily, We have sent down to you (O Muhammad) the Book for mankind in truth. So whosoever accepts the guidance, it is only for his own self; and whosoever goes astray, he goes astray only for his own loss.”Qur’an.surah Zumar 39:41

REFERENCE:
https://www.askislampedia.com/en/wiki/-/wiki/English_wiki/Qur%27aan
 

قرآنِ

1۔ قرآنِ مجید کے لغوی معنی :

علماء کی تحقیق کے مطابق لفظ قرآن الگ الگ مصدر سے مشتق ہے:

1۔ لفظ قرآن مشتق قراءة سے ۔ پڑھنا۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔
2۔ لفظ قرآن مشتق قریة سے ۔ جمع کرنا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ساری ضروری معلومات اصولی طور پر جمع کردی گئیں۔
3۔ لفظ قرآن مشتق قرن سے۔ قریب اور سیاق و سباق ۔ سیاق و سباق سے قرآن کا مفہوم سمجھا جائے تو سارے مشنریس کے اعتراضات ختم ہوجاتے ہیں۔
4۔ لفظ قرآن مشتق قرینة سے۔ ملتے جلتے۔ قرآن میں ملتے جلتے موضوعات سے متعلق، ایک جگہ جمع کرکے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

▪️ قرآن کا لغوی معنی کیا ہے؟

2۔ قرآنِ مجید کی جامع و مانع تعریف :

قرآنِ مجید اللہ رب العالمین کا وہ معجزاتی کلام ھے جو محمد ﷺ پر جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا، جو مصاحف میں مکتوب ہے اور تواتر کے ساتھ ہمارے پاس چلا آرہا ہے، جسکی تلاوت کرنا عبادت ہے اور جس کا آغاز سورہ الفاتحہ سے اور اختتام سورہ الناس پر ہوتا ہے.

▪️ قرآن کی تعریف کبار علماء نے کیا بتائی ہے؟

3۔ ▪️ موضوع قرآن کیا ہے؟

قرآن کا موضوع بنیادی طور پر “انسان” ہے تاکہ وہ اپنے رب و خالق کے پیغام سے آگاہ ہو اور دنیا کی بھول بھلیوں میں اتنا گم نہ ہوجائے کہ اس خالق کو بھول جائے جس کے پاس پلٹ کر اسے دوبارہ جانا ھے.

4۔ ▪️ قرآنِ مجید کیا ہے؟

▪️قرآنِ مجید کلام اللہ ہے جسے اللہ تعالٰی نے اپنے نبی ﷺ پر نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں گمراہی سے نورِ ہدایت کی طرف نکالے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالٰی کا فرمان ہے:

هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍۢ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩

ترجمہ : وہ اللہ تعالٰی ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیت اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے.

(سورہ الحدید 9)

▪️ اللہ تبارک و تعالٰی نے قرآن مجید میں پہلے اور آخری لوگوں لوگوں اور زمین و آسمان کی پیدائش کی خبریں دیں اور اس میں حلال و حرام, آداب و اخلاق کے اصول اور عبادات و معاملات کے احکام, انبیاء علیہ السلام و صالحین کی سیرت, کافروں اور مومنوں کی جزا و سزا، مومنوں کے گھر جنت کا وصف اور کافروں کا گھر جہنم کا تفصیلی بیان ہے اور اسے ہر چیز کے بیان کرنے والا بنایا.

اللہ سبحانہ و ٰتعالٰی کا فرمان ہے:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍۢ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًۭا لِّكُلِّ شَىْءٍۢ وَهُدًۭى وَرَحْمَةًۭ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٨٩

ترجمہ: اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا کافی و شافی بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت و خوش خبری ہے.

(سورہ النحل 89)

▪️ قرآنِ مجید میں اللہ تعالٰی کے اسماو صفات اور اسکی مخلوقات اور اللہ تعالٰی اسکے فرشتوں اور کتابوں رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان کی دعوت کا بیان ہے.

جیسا کہ فرمانِ ربانی ہے:

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٢٨٥

ترجمہ: رسول نے اس چیز پر ایمان لایا جو اللہ تعالٰی کی طرف سے اس پر نازل ہوئی اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالٰی کی اور اسکے فرشتوں پر اور اسکی کتابوں پر اور اسکے رسولوں پر ایمان لائے, اسکے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہا دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔

(سورہ البقرہ ۔285)

▪️ اور قرآن مجید میں قیامت کے دن اور موت کے بعد حشر و نشر اور حساب و کتاب کے حالات کا تذکرہ ہے، اور حوضِ کوثر اور پل صراط اور میزان اور نعمتوں اور عذاب اور قیامت کے دن لوگوں کے جمع ہونے کا وصف بیان کیا گیا ہے۔

ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًۭا ٨٧

ترجمہ: اللہ وہ ہے جسکے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں وہ تم سب کو یقینا قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے (آنے) میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ تعالٰی سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ھے.

(سورہ النساء ۔87)

▪️قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی آیات کونیہ(اس جہاں کی نشانیوں ) اور آیات قرآنیہ میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالٰی کا فرمان ہے:

ترجمہ
کہہ دیجئے کہ تم غور و فکر کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کیا ہے۔ (سورہ یونس۔ 87)

اور ربِ ذالجلال کا فرمان ہے :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ٢٤

ترجمہ: کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ یا پھر انکے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔

(سورہ محمد 24)

قرآن مجید میں غیر مسلموں کے پانچ معروف سوالات کے جوابات تفصیل سے ہیں :

1…میں کون ہوں؟
2…میں کہاں سے آیا ہوں؟
3… مجھے کس نے پیدا کیا ھے؟
4…مجھے کیا کرنا ھے؟ کس طرح زندگی گزارنی ھے؟
5… مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟

(مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب “قرآن کے اہداف اور مقاصد” کا مطالعہ کیجئے)

▪️ قرآن مجید سب لوگوں کی طرف اللہ تعالٰی کی طرف کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالٰی کا فرمان ہے:
 
إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ٤١

ترجمہ : ہم نے آپ پر لوگوں کے لئے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے پس جو شخص ہدایت پر آجائے تو اس کا اپنا ہی نفع ہے اور جو گمراہ ہوجائے اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پر ہے اور آپ اس پر ذمہ دار نہیں ہیں۔

(سورہ الزمر 41)

▪️ نزول قرآن کے بعد یہ ہی (قرآن مع مقبول احادیث کی تشریحات ) ایک ایسی کتاب ہے جو بشریت کے لئے تاقیامت کتاب رہے گی,اب جو بھی اس پر ایمان نہ لائے وہ کافر ٹھرا اور وہ روزِ قیامت سزا سے دو چار ہوگا جیسا کہ اللہ تعالٰی کا فرمان ہے..

أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةًۭ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ٤٤

ترجمہ : اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں انکو عذاب پہنچے گا اس لئے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں.

(سورہ الانعام 49)

▪️ قرآن کریم کی عظمت اور جو کچھ اس پر فصاحت و بلاغت اور معجزات و نشانیاں اور امثال و عبرتیں ہیں اس کی بنا پر اللہ تعالٰی نے فرمایا:

ترجمہ

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ خشیت الٰہی سے پست ہوکر ریزہ ریزہ ہوجاتا اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں.

(سورہ الحشر 21)

▪️ اللہ تعالٰی نے جن و انس کو چیلنج کیا ہے وہ اسکی مثل لائیں یا پھر اس کی مثل اک سورت ہی لے آئیں، لیکن وہ نہیں لا سکے اور نہ وہ اسکی طاقت ہی رکھتے ہیں،
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالٰی کا فرمان ہے:
ترجمہ :

کہہ دیجیے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے گوہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں

(سورہ بنی اسرائیل 88)

تو جب قرآن کریم آسمانی کتب میں سب سے عظیم، کامل اور آخری کتاب ہے، تو اللہ تعالٰی نے اپنے رسول محمد ﷺ کو یہ کتاب لوگوں تک پہنچانے اور اسکی تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

ترجمہ :

اے رسول جو کچھ بھی آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے لوگوں تک پہنچادیں اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ اللہ تعالٰی کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہے۔

(یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا)

(سورہ المائدہ 67)

▪️ اس کتاب کی اہمیت اور امت کو اسکی ضرورت کے پیشِ نظر اللہ تعالٰی نے اس کے ساتھ ہی ہماری تکریم کرتے ہوئے ہم پر نازل فرمائی اور اسکی حفاظت اپنے زمہ لیتے ہوئے فرمایا:

بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اسکی حفاظت کرنے والے ہیں.

(سورہ الحجر 9)

▪️ قرآن مکمل ابدی، آفاقی وہمہ جہت ہونے کے اعتبار سے مکمل ضابطہ حیات ہے جو اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے اور حدیث مقبول اس کی تشریخ ہے.

● قرآن کے متعلق آپ نے کیا سمجھا ہے؟
● قرآن نے اپنی دعوت کو کیسے پیش کیا؟ قرآن کا اسلوب دعوت کیا ہے؟

قرآنِ کریم کے مختلف نام :

1. القرآن

(سب سے زیادہ پڑھی جانی والی کتاب.)

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ (سورہ البقرہ۔ 185)

ترجمہ
ماہِ رمضان وہ ھے جس میں قرآن اتارا گیا ہے

2… الفرقان

(فرق کرنے والی)

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا
(سورہ الفرقان۔1)

ترجمہ:
بہت بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لئے آگاہ کرنے والا بن جائے.

3… البرھان

(دلیل)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَـٰنٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًۭا مُّبِينًۭا (سورہ النساء۔ 174)

ترجمہ:
اے لوگوں! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آپہنچی ہے اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے.

4… الکتاب

(لکھا ہوا)

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًۭى لِّلْمُتَّقِينَ (سورہ البقرہ۔2)

ترجمہ:
اس کتاب (کے اللہ کی کتاب ہونے) میں کوئی شک نہیں

5.. الذکر

(حق، سچ)

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًۭا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍۢ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (سورہ السجدہ۔ 3)

ترجمہ:
کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے۔ (نہیں نہیں ) بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ راہ راست پر آجائیں۔)

6۔ الذکر

(نصیحت)

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًۭا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍۢ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (الحجر۔ 9)

ترجمہ:
بے شک ہم نے ہی اس نصیحت (قرآن) کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اسکے محافظ ھے

7. التنزیل (نازل کیا ہوا)

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ (سورہ الشعراء ۔ 192)

ترجمہ:
اور بے شک یہ (قرآن) رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے.

8.احسن الحدیث (بہترین بات)
9..العظیم (عظمت والا)
10..الکریم (عزت والا)
11…العزیز (بلند مرتبہ)
12.. المجید (بڑی شان والا)
13… الحکیم (حکمت والا)
15۔ الموعظہ (نصیحت): الشفاء (شفاء): الھدی (ہدایت): الرحمہ (رحمت)
16. المصدق (تصدیق کرنے والا): المھیمن (نگہبان)
17. مبین (کھول کر بیان کرنے والا)
17.. مبارک (بابرکت)
18… بشیر (بشارت دینے والا): نذیر (ڈرانے والا)
19…نور۔ (روشنی)

نوٹ

ان ناموں میں سے پانچ نام مشہور ہیں :

القرآن
الفرقان
الزکر
التنزیل
الکتاب

باقی کو صفاتی نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک قول کے مطابق 55 نام ملتے ہیں۔

▪️ وحی کے معنی:

وحی کے لغوی معنی “خفیہ طور پر جلدی سے اشارہ کرنے” کے ہیں۔

اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالٰی اپنے کسی نبی یا رسول کی طرف بھیجتا ہے، اور آخری وحی و شریعت محمد ﷺ پر ختم ہوئی۔

▪️ قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان فرق.

قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کے الفاظ اور معنی اللہ کی طرف سے ہیں۔ جبکہ حدیث قدسی میں مفہوم اللہ تعالٰی کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ اللہ تعالٰی کے نبی ﷺ کے ہوتے ہیں۔

قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے جبکہ حدیث قدسی کا پڑھنا عبادت نہیں ہے (ویسے نیکی کا کام ہے)۔ گویا قرآن وحی متلو ہے اور حدیث قدسی وحی غیر متلو ہے۔

قرآن کے ثبوت کے لیے امت کا اتفاق اور تواتر کا ہونا شرط ہے مگر حدیث قدسی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔

قرآن مجید جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے مگر حدیث قدسی میں اس فرشتے کا واسطہ اور ذریعہ ہونا ضروری نہیں۔

قرآن معجزہ ہے اور حدیث قدسی معجزہ نہیں ہے۔

▪️ وحی کی اقسام

وحی کی تین قسمیں ہیں:

۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًۭا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌۭ.
(سورہ الشوری:51)

ترجمہ: ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالٰی کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے، بےشک وہ برتر ہے حکمت والا ہے۔

1۔ وحی قلبی: اس قسم میں باری تعالٰی براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔

2۔ کلام الہی اس دوسری قسم میں باری تعالٰی براہ راست رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔

3۔ وحی مَلَکی اس تیسری قسم میں اللہ تعالی اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے۔

▪️ قرآن کی سورتیں باعتبار مکی اور مدنی: 

قرآن کی سورتوں کی تقسیم مکی اور مدنی کے اعتبار سے کی گئی ہے۔

مکی:  قرآن کریم کی جو آیتیں یا سورتیں رسول ﷺ پر ہجرت سے پہلے اتریں وہ مکی ہیں۔
مدنی:  جو سورتیں یا آیتیں رسول اللہ ﷺ پر ہجرت کے بعد اتریں وہ مدنی ہیں۔

مکی اور مدنی سورتوں کی تعداد مصحف مدنی (باشراف صالح ال شیخ ) کے اعتبار سے
مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے اور مکی سورتوں کی تعداد 86۔

نسخ :

نسخ کے لغوی معنی نقل کرنے، تبدیل کرنے اور مٹانے کے ہیں لیکن شری اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔

یہ نسخ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا بعد میں اسے حرام کردیا گیا، اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالٰی نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور انکی جگہ نیا حکم نازل فرمایا، جمہور علمائے امت کی رائے ہے کہ قرآن و احادیث میں نسخ واقع ہوا ہے۔

(تفسیر احسن البیان للشیخ صلاح الدین یوسف لاہوری اور ڈاکٹر لقمان سلفی حفظـہ اللَّـہ کی تفسیر تیسیر الرحمن لبیان القرآن )

نسخ فی القرآن کی تین قسمیں ہیں :

1۔ تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم باقی ہو۔
2۔ حکم منسوخ ہو پر تلاوت باقی ہو۔
3۔ تلاوت اور حکم دونوں بھی منسوخ ہو۔

تفسیر:

تفسیر کی دو بڑی قسمیں ہیں:
تفسیر بالماثور
تفسیر بالرائے

تفسیر بالماثور

تفسیر لکھنے کا یہ وہ طریقہ ہے جس میں کسی آیت کی تفسیر میں احادیث کے علاوہ صحابہ اکرام ,تابعین اور تبع تابعین کے اقوال نقل کیے جائیں. گویا تفسیر کے اس انداز میں زیادہ روایت اور آثار کی روشنی میں تفسیر بیان کی جاتی ہے…

اس طریقہ تفسیر کی نمایاں کتب تفسیر یہ ہیں :

 • تفسیر ابن جریر طبری از امام طبری
 •  تفسیر ابن کثیر از امام ابن کثیر
 • تفسیر ابن ابی حاتم الرازی

ان میں سے صرف اک تفسیر ابن کثیر کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے.

تفسیر بالرائے :

تفسیر کا اک اور طریقہ بالرائے کہلاتا ہے. اسکی دو قسمیں ہیں:

1. پسندیدہ (محمود) تفسیر بالرائے
2.. ناپسندیدہ (مزموم) تفسیر بالرائے

اگر تفسیر بالرائے قرآن و سنت کی ہدایت اور عقلِ سلیم کے مطابق ہو تو ہی درست اور پسندیدہ تفسیر بالرائے ہے اور اگر وہ قرآن و سنت کی ہدایت سے دور ہو تو پھر وہ ناپسندیدہ (مذموم ) بالرائے ہے اور وہ ہرگز صحیح نہیں ہے

الآیات و الاحادیث۔ علوم القرآن.

الآیات :

1۔ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(سورہ الاعراف۔ 204)

ترجمہ:
اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم ہر رحمت ہو۔

2۔ وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌۭ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(سورہ الانعام۔ 155)

ترجمہ:
اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔

3۔ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌۭ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ (سورہ یونس۔ 57)

ترجمہ:
اے لوگو! تمھارے پاس تمھارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔

4۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ (سورہ الحجر۔ 9)

ترجمہ:
ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

5۔ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ( سورہ الرعد۔ 28)

ترجمہ:
جو لوگ ایمان ﻻئے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے.

الاحادیث :

1۔ خَيرُكُم من تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ۔ [صحيح البخاري۔ 5027].

ترجمہ:
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔

2۔ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولَہُ۔ (المؤطا۔ 1594، صحیح )

ترجمہ:
میں تمھارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت۔

3۔ أَبشِروا فإنّ هذا القرآنَ طرفُه بيدِ اللهِ و طرفُه بأيديكم فتمسَّكوا به فإنكم لن تَهلِكوا و لن تَضلُّوا بعده أبدًا۔ (صحیح الجامع۔34)

ترجمہ:
خوش ہوجاو، بے شک اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمھارے ہاتھوں میں، پس اسے مضبوطی سے پکڑے رہو پھر تم کبھی ہلاک نہ ہونے اور نہ کبھی گمراہ ہوگے۔

4۔ من قامَ بعشرِ آياتٍ لم يُكتب منَ الغافلينَ، ومن قامَ بمائةِ آيةٍ كتبَ منَ القانتينَ، ومن قامَ بألفِ آيةٍ كتبَ منَ المقنطرينَ۔(سنن ابی داؤد۔1398)

ترجمہ:
جو شخص نماز میں کھڑے ہوکر دس آیتیں پڑھے گا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جو نماز میں کھڑے ہوکر سو آیتیں پڑھے گا وہ فرمابرداروں میں لکھا جائے گا اور جو ایک ہزار آیتیں پڑھے گا وہ بے حد ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔

حوالہ:
کتاب علوم القرآن
مؤلف: “شیخ ارشد بشیر مدنی”

Qur’an ka Taruf

 

QUR’AN KA LUGHWI MA’ANE:

 

Allamah ki tahqeeq ke mutabiq lafz Qur’an alag alag masdar se mushtaq hai:

1. Lafz Qur’an mushtaq qiraat se – padhna- sabse zyada padhi jane wali kitaab.

2. Lafz Qur’an mushtaq qariyat se – jama karna- duniya aur aakhirat mein kamyabi ki  saari zaruri maloomat usooli taur par jama kardi gayi.

3. Lafz Qur’an mushtaq qaran se – qareeb aur siyaq wa sabaq- siyaq wa sabaq se Qur’an se mafhoom samjha jaye toh share mushzis ke iteraazat khatm hojate hai.

4. Lafz Qur’an mushtaq qarinat se-  milte julte-  Qur’an mein milte julte mauzoaat se mutaliq ek jagah jama karke samajhne ki koshish ki jaye.

 

Qur’an ke Lughwi ma’ane kya hai?

 

QUR’AN-E-MAJEED KI JA’AME WA MA’ANE TAREEF

 

Qur’an majeed Allah Rab Aalameen ka woh maujizati kalam hai jo Muhammad sallalahu alaihi wa salam par Jibreel (علیہ السلام) ke zariye se nazil hua, jo Musahaf mein maktoob hai aur tawatur ke sath hamare paas chala aaraha hai, jiski tilawat karna ibadat hai aur jiska aagaz Surah ul Fateha se aur iqtetaam Surah ul Naas par hota hai.

 

Muaza Qur’an kya hai?

 

Qur’an ka Muaza bunyadi taur par “insan” hai taakeh woh apne Rab-o-Khaaliq ke paighaam se aagah ho aur duniya ki bhul bhulaiya mein itna gum na hojaye ke Iss khaaliq ko bhul jaye jiske paas dobara usse palat kar jana hai.

 

Qur’an-e-Majeed kya hai?

 

Qur’an-e-Majeed kalam Allah hai jise Allah Ta’aala ne apne Nabi Muhammad sallalahu alaihi wa sallam par nazil farmaya taakeh woh logon ko gumraahi se noor hidayat ki taraf nikale, jaisa ke Allah Subhanahu wa Ta’aala ka farmaan hai.

Tarjuma: woh Allah Ta’aala hi hai jo apne bande par wazeh aayat utarta hai taakeh woh tumhe andheroun se noor ki taraf lejaye.

(Surah Al hadeed)

 

Allah Tabarak wa Ta’aala ne Qur’an-e-majeed mein pehle aur aakhri logon aur zameen wa aasman ki paidaish ki khabrein di aur ismein halal wa haram aur aadab aur akhlaq ke usool aur ibadat wa mu’amlaat ke ehekaam, anbiya wa saliheen ki seerat, kafiron aur mominon ki jaza wa saza mominob ke ghar jannat ka wasf aur kafiron ke ghar jahannum ka tafseeli bayan hai aur isse har cheez ke bayan karne wala banaya.

Allah Subhanahu wa Ta’aala  ka farmaan hai:

Tarjuma: Aur Humne aap par ye kitaab nazil farmayi hai jismein har cheez ka kafi wa shafi bayan hai aur musalmanon ki liye rehmat wa khush khabri hai.

 (Surah : 89)

 

Qur’an majeed mein Allah Ta’aala kay Asmaa was sifaat aur uske makhlooqaat aur Allah Ta’ala uske farishton aur kitaabo aur Rasooloun aur Aakhirat ke din par Imaan ki dawat ka bayan hai jaisa ke Qur’an rabani hai.

Tarjuma: Rasool ne is cheez par imaan laya jo Allah Ta’aala ki taraf se Iss par nazil hui aur momin bhi Imaan laye ye sab Allah Ta’aala aur iske farishton par aur uski kitaabon par aur uske rasooloun par imaan laye, uske rasooloun mein se kisi mein humtafriq nahi karte, unhone keh diya ke Humne suna aur Humne ita’at ki, Ae hamare Rab, hum teri bakhshish talab karte hai, aur teri taraf hi lautna hai.

(Surah Al Baqarah :285)

 

Aur Qur’an-e-majeed mein Qayamat ke din aur maut ke baad hashr aur nashr aur hisab ke halat ka tazkirah hai aur houz e kauser aur pul siraat aur meezaan aur neimatoun aur a’zaab aur Qayamat ke din logon ke jama hone ka wasf bayan kiya gaya hai.

Tarjuma: Allah woh hai jiske siwa koi Ma’bood (barhaq) nahi woh tum sab ko yaqeenan Qayamat ke din jama karega jiske aane mein koi shak wa shuba nahi, Allah Ta’aala se zyada sachi baat karne wala kon hai?

 (Surah Al nisa:87)

 

Aur Rab ziljalaal ka farmaan hai :

 

Tarjuma: kya woh Qur’an par gaur wa fikr nahi Karte? Ya Phir unke dilon par taalay lag chuke hai.

(Surah Muhammad :24)

 

QUR’AN MAJEED MEIN GHAIR MUSLIMON KE PAANCH MAAROOF SAWAALAAT KE JAWAABAAT TAFSEEL SE HAIN:

 

1. Mai kaun hoon

2. Mai kahan se aaya hoon

3. Mujhe kisne paida kiya hai

4. Mujhe kya karna hai? Kis tarah zindagi guzaarna hai?

5. Marne ke baad mera kya hoga?

(Mazeed tafseel ke liye humari kitaab “Qur’an ke ahdaaf aur maqaasid” ka mutala’a kijiye)

Qur’an-e-Majeed sab logon ki taraf Allah Ta’aala ki kitaab hai

 

Allah Subhanahu wa Ta’aala ka farmaan hai:

Tarjuma: Humne aap par logon ke liye ye kitaab haq ke saath naazil farmaayi hai pas jo shakhs hidayat par aa jaaye toh uska apna hi nafaa hai aur jo gumraah ho jaaye uski gumraahi ka wabaal bhi us par hai aur Aap in par zimedaar nahi hai

(Surah Al Zumar : 41)

 

Nuzool-e-Qur’an ke baad ye hi ( Qur’an ma’ maqbool Ahaadith ki tashreehaat ) ek aisi kitaab hai jo

BASHRIYAAT ke liye taa qayaamat kitaab rahegi , ab jo bhi iss par imaan naa laaye wo kaafir thehra aur wo ROZ-e-Qayamat sazaa se do chaar hoga, jaisa ke Rabb-e-Ziljalaal ka farmaan hai:

Tarjuma: Aur jo log hamari aayaat ko jhutlaaye inko a’zaab pahonchega isliye ke wo naafarmaani karte hain

(Surah Al An’aam : 49)

 

Qur’an Kareem ki azmat aur jo kuch iss mein fasaahat wa balaaghat aur moujizaat wa nishaaniyaa aur imsaal wa ibratein hain, iski binaa par Allah Ta’aala ne farmaya:

Tarjuma : Agar Hum iss Qur’an ko kisi pahaad par utaarte toh aap dekhte ke wo khashiyat-e-Ilaahi se past ho kar reiza reiza ho jaata aur hum in misaalon ko logon ke saamne bayaan karte hain taakeh wo ghaur wa fikr karein

(Surah Al Hashar :21)

 

Allah Ta’aala ne jin wa Ins ko ye challenge kiya hai ke wo iski misal laayein ya phir iski misal ek Surah hi le aayein, lekin wo nahi laa sakey aur naa wo iski taaqat hi rakhte hain, jaisa ke Allah Ta’aala ka farmaan hai:

Tarjuma: Keh dijiye ke agar tamaam insaan aur kul jinnaat mil kar iss Qur’an ki misal laana chaahein toh inn sab se iski misal laana naa mumkeen hai goya wo aapas mein ek dusre ke madadgaar bhi ban jaayein

(Surah Banee Israeel : 88)

 

Toh jab Qur’an Kareem, aasmaani kutub mein sab se azeem, kaamil aur aakhri kitaab hai, toh Allah Ta’aala ne apne Rasool Muhammad (ﷺ )ko ye kitaab logon tak pahonchaane aur iski tableegh ka hukm dete huye farmaya:

Tarjuma : Aye Rasool jo kuch bhi Aapke Rab ne Aapki taraf naazil farmaya hai logon tak pahonchaa dein, agar aapne aisa naa kiya toh aap Allah ka paighaam pahonchaane mein qaasir rahe ( yaani paighambari ka farz adaa naa kiya )

(Surah Al Maaidah : 67)

 

Iss kitaab ki ehmiyat aur ummat ko iski zaroorat ke pesh-e-nazar Allah Ta’aala ne iske saath humari takreem karte huue hum par naazil farmaayi aur iski hifazat Apne zimme lete huye farmaya:

 Beshak Hum hi ne Qur’an ko naazil farmaya aur Hum hi iski hifazat karne waale hain

(Surah Al Hijr : 9)

 

Qur’an mukammal, abdi, Aafaaqi wahma jehet  hone ke etebaar se mukammal zaabta hayaat hai jo Allah ki taraf se aakhri kitaab hai aur Hadith maqbool iski tashreeh hai

 

Qur’an Kareem ke mukhtalif Naam:

 

 • Al Qur’an (sab se zyada padhi jaane waali kitaab ):
 
شَهْرُ رَمَ َضانَ الَّ ِذي اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ۔

 

Tarjuma: Maah-e-Ramazaan wo hai jis mein Qur’an utaara gaya.

 

[Surah Al Baqarah:185]

 

 

 • Al Furqaan (farq karne wala):

 

تَبَارَكَ الَّ ِذي نَزَّلَ الْفُرقَانَ عَلَ ٰى عَبْ ِدهِ لِيَكونَ لِلْعَال مِيْنَ نَذِيْراً ۔

 

Tarjuma: Bohot baa barkat hai wo (Allah Ta’aala) jis ne apne bande par Furqaan utara taake wo tamaam logon ke liye aagah karne waala ban jaaye.

 

[Surah Al Furqaan:10]

 

 

 • Al Burhaan (Daleel):

 

يَاأَيَُّهاالنَّاسُ قَدْ َجاءَكُم ْ بُرْهَا نٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْ راً مُّبِيْنًا۔

 

Tarjuma: Aye logon tumhare paas tumhare Rabb ki taraf se sanad aur daleel aa pahonchi aur Humne tumhari jaanib waazeh aur saaf noor utaar diya hai.

[Surah Al Nisa:174]

 

 • Al Kitaab (likha hua):

 

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ

 

Tarjuma: Iss kitaab ( ke Allah ki kitaab hone ) mein koi shak nahi.

 

 [Surah Al Baqarah:2]

 

 • Al zikr (naseehat):

 

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

 

Tarjuma: Hum ne hi iss naseehat (Qur’an) ko nazil farmaya aur hum hi iske muhafiz hai.

 

[Surah Al Hijr: 9]

 

 • Al Tanzeel (Nazil kiya hua):

 

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 

Tarjuma:Aur beshak yeh (Qur’an) Rab ul Aalameen ka nazil farmaya hua hai.

 

[Surah Ash Shu’aara:192]

 

 

 • Al Haq (Haq, Sach):
 • Ahsan ul Hadees (Behtareen Baat):
 • Al Azeem (Azmat Wala):
 • Al Kareem (Izzat Wala):
 • Al Azeez (Buland Martaba):
 • Al Majeed (Badi Shaan Wala):
 • Al Hakeem (Hikmat Wala):
 • Al Musaddiq (Tasdeeq karne Wala):
 • Mubeen ( khol kar bayan karne Wala):
 • Mubarak (Babarkat):
 • Basheer ( Basharat dene wala):
 • Noor (Roshni):

 

Note : Inn naamo (names) mein se paanch (5) naam mashhoor hain: 

Al Quran, Al Furqaan, Az zikr, At Tanzeel aur Al Kitaab

Baaqi ko sifati naam se ta’beer kiya gaya hai.

Ek qaul ke mutaabiq 55 naam tak milte hain.

Wahi:

WAHI KA MA’ANE:

 

Wahi ke lughwi ma’ane “ khufiya taur par jaldi se ishaara karne” ke hain.

Istelaah mein Wahi se muraad wo paighaam hai jo Allah Ta’aala apne kisi Nabi ya Rasool ki taraf bhejta hai, aur aakhri Wahi wa shara’iyat Muhammad (ﷺ )par khatam huyi.

 
QUR’AN AUR HADITH E QUDSI KE DARMIYAAN FARQ:

 

•             Qur’an-e-Majeed , Allah ka kalaam hai aur iske alfaaz wa maani Allah ki taraf se hain jab ke Hadith Qudsi mein mafhoom Allah Ta’aala ki taraf se hota hai aur alfaaz Allah ke Nabi (ﷺ ) ke hote hain.

•             Qur’an ki tilawat karna ibadat hai jab ke Hadith Qudsi ka padhna ibadat nahi hai ( waise neiki ka kaam hai) goya Qur’an – Wahi matloo hai aur Hadith Qudsi- Wahi ghair matloo hai.

•             Qur’an ke suboot ke liye ummat ka ittefaaq aur tawatur ka hona shart hai magar Hadith Qudsi ke liye ye shart nahi hai.

•             Qur’an Majeed, Jibraeel (علیہ السلام) ke zariye naazil hua hai magar Hadith Qudsi mein iss farishte ka waasta aur zariye hona zaroori nahi.

•             Quran moujzaa hai aur Hadith Qudsi moujzaa nahi hai.

 

WAHI KI IQSAAM:

 

Wahi ki teen (3) qismein hain:

 

۞وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِىٌّ حَكِيمٌ

 

Tarjuma: Naa mumkin hai ke kisi bande se Allah Ta’aala kalaam kare magar Wahi ke zariye ya parde ke peeche se ya kisi farishte ko bheje aur wo Allah ke hukm se jo wo chaahe Wahi kare, beshak Wo bartar hai hikmat waala hai.

 

(Surah Ash Shoora : 51)

 

 

 • Wahi Qalbi:

 Iss qism mein Baari Ta’aala – baraah-e-raasat Nabi ke qalb ko musakhar farmaa kar iss mein koi baat daal deta hai.

 • Kalaam-e-ilaahi :

 Iss dusri qism mein Baari Ta’aala – baraah-e-raasat Rasool ko apni hum kalaami ka sharf ataa farmaata hai.

 • Wahi Malaki :

 Iss teesri qism mein Allah Ta’aala – apna paighaam kisi farishte ke zariye Nabi tak bhejta hai.

 

 • Qur’an ki Surtein ba aitebaar Makki aur Madni:

 

Qur’an ki Surtein ki taqseem Makki aur Madni ke aitebaar se ki gayi hai.

MAKKI:  Qur’an Kareem ki Jo Ayatein ya Surtein Rasool ﷺ par hijrat se pehle utri woh Makki hain.

MADNI:  Jo Surtein ya Ayatein Rasool ﷺ par hijrat ke ba’ad utri woh Madni hain .

Makki aur Madni Surtoun ki tadaad Musahaf Madni (باشرف صالح ال الشیخ) kay aitebaar se

Madni Surtoun ki tadaad 28 hain aur Makki Surtoun ki tadaad 86 hain.

 

Nasikh :

 

Nasikh me Lughwi mane naqal karne , tabdeel karne or mitane ke hain lekin shara’i istelaah mein aik hukm ko badal kar doosra hukm naazil karne ke hai, yeh Nasikh Allah ki taraf se hua hai, Aadam (علیہ السلام) ke zamane mein sagge behen bhaiyoun ka aapas mein nikaah jaaiz tha ba’ad mein usse haraam kar diya gaya, ussi tarah Qur’an mein bhi Allah Ta’aala ne ba’az ahekaam mansookh Farmaaye aur unn ki jagah Naya hukm nazil farmaya, jamhoor-e- ulama e ummat ki raaye hai kah Qur’an o ahaadeeth mein Nasikh waqia hua hai.

(Tafseer Ahsan Al bayaan Al Sheikh Salaah Uddin Yousuf Lahori aur Doctor Luqman Salafi Hafiza Allahu ki tafseer-e-takbeer Ar Rahman Libayan Al Qur’an)

 

Nasikh fil Qur’an ki teen qismein hain.

1. Tilawat-e-Mansookh ho lekin hukm baaqi ho.

2. Hukm Mansookh ho par Tilawat baaqi ho.

3. Tilawat aur Hukm donoun bhi Mansookh ho .

 

Tafseer:

 

Tafseer ki do Badi aqsaam hain:

1. Tafseer Bil Maasur

2. Tafseer Bil Raaye

 

TAFSEER BIL MAASUR :

 

Tafseer likhne ka yeh woh tareeqa hai jiss mein kisi Aayat ki tafseer mein ahaadeeth kay alawah sahaaba kiraam, Taba’ieen aur Taba’ taba’ieen ke aqwaal naqal kiye jayein. Goya tafseer ke iss andaaz mein ziyaada tar riwaayat aur Asar ki Roshni mein tafseer bayaan ki jaati hai.

Iss tareeqa e tafseer ki numaaya kutub tafaaseer yeh hain.

1. Tafseer Ibn Jarir Tabri Az Imam Tabri

2. Tafseer Ibn kaseer Az Imam Ibn kaseer

3. Tafseer Ibn Abi Hatim Alraazi

Inn mein se sirf aik tafseer Ibn kaseer ka urdu mein tarjuma hai.

 
TAFSEER BIL RAAYE :

 

Tafseer ka aik aur tareeqa bilraaye kehlata hai. Iss ki do qismein hain.

1. Pasandeeda (Mahmood) Tafseer Bil Raaye

2. Napasandeeda (Mazmom) Tafseer Bil Raaye

Agar tafseer bilraaye Qur’an-o-Sunnat ki hidaayat aur a’qal saleem ke mutabiq ho toh hi durust aur pasandeeda tafseer bilraaye hai aur agar woh Qur’an-o-Sunnat se dur ho toh phir woh napasandeeda bilraaye hai aur woh hargiz sahi nahi hai.

 

Al Aayaat Wal Ahaadith – Uloom ul Qur’an :

 

 • AL AAYAAT:
وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

 

Aur jab qur’aan padha jaaya kare to uski taraf kaan laga diya karo aur khamoosh raha karo, umeed hai ke tum par rahmat ho.

 

[AL A’RAAF:204]

 

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

 

Aur ye ek kitaab hai jis ko ham ne bheja badi khair-o-barkat waali, so iski ittiba karo aur daro taake tum par rahmat ho..

 

[ANA’AM:155]

 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

 

Aye logo! Tumhare paas tumhare rab ki taraf se ek aisi cheez aae hai jo nasihat hai aur dilo me jo rog hain un ke liye shifa hai aur rahnumaae karne waali hai aur rahmat hai eemaan waalo ke liye.

 

[YOUNUS 57]

 

 

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

 

Ham ne hi is qur’aan ko naazil farmaya hai aur ham hi is ke muhafiz hain.

 

[HIJR 9]

 

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

 

Yaad rakho allaah ke zikr se hi dilo ko tasalli haasil hoti hai.

 

[RAD 28]

 

 

 • AL-AHADEETH :

 

 خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

 

Tum me sab se bahtar wo hai jo qur’aan e majeed padhe aur padhaae.

 

[SAHIH AL BUKHAARI 5027]

 

تركت فيكم أمرين ، لن تضلوا ما تمتكلم بهما : كتاب الله وسنة نبيه.

 

 Mai tumhare darmiyaan do cheezein chode jaa raha hoon, jab tak tum inhe thaame rahoge kabhi gumraah nahi hoge:

[AL MUWATTA:1594,SAHIH]

 

1. Allaah ki kitaab aur

2. Uske nabi ki sunnat.

 

أبشروا ، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله ، و طرفه بأيديكم ، فتمسكوا به ، فإنكم لن تهلكوا ، و
لن تضلوا بعده أبدا.

 

Khush ho jaao, beshak is qur’an ka ek sira allaah ke haath me hai aur ek sira tumhare haatho me, pas ise mazbooti se pakde raho phir tum kabhi halaak na hoge aur na kabhi gumraah hoge.

 
[SAHIH UL JAMIA: 34]

 

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف
آية كتب من المقنطرين.

 

Jo shakhs namaz me khade ho kar das aayatein padhega wo ghafilo me nahi likha jaaega aur jo namaz me khade hokar sau(100) aayatein padhega wo farmabardaro me likha jaaega aur jo ek hazaar aayatein padhega wo behad sawaab paane waalo me likha jaaega.

 

[ABU DAWOOD:1398]

 

 

REFERENCE:
BOOK: “ULOOM UL QUR’AN”
BY SHAIKH ARSHAD BASHEER MADANI.
Table of Contents