Sections
< All Topics
Print

44. KIYA MAUJUDA QURAN ASLI HAI ? [Is the Quran the Word of Allah?]

KYA MAUJUDA QURAN ASLI HAI ?

” Kya aisa nahi keh Qur’an ke mota’did nuskhe maujood the jinhen hazrat Usman raziallahu anhu ke hukm se jala dala gaya aur sirf ek nuskha baqi rahne diya gaya aur isi tarah kya yeh durust nahi keh maujudah Qur’an e kareem woh hai jis ki tadviin hazrat Usman raziallahu anhu ne ki aur yeh aslan woh nahi jo Allah Ta’la ki taraf se “wahi” kiya gaya?”

Qur’an-e-kareem ke bare mein ba’z bey bunyad tasawwurat mein se ek tasawwur yeh hai keh teesre khalifa e Islam hazrat Usman raziallahu anhu ne bahut se baham mutazad nuskhon main se Qur’an e kareem ke ek nuskhe ki tausiq aur tadviin ki. Haqiqat yeh hai keh Qur’an e kareem jo aaj bator e kalam e ilahi duniya bhar ke musalmanon ki aqidat ka markaz hai, wohi Qur’an e kareem hai jo hazrat Mohammad sallallahu alaihi wasallam par naazil hua. Aap sallallahu alaihi wasallam ne apni zaati nigrani mein iski kitabat karwai aur banafs e nafis (khud) us ki tausiq farmayi. Aiyye! is bey bunyad tasawwur ki haqiqat ka jaeza len jis ke motabiq dawa kiya jata hai keh Qur’an ki tadviin o tausiq hazrat Usman raziallahu anhu ki taraf se ki gayi. 

NABWI SARPARASTI MEIN TADVIIN E QUR’AN 

Jab bhi Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam par wahi nazil hoti, sab se pehle aap usey zabani yaad karte aur uske baad apne sahaba raziallahu anhum ko sunate aur hidayat farmate keh jo usey hifz karega, Allah Ta’la us se razi hoga. Aap bila takhir katiban e wahi ko hukm dete keh naazil honey wali wahi ko likh lain. Iske baad bazate khud un se sun kar us ki tausiq farmatey. Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ummi they aur likhna parhna nahi jantey they, lehaza har nazul e wahi ke baad aap sallallahu alaihi wasallam apne sahaba ke samne usey dohrate the. Woh bazariyah wahi naazil hone wali ayaat likh liya karte the aur Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam tahrir kardah aayat ki sehat ka jayrzah lene ke liye sahaba se farmate keh jo kuch likha gaya hai parh kar sunaao. Agar us mein koi galti hoti to Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam us ki nishandahi farmatey, us ki tasheeh karwate aur dobara us ki janch partaal farmate, isi tarah aap sallallahu alaihi wasallam apne sahaba raziallahu anhum ki hifz kardah ayaten aur suraten un se suna karte aur un ki tausiq farmate the. Isi tariqe se purey Qur’an e kareem ki kitabat Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ki zaati nigrani mein anjaam di gai. 

TARTEEB-E-QURAN WAHI e ILAHI KE MOTABIQ HAI

Pura Qur’an e kareem sarey baaiss (22.5) baras ki muddat mein thora thora kar ke hasb e zarurat naazil hua. Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ne Qur’an e majeed ki tadviin wahi ki zimni tartib ke mutabiq nahi farmayi. Qurani ayaat aur suraton ki tartib wahi e ilaahi ke tehet qaaim ki gayi aur Allah ki janib se us ka hukm hazrat Jibrayil alaihis salam ke zariye se Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pahonchaya gaya. Jab bhi nazil shudah ayaat sahaba karaam ko sunai jaatin to Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam yeh bhi farma dete keh naazil hone waali ayaat ko konsi surat mein aur kin ayaat ke baad shamil kiya jaaye. 

Har ramadan mein Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam Qur’an ke naazil shuda hisson ki, tarteeb e ayaat ke saath, dohrai farmate aur tausiq Jibrayil ameen ke zariye se kiya karte the. Aap sallallahu alaihi wasallam ki wafat se qabl aakhri ramadan ul mubarak mein Qur’an e kareem ki tasdiq o tausiq do martabah anjam di gayi, lehaza yeh baat bilkul wazeh hai keh Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ne apne daur e nabuwwat mein khud Qur’an kareem ki tadviin aur tausiq farmayi aur yeh tadviin o tausiq Qur’an e majeed ki kitabat aur aap ke mota’ddid sahaba karaam raziallahu anhum ke hifz e Qur’an, dono suraton mein hui. 

KITABAT-E-QURAN KI TAKMEEL EHD E NABWI MEIN HUI 

Nabi-e-kareem sallallahu alaihe wasallam ki zindagi mein mokammal Qur’an majeed, ayaat ki sahih tartib aur siyaq o sabaq ke saath maujood tha, taaham us ki ayaat alag alag chamrey ke tukron, patley hamwar patharon, darakhton ke patton, khajoor ki shakhon aur oont ke shanon ki haddiyon wagairah par tehrir ki gayi thin. Aap sallallahu alaihe wasallam ke wesaal ke baad pahle khalifa e Islam hazrat Abu Bakr Siddique raziallahu anhu ke hukm par mukhtalif ashya par likhe gaye Qur’an ke hisson ko ek hi cheez par tahrir kar ke yakja kar diya gaya aur yeh awraq ki surat mein tha aur un auraq ko doriyon ke sath baandh diya gaya take jama shuda Qur’an ka koi hissa gum na hone paaye. Qur’an e paak ka yeh nuskha hazrat Abu Bakr raziallahu anhu ke paas raha hatta ke unhon ne wafat paayi, phir hazrat Umar raziallahu anhu ke daur e hukumat mein un ke paas tha, phir yeh nuskha ummul mu’mineen hazrat Hafsa raziallahu anha ki tahweel mein raha lekin uski isha’t nahi hui.

[Sahih Albukhaari, fazaile Alquran, hadith : 4986]

NUQUL-E-QURAN 

Teesrey khalifa hazrat Usman raziallahu anhu key daur mein Qur’an e majeed ke ba’z alfaz ke imla aur talaffuz ke barey mein ikhtilaf ne sar uthaya. Imla aur talaffuz ke ikhtilaf se maana par koi asar na parta tha magar muslim ajamiyon ke liye iski bari ahmiyat thi, har jagah k log apni qira’t ko sahih aur dusron ki qira’t ko galat qaraar dene lage, isi liye hazrat Usman raziallahu anhu ne ummul mu’mineen hazrat Hafsa raziallahu anha se Qur’an e majeed ka asal nuskha liya jis ke matan ki tauseeq Nabi sallallahu alaihi wasallam ne farmayi thi. hazrat Usman raziallahu anhu ne Allah ke rasool ke farman ke mutabiq Qur’an ki kitabat karne waale chaar sahabiyon ko, jin ki qayadat Zaid bin Saabit raziallahu anhu ke supurd hui, yeh hukm diya keh woh mokammal Qur’an majeed ki mota’did nuqool tayyar karen. hazrat Usman raziallahu anhu yeh nuqool musalmanon ke barey barey maraakiz mein bhijwa deen. 

Ba’z logon ke paas Qur’an ke ba’z hisson key zaati majmuye maujood the. Ain mumkin tha keh yeh na mokammal hon aur un mein galtiyan bhi maujood hon, chunanchah hazrat Usman raziallahu anhu ne logon se apeel ki keh woh aisi tamam tehriron ko nazr e aatish kar den jo asal nuskha e Qur’ani se motabeqat nahi rakhti thin takey Qur’an ka asal matan mahfooz kiya ja sakey. Nabi e kareem sallallahu alaihi wasallam ke tauseeq shuda asal Qur’an key matan se naqal karda Qur’an ki do aisi nuqool aaj bhi dastiyab hain. Un mein ek taashqand ( uzbekistan ) ke ajaaib ghar mein mahfooz hai.

 E’RAAB-E-QURAN 

Quran majeed ke asal nuskhey mein harkaat aur e’raab ki alamaten zaahir nahi ki gai thin. In mein teen ahem alamaton ko Urdu zaban mein zabar, zer, pesh aur arabic mein fat-ha, damma aur kasrah kaha jata hai, shad, mad aur jazam wagairah un ke ilawa hain. Arbon ko Qur’an majeed ke sahih talaffuz ki adaygi ke liye un alamat ki koi haajat nahi thi kyun keh Arabic un ki maadri zaban thi, taaham gair Arab musalmano ke liye e’raab ke bagair Qur’an ki sahih telawat mushkil thi, chunancha yeh alamaten Banu Umayya ke paanchwen khalifa Abdul Malik bin Marwan ke ahed ( 66 hijri ta 86 ba mutaabiq 685 iswi ta 705 iswi ) aur Iraq mein hajjaj ki governari ke daur mein Qurani rasmul khat mein shamil ki gayin. 

Ba’z log yeh kahte hain keh Qur’an majeed ka maujudah matan jis mein harkaat aur e’raab shaamil hain, Nabi e kareem sallallahu alaihi wasallam ke dor ka asal Qur’an nahi hai lekin woh is haqiqat ko samajhney mein nakaam rahtey hain keh Qur’an ka lughwi matlab telawat ya bar bar parhi jane wali cheez hai, lehaza qata nazar is se keh rasmul khat mukhtalif hai ya yeh keh is mein harkaat wagairah shamil kar di gayi hain, ahem baat Qur’an kareem ki telawat ki sehat hai. Agar Arabic matan aur us ka talaffuz wohi hai jo ibteda mein tha to lazmi taur par us ke maani bhi wohi rahenge. 

HIFAZAT-E-QURAN

Allah ne Qur’an kareem ki hifazat ka wada khud farmaya hai. 

Irshad e bari ta’ala hai,

 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون 

” Bilashuba ham hi ne yeh zikr ( Qur’an ) utara hai aur ham hi is ke mohafiz hain. ”

[Al Hijr : 9/ 15]

Is the Quran the Word of Allah?

Summary of answer

There cannot be any doubt left in the mind of any intelligent person that this Quran is the word of Allah, and that Prophet Muhammad conveyed that which was revealed to him in full.
 
 
 

Praise be to Allah.

Praise be to Allah Who has made good dear to you; we ask Him to increase you in guidance and faith, and to guide your parents to practice Islam and adhere to its rulings. 

Quran is the word of Allah

With regard to the Quran and the proof that it is the word of Allah, these are specious arguments which were put forward out of stubbornness and arrogance by the first disbelievers to whom the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was sent. Allah refuted what they said in many ways, proving their words to be false and pointing out what was wrong with it. For example: 

  • In this Quran is a challenge from Allah to mankind and the jinn to produce anything like it, but they were unable to. Then He challenged them to produce only ten surahs like it, and they were unable to. Then He challenged them to produce something like the shortest surah in the Quran , and they could not do it, even though those who were being challenged were the most eloquent and well-spoken of mankind, and the Quran was revealed in their language. Yet despite that they stated that they were completely incapable of doing that. This challenge has remained down throughout history, but not one person has been able to produce anything like it. If this were the word of a human being, some people would have been able to produce something like it or close to it. There is a great deal of evidence for this challenge in the Quran, for example, the ayah (interpretation of the meaning): 
“Say: If mankind and the jinn were together to produce the like of this Quran, they could not produce the like thereof, even if they helped one another.” [al-Isra 17:88]

Allah says, challenging them to produce just ten surahs: 

“Or they say, He (Prophet Muhammad) forged it (the Quran). Say: Bring you then ten forged Surahs (chapters) like unto it, and call whomsoever you can, other than Allah (to your help), if you speak the truth!” [Hud 11:13 interpretation of the meaning]
 
Allah says, challenging them to produce just one surah: 

“And if you (Arab pagans, Jews, and Christians) are in doubt concerning that which We have sent down (i.e. the Quran) to Our slave (Muhammad), then produce a Surah (chapter) of the like thereof and call your witnesses (supporters and helpers) besides Allah, if you are truthful.” [al-Baqarah 2:23 interpretation of the meaning]

  • No matter how much knowledge and understanding mankind attains, they will still inevitably make mistakes, forget things or fall short. If the Quran were not the word of Allah, there would be some contradictions and shortcomings in it, as Allah says: 
“Had it been from other than Allah, they would surely have found therein many a contradiction.” [al-Nisa 4:82 interpretation of the meaning]

But it is free from any shortcoming, error or contradiction; indeed, all of it is wisdom, mercy and justice. Whoever thinks that there is any contradiction in it, that is because of his diseased thinking and mistaken understanding; if he refers to the scholars they will explain to him what is correct and clear up the confusion for him, as Allah says: 

“Verily, those who disbelieved in the Reminder (i.e. the Quran) when it came to them (shall receive the punishment). And verily, it is an honourable well fortified respected Book (because it is Allah’s Speech, and He has protected it from corruption). Falsehood cannot come to it from before it or behind it, (it is) sent down by the All Wise, Worthy of all praise (Allah)”
[Fussilat 41:41-42 interpretation of the meaning]

  • Allah has guaranteed to preserve this Quran, and He says: 
 
“Verily, We, it is We Who have sent down the Dhikr (i.e. the Quran) and surely, We will guard it (from corruption)”
[al-Hijr 15:9 interpretation of the meaning]

Every letter of it was transmitted by thousands from thousands down throughout history, and not one letter of it was altered. If any person tried to alter anything in it, or add something or take something away, then he would be exposed straight away, because Allah is the One Who has guaranteed to preserve the Quran, unlike the case with other divinely-revealed Books which Allah revealed to the people of a particular Prophet only, and not to all of mankind, so He did not guarantee to preserve them, rather He delegated their preservation to the followers of the prophets. But they did not preserve them, rather they introduced alterations and changes which distorted most of the meanings. The Quran, on the other hand, was revealed by Allah to all of mankind until the end of time, because the Message of Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) is the final message, so the Quran is preserved in men’s hearts and in written form, as is proven by the events of history. How many people have tried to change the verses of the Quran and deceive the Muslims, but they were quickly exposed and their falsehood was discovered, even by Muslim children. 

Another of the definitive signs that this Quran was not produced by the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) but that it came revealed by Allah to him is the following: 

  • The great miracles which the Quran contains of legislation, rulings, stories and beliefs, which could not be produced by any created being no matter how great his intelligence and level of understanding. No matter how hard people try to promulgate laws to regulate their lives, they can never succeed so long as they are far away from the teachings of the Quran; the further away they are, the greater their rate of failure. This is something that has been proven by the disbelievers themselves.  
  • Reports of matters of the unseen, both past and future, which no human being could speak of independently, no matter how great his knowledge, especially at that time which is regarded as primitive in terms of technology and modern tools. There are many things which had not been discovered yet, and which have only been discovered after lengthy and difficult exploration with the most modern equipment, but Allah told us about them in the Quran, and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) mentioned them, fifteen centuries ago, such as the stages of embryonic development, the nature of the oceans, etc. These things have made some kafirs state that this could only have come from God, as in the case of the development of the embryo: 

Only 60 years ago, researchers confirmed that man does not come into existence all at once, but rather he passes through stages of development one after another. Only 60 years ago, science discovered this one Quranic fact. 

Shaykh al-Zindani said, we met an American professor, one of the greatest American scientists, whose name was Professor Marshall Johnson, and we told him that it says in the Quran that man is created in stages. When he heard this, he was sitting down, but he stood up and said, Stages? We said, That was in the seventh century CE! This Book came and said, man was created in stages. He said, That is impossible, impossible We told him, Why do you say that? This Book says (interpretation of the meaning):  

“He creates you in the wombs of your mothers, creation after creation in three veils of darkness.” [al-Zumar 39:6] 

What is the matter with you, that [you fear not Allah (His punishment), and] you hope not for reward (from Allah or you believe not in His Oneness).

“While He has created you in (different) stages.” [Nuh 71:14]

Then he sat back down on his chair and after a few moments he said, There are only three possibilities. The first is that Muhammad had a huge microscope through which he managed to study these things and he knew things that the people did not know, and he said these things. The second is that this happened by accident, it was a coincidence. The third is that he was a Messenger from God. We said, With regard to the first idea, that he had a microscope and other equipment, you know that a microscope needs lenses, and lenses need glass and technical expertise and other equipment. Some of this information can only be discovered with an electron microscope which needs electricity, and electricity needs knowledge which should have been acquired by an earlier generation. It is not possible for this knowledge to have been acquired all at once in a single generation; the previous generation would have had to strive hard in developing science and transmitting it to the next generation, and so on. But for this to be the work of one man, with no one coming before him or after him, either in his own land or the neighbouring lands for the Romans, Persians and Arabs were ignorant and had no such equipment for one man to have all these instruments and tools which he did not pass on to anyone else this is not possible. He said, Thats right, it would be very difficult. We said, And for it to have been an accident or coincidence, what would you think if we said that the Quran did not mention this fact only in one verse but in several verses, and that it did not refer to it in general terms but that it gave details of every stage, saying that in the first stage such and such happens, in the second stage such and such happens, in the third stage and so on. Could that be a coincidence? When we explained to him all the details of those stages, he said, It is wrong to say that this is an accident! This is well-founded knowledge. We said, Then how do you explain it? He said, There is no explanation except that this is revelation from above!

With regard to the many statements in the Quran concerning the sea, some of these facts were not discovered until very recently, and many of them are still unknown. For example, these facts were discovered after hundreds of marine stations had been set up, and after images had been taken by satellites. The one who said this was Professor Schroeder, one of the greatest oceanographers in West Germany. He used to say that if science advanced, religion would have to retreat. But when he heard the translation of the verses of the Quran, he was stunned and said, These could not be the words of a human being.   And Professor Dorjaro, a professor of oceanography, told us of the latest developments on science, when he heard the verse: 

“Or (the state of a disbeliever) is like the darkness in a vast deep sea, overwhelmed with waves topped by waves, topped by dark clouds, (layers of) darkness upon darkness: if a man stretches out his hand, he can hardly see it! And he for whom Allah has not appointed light, for him there is no light.” [al-Nur 24:40 interpretation of the meaning]

He said:

“In the past, man could not dive to a depth of more than twenty meters because he had no special equipment. But now we can dive to the bottom of the ocean, using modern equipment, and we find intense darkness at a depth of two hundred meters. The ayah says a vast deep sea . The discoveries in the depths of the sea give us an understanding of the verse, (layers of) darkness upon darkness. It is known that there are seven colours in the spectrum, including red, yellow, blue, green, orange, etc. When we dive down into the depths of the ocean, these colours disappear one after another, and the disappearance of each colour results in more darkness. Red disappears first, then orange, then yellow and the last colour to disappear is blue, at a depth of two hundred meters. Each colour that disappears adds to the darkness until it reaches total darkness.  With regard to the phrase waves topped by waves, it has been proven scientifically that there is a separation between the upper and lower parts of the ocean, and that this separation is filled with waves, as if there are waves on the edge of the dark, lower portion of the sea, which we do not see, and there are waves on the shores of the sea, which we do see. So it is as if there are waves above waves. This is a confirmed scientific fact, hence Professor Dorjaro said concerning these Quranic verses, that this cannot be human knowledge.” (Al-Adillah al-Maddiyyah ‘ala Wujud-Allah by Muhammad Mutwalli al-Sha’rawi) 

And there are very many such examples 

  • In the Quran there are some verses which rebuke the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and mention some things to which Allah drew his attention. Some of them may have been embarrassing for the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). But if this Quran had come from the Messenger of Allah, there would have been no need for this; if he were to conceal any part of the Quran, he would have concealed some of these verses which contained rebukes or drew his attention to certain matters which he should not have done, such as the verse in which Allah says to His Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): 
“But you did hide in yourself (i.e. what Allah has already made known to you that He will give her to you in marriage) that which Allah will make manifest, you did fear the people (i.e., their saying that Muhammad married the divorced wife of his manumitted slave) whereas Allah had a better right that you should fear Him.” [al-Ahzab 33:37 interpretation of the meaning]

After this, can there be any doubt left in the mind of any intelligent person that this Quran is the word of Allah, and that the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) conveyed that which was revealed to him in full? 

Moreover, we tell this person, try it for yourself, read a sound translation of the Quran and use your mind to ponder these rules and regulations. There is no doubt that any intelligent person who has the power of discernment will see a great difference between these words (of Allah) and the words of any person on the face of the earth. 

Man-woman relationship in Islam

With regard to your relationship with this young man, this noble religion forbids women to mix with men for a great and wise reason. So you have to stop meeting him and break off your relationship with him until he becomes Muslim, in which case you can marry him in a proper Islamic marriage. In the answer to Question no. 1200 you will find an explanation of the rulings on a Muslim woman mixing with non-mahram men. 

With regard to your love for him, this is a test from Allah: will you put your love of Allah before your love for one of His creation, or will you put your love for this person before the love of your Almighty Lord Who has forbidden such things. Note that whoever gives up something for the sake of Allah, Allah will compensate him with something better than that, the first of which is that you will find, in sha Allah, that Allah will compensate you with comfort and tranquility in loving Him and striving to draw closer to Allah by means of that which He loves; so your love for your Lord and your attachment to Him will increase, and  your attachment to all of His creation will become weaker. In the answer to Question no. 10254 you will find some solutions to this problem. 

Can Muslim women marry non-Muslim men?

With regard to the ruling on a Muslim woman marrying a non-Muslim man , this is haram according to scholarly consensus, indeed it is one of the major immoral actions which Allah has forbidden in the Quran. In the answers to Questions no. 8396 and 1825 you will find a detailed response to this question. 

We advise you to be patient and to put up with difficulties, and to keep far away from everything that may cause you to do things that would anger your Lord. Note that Allah has made this world a place of trial and testing for His believing slaves; whoever is patient and refrains from following his desries, seeking the pleasure of Allah, Allah will compensate him with Paradise where He will bestow upon him all kinds of delight which cannot be compared with the fleeting worldly pleasures that he sacrificed. This is in addition to the happiness and tranquility that he will find in his heart when he obeys his Lord. 

Perhaps if he sees how you adhere to your religion and avoid meeting him and sitting with him despite your love for him, he will come to realize the greatness of this religion which makes its followers prepared to sacrifice all that they love in order to please their Lord, and that they hope for a great reward from their Lord for their patience in obeying Him and keeping away from that which He has forbidden and perhaps that will be the cause of his becoming Muslim. 

We ask Allah to guide him to Islam, and to make goodness easy for you, and to keep all evil away from you, Ameen.

And Allah knows best.

REFERENCE:
https://islamqa.info/en/answers/13804/is-the-quran-the-word-of-allah

ایک نصرانی پر جو رد قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک کرتا ہے

الحمد للہ.

ہم اللہ تعالی کے ثناء خواں ہیں کہ اس نے آپ کے لۓ بھلائی کو محبوب بنایا ہے اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ایمان وہدایت میں مزید اضافہ فرمآئے اور آپ کے والدین کو اسلام قبول کرنے اور اس کے احکام کو ماننے کی نعمت سے نوازے ( آمین )

اس کے بعد جہاں تک قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے ؟ یہ وہ شبہ ہے جسے پہلے کافروں نے عناد و تکبر کی وجہ سے پیش کیا تھا جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا تو اللہ ذوالجلال نے ان کی اس بات کو بہت ساری دلیلوں سے رد کر دیا جو ان کے قول کو باطل کرتی ہیں اور اس کے فساد کو بیان کرتی ہیں ان میں بعض یہ ہیں ۔

1- بلاشبہ اللہ ذوالجلال نے اس قرآن سے جنوں اور انسانوں کو چیلنج کیا کہ اس جیسا بنا کر لے آئیں لیکن وہ عاجز آگۓ پھر چیلنج فرمایا کہ صرف دس سورتیں لے آؤ پھر بھی نہ لا سکے پھر چیلنج کیا کہ وہ قرآن کی چھوٹی سی سورۃ کی مثل بنا کر لے آئیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے اس کے باوجود کہ جن کو چیلنج کیا وہ کائنات کے بلیغ ترین اور فصیح ترین لوگ تھے اور قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا ان سب کے ہوتے ہوئےانہوں نے مکمل عاجزی کا اظہار کیا اور یہ چیلنج آج تک باقی رہا مخلوق میں سے کوئی فرد بھی اس جیسا قرآن مجید نہ لا سکا اور اگر یہ بشر کی کلام ہوتی تو مخلوق میں سے کچھ لوگ اس کو قبول کر لیتے اس چیلنج پر قرآن کی بہت سی دلیلیں ہیں ۔

اس سلسلے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے :

( کہہ دیجۓ کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گو وہ ( آپس میں ) ایک دوسرے کے مدد گار بھی بن جائیں ) الاسراء 88

اللہ تعالی دس سورتوں کا چیلنج کرتے ہوئےفرماتے ہیں :

( کیا یہ کہتے کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے جواب دیجۓ کہ پھر تم بھی اسی کے مثل دس سورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو) ھود 13

اللہ تعالی ایک سورت کا چیلنج کرتے ہوئےفرماتے ہیں ۔

( ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالی کے سوا اپنے مدد گاروں کو بھی بلا لو ) البقرہ 23

2- بے شک آدمی علم وفہم کے جس درجہ تک بھی پہنچ جائے لازمی طور پر اس سے غلطی، سہو اور نقص واقع ہو جاتا ہے – اگر قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام نہ ہوتا تو اس میں کئ قسم کے نقص اور اختلاف پائے جاتے ۔

جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں :

( اگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے ) لیکن وہ ہر قسم کے نقص و غلطی اور تعارض سے پاک ہے بلکہ تمام کا تمام، توانائی ، رحمت اور عدل ہے جس نے یہ گمان کیا کہ اس میں تعارض ہے تو یہ بیمار عقل اور غلط فہم کا نتیجہ ہے اگر وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے تووہ درست چیز بیان کریں گے اور اس کے اشکال کو دور کریں گے ۔

جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان :

( جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود کفر کیا ( وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ) یہ بڑی باوقعت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے یہ نازل کردہ حکمتوں والے ( اللہ ) کی طرف سے ہے ) حم السجدہ 41 ۔42

3- یقینا اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے ،

جیسا کہ فرماتے ہیں :

( بیشک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ) الحجر 9

تاریخ شاہد ہے کہ اس کے ہر ہر حرف کو ہزاروں سے ہزاروں آدمی نقل کرتے ہیں لیکن ایک حرف میں بھی اختلاف نہیں ہے ، اگر کوئی شخص اس میں تحریف یا کمی بیشی کی کوشش کرتا بھی ہے تو وہ اسی وقت رسوا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قران کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے ۔ بخلاف دوسری کتابوں کے جن کو اللہ ذوالجلال نے صرف ایک نبی کی قوم کی طرف نازل کیا ساری مخلوق کی طرف نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ ان کے بہت سارے معانی میں تحریف اور تبدیلی واقع ہو چکی ہے جب کہ قرآن کو زمانہ کی وسعت کے ساتھ تمام مخلوق کی طرف نازل فرمایا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت ہے پس قرآن مجید سینوں اور سطروں میں محفوظ ہو گیا ہے اور تاریخ کے حوادثات اس کو ثابت کر رہے ہیں ۔

کتنے ہی ایسے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات میں تحریف کر کے مسلمانوں کے ہاں رائج کرنے کی کوشش کی لیکن بہت جلد اس کا عیب واضح ہو گیا حتی کہ مسلمان بچوں کے ہاتھوں اس کا کھوکھلا پن ظاہر ہو گیا ۔

جو چیز قطعی طور پر دلالت کرتی ہے کہ یہ قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے وہ وحی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اتاری گئي ہے ۔

4- قرآن بہت بڑا معجزہ ہے تشریعات، احکام ، قصص ، اور عقائد میں، قرآن اس پر مشتمل ہے جو کسی مخلوق سے صادر ہونا ناممکن ہے خواہ وہ عقل وفہم کے جس درجہ کو بھی پہنچ جائے ، لوگ اپنی زندگی کو منظم بنانے کے لۓ جتنے قوانین وضوابط بنانے کی کوشش کر لیں یہ قوانین کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآنی توجیہات سے دور ہیں جس قدر یہ دوری ہو گی اسی قدر ناکامی ہو گی یہ کفار نے خود ثابت کر دیا ہے ۔

5- ماضی اور مستقبل کے غیبی امور کی خبر دینا جو ایک بشر کے بس کی بات نہیں خواہ علم کے جس درجہ کو بھی پہنچ جائے خاص طور پر اس زمانہ میں جسے ٹیکنیکل اور نۓ آلات کے لحاظ سے ابتدائی دور سمجھا جاتا ہے ،

بہت ساری چیزوں کا انکشاف ایک طویل اور مشکل تجربہ کے بعد جدید آلات کے تعاون سے ہوا جب کہ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں قرآن میں خبر دے د

Table of Contents