Sections
< All Topics
Print

17. SHARI’AT KYA HAI ? [What Is Shari’ah?]

SHARI’AT KYA HAI ?

 

 

Sawal:

Shari’at Se Kya Murad Hai ?

 

Jawab Ka Matan

 

Alhamdulillah

 

Awwal:

Shari’at se murad mukammal deen hai, isi deen ko Allah Ta’la ne apne bandon ke liye is liye muntakhib kiya hai keh unhen andheron se nikaal kar raushni mein le aaye. Shari’at se murad woh awamir-o-nawahi aur halal-o-haram hain jo Allah Ta’ala ne logon ko wazeh kar ke batlaye hain, ab agar koi shakhs Allah Ta’la ki shari’at ki pabandi kare, shara’i taur par halal cheez ko hi halal samjhe, aur shara’i taur par haraam cheez ko hi haraam jane to woh kamiyab ho gaya, jabkeh shari’at-e-Ilahi ki mukhalifat karne wala, apne ap ko Allah Ta’la ki narazi, ghazab aur saza ka mustahiq thehrata hai.

 

Farman-e-Bari Ta’la hai:

 

{ثُمَّ جَعَلۡنٰكَ عَلٰى شَرِيۡعَةٍ مِّنَ الۡاَمۡرِ فَاتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۞}

 

Tarjuma: Phhir hum ne aap ko shari’at ke wazeh raste par chala diya hai, Aap usi ki ittiba’  karen, ilm na rakhhne walon ki khwahishat ke pichhe mat chalen. Al-Jasiyah:(18)

 

Khalil Bin Ahmed رحمہ اللہ kehte hein:

 

“Shari’at Aur Us Ki Jama’ Shara’e : Deeni umoor se mut’alliq Allah Ta’la ki taraf se muqarrar karda a’maal, Allah Ta’ala ne unhen namaz, roze, hajj aur isi tarah ki deegar ibadaat baja laane ka hukm diya hai, isi ko basa auqaat Shir’ah bhi kaha gaya hai.” khatm shud

“Al-een”(1/253), isi tarah dekhen: “Al-Sihah” Al-Johari:(3/1236)

 

Ibn-e-Hazam رحمہ اللہ kahte hain:

 

“Shari’at se murad woh tareeqa hai jo Allah Ta’la ne Apne Nabi ﷺ ki zubani ba’taur-e-deen muqarrar farmaya hai, isi tarah Apﷺ se qabl ambiya ki zubani ehkamat muqarrar farmaye the. Un tamam ehkamat mein se sirf nasikh par hi amal ho ga. Lafz shari’at laghvi taur par dariya ki aisi jagah par bola jata hai jahan sawaar aur piyada yaksan taur par pani peene ke liye aa saken. Farman-e-Bari Ta’la hai:

 

{شَرَعَ لَـكُمۡ مِّنَ الدِّيۡنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوۡحًا وَّالَّذِىۡۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهٖۤ اِبۡرٰهِيۡمَ وَمُوۡسٰى وَعِيۡسٰٓى اَنۡ اَقِيۡمُوا الدِّيۡنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوۡا فِيۡهِ‌ؕ كَبُـرَ عَلَى الۡمُشۡرِكِيۡنَ مَا تَدۡعُوۡهُمۡ اِلَيۡهِ‌ ؕ اَللّٰهُ يَجۡتَبِىۡۤ اِلَيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ وَيَهۡدِىۡۤ اِلَيۡهِ مَنۡ يُّنِيۡبُ ۞}

 

Tarjuma: Us ne tumhare liye deen ka wohi tareeqa muqarar kiya jis ka takeedi hukm Nooh ko diya aur js ki wahi hum ne teri taraf ki aur jis ka takeedi hukm hum ne Ibrahim, Moosa aur Isa ko diya. Yeh keh is deen ko qaim rakhho aur is mein firqe firqe na ho jao. Mushrikon par woh bat bhari hai jis ki taraf tu unhen bulata hai, Allah apne han jise chahta hai chun leta hai aur apni taraf rasta usay deta hai jo rujoo’ kare. Al-Shoora(13)”

 

Khatam shud

 

“Al-Ehkaam”(1/46)

 

Shaikh-ul-Islam Ibn-e-Taimiyyah رحمہ اللہ kahte hain: 

 

“Insan apne kisi bhi moamle mein shari’at se bahar nahin ja sakta, kyun keh us ke faide ke jitne bhi umoor hain sab hi shari’at mein shamil hain, chunancheh bunyadi nauiyat ke umoor hon ya faroi nauiyat ke, insan ki kaifiyat se ta’alluq rakhhte hon ya a’maal se, siyasat se ya tijarat se, ya is ke ilawa kisi bhi qism ke umoor hon, Alhamdulillah sab shari’at mein shamil hain; is ki wajah yeh hai keh shari’at Allah Ta’la aur Rasoolullah ﷺ samet sahib-e-iqtidar ki ita’at ka naam hai, Farman-e-Bari Ta’ala hai:

 

{يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡـعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡـعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ‌ۚ 

Tarjuma: Aye iman walo! Allah ki ita’at karo., Rasool ki ita’at karo, aur apne hukmraan ki. [Al-Nisa:59]

 

Allah Ta’la ne Qur’an -e-Kareem ki bahot si ayaat mein Apni ita’at aur apne Rasool ki it’at ko lazim qarar diya hai, neez Apni nafarmani aur Apne Rasool ki nafarmani ko haraam kaha hai, isi tarah Allah Ta’la ne apni raza, maghfirat, rehmat aur jannat ka wa’da bhi diya hai keh Allah aur Us ke Rasool ki ita’at karne par tumhen yeh sab kuch milega, phir Allah aur Us ke Rasool ki nafarmani ki soorat mein jahanum ki dhamki bhi di hai. Lehaza ab koi aalim hai ya governer, ya ibadat guzaar hai ya tajir; Allah aur Us ke Rasool ki ita’at husool-e-ilam, ma’rfat-e-hukm, amr ya nahi, amal ya ibadat waghaira mein lazmi taur par kare.

Shari’at Ki Haqiqat Yeh Hai Keh: Rasulon ki ittiba’a karen aur un ki ita’t guzari mein shamil ho  jaein, bilkul is ke bar-aks moamla bhi theek hai keh in ki ittiba’a se doori unki ita’at se doori hai. Jab keh Rasulon ki ita’at guzaari hi deen-e-Ilahi hai.” Khatam shud

 

“Majmoo-ul-fatawa”(19/309)

 

Daimi kameti ke ulma-e-keram kehte hain:

 

“Allah Ta’la ki taraf se nazil karda kitabon, aur phhir un kitabon ke hamrah logon ki taraf bheje huye rasulon ka naam shari’at hai, logon ki taraf Rasulon ko is liye bheja gaya keh log un kitabo par ibadat ki niyyat se amal karen, qurb-e-Ilahi talash karen, aur apne a’maal rasulon ke batlaye huye tareeqe ke mutabiq karen.

Us ke mutabiq behtreen aur mu’tamid tareeqa jis ki roshani mein Allah Ta’la ne Apne Nabi Janab Muhammad ﷺ  ko Khatam-ul-Rusal banaya woh yeh hai keh:

 

{وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىۡ مُسۡتَقِيۡمًا فَاتَّبِعُوۡهُ‌ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوۡا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَنۡ سَبِيۡلِهٖ‌ ؕ }

 

Tarjuma: yaqinan yeh mera seedha rasta hai, tum isi ki ittiba’a karo, aur deegar raston ke pichhe mat parro, to tumhen us ke raste se bhatka denge. .

[Al-An’aam: 153]”

 

Isi tarah Rasool-ullah ﷺ ka farman bhi hai keh:

 

( Meri ummat 73 firqon mein butt  jayegi, sare ke sare firqe jahannam mein honge ma-siwaye ek firqe ke, kaha geya: yeh kon honge, Allah ke Rasool ? Aap ﷺ ne farmaya: jo shakhs bhi mere aur mere Sahabah ke naqsh-e-qadam par hoga.) To yeh bhi shari’at mein shamil hai.

Shari’at ke mazkoora bala tasawwur se hat kar, deegar firqe maslan: Soofi, Teejani, Naqsh bandi aur Qadari waghaira, to yeh tareeqe bid’at hain, inhen tasleem karna ya in raston par chal kar Allah Ta’la ki raza hasil kana jaaiz nahin hai.

 

Fatawa Al-lijjatul-daaimah (2/219)

 

Is bare mein mazeed ke liye ap sawal number (147608) ka jawab mulahiza karen.

 

 

REFERENCE:
https://islamqa.info/en/answers/210742/what-is-shariah

What Is Shari’ah?

 

 

Summary of answer
Shari’ah refers to the entire religion of Islam, which Allah chose for His slaves, to lead them forth from the depths of darkness to the light.

Answer

Praise be to Allah.

What is Shari’ah?

The word Shari’ah refers to the entire religion of Islam , which Allah chose for His slaves, to lead them forth from the depths of darkness to the light. It is what He has prescribed for them and explained to them of commands and prohibitions, halal and haram. 

The one who follows the Shari’ah of Allah, regarding as permissible what He has permitted and regarding as prohibited what He has prohibited, will attain triumph. 

The one who goes against the Shari’ah of Allah is exposing himself to Allah’s wrath, anger and punishment.

Allah, may He be exalted, says (interpretation of the meaning):

{Then We put you, [O Muhammad], on an ordained way concerning the matter [of religion]; so follow it and do not follow the inclinations of those who do not know.} [al-Jathiyah 45:18]

Al-Khalil ibn Ahmad (may Allah have mercy on him) said:

“The word Shari’ah (pl. sharai‘) refers to what Allah has prescribed (shara‘a) for people regarding matters of religion, and what He has commanded them to adhere to of prayer, fasting, Hajj and so on. It is the shir‘ah (the place in the river where one may drink).” (Al-‘Ayn (1/253), see also as-Sihah by al-Jawhari (3/1236)

Ibn Hazm (may Allah have mercy on him) said:

“Shari’ah is what Allah, may He be exalted, prescribed (shara‘a) on the lips of His Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) with regard to religion, and on the lips of the Prophets (peace be upon them) who came before him. The ruling of the abrogating text is to be regarded as the final ruling.

Linguistic origin of the term Shari’ah

The linguistic origin of the term Shari’ah refers to the place in which a rider is able to come and drink water, and the place in the river where one may drink. Allah, may He be exalted, says (interpretation of the meaning):

{He has ordained [shara‘a] for you of religion what He enjoined upon Noah and that which We have revealed to you, [O Muhammad], and what We enjoined upon Abraham and Moses and Jesus – to establish the religion and not be divided therein. Difficult for those who associate others with Allah is that to which you invite them. Allah chooses for Himself whom He wills and guides to Himself whoever turns back [to Him].} [ash-Shura 42:13]

Can you go against Shari’ah?

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (may Allah have mercy on him) said:

“Man has no right to go against Shari’ah in any of his affairs; rather everything that is good for him and his well being is referred to in Shari’ah, whether it has to do with his major issues or minor issues, in all his situations and actions, in his interactions and dealings with other people, and so on. Praise be to Allah, Lord of the Worlds. 

The reason for that is that Shari’ah means obedience to Allah and His Messenger, and those in authority among us. Allah, may He be exalted, says (interpretation of the meaning): {O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you} [an-Nisa 4:58]. He has enjoined obedience to Him and obedience to His Messenger in many verses of the Quran, and He has forbidden disobedience to Him and disobedience to His Messenger. He has promised His good pleasure, forgiveness, mercy and Paradise in return for obedience to Him and obedience to His Messenger, and He has warned of the opposite of that in return for disobedience to Him and disobedience to His Messenger. 

Therefore everyone, whether he is a scholar, ruler, devoted worshipper, or individual involved in dealings and transactions with others, must obey Allah and His Messenger in whatever he is doing, whether it is teaching and learning, judging, enjoining what is good or forbidding what is evil, doing any deed, doing an act of worship, or anything else.

The true meaning of Shari’ah is following the messengers and obeying them, but going against Shari’ah means going against obedience to the messengers, and obedience to the messengers is the religion of Allah.” (Majmu‘ al-Fatawa 19/309)

The scholars of the Permanent Committee said:

“Shari’ah is that with which Allah sent down His Books and sent His messengers to people, so that they would put it into practice by way of worshipping Allah and seeking to draw close to Him, in accordance with what the messengers (blessings and peace of Allah be upon all of them) enjoined.

The right way to be followed is what is in accordance with this; in other words, what is in accordance with the instructions of Allah Who sent it down to the last of His messengers, Muhammad (blessings and peace of Allah be upon him) as He said ( interpretation of the meaning): {And, [moreover], this is My path, which is straight, so follow it; and do not follow [other] ways, for you will be separated from His way} [al-An‘am 6:153]. And it is what is in accordance with the words of the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him): “My ummah will split into seventy-three sects, all of whom will be in the Fire except one.” It was said: Who are they, O Messenger of Allah? He said: “Those who follow the path that I and my Companions follow.” This is included in Shari’ah.

As for the paths (tariqahs) that differ from it, such as the tariqahs of the Sufis, the Tijanis, the Naqshabandis, the Qadiris and so on, these are innovated paths. It is not permissible to accept them or follow them for the purpose of attaining the pleasure of Allah, may He be glorified.” (Fatawa al-Lajnah ad-Daimah  2/219)

And Allah knows best.

 

 

REFERENCE:
https://islamqa.info/en/answers/210742/what-is-shariah

شریعت کیا ہے؟

 
جواب کا متن

 

الحمد للہ.

اول:

شریعت سے مراد مکمل دین ہے، اسی دین کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے کہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، شریعت سے مراد وہ اوامر و نواہی اور حلال و حرام ہیں جو اللہ تعالی نے لوگوں کو واضح کر کے بتلائے ہیں، اب اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی شریعت کی پابندی کرے، شرعی طور پر حلال چیز کو ہی حلال سمجھے، اور شرعی طور پر حرام چیز کو ہی حرام جانے تو وہ کامیاب ہو گیا، جبکہ شریعت الہی کی مخالفت کرنے والا، اپنے آپ کو اللہ تعالی کی ناراضی، غضب اور سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے۔

فرمانِ باری تعالی ہے:
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
 ترجمہ: پھر ہم نے آپ کو شریعت کے واضح راستے پر چلا دیا ہے، آپ اسی کی اتباع کریں، علم نہ رکھنے والوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلیں۔[الجاثیہ: 18]

خلیل بن احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں:
“شریعت اور اس کی جمع شرائع: دینی امور سے متعلق اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ اعمال، اللہ تعالی نے انہیں نماز، روزے، حج اور اسی طرح کی دیگر عبادات بجا لانے کا حکم دیا ہے، اسی کو بسا اوقات شِرعَۃ بھی کہا گیا ہے۔” ختم شد
“العين” (1/ 253) ، اسی طرح دیکھیں: “الصحاح” از جوہری: (3/ 1236)

ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں:
“شریعت سے مراد وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی زبانی بطور دین مقرر فرمایا ہے، اسی طرح آپ سے قبل انبیائے کرام کی زبانی احکامات مقرر فرمائے تھے۔ ان تمام احکامات میں سے صرف ناسخ پر ہی عمل ہو گا۔
لفظ شریعت لغوی طور پر دریا کی ایسی جگہ پر بولا جاتا ہے جہاں سوار اور پیادہ یکساں طور پر پانی پینے کے لیے آ سکیں، فرمانِ باری تعالی ہے:
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ
 ترجمہ: اس نے تمھارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے تیری طرف کی اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم ،موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں فرقے فرقے نہ ہوجاؤ۔ مشرکوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف تو انھیں بلاتا ہے، اللہ اپنے ہاں جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرے۔ [الشوری: 13] ” ختم شد
“الإحكام” (1/ 46)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:
“انسان اپنے کسی بھی معاملے میں شریعت سے باہر نہیں جا سکتا؛ کیونکہ اس کے فائدے کے جتنے بھی امور ہیں سب ہی شریعت میں شامل ہیں، چنانچہ بنیادی نوعیت کے امور ہوں یا فروعی نوعیت کے، انسان کی کیفیت سے تعلق رکھتے ہوں یا اعمال سے، سیاست سے یا تجارت سے، یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے امور ہوں الحمد للہ سب شریعت میں شامل ہیں؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سمیت صاحب اقتدار کی اطاعت کا نام ہے، فرمانِ باری تعالی ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حکمران کی۔ [النساء: 59]

اللہ تعالی نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، نیز اپنی نافرمانی اور اپنے رسول کی نافرمانی کو حرام کہا ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی رضا، مغفرت، رحمت اور جنت کا وعدہ بھی دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر تمہیں یہ سب کچھ ملے گا، پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صورت میں جہنم کی دھمکی بھی دی ہے۔ لہذا اب کوئی عالم ہے یا گورنر، یا عبادات گزار ہے یا تاجر؛ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت حصول علم، معرفتِ حکم، امر یا نہی، عمل یا عبادت وغیرہ میں لازمی طور پر کرے۔

شریعت کی حقیقت یہ ہے کہ: رسولوں کی اتباع کریں اور ان کی اطاعت گزاری میں شامل ہو جائیں، بالکل اس کے بر عکس معاملہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کی اتباع سے دوری ان کی اطاعت سے دوری ہے۔ جبکہ رسولوں کی اطاعت گزاری ہی دین الہی ہے۔” ختم شد
“مجموع الفتاوى” (19/ 309)

دائمی کمیٹی کے علمائے کرام کہتے ہیں:
“اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتابوں، اور پھر ان کتابوں کے ہمراہ لوگوں کی طرف بھیجے ہوئے رسولوں کا نام شریعت ہے، لوگوں کی طرف رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ ان کتابوں پر عبادت کی نیت سے عمل کریں، قرب الہی تلاش کریں، اور اپنے اعمال رسولوں کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔

اس کے مطابق بہترین اور معتمد طریقہ جس کی روشنی میں اللہ تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو خاتم الرسل بنایا وہ یہ ہے کہ:
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
 ترجمہ: یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرو، اور دیگر راستوں کے پیچھے مت پڑو، تو تمہیں اس کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔[الأنعام: 153] “

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان بھی ہے کہ: (میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے فرقے جہنم میں ہوں گے ما سوائے ایک فرقے کے، کہا گیا: یہ کون ہوں گے ، اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: جو شخص بھی میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہو گا۔) تو یہ بھی شریعت میں شامل ہے۔

شریعت کے مذکورہ بالا تصور سے ہٹ کر، دیگر فرقے مثلاً: صوفی، تیجانی، نقشبندی اور قادری وغیرہ ، تو یہ طریقے بدعت ہیں، انہیں تسلیم کرنا، یا ان راستوں پر چل کر اللہ تعالی کی رضا تلاش کرنا جائز نہیں ہے۔”
“فتاوى اللجنة الدائمة” (2/ 219)

اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (147608) کا جواب ملاحظہ کریں۔

 

REFERENCE:
https://islamqa.info/en/answers/210742/what-is-shariah
Table of Contents