Sections
< All Topics
Print

21. NAMAZ-E-ISTIKHAARA [How to pray Istikhaara]

NAMAZ-E-ISTIKHARA

 Namaz Istikhara ka tariqa :
 
(2 RAKAT NAFIL ADA KARE NAMAZ-E-ISTEKHARA KI NIYYAT SE AUR PHIR DUA-E-ISTEKHARA PADHEN SALAAM PHAIRNE KAY BAAD DUA KARTE WAQT)

 

 • Jaabir ibn Abd-Allaah al-Salami (RadiAllahu Ta’la Anhuma) ki mandarja zel hadeeth mein bayan kiya gaya hai: Jaabir ibn Abd-Allaah al-Salami (RadiAllahu Ta’la Anhuma) bayan kartay hain ke: “Rasool Kareem (صلى الله عليه وسلم ) apne Sahaba karam ko saray mu’amlat mein Istikharah karnay ki t’aleem is tarah diya karte the jis tarah unhen Qur’an majid ki surat ki t’aleem detay. Rasool Kareem (صلى الله عليه وسلم ) farmatay: “Jab tum mein se koi ek shakhs kaam karna chahey to woh farz ke alawah 2 rak’at ada karke yeh dua padhe: 
DUA-E-ISTIKHAARA:

 

” اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ [ واصرفه عني ] وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ “

 

Allaahumma inni astakheeruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa asaluka min fadlika, fa innaka taqdiru wa laa aqdir, wa ta’lamu wa laa alam, wa anta allaam ul-ghuyoob. Allahumma fa in kunta ta’lamu haadhal-amra (phir us moamle ka naam lekar zikr kiya jana chahiye) khayran li fi aajil amri wa aajilihi (or: fi deeni wa ma’ashi wa aaqibati amri) faqdurhu li wa yassirhu li thumma baarik li fihi. Allahumma wa in kunta ta’lamu annahu sharrun li fi deeni wa ma’ashi wa aaqibati amri (or: fi aajili amri wa aajilihi) fasrifni anhu [wasrafhu anni] waqdur li al-khayr haythu kaana thumma raddinee bihi. 

 

TARJUMA:

(Aye Allah main teray ilm ki madad se khair maangta hoon aur tujh se hi teri qudrat ke zariye qudrat talab karta hoon, aur main tujh se tera fazal azeem mangta hoon, yaqinan tu har cheez par qaadir hai, aur main (kisi cheez par) qaadir nahi, Tu jaanta hai, aur main nahi jaanta, aur tu tammam gaybon ka ilm rakhne waala hai, ilahi agar tu jaanta hai ke ye kaam (jis ka main iradah rakhta hoon) merey liye merey deen aur meri zindagi aur merey anjaam ke lihaz se behtar hai to isey merey muqaddar mein kar aur aasan karde, phir is mein mere liye barkat ataa farma, aur agar teray ilm mein ye kaam merey liye aur merey deen aur meri zindagi aur merey anjaam  ke lihaz se bura hai to is kaam ko mujhse aur mujhe is se pher de aur mere liye bhalaai mohaiyya kar jahaan bhi ho, phir mujhe is ke saath raazi karde.    [Sahih Bukhari Hadeeth No. 6841, 

Tirmidhi aur Nisaai aur Abu Dawood aur Ibn Maajah aur Musnad Ahmad mein aur bhi Ahadeeth hain].

 

✿ Ibn Hajr (Rahimahullah) is Hadeeth ki sharah karte huwe kahte hain: Istikharah : Isam hai, aur Istikhara ka maani yeh hai ke Allah Ta’la se us ne behtar cheez aur khair talab ki, is se murad yeh hai ke zarurat ke waqt 2 kaamon mein se behtar aur acha kaam talab karna.

 

 • Qaul : “Humen Nabi Kareem (صلى الله عليه وسلم ) sab moamlaat mein Istikharah karna sikhate the”.

Ibn Abi Jamrah kehte hain: Aam keh kar khaas muraad liya gaya hai, kyunke kisi waajib aur mustahib kaam karne ke liye Istikhara nahi kiya jaayega aur na hi kisi haraam aur makrooh kaam ko tark karne ke liye Istikhara hoga, balkeh jab koi mubaah aur mustahib kaam mein se 2 moamlay ek doosre ke mu’ariz hon ke isey kaunse amal se ibtidaa karna chahiye aur kis kaam par ikhtisaar karne ke liye Istikharah hoga. Main kehta hoon: Yeh umuum har haqeer aur azeem kaam ko shaamil hai, hosakta hai kisi haqeer aur chotey se kaam ko karne ke nateeja mein amr azeem haasil hojaye.

 •  Qaul :  “ اذا ھم “ Jab isay koi kaam darpesh ho. Ibn Masood (RadiAllahu Ta’la Anhuma) ki riwayat mein yeh Alfaaz hain : “Jab tum mein koi kaam karna chahey to woh yeh kahey”. 
 • Qaul : “To woh Farz ke alawah 2 rak’at ada karay”.

Is mein namaz fajr se ehtiraaz kiya gaya hai, Imam Al-Nawawi (Rahimahullah) “al-Adhkaar” mein kehte hain : Maslan agar kisi ne namaz zuhr ke farzon ya doosri sunnat Muwakkidah ke ba’ad dua istikharah kahi’….. aur zaahir yeh hota hai aisa kaha jaaye : Agar us ne biainihi is namaz aur namaz Istikharah ki niyyat ki to yeh kaafi hogi, lekin agar niyyat na ki to phir nahi.

 

 •  Aur Ibn Abi Jamrah kehte hain: Namaz ko dua se muqaddam karney mein hikmat yeh hai ke: istikharah se murad duniya aur aakhirat ki khair o bhalaai jama’a karna hai, is liye Maalik ul Mulk ka darwaaza khatkhatanay ki zaroorat hai, aur is ke liye namaz se behtar aur afzal aur nafa mand cheez koi nahi, is mein Allah Ta’la ki ta’zeem aur Us ki hamd o tareef aur sana, aur maal aur haal ke aitebar se Allah Ta’la ki taraf mohtajgi hai. 

 

 • Qaul :  ” ثم ليقل” phir yeh kahey ” zahir yeh hai ke yeh dua 2 rak’at namaz se faarig hone ke ba’ad parhi jayegi, aur yeh bhi ehtimaal hai ke is mein namaz ke azkaar aur dua ki tarteeb ho to is tarah faraghat ke ba’ad aur salaam pherne se qabl dua parhe. 

 

 • Qaul: ” اللہم انى استخيرك” yahan  باء taleel ke liye hai, ya’ni is liye ke Aye Allah Tu zyada ilm waala hai.
 • Aur isi tarah ” بقدرتك” mein bhi ءاب taleel ke liye hai, aur yeh bhi ehtimaal hai ke ءاب istigaasa ki ho. 

 

 • Qaul :  “ استقدرك”  is ka maani ye hai: main tujh se talab karta hoon ke matluuba amal aur kaam par mujhe qudrat ataa kar, aur yeh bhi ehtimaal hai ke is ka ma’ni yeh ho: main Tujhse is kaam mein aasani aur sahulat ka talab gaar hoon, ya’ani meri qudrat mein karde.

 

 •  Qaul :  ” و اسئلك من فضلك “ yeh is ki taraf ishara hai ke Rab ki jaanib se ataa Uski jaanib se fazal hai, aur kisi ek ko bhi Uski ne’maton mein Us par haq haasil nahi, jaisa ke Ahel sunnat ka aqeedah hai.
 • Qaul: ” فانك تقدر و لا اقدر، و تعلم و لا اعلم” Tu qudrat aur taaqat rakhta hai aur main taaqat nahi rakhta, Tu ilm waala hai aur mujhey ilm nahi. Yeh iss taraf isharah hai ke yaqinan ilm aur qudrat sirf Allah wahdah kay liye hi hai, aur us mein se banday ke liye wahi hai jo Allah Ta’la ne us ke muqadar mein rakha hai.
 • Qaul:  ” اللہم ان كنت تعلم ان ھذا الامر” Aye Allah agar tujhe ilm hai ke ye kaam. Aur ek doosri riwayat mein hai: “Phir uss kaam ka baynah naam le ” is ka zahir sayaq yahi hai ke usey zabaan se ada kare, aur yeh bhi ehtimaal hai ke woh dua karte waqt us kaam ko apne zehan mein rakhe.

 

 •  Qaul: ” فاقدرہ لى “ Ya’ni isay merey liye poora karde, aur yeh bhi kaha gaya hai ke is ka maani hai: Merey liye is kaam ko aasan karde.
 • Qaul: ” فاصرفہ عنى و اصرفنى عنہ “ Isey mujhse aur mujhe is se door karde. Ya’ni is kaam ko chahne ke bawajood is kaam ko na kar sakne ki halat mein us ke dil mein kuch baqi na rahay.

 

 •  Qaul:  ” و رضنى ” Ya’ni mujhe is par raazi karde, takeh main isay talab karne ya isay karne par nadim na rahun, kyunkeh mujhe is ke anjaam ki khabar nahi, agarcheh main is kaam ko karne ki khwahish ke waqt is par raazi tha. Is mein raaz yeh hai ke us ka dil is kaam ke saath muallaq na rahay aur woh kabidah khatar na ho, bokeh uska dil mutmain ho jaaye, aur faisla aur qaza par raazi aur sukoon nafs haasil hosake . 

 

 • Al-Haafiz Ibn Hijr (Rahimahullah Ta’aala ) ki sharah ki talqees khatam hui,
Dekhein: Kitaab alDawaat o Kitaab al-Tawheed, Sahih Al Bukhaari. 

 

Wallahu aalam.

 

 

REFERENCE:
https://islamqa.info/en/answers/2217/how-to-pray-istikhaarah

How to Pray Istikharah

 

Question
How do I pray salat al istikharah, and at what times? Are there special du’as that I can read for different circumstances?

 

Summary of answer
This is how to pray istikharah: 1. Make wudu (ablution) 2. Offer two rak’ahs of sunnah prayer 3. Make the du’a mentioned in the detailed answer below.
 
 

 

Praise be to Allah.

How to pray Istikharah

The description of Salat al-Istikharah (istikharah prayer) was reported by Jabir ibn ‘Abd-Allah al-Salami (may Allah be pleased with him) who said:

The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to teach his Companions to make istikharah in all things, just as he used to teach them surahs from the Quran. He said: If any one of you is concerned about a decision he has to make, then let him pray two rak’ahs of non-obligatory prayer, then say: 

Allahumma inni astakheeruka bi ‘ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa asaluka min fadlika, fa innaka taqdiru wa la aqdir, wa ta’lamu wa la a’lam, wa anta ‘allam al-ghuyoob. Allahumma fa in kunta ta’lamu hadhal-amra (then the matter should be mentioned by name) khayran li fi ‘ajil amri wa ajilihi (or: fi deeni wa ma’ashi wa ‘aqibati amri) faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta’lamu annahu sharrun li fi deeni wa ma’ashi wa ‘aqibati amri (or: fi ‘ajili amri wa ajilihifasrifni ‘anhu [wasrifhu ‘anni] waqdur li al-khayr haythu kana thumma raddini bihi .(O Allah, I seek Your guidance [in making a choice] by virtue of Your knowledge, and I seek ability by virtue of Your power, and I ask You of Your great bounty. You have power, I have none. And You know, I know not. You are the Knower of hidden things. O Allah, if in Your knowledge, this matter (then it should be mentioned by name) is good for me both in this world and in the Hereafter (or: in my religion, my livelihood and my affairs ), then ordain it for me, make it easy for me, and bless it for me. And if in Your knowledge it is bad for me and for my religion, my livelihood and my affairs (or: for me both in this world and the next), then turn me away from it, [and turn it away from me], and ordain for me the good wherever it may be and make me pleased with it.

(Reported by al-Bukhari, 6841; similar reports are also recorded by al-Tirmidhi, al-Nasai, Abu Dawood, Ibn Majah and Ahmad)

 

Commentary on the hadith of istikharah

Ibn Hajr (may Allah have mercy on him) said, commenting on this hadith:

Istikharah is a word which means asking Allah to help one make a choice, meaning choosing the best of two things where one needs to choose one of them.

Concerning the phrase The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to teach us to make istikharah in all things, Ibn Abi Jamrah said: It is a general phrase which refers to something specific. With regard to matters that are wajib (obligatory) or mustahabb (liked or encouraged), there is no need for istikharah to decide whether to do them, and with regard to matters that are haram (forbidden) or makrooh (disliked), there is no need for istikharah to decide whether to avoid them. The issue of istikharah is confined to matters that are mubah (allowed), or in mustahabb matters when there is a decision to be made as to which one should be given priority. I say: it refers to both great and small matters, and probably an insignificant issue could form the groundwork for a big issue.

The phrase If any one of you is concerned appears in the version narrated by Ibn Mas’ud as: if any one of you wants to do something

Let him pray two rak’ahs of non-obligatory prayer. This is mentioned to make it clear that it does not mean Fajr prayer, for example. Al-Nawawi said in al-Adhkar: He can pray istikarah after two rak’ahs of regular sunnah prayer done at zhuhr for example, or after two rak’ahs of any nafl prayers whether they are regularly performed or not It seems to be the case that if he made the intention to pray istikharah at the same time as intending to pray that particular prayer, this is fine, but not if he did not have this intention.

Ibn Abi Jamrah said: The wisdom behind putting the salat before the du’a is that istikharah is intended to combine the goodness of this world with the goodness of the next. A person needs to knock at the door of the King (Allah), and there is nothing more effective for this than prayer, because it contains glorification and praise of Allah, and expresses one’s need for Him at all times.

The phrase then let him say would seem to imply that the du’a should be said after finishing the prayer, and the word thumma (then) probably means after reciting all the words of the salat and before saying salam.

The phrase O Allah, I seek Your guidance by virtue of Your knowledge is explaining because You know best. Similarly, by virtue of Your power most likely means seeking Your help. I seek ability (astaqdiruka) means I ask You to give me the power or ability (qudrah) to do whatever is being asked for, or it probably means I ask You to decree (tuqaddir) this for me. So it may mean making it easy.

I ask You of Your great bounty refers to the fact that Allah gives out of His great generosity, but no one has the right to His blessings. This is the opinion of Ahl al-Sunnah.

You have power, I have none. And You know, I know not refers to the fact that power and knowledge belong to Allah alone, and the slave has no share of them except what Allah decrees for him.

O Allah, if in Your knowledge this matter, according to one report, he should mention it by name. It is apparent from the context that he should state it, but it is probably sufficient to be thinking of the matter whilst making this du’a.

Then ordain it for me means make it happen for me or it may mean make it easy for me.

Then turn it away from me, and turn me away from it means so that my heart will no longer feel attached to it after it has been turned away.

Make me pleased with it means make me content with it, so that I will never regret asking for it or be sorry that it happened, because I do not know how it will turn out, even if at the time of asking I am pleased with it.

The secret is that one’s heart should not be attached to the matter in question, because that will result in a person becoming restless. Being pleased with something means that one’s heart is content with the decree of Allah.” (Summarized from the commentary of al-Hafiz Ibn Hajar (may Allah have mercy on him) on the hadeeth in Saheeh al-Bukhari, Kitab al-Da’wat and Kitab al-Tawheed.)

And Allah knows best.

 

REFERENCE:
https://islamqa.info/en/answers/2217/how-to-pray-istikharah

 

نماز استخارہ كى كيفيت اور دعاء استخارہ كى شرح

 

سوال

نماز استخارہ كس طرح ادا كى جائے گى ؟
اور اس ميں كونسى دعاء پڑھى جائيگى ؟
جواب کا متن

 

الحمد للہ.

نماز استخارہ كا طريقہ جابر بن عبد اللہ تعالى عنہما كى مندرجہ ذيل حديث ميں بيان كيا گيا ہے:

جابر بن عبد اللہ السلمى رضي اللہ تعالى عنہما بيان كرتے ہيں كہ:

” رسول كريم صلى اللہ عليہ وسلم اپنے صحابہ كرام كو سارے معاملات ميں استخارہ كرنے كى تعليم اس طرح ديا كرتے تھے جس طرح انہيں قرآن مجيد كى سورۃ كى تعليم ديتے رسول كريم صلى اللہ عليہ وسلم فرماتے:

” جب تم ميں سے كوئى ايك شخص كام كرنا چاہے تو وہ فرض كے علاوہ دو ركعت ادا كر كے يہ دعاء پڑھے:

” اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ [ واصرفه عني ] وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ “

 

اے اللہ ميں ميں تيرے علم كى مدد سے خير مانگتا ہوں اور تجھ سے ہى تيرى قدرت كے ذريعہ قدرت طلب كرتا ہوں، اور ميں تجھ سے تيرا فضل عظيم مانگتا ہوں، يقينا تو ہر چيز پر قادر ہے، اور ميں ( كسى چيز پر ) قادر نہيں، تو جانتا ہے، اور ميں نہيں جانتا، اور تو تمام غيبوں كا علم ركھنے والا ہے، الہى اگر تو جانتا ہے كہ يہ كام ( جس كا ميں ارادہ ركھتا ہوں ) ميرے ليے ميرے دين اور ميرى زندگى اور ميرے انجام كار كے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے ميرے مقدر ميں كر اور آسان كر دے، پھر اس ميں ميرے ليے بركت عطا فرما، اور اگر تيرے علم ميں يہ كام ميرے ليے اور ميرے دين اور ميرى زندگى اور ميرے انجام كار كے لحاظ سے برا ہے تو اس كام كو مجھ سے اور مجھے اس سے پھير دے اور ميرے ليے بھلائى مہيا كر جہاں بھى ہو، پھر مجھے اس كے ساتھ راضى كردے.

صحيح بخارى حديث نمبر ( 6841 ) ترمذى اور نسائى اور ابو داود اور ابن ماجہ اور مسند احمد ميں اور بھى احاديث ہيں.

 

ابن حجر رحمہ اللہ تعالى اس حديث كى شرح كرتے ہوئے كہتے ہيں:

الاستخارۃ: اسم ہے، اور استخاراللہ كا معنى يہ ہے كہ اللہ تعالى سے اس نے بہتر چيز اور خير طلب كى، اس سے مراد يہ ہے كہ ضرورت كے وقت دو كاموں ميں سے بہتر اور اچھا كام طلب كرنا.

قولہ: ” ہميں نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم سب معاملات ميں استخارہ كرنا سكھاتے تھے “

❁ ابن ابى جمرہ كہتے ہيں: عام كہہ كر خاص مراد ليا گيا ہے، كيونكہ كسى واجب اور مستحب كام كرنے كے ليے استخارہ نہيں كيا جائےگا اور نہ ہى كسى حرام اور مكروہ كام كو ترك كرنے كے ليے استخارہ ہو گا، بلكہ جب كوئى مباح اور مستحب كام ميں سے دو معاملے ايك دوسرے كے معارض ہوں كہ اسے كونسے عمل سے ابتدا كرنى چاہيے اور كس كام پر اقتصار كرنے كے ليے استخارہ ہو گا.

ميں كہتا ہوں: يہ عموم ہر حقير اور عظيم كام كو شامل ہے، ہو سكتا ہے كسى حقير اور چھوٹے سے كام كرنے كے نتيجہ ميں امر عظيم حاصل ہو جائے.

قولہ: “ اذا ھم “ جب اسے كوئى كام درپيش ہو.

ابن مسعود رضى اللہ تعالى عنہما كى روايت ميں يہ الفاظ ہيں: ” جب تم ميں كوئى كام كرنا چاہے تو وہ يہ كہے”

قولہ: ” تو وہ فرض كے علاوہ دو ركعت ادا كرے”

اس ميں نماز فجر سے احتراز كيا گيا ہے، امام نووى رحمہ اللہ تعالى ” الاذكار ” ميں كہتے ہيں: مثلا اگر كسى نے نماز ظہر كے فرضوں يا دوسرى سنت مؤكدہ كے بعد دعاء استخارہ كہى، … اور ظاہر يہ ہوتا ہے ايسا كہا جائے:

اگر اس نے بعينہ اس نماز اور نماز استخارہ كى نيت كى تو يہ كافى ہو گى، ليكن اگر نيت نہ كى تو پھر نہيں.

اور ابن ابى جمرہ كہتے ہيں: نماز كو دعاء سے مقدم كرنے ميں حكمت يہ ہے كہ: استخارہ سے مراد دنيا اور آخرت كى خيروبھلائى جمع كرنا ہے، اس ليے مالك الملك كا دروازہ كھٹكھٹانے كى ضرورت ہے، اور اس كے ليے نماز سے بہتر اور افضل اور نفع مند چيز كوئى نہيں، اس ميں اللہ تعالى كى تعظيم اور اس كى حمد و تعريف اور ثناء، اور مالى اور حال كے اعتبار سے اللہ تعالى كى طرف محتاجگى ہے.

قولہ: “ ثم ليقل” پھر يہ كہے” ظاہر يہ ہے كہ يہ دعاء دو ركعت نماز سے فارغ ہونے كے بعد پڑھى جائيگى، اور يہ بھى احتمال ہے كہ اس ميں نماز كے اذكار اور دعاء كى ترتيب ہو تو اس طرح فراغت كے بعد اور سلام پھيرنے سے قبل دعاء پڑھے.

قولہ: ” اللہم انى استخيرك” يہاں باء تعليل كے ليے ہے، يعنى اس ليے كہ اے اللہ تو زيادہ علم والا ہے.

اور اسى طرح “ بقدرتك” ميں بھى باء تعليل كے ليے ہے، اور يہ بھى احتمال ہے كہ باء استغاثہ كى ہو.

قولہ: ” استقدرك” اس كا معنى يہ ہے: ميں تجھ سے طلب كرتا ہوں كہ مطلوبہ عمل اور كام پر مجھے قدرت عطا كر، اور يہ بھى احتمال ہے كہ اس كا معنى يہ ہو: ميں تجھ سے اس كام ميں آسانى اور سہولت كا طلبگار ہوں، يعنى ميرى قدرت ميں كردے.

قولہ: ” و اسئلك من فضلك “ يہ اس كى طرف اشارہ ہے كہ رب كى جانب سے عطاء اس كى جانب سے فضل ہے، اور كسى ايك كو بھى اس كى نعمتوں ميں اس پر حق حاصل نہيں، جيسا كہ اہل سنت كا عقيدہ ہے.

قولہ: ” فانك تقدر و لا اقدر، و تعلم و لا اعلم” تو قدرت اور طاقت ركھتا ہے اور ميں طاقت نہيں ركھتا، تو علم والا ہے اور مجھے علم نہيں.

يہ اس طرف اشارہ ہے كہ يقينا علم اور قدرت صرف اللہ وحدہ كے ليے ہى ہے، اور اس ميں سے بندے كے ليے وہى ہے جو اللہ تعالى نے اس كے مقدر ميں ركھا ہے.

قولہ: ” اللہم ان كنت تعلم ان ھذا الامر” اے اللہ اگر تجھے علم ہے كہ يہ كام.

اور ايك دوسرى روايت ميں ہے: ” پھر اس كام كا بعينہ نام لے” اس كا ظاہر سياق يہى ہے كہ اسے زبان سے ادا كرے، اور يہ بھى احتمال ہے كہ وہ دعاء كرتے وقت اس كام كو اپنے ذہن ميں ركھے.

قولہ: ” فاقدرہ لى “ يعنى اسے ميرے ليے پورا كر دے، اور يہ بھى كہا گيا ہے كہ اس كا معنى ہے: ميرے ليے اس كام كو آسان كر دے.

قولہ: ” فاصرفہ عنى و اصرفنى عنہ “ اسے مجھ سے اور مجھے اس سے دور كر دے.

يعنى اس كام كو چاہنے كے باوجود اس كام كو نہ كر سكنے كى حالت ميں اس كے دل ميں كچھ باقى نہ رہے.

قولہ: ” و رضنى “ يعنى مجھے اس پر راضى كر دے، تا كہ ميں اسے طلب كرنے اور نہ ہى اسے كرنے پر نادم نہ رہوں، كيونكہ مجھے اس كے انجام كى خبر نہيں، اگرچہ ميں اس كام كو كرنے كى خواہش كے وقت اس پر راضى تھا.

اس ميں راز يہ ہے كہ اس كا دل اس كام كے ساتھ معلق نہ رہے اور وہ كبيدہ خاطر نہ ہو، بلكہ اس كا دل مطمئن ہو جائے، اور فيصلہ اور قضاء پر راضى اور سكون نفس حاصل ہو سكے.

حافظ ابن حجر رحمہ تعالى كى شرح كى تلخيص ختم ہوئى، ديكھيں: كتاب الدعوات و كتاب التوحيد صحيح البخارى.

واللہ اعلم .

 

REFERENCE:
https://islamqa.info/ur/answers/2217/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%81-%D9%83%D9%89-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%81-%D9%83%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%AD

 

Table of Contents