Sections
< All Topics
Print

BIDD’AT KI TAREEF, AQSAAM, AUR AHEKAAM

Biddat ki tareef, aqsaam aur ahkaam

TAREEF: LUGHWI TAREEF 

Yeh bidda’ se liya gaya hai jiska ma’ana hai kisi cheez ka aise tareeqay par ijaad karna jiski pahle koi misaal na ho aur usi se Allah Ta’ala ka farmaan hai:

بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ”

“Yani iska ijaad karne wala aise tareeqay par hai jiski pahle koi misaal nahi hai.”

[Surah Baqarah:02: 117]

 
Aur Allah Ta’ala ka farmaan hai: 

“قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًۭا مِّنَ ٱلرُّسُلِ

“Yani main Allah ki janib se bandon ki taraf paighaam lanay wala pahla insaan nahi hoon, Balkeh mujhse pahle bahut se Rasool guzar chukay hain.”

[Surah Ahqaf:46: 09]

Aur misaal hai: 

“اِبْتَدَعَ فُلاَنٌ بِدْعَةً”

Yani usne aisa tareeqa ijaad kiya hai jisay ussay pahle kisi ne nahi kiya hai.

Ibteda’-o-ijaad ki do (2) qismein hain:

 1. Aadaat mein ibteda’-o-ijaad jaise nayi nayi (new) ijadaat aur ye jayez hai, isliye ki aadat mein asal ibaahat hai.
 1. Deen mein nayi cheez ijaad karna yeh haram hai isliye keh Deen mein asal touqeef hai.
 
Rasulullah (ﷺ) ka irshad hai:

“Jis kisi ne hamare deen mein kisi aisi cheez ki ijaad ki jo deen se nahi hai to wo mardood hai.”

Aur aik dusri riwayat mein hai keh: 

“Jisne koi aisa kaam kiya jo hamare deen kay tareeqay par nahi hai tou wo mardood hai.”

BIDD’AT KI QISMEIN: Deen mein biddat ki do (2) qismein hain.

 1. Aisi Bidd’at jinka qawl-o-iteqaad se hai jaise, Jahmiah, Mu’atizila, Raafizah aur tamam gumraah firqon kay aqwaal-o-aiteqaadaat.
 1. Ibadaton mein bidd’at, Jaise Allah Ta’ala ki parastish ghair mashroo’ ibadat se karna aur uski chand qismein:

(i) Nafs ibadat hi bidd’at ho jaise koi aisi ibaadat ijaad karli jaye jiski shar’iat mein koi buniyaad aur asal na ho.

  ▪️ Maslan: Ghair mashroo’ roza ya ghair mashroo’ eidain jaise eid milaad waghairah.

(ii) Jo mashroo’ ibadaat mein zyadati ki shakal mein ho jaise zuhr ya Asr ki namaz mein panchvi rak’at zyada karde.

(iii) Jo ibadaat ki adaegi kay tareeqon mein ho yani usay ghair shar’i tareeqay par ada kare, Jaise mashroo’ azkaar-o-duain ijtimayi awaaz aur khush Ilhaani se ada karna.

 Aur jaise apnay aap par ibadat mein itni sakhti baratna keh wo Sunnat-e-Rasool(ﷺ) se tajawuz kar jaye.

(iv) Jo mashroo’ ibaadat kisi aise waqt ki takhsees ki shakal mein ho jisay Shari’at ne khaas na kiya ho, Jaise Pandrahvi (15th) Shabaan ki shab-o-roz Namaz-o-rozay kay saath khaas karna kyun keh Namaz-o- rozay aslan mashroo’ hain lekin kisi waqt kay saath khaas karnay kay liye daleel ki zarurat hai.

BIDD’AT KI TAMAM QISMON KA HUKM DEENI NUQTA-E-NAZAR SE:

    Deen mein har bidd’at haram aur bayes-e-zalalat-o-gumraahi hai isliye keh Rasulullah (ﷺ) ka farmaan hai:

     “Deen kay andar tamam nayi paida ki hui cheezon se bacho kyun keh har nayi cheez bidd’at hai aur har bidd’at gumraahi hai.”

Aur Rasulullah (ﷺ) kay is farmaan ki wajah se bhi: 

“مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِ نَاهٰزَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَوُّ”

“Nabi Kareem (ﷺ) farmaaye, Jisne hamare deen mein az khud koi aisi cheez nikali jo isme se nahi thi tou wo radd hai.”

[Sahih Al Bukhari: 2697]

Aur aik dusri riwayat mein hai keh: 

“مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَرَوٌّ”

“Nabi (ﷺ) Kareem (ﷺ) farmaaye, jisne hamare is amr (Deen) mein koi aisi nayi (new) baat shuru ki jo isme se nahi tou wo mardood hai.”

[Sahih Muslim: 4492]

Tou ye ahadees is baat par dalalat karte hain keh Deen mein ijaad shuda nayi cheez bidd’at hi hai aur har bidd’at gumraahi hai aur wo mardood hai.

Iska matlab ye hai keh ibaadaat-o-iteqadaat mein bidd’atein haram hain lekin ye hurmat bidd’at ki nauyiyat kay itebaar se mukhtalif hai.

Ba’az bidd’atein saraahan kufr hain, Jaise sahib-e-qabr (Qabr mein tadfeen shakhs) se taqarrub hasil karnay kay liye qabron ka tawaaf karna aur unpar zabeehe aur nazar-o-niyaaz pesh karna, unse muraadain maangna aur faryaad rasi karna.

 

YA JAISE GHAALI QISM KAY JAHMIYON AUR MU’TAZILIYON KAY AQWAAL:

   ▪️ Aur Ba’az biddatein wasaiyl shirk mein se hain jaise qabron par imaaratein tameer karna aur wahan namaz parhna aur Duaain maangna.

    ▪️ Ba’az biddatein fisq-e-iteqaadi hain jaise khawarij ka qadiriyyah aur murjiyah kay aqwaal aur shara’i daleelon kay mukhalif unkay iteqaadaat.

  ▪️Aur Ba’az biddatein m’asiyat aur nafarmaani kay hain jaise shadi-o-byah se kinara kashi aur dhoop mein khare hokar rozay rakhne ki bidd’at aur shahwat-e-Jima’ khatam karne ki gharz se khasi karne ki bidd’at.

TANBEEH:

Jisne bidd’at ki taqseem achhi aur buri bidd’at se ki hai wo ghalti aur khataa par hai aur Rasulullah (ﷺ) ki hadees kay bar khilaaf hai.

“فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً”

Isliye keh Rasulullah (ﷺ) ne tamam bidd’aton par gumraahi ka hukm lagaya hai aur ye Sahab kehte hain ke har biddat gumraahi nahi balkeh kuch biddatein aisi hain jo nek hain, achhi hain.

Hafiz Ibn Rajab ne apni kitaab “Jame al uloom wal hikam” mein Rasulullah (ﷺ) kay is farmaan “فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ” ki sharah karte huye kaha keh apka mazkurah farmaan in jamia kalimaat mein se hai jinse koi cheez khaarij nahi hai wo usool-e-Deen mein aik azeem asal hai aur Rasulullah (ﷺ) kay farmaan: 

“مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِ نَاهٰزَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَوُّ

Kay mushabeh hai, Lehaza jis ne bhi koi nayi cheez ijaad ki aur Deen ki taraf uski nisbat ki aur Deen mein uski koi asal marja’ nahi hai tou wo gumraahi hai aur Deen ussay bari wa alag hai khaah wo e’tiqaadi masaiyl ho ya zaahiri wa batini aamaal wa aqwaal hon.

      Aur Bidd’at Hasanah kahne walon kay paas koi hujjat wa daleel nahi hai siwaye Hazrat Umar (رضي الله عنه) kay taraweeh kay baray mein is qawl ke: “نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَزِهِ”  tou is say murad lughwi bidd’at hai na keh shara’i bidd’at, pas Shari’at mein jiski asal maujood hai jiski janib rujoo kiya ja sakta hai tou jab usay bidd’at kaha jata hai tou wo lughwi bidd’at murad hoti hai na keh shara’i.

Isliye keh Shara’i taur par bidd’at wo hai jiski Shari’at mein koi asal na ho jiski janib rujoo kiya ja sake aur Qur’an-e-kareem aik kitaab ki shakal mein jama’ karne ki asal Shari’at mein maujood hai isliye keh Nabi Kareem (ﷺ) Qur’an-e-kareem likhne ka hukm farmaate the lekin motafarriq taur par likha tha Sahaba karaam  (رضي الله عنهم) ne aik mushaf mein hifazat ki gharz se ikhatta kiya.

  

       Aur Taraweeh Rasulullah (ﷺ) ne Sahaba karaam ko chand raatein parhaayi akhir mein farz honay kay khauf se jama’at se padhna chhor diya tha, Sahaba kiraam (رضي الله عنهم) barabar Allah kay Rasool (ﷺ) ki zindagi mein aur wafat kay ba’ad alag alag group mein parhte rahe yahan tak keh Hazrat Umar(رضي الله عنه) apnay daure khilafat mein aik imam kay pechay tamam logon ko jama kardiya jaise Nabi kareem(ﷺ) kay pechay parhte the aur ye Deen kay ander koi bidd’at nahi hai.

      Aur kitabate hadees ki bhi Shari’at mein asal hai isiliye keh Nabi Kareem(ﷺ) ne ba’az Sahaba kiraam(رضي الله عنهم) ko ba’az hadeesain likhne ki ijazat marhamat (Inayat) farmaayee thi aur umoomi taur par aapke zamane mein is say likhne ki mamani’at is dar se keh kahin Qur’an kay saath khalt malt na ho jaye.

     Lekin jab Aapki wafat ho gayi tou ye khatrah tal gaya kyun keh Qur’an-e-kareem mukammal ho gaya aur aapki wafat se pahle hi mahfooz kar liya gaya.

        Tou uske ba’ad musalmaanon ne sunnat ko Ziyaa’ (Zaa.e’/Fanaa hone) se bachaane ki gharz se uski tadween (Jama’ karna, yakja karna) shuru ki.

 Allah Ta’ala  unhe Islam aur Musalmaanon ki taraf se behtareen badla de usliye keh unho ne apne Rab ki Kitaab aur Nabi Kareem (ﷺ) ki sunnat Zaa.e’ honay aur khalt malt karne walon kay khel se mahfooz rakha.

DUSRI FASAL:

MUSALMAANOU KI ZINDAGI MEIN BIDD’ATIYON KA ZOHOOR AUR USKAY ASBAAB:

    Jama’at se parhna chor diya tha (Namaz-e-Taraweeh), Sahaba karaam (رضي الله عنهم) barabar Allah kay Rasool (ﷺ) ki zindagi mein aur wafat kay ba’ad alag alag group mein padhte rahe yahan tak keh Hazrat Umar (رضي الله عنه) apnay daure-e-khilafat mein aik Imam kay pechay tamam logon ko jama’ kardiya jaise Nabi kareem (ﷺ) kay peechay padhte the aur yeh deen kay ander koi bidd’at nahi hai.

       Aur kitabat hadees ki bhi Shari’at mein asal hai isiliye keh Nabi kareem(ﷺ) ne ba’az Sahaba kiraam(رضي الله عنهم) ko ba’az hadeesen likhne ki ijazat marhamat(di) farmaaye thi aur umoomi taur par apke zamane mein uske likhne ki mumaniyat is dar se thi keh kahin Qur’an kay saath khalt malt na ho jaye.

       Lekin jab aapki wafat ho gayi tou yeh khatra talgaya kyun keh Qur’an-e-kareem mukammal ho gaya aur Aapki wafaat se pahle hi mehfooz kar liya gaya.

       Tou uske ba’ad musalmaanon ne Sunnat ko ziyaa’(zaa.e’) se bachanay ki gharz se uski tadween shuru ki.

Allah Ta’ala  unhay Islam aur musalmaanon ki taraf se bahetreen badla de isliye keh unho ne Apnay Rab ki Kitab aur Nabi(ﷺ)(ﷺ) ki sunnat zaya’ honay aur Khalat malat karnay walou kay khel se mahfooz rakha.

DUSRI FASAL:

Musalmaanon ki zindagi mein bid’aton ka zohoor aur uskay asbab

Awwal: Musalmaanon ki zindagi mein bid’ataun ka zohoor uskay tahat do maslay hain.

1. Bid’aton kay zohoor ka waqt.

      Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah (رحمه الله) ne farmaaya keh maloom hona chaahiye keh aam bidd’atein jinka talluq Uloom-o-ibaadaat se hai ye Khulafa-e-Rashideen kay akhiri daure khilafat mein ronumaa hueen jaise keh Nabi kareem (ﷺ) ne uski khabar di hai Aap (ﷺ) ne farmaaya: 

“مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِ فَسَيَريٰ اختِلافًا كثيرًا فعليكُم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ بعدي.”

“Tum mein se jo log mere ba’ad zinda rahengay wo bahut zyada ikhtilafaat dekhen gay tou tum log meri Sunnat aur mere ba’ad Khulafa-e-Rashideen ki sunnat ko lazim karlo aur usi par jame raho.”

Tou sab se pahle inkaar-e-taqdeer, Inkaar-e-amal aur tashyeeh aur khawarij ki bidd’aten zahir hueen yeh biddatein dusri Sadi Hijri mein ronumaa hueen jabki Sahaba Karaam (رضي الله عنهم) maujood the unhone bid’aton par giraft ki.

      Phir e’tizaal (judai, alehdgi) ki bidd’at zahir hui aur musalmaanon mein tarah tarah kay fitnay zahir huye.

     Phir khayalaat mein ikhtilaaf paida hua biddaat aur nafs parasti ki janib maiylaan hua.

Sufiyat aur qabron par t’ameer ki bidd’aten behtreen zamanon kay guzar jaanay kay ba’ad zahir hueen aur aise hi jaise jaise waqt guzarta gaya qism qism ki bidd’aten badhti rahain.

2. DUSRA MASLA: Bid’ataun kay zahir honay ki jaghein.

Islami mumalik bid’ataun kay zahir honay mein mukhtalif hain.

Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah (رحمه الله) ne kaha hai keh:

Wo bade bade shahar jahan Sahaba karaam (رضي الله عنهم) ne sukuniyat ikhtiyaar ki aur jinse ilm aur Imaan ki qandilen raushan hueen, paanch hain.

    Dono Haramain (yani Makkah aur Madina) Dono Iraq (Yani Basrah aur Kufa) aur Shaam.

     Inhi jagahon se Qur’an aur Hadees, Fiqh-o-Ibadaat aur deegar Islami umoor ki kirnay phooti, Siwaye madina kay baaqi inhi shahron se iteqaadi bidd’aten niklain.

Kufa se Shi’at Waarjaa ki ibteda hui jo ba’ad mein deegar phaili aur Basarah se qadriyat aur e’tizaal aur ghalat wa faasid ibadaaton ka zohoor hua jo ba’ad mein dusre shahron mein phaili aur Shaam ma’asiyat aur qadariyat ka gadh tha. Rahi jahmiyat tou iska zohoor Khorasaan ki janib se hua aur ye sab se buri bidd’at hai.

        Bid’ataun ka zohoor shahr-e-madina se duri kay aitebaar se ho aur jab Hazart Usmaan (رضي الله عنه) ki shahadat kay ba’ad firqa bandi hui tou haruriyyah biddat ka zohoor hua, lekin Madina nabawiyyah in bid’ataun kay zohoor se mahfooz tha agarchay wahan bhi kuch aise log the jo Dilon mein bidd’at chhupaye huye the magar Ahl-e-Madina kay nazdeek wo zaleel wa ruswa they, Kyun keh madina mein qadriyah waghairah ki aik jama’at thi lekin yelog zaleel aur maghloob they, Iske bar khilaaf Kufa mein Shi’at Waarjaa Basrah mein e’tizaal wa zahidon ki bidd’aten aur Shaam mein Ahl-e-bait se Baraa’at ka izhaar tou yeh cheezein un maqaamaat par zaahir-o-baahir (khullam khula) theen.

      Nabi (ﷺ) Kareem (ﷺ) se Sahih hadees mein sabit hai keh Dajjal Madina mein dakhil nahi hoga, aur wahan Imam Malik kay shagirdon kay zamanay tak ilm aur imaan zahir aur ghalib raha aur yelog chawthi sadi hijri kay hain.

       Rahe teen behtreen sadiyon kay zamanay tou unme Madina Nabawwiyah mein Qata’ee taur par koi bidd’at zahir nahi hui thi aur na hi Deen kay i’tiqaadi Umoor mein koi bidd’at yahan se dusre shehron ki tarah nikli.

3. BID’ATAUN KAY ZOHOOR KAY ASBAAB:

    Bilashuba Kitab aur Sunnat par mazbooti se jamay rahne hi mein Bidd’at aur gumraahi mein parhne se najaat hai.

Allah Ta’ala ka farmaan hai: 

“وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًۭا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ”

    “Aur yahi mera rasta sidha hai usi ki pairvi karo aur deegar raston ki pairvi na karo jo tumhain uske raste se juda karden.”

[Surah An’am:06: 153]

       Nabi Kareem (ﷺ) ne isko Hazrat Abdullah bin Masood (رضي الله عنه) ki riwayat mein wazeh kardiya hai. Aap(ﷺ) ne farmaaya: Rasulullah (ﷺ) ne hamare samne aik lakeer kheenchi aur farmaaya keh yeh Allah ka rasta hai phir uskay dayen aur bayen chand lakeeren khenchi aur farmaaya yeh bahut saare raste hain aur unme se har aik raste par Shaitaan hai jo apni janib bula raha hai phir aap ne yeh ayat tilaawat farmayee:

“وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًۭا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”

“Aur yehi mera rasta sidha hai usi ki pairvi karo aur deegar raston ki pairvi na karo jo tumhain uske raste se juda karden gi iska tum ko Allah Ta’ala ne takeedi hukm diya hai taake tum parhezgaari ikhtiyaar karo.”

[Surah An’am:06: 153]

     Pas jo bhi Kitab aur Sunnat se rogardaani (munh modega) karega tou usay gumraah kun raste aur nayi nayi bidd’aten apni janib kheench lengi. Bid’ataun kay zohoor kay asbaab ka khulasa darj zail umoor mein pesh kiya jata hai.

Deeni Ahkaam se laa ilmi aur jahalat, Khaahishaat ki pairvi, Aaraa wa ashkhaas kay liye asbiyat baratna, kafiron ki mushabihat ikhtiyaar karna aur unki taqleed karna. 

✯ INKAY ASBAAB KO QADRE TAFSEEL SE BAYAN KARENGAY.

 1. DEENI AHKAAM SE LAA ILMI AUR JAHILIYAT:

Jaise jaise zamana guzarta gaya aur log aasaar risalat se dur hote gaye, ilm kam hota raha aur jahiliyat aam hoti gayi jaisa keh uski khabr Nabi Kareem(ﷺ) ne apni is hadees mein di hai: 

“Tum me se zinda rehne wala shakhs bahut saare ikhtilafaat dekhega”

Aur aapnay is farmaan mein bhi:

    “Keh Allah Ta’ala ilm bandon se chheenkar nahi khatam karega balkeh Ulama ko khatam karke ilm khatam karega yahan tak keh jab kisi aalim ko zinda nahi chhodega tou log jahilon se masle poochengay aur yeh log masla pooche jaanay par baghair ilm kay fatwa dengay tou khud bhi gumraah hongay aur dusron ko bhi gumraah karen gay.”

      Tou Ilm aur Ulama hi bidd’at ka munh tor jawab de sakte hain aur jab ilm aur Ulama hi na rah jaye tou bidd’at kay phailnay aur bid’ataun kay sar garam honay kay mawaaqe’ mayassar ho jate hain.

2. DUSRA SABAB KHAAHISHAAT KI PAIRVI:

Jo Kitab aur Sunnat se A’iraaz (munh modega) karega wo apni Khwahishaat ki pairvi karega jaise Allah Ta’ala ka farmaan hai:

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًۭى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ”

“Agar yeh teri na manein tou tu yaqeen karle keh ye sirf apni Khwahishaat ki pairvi kar rahe hain aur ussay badhkar behka hua kaun hai? Jo apni khawahish kay pechay pada hua ho baghair Allah ki rehnumayi kay.”

[Surah Qasas:28: 50]

Aur Farmaaya: 
 
“أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍۢ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَـٰوَةًۭ فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ”

“Kya apnay usay bhi dekha jisne apni khwahish nafs ko apna mabood bana rakha hai aur bawajud samajh bujh kay Allah ne usay gumraah kardiya hai aur uskay kaan aur dil par mohar laga di hai aur uski aankh par bhi parda daal diya hai, Ab aise shakhs ko Allah Ta’ala kay ba’ad kaun hidayat de sakta hai.”

[Surah Jathiyah:45: 23]

Aur ye biddatein khaahishaat ki paidawaar hain.

 
3. TESRA SABAB: MAKHSOOS LOGON KI RAYE KAY LIYE TA’ASUB BARATNA:

Kisi ki raye ki taraf daari karna yeh insaan aur daleel ki pairvi-o-mareefat haq kay darmiyaan bahut badi rukaawat hai Allah Ta’ala ka farmaan hai:

“وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ”

“Aur unse jab kaha jata hai keh Allah Ta’ala ki utaari hui kitaab ki taabe’daari karo tou jawab dete hai keh ham to is tareeqay ki pairvi karengay jispar hamne apnay baap dada ko paya hai.”

[Surah Baqarah:02: 170]

Aur aaj kal yehi halat Muta’saben ki hai khwah wo mazhab wa Sufiyat kay ba’az pairokaar ho ya Qaboori (Qabar parast) hazraat, Jab unhain kitab aur Sunnat ki pairvi aur un dono ki mukhalif cheezon ko chhorne ko kaha jata hai tou yeh hazraat apnay mazhaib, mashaayeq aur aabaa-o-ajdaad ko daleel banatay aur bataur-e-hujjat pesh karte hain.

4. CHAUTHA SABAB: KAFIRON SE MUSHABIHAT IKHTIYAAR KARNA

     Kafiron se mushabihat sabse zyada bidd’atiyon mein mubtelah karnay wali cheezon mein se hai jaisa keh Abu Waqid Al laithi ki hadees mein hai: Wo kehte hain keh Ham Allah kay Rasool(ﷺ) kay saath hunain ki tarf niklay aur hamare kufr ka zamana abhi kareeb hi tha mushrikon kay liye aik bairi ka darakht tha jahan ye log theherte the aur jiske saath apnay hathiyaar latkaate the jissay ‘zaat Anwaat’ kaha jata tha, tou hamara guzar bairi kay paas se hua ham logon ne kaha keh: “Aye Allah kay Rasool(ﷺ) hamare liye bhi Zaat-e-Anwaat bana dijiye jaise keh unke liye zaat-e-anwaat hai, Rasulullah (ﷺ) ne tajjub karte huye Allahu Akbar, yehi Sunnatein hain kaha, Us zaat ki qasam jiske haath mein meri jaan hai tum logon ne waise hi kaha hai jaise keh Bani israeel ne Hazrat Moosa (علیہ السلام) se kaha tha:

“ٱجْعَل لَّنَآ إِلَـٰهًۭا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌۭ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌۭ تَجْهَلُونَ”

“Hamare liye bhi aik mabood aisa hi muqarar kar dijiye jaise unke ye mabood hain. Moosa (علیہ السلام) ne farmaaya keh waqayi tum logon mein badi jahiliyat hai.”

[Surah A’raf:07: 138]

      Aap (ﷺ) ne farmaaya: Waqayi tum logon mein badi jahiliyat hai, tum log apnay se pahle logon kay tareeqay zarur ikhtiyaar karoge.

      Is Hadees mein wazeh bayan hain keh kuffar ki mushabihat ne hi Bani israeel aur ba’az sahaba ko is baat par ubhaara keh wo apnay Nabi(ﷺ) se aisa ghalat mutaleba karen keh wo unke liye Allah ko chhor kar aik aisa mabood muqarrar karden jiski wo parastish karen aur ussay tabarruk hasil karen.

Aur yahi aaj haqeeqat mein ho raha hai isliye keh Aksar musalmaan ne shirk aur Bidd’at kay irtekaab mein kafiron ki rawish apnayi hui hai jaise Birthday manana, Makhsoos aamaal kay liye dinon aur hafton ki ta’awun, yaadgaari cheezon aur Deeni munasibaton se jalay jalus munaqqad karna, yaad gaari tasweeren-o-mujassimay qayem karna, maatam ki mehfilen munaqqad karna, janazay ki bidd’aten aur qabron par tameer waghairah.

TEESRI FASAL:

Biddatiyon kay silsilay mein ummat-e-muslimaah ka mouqaf aur unki tardeed mein Ahl-e-sunnat-o-Jama’at ka tareeqa kaar.

BIDDATIYON KAY SILSILAY MEIN AHL-E-SUNNAT WAL JAMA’AT KA MOUQAF:

     Ahle Sunnat wal jama’at hamesha se bidd’atiyon ki tardeed aur unki bid’ataun par nakeer karte rahe hain aur unhain ussay karne se mana karte rahe hain, iski chand misaalen apke samne pesh ki jaa rahi hain:

(1)Umme Darda (رضی اللہ عنہا) se riwayat hain wo kehti hain keh Abu Darda (رضي الله عنه) mere paas ghusse ki halat mein aaye, main ne pucha kya baat hai? Unhone kaha Allah ki qasam un logon mein Muhammed (ﷺ) kay deen se kuch nahi jaanta hon siwae iske keh ye tamam log namaz parhte hain.

(2) Amr bin yahya se riwayat hai wo kehte hain ke maine apnay walid se suna wo apnay walid se riwayat karte huye kehte hain keh hamlog Abdullah bin Masood(رضي الله عنه) kay darwazay par subha ki namaz se pahle baithay huye the keh jab wo bahar niklain tou ham sabhi log unkay saath masjid chalain, itne mein Abu Moosa Ashaari(رضي الله عنه) ae aur kaha keh: kiya abhi tak Abu Abdur Rahman nahi niklay? Hamne kaha keh nahi, tou wo bhi unke nikalne tak baithgayi jab wo niklay tou ham sabhi log khare hogayi Abu Moosa Ashari(رضي الله عنه)  ne kaha: Ae Abdur Rahman main ne abhi masjid mein aik aisi cheez dekhi hai jo mjhe bahut na gawaar guzri aur Alhamdulillah khair hi dekhi hai unho ne pocha wo kiya hai? Unho ne jawab diya keh agar rahengay tou aap bhi dekh lengay, Unho ne kaha mai ne masjid mein kuch logon ko halqa lagakar baithay huye dekha wo namaz kay intezar mein the har halqay mein aik admi tha aur unkay haath mein kankaariyaan theen jab wo kehta keh Saou(100) baar Allahu Akbar kaho tou sab log 100 baar Allahu Akbar kehte aur jab wo kehte keh 100 baar ‘Lailaha illallah’ kaho tou 100 baar Lailaha illallah kehte, jab wo kehte keh 100 baar ‘Subhanallah’ kaho tou wo 100 martaba ‘SubhanAllah’ kehte- Unhone kaha kyun nahi tum ne unhain apnay gunaahon ko shumaar karne ko kaha aur tum zamanat leletay keh tumhaari koi naiki zaa.e’(raiga) nahi hogi.

      Phir wo chale ham bhi unkay saath chal padhe yahan tak keh un halqon mein se aik halqay kay paas khade huye aur kaha ye kiya mai tumhe karte huye dekh raha hon? Tou unho ne jawab diya keh Ae Abu Abdur Rahman kan kaariyan hai jinse ham takbeer wa tahleel, Tasbeeh aur tahmeed ka shumaar karte hain, Abdullah bin Masood(رضي الله عنه) ne kaha tum log apni apni khataaee’ shumaar karo main tumhaare liye is baat ki zamanat leta hon keh tumhaari koi naiki barbaad nahi hogi. 

     Ae Ummat-e-Muhammad tumhaari tabaahi-o-barbaadi ho kitni jaldi tumhaari halakat aagayi yeh sahaba kiraam ki jama’at maujood hai, Yeh Nabi kareem(ﷺ) kay kapre abhi bosida nahi huye aur na hi apkay bartan tutay.

        Is zaat ki qasam jiske haat mein meri jaan hai kiya tum log aise tareeqon par ho jo Muhammad(ﷺ) kay tareeqay se ziyada behtar hai ya gumraahi kay darwaazay kholne walay ho.

      Tou unlogon ne kaha keh Allah ki qasam! Ae Abdur Rahman hamara maqsad sirf khair ka hi hai unho ne kaha keh kitnay khair kay muttalashi usay hargeez nahi paasakte hain. Rasool(ﷺ) ne hamko aik hadees sunae keh:

     Aik qoum Qur’an-e-majeed parhegi lekin wo unke halaq se neche nahi utrega aur Allah ki qasam mjhe maloom nahi, hosakta hai keh wo ziyada tar tum mein se hon yeh kehekar wahan se wapis chalegayi.

     Amr bin salmah kehte hain keh hamne unhain nahrwaan kay din dekha keh wo khawaarij kay saath hamse neza zani kar rahe the.

(3) Ek aadmi Hazrat Imaam Maalik Bin Anas( رحمه الله) ke paas aakar kehne laga keh:Main kahan se Ihraam bandhun ? tou aap ne jawaab diya keh: Is meeqaat se jo Rasulullah  (ﷺ) ne muqarrar ki hai wahan se Ihraam baandho, aadmi ne kaha: Agar is se dur se Ihraam baandhun to ? Maalik( رحمه الله)  ne kaha: yeh main acha nahi samajhta tou us aadmi ne kaha keh: Is mein aap kiya bura samajhte hain? unhon ne kaha keh: Tumhaare fitnay mein padhne ka mujhe khauf hai, us aadmi ne kaha: Khair ke ziyaada chahane mein fitna ho sakta hai? Tou Imaam Maalik( رحمه الله)  ne jawaab diya: Keh Allah Ta’ala  farmaata hai:

{فَلْيَحْذَرِ الَّـذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٓ ٖ اَنْ تُصِيْبَـهُـمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَـهُـمْ عَذَابٌ اَلِيْـمٌ}

[Surah Noor: 63]

Suno! 

Jo log hukm Rasulullah  (ﷺ) ke mukhalifat karte hain unhain dartey rehna chahiye keh kahin un par koi zabardast aafat na pade ya unhain dardnaak azaab na pohanche.

Aur kaunsa fitna is se bada ho sakta hai keh tum ne apne aap ko aise fail ke saath khaas kiya jo Rasulullah (ﷺ) ke saath khaas nahi.

Yeh chand namune hain aur Allah ke fazal wa karam se har zamaane mein Ulama-e-kiraam biddatiyon ki nakeer kaste rahein hain.

Biddatiyon ki tardeed mein Ahl-e-sunnat wa jama’at ka tareeqa kaar iss silsile mein un ka tareeqa kitab-o-sunnat par mabni hai aur yahi tareeqa muqna aur muskit hai woh is tarah ke biddatiyon keh shubhaat pesh karne ke ba’ad is ka tor pesh karte hain aur sunnaton par kaar band rehne, bid’aat wa mohadasaat se ba’az rehne ki wujoob par kitab-o-sunnat se daleelain pesh karte hain aur isi silsile mein be-shumaar kitaabein taaleef ki hain aur Imaan aur Aqeedah ke baab mein Shi’a, Khawarij, Jahmiyah, mu’tazila aur Ash’ariyya ke mubtadaana aqwaal par kutub Aqeedah mein tardeed ki hain.

Aur is baare mein khaas taaleefaat bhi ki hain jaisa ke Imam Ahmad ne Jahmiyyah ki tardeed mein kitaab taaleef ki hai aur deegar Aimmah jaise Usmaan bin Sayyed Ad Darimi (رحمه الله) aur Sheikh ul Islaam Ibn Taymiyyah (رحمه الله), aap ke shaagird Allamah Ibn ul Qayyum (رحمه الله) aur Sheikh ul Islaam Mohammad bin Abdul Wahaab (رحمه الله) waghairah ham ne un tamaam firqon nez qaburiyon aur sufiyon ki tardeed mein kitaabein likhein.

Albatta khaas biddatiyon ki tardeed mein kitaabein to woh bahut zyada hain un mein chand ka zikr bataur-e-misaal kiya jaata hai.

 • Poorani kitaabon mein se:

1) Imaam Shatibi (رحمه الله) ki kitaab: Al Itisam 

2) Sheikh ul Islaam Ibn Taymiyyah (رحمه الله) ki kitaab: “Iqtida Al Sirat Al Mustaqeem” jis ka bahut bada hissa biddatiyon ki radd par mushtamil hai.

3) Ibn Wadhah ki kitaab: Inkaril bida’i wal hawadis

4) Tartushi ki kitaab: Al Hawadis wal bida’i

5) Abu Shama ki kitaab: Al Ba’as Ala Inkaril bida’i wal hawadis

6) Sheikh ul Islaam Ibn Taymiyyah (رحمه الله) ki kitaab: “Minhaj as- Sunnah an-Nabawiyya fi Naqd al kalam ash-shi’ah wal Qadiriyyah”

▪️ Jadeed Kitaabon mein se: 

1) Sheikh Ali bin mahfooz Kitaab: “Al-ibdaa’ fi Madar al-‘ibtidaa”

2) Sheikh Mohammad bin Ahmad Ash Shaqiri ki kitaab: 

“As sunan wal-mubtada’At Al-Muta’alikah Bil-Azkar wassalawat”

3) Sheikh Abdul Aziz bin Ba’az ki kitaab: “At Tahdhir min Al Bida’i”

Aur Alhamdulillah musalsal muslim Ulama-e-karaam biddatiyon par nakeer karte aur bid’ataun tardeed roz naame wa maah naame akhbaar wa parche, radio, television wa jumuah ke khutbon, nadwaat wa taqreeron mein karte rahe hain. Jis ka musalmaanon ko Deeni tahaffuz faraham karne, bid’aton ko khatam karne mein bahut aham kirdaar wa asar rehta hai.

Chauthi Fasal:

Asar haazir ki bidd’aton ke chand namune:

Daure-e-haazir ki bidd’atein taakhir zamaana-e-qillat ilm, biddat wa khuraafaat ki taraf daawat dene waalon ki kasrat aur ba-misdaaq farmaan Rasool(ﷺ):

{لتتبعن سنن من كان قبلكم}

 “Aadaat wa taqaaleed mein kuffaar se mushabihat sarayat kar jaane ki wajah se bahut ziyaada hain.”

Unhin bid’ataun mein se chand darj zail hain.

 1. Mehfil Miladun Nabi(ﷺ).
 2. Muqaamaat, nishaanaat aur murdon waghairah  se tabarruk hasil karna.
 3. Ibaa’daat aur taqarrub ilallah ki biddatein.
 • Rabi-ul-Awwal mein miladun Nabi(ﷺ) ki munasibat se jashan manaana:

Aur isi mein se mehfil milaadun Nabi(ﷺ) munaqid kar ke nasaara ki mushabihat ikhtiyaar karna hai, naadaan musalmaan ya gumraah kun Ulama Rasulullah (ﷺ) ki paidaish ki munasibat se har saal Rabi-ul-awwal mein mehfilain munaqid karte hain, ba’az is mehfil ka ineqaad masjidon mein karte hain aur ba’az gharon ya is gharz se bani makhsoos jaghon mein karte hain, jin mein awaam ki ek badi taadaad haazir hoti hai aur yeh kaam nasaara ki mushabihat mein karte hain is liye keh Unhon ne Esaa Alaihis Salaam ki mehfil-e-milaad ki biddat ijaad ki hai, aur aksar wa baishtar yeh mehfilain biddat aur nasaara ki mushabihat ke saath shirkiyaat wa munkaraat se bhi khaali nahi hoti jaise un qaseedo ka parhna jis mein Allah ko chor kar Rasulullah  (ﷺ) ko pukaarne aur aap (ﷺ) se faryaad rasi karne ki had tak ghulu ho jabkeh Rasulullah  (ﷺ)ne apni madah mein ghulu karne se mana farmaaya hai. 

Aap (ﷺ) ka farmaan hai:

❁ Tum log mere baare mein ghulu mat karo jaisa keh nasaara ne Ibn Maryam ke silsile mein ghulu kiya hai balkeh main aik banda hun to tum log Allah ka banda aur uska rasool hi kaho.

❁ Al Itraa ke maani: Madah mein ghulu-o-had se tajaawuz karna.

❁Aur basa auqaat un logon ka yeh bhi e’tiqaad hota hai keh Rasulullah  (ﷺ) un mehfilon mein haazir hote hain.

❁ Un mehfilon mein ijtemaai shakal mein khush ilhaani se gaane, dhol bajaaye is ke alawah suffiyaa ke ijaad  karda wird karne ki deegar buraaiyan bhi hoti hain.

❁ Aur kabhi kabhi un mehfilon mein mardon auraton ka ikhtelaat bhi hota hai jo fitne ka bayes hota hai aur badkaari mein mulawwis hone ka daayi ban jaata hai.

❁ Hatta keh yeh mehfilain agar mamnoo cheezon se khaali bhi hon aur sirf ijtemaa, khaane peene aur khushi ke izhaar par hi mabni hon jaisa keh un logon ka kahna hai tab bhi yeh aik nayi ijaad karda biddat hai.

❁ Aur deen mein nayi ijaad ki hui cheez biddat hai aur har biddat gumraahi hai.

❁ Nez yeh us ki taraqqi ka waseela hai jis mein wohi buraaiyan paida hongi jo deegar mehfilon mein hua karti hain.

❁ Aur ham ne us ko biddat kaha hai isliye ke Qur’an wa hadith mein iski koi Daleel-o-asal nahi hai aur na hi salaf saaliheen ke amal se sabit hai aur na hi us ka wujood behtareen zamaanon mein tha, is ka wujood taakheer se chauthi Sadi Hijri ke ba’ad hua, faatmi shia’on ne iski ijaad ki.

Imaam Abu Hafs Taj uddin Faakhaani ( رحمه الله) farmaate hain:

Mubaarakiyon ki aik jama’at ne is ijtemaa ke baare mein baar baar yeh sawaal kiya hai jise baadh log Maah-e-rabbi ul awwal mein milaadun Nabi(ﷺ) ke naam se karte hain to kiya Deen mein is ki koi daleel hai? jis ke baare unhon ne wazeh jawaab talab kiya hai.

To Allah ki taufeeq se maine jawaab mein kaha: 

Kitaab-o-sunnat mein is milaad ki mujhe koi daleel maaloom nahi hai aur na hi use mun’aqid karna ummat ke un ulama mein se kisi naqal kiya jaata hai jo deen mein qad woh hain aur muttaqadimeen ke naqsh-e-qadam par chalne waale hain balkeh yeh aik aisi biddat hai jise bekaar logon ne ijaad kiya hai aur aik khaahish-e-nafs hai jis se haraam khor maaldaar ho gaye. 

Aur Sheikh ul Islaam Ibn Taymiyyah(رحمه الله) farmaate hain: 

Aur aise hi do cheezein hai jo baaz log ghard kar manaate hain ya milaad Isa Alaihis Salaam mein nasaara ki mushabihat karte hue aur ya Nabi(ﷺ) ki mohabbat aur ta’azeem mein aap ki eid manaate hain, halankeh aap ki taareekh paidaayish mein logon ka ikhtilaaf hai kyun keh use salaf kiraam ne nahi kiya hai agar us ka karna mahez khair hota ya karna rajeh hota to salaf saaliheen radhiallaahu anhum ham se ziyaada is ke haqdaar hote, kyun keh woh log hum se ziyaada Nabi Kareem (ﷺ) se mohabbat aur ta’azeem karne waale the aur woh log khair ke ziyaada harees the aur Nabi Kareem (ﷺ) ki mohabbat aur ta’azeem aap ki mutabieit wa farma bardaari, nez aap ke hukm ki pairvi, aap ki sunnat ke ahya zaahiri aur baatini tor par, aap ki daawat ki aam karne aur us par dil, haath aur zubaan se jihaad karne hi mein hai, kyun keh yahi tareeqa muhajireen wa Ansar ke saabiqeen awaaleen ka hai aur un logon ka bhi hai jinhon ne achai ke saath un ki pairvi ki. 

Aur is biddat ke inkaar mein nayi aur puraani kitaabein aur wa rasaiyl likhi gayin aur yeh biddat wa mushabihat hone ke saath saath deegar milaadon ke qayim karne ki taraf le jaati hai, jaise waliyon, mashayekh aur bade bade qayedin ki milaad mun’aqid karna jis se bahut ziyaada buraaiyon ke darwaaze khulen ge.

 • maqaamaat , nishaanaat aur zinda murda aadmiyon se tabarruk haasil karna.

Tabarruk ka ma’ana hai:  Barakat talab karna aur kisi cheez mein bhalae, bhalae ziyaadati sabit hone ko barkat kehte hain, achai aur us ki ziyaadati us se talab ki ja sakti hai jo us ka maalik aur us par qaadir ho aur woh Allah Ta’ala  hai.

Wohi barkat naazil karta hai aur use bar qaraar rakhta hai, raha makhlooq to woh barkat ata karne aur us ke ijaad karne par qudrat nahi rakhta hai aur na hi us ke baaqi wa bar qaraar rakhne par hi qaadir hai.

Lehaza jaghon, nishaaniyon aur zinda aur wa murda aadmiyon se tabarruk haasil karna jayez nahi hai is liye keh agar woh yeh e’tiqaad rakhta hai keh yeh cheez barkat ata kar sakti hai to woh shirk hai, aur agar is e’tiqaad se karta hai keh us ki ziyaarat, ussay choona aur chookar masah karna Allah ki taraf se husool-e-barakat ke sabab hain to shirk ka waseela hai.

Aur rahi yeh baat keh shaaba-e-kiraam Nabi Kareem (ﷺ) ke baal, aap ke thook, aur aap k jism se alaiheda hone waali cheezon se tabarruk haasil karte the to yeh aap ki zindagi mein aap ke saath khaas hai.

Jis ki daleel yeh hai keh sahaaba-e-kiraam aap ke kamre aur aap ke marne ke ba’ad aap ki qabar se tabarruk nahi haasil karte the aur na hi tabarruk ki gharz se namaaz ki jaghon aur aap (ﷺ)ke baithne ki jaghon ka qasd-o-iraada karte the.

 Aur aise hi awliya ki jaghon ka ba darja oula qasd nahi karte the aur na hi woh log afzal sahaba mein se naik logon Jaise: Abu Bakar wa Umar  Radhiallaahu Anhuma waghairah  se zindagi mein aur na hi maut ke ba’ad barkat haasil karte the aur na namaaz aur Dua ke liye ghaar-e-hera ka rukh karte the, aur na is gharz se jabale toor jis par Allah Ta’ala  ne Hazrat Moosa عليه السلام se kalaam kiya ya un jaghon ke alawah un pahaadon par jaate the jinhein kaha jaata hai hai keh Nabiyon waghairah  ke maqaamaat  hain aur na kisi aise mushhad ka rukh karte the jo Nabiyon mein se kisi Nabi ke nishaan par banaaya gaya hai Nez woh jagah jahan aap madina mein hamesha namaaz parhte the, salaf saaliheen mein se koi use haath lagaata tha aur na use bosa deta tha aur na hi makkah waghairah  mein is jagah jahan aap ne namaaz parhi hai.

       To jab yeh jaghain jis par aap apne Mubarak qadmo se chalte hain aur jahan namaazein parhein, aap ki ummat ke liye use choona ya bosa dena  mashroo nahi to phir un maqaamaat  wa jaghon ke saath kaise jayez ho sakta hai jahan aap ke ghair ne namaaz parhi hai ya us par soye hain.

Un cheezon mein se kisi bhi cheez ko choona wa bosa dena ulama-e-kiraam Deen islaam ke yaqeeni cheezon mein se jaante hain keh Mohammad(ﷺ) ki  laayi hui shari’at se nahi hain.

 • Qurbat-e-Ilaahi Aur Iba’daat Ki biddatein:

Is zamaane mein ibadaton mein jo biddatein ijaad ki gayi hain bahut ziyaada hain, is liye keh ibadaat ke andar tauqeef hi asal hai, to is mein koi cheez baghair daleel mashroo nahi ho sakti hai aur jis cheez par koi daleel na ho to woh biddat hai is liye keh Rasulullah  (ﷺ)ka irshaad giraami hai:

    “Jis ne koi aisa kaam kiya jo hamaare deen par nahi hai to woh mardood hai.”

Aur aaj kal ki jaane waali ibadaatein jin ki koi daleel nahi hai bahut ziyaada hain, unhi bid’ataun mein se namaaz ke liye buland aawaaz se niyyat karna, jaise yeh kehna keh aise aise namaaz Allah ke liye parhne ki niyyat karta hun aur yeh biddat hai, is liye keh Rasulullah  (ﷺ) ki sunnat nahi hai aur is liye bhi keh 

Allah Ta’ala  farmaata hai: 

[قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ] 

“Kehdijiye keh kiya tum Allah ko apni deendaari se aagaah kar rahe ho Allah har us cheez se jo aasmaano mein aur zameen mein hai bakhoobi aagah hai aur Allah har cheez ka jaanne waala hai.”

[Surah Hujurat: 16]

Aur niyyat ki jagah dil hai aur yeh qalbi kaam hai na keh zubaan se kehne ka hai. aur unhi bid’ataun mein se namaaz ke ba’ad ek saath mil kar zikr-o-azkaar karna is liye keh mashroo yeh hai keh har aadmi waarid zikr tanha tanha kare.

Unhi mein se murdon ke liye Dua ke ba’ad aur munasibaton mein fatiha khawani karna.

Aur unhi bid’ataun mein se amwaat par mehfil maatam mun’aqid karna, khana tayyaar karwaana aur ujrat par Qur’an khawaani karana, is khayaal se keh yeh taaziyat mein se hai ya yeh keh mayyat ke liye nafa bakhsh hai halanakeh yeh sab biddat hain, jis ki koi asal nahi hai aur aise mushqatein aur beriyan hain jin ki Allah Ta’ala  ne koi daleel nahi utaari hai.

Aur unhi mein se deeni munasibaton se jaise isra-o-meraaj ki munasibath hijrat nabwi Ki munasibat se jalse juloos ki mehfilain mun’aqid karna bhi hai, jabkeh un munasibaton se mehfilain mun’aqid karne ki shara’i tor par koi daleel nahi hai.

Maah-e-Rajab mein jo rajbi umrah kiya jaata hai aur is mahine mein jo khaas ibaadatein ki jaati hai jaise nafli namaaz padhna, nafli roze rakhna, in sab ka shumaar biddat mein hai kyun keh is mahine ki deegar mahino par umrah, roza,  namaaz aur qurbaani waghairah  ke liye koi fazilat wa khoobi sabit nahi hai.

Aur isi mein se sufiyon ke anwaa wa aqsaam ke azkaar hain jo tamaam ke tamaam biddat-o-garhi hui cheezein hain isi liye keh yeh apne alfaaz, tareeqe aur auqaat mein shara’i azkaar ke mukhalif hain.

Aur isi mein se hai maah-e-shabaan ke pandrahwin (15th) raat ko qiyam ke saath aur un roze ke saath khaas karna, isi liye keh Nabi Kareem (ﷺ) se koi aise cheez sabit nahi hai jo us din ke saath makhsoos ho, aur isi mein qabron par imaaraton ki taameer, nez ussay masjid banana aur tabarruk ki gharz se us ki ziyaarat karna, murdon ko waseela banana aur us ke alawah deegar shirkiya maqaasid hain.

Aur auraton ka qabron ki ziyaarat karna bhi biddat hai kyun keh Rasulullah  (ﷺ) ne qabron ki ziyaarat karne waali auraton aur qabron ko masjid banaane waalon, cheraagh raushan karne waalon par laanat bheji hai.

 

▪️ Harf-e-Aakhir:

 

Akhir mein arz hai keh biddatein kufr ki daak hain aur yeh aik aise deen ki zyaadati hai jise Allah aur us ke Rasool (ﷺ) ne mashroo’ nahi kiya hai, biddat gunah-e-kabeera se zyaada buri cheez hai aur shaitaan biddat se gunah-e-kabeera ki ba-nisbat zyada khush hota hai is liye keh gunahgaar gunah karte hue yeh jaanta hai keh yeh gunah hai to is se tauba kar sakta hai aur biddati biddat karte waqt yeh e’tiqaad rakhta hai keh yeh Deeni cheez hai jisse Allah ka qurb haasil kiya ja sakta hai to is se tauba nahi karta.

Aur biddatein sunnaton ka khaatema kar deti hain aur biddatiyon ke nazdeek sunnat par amal aur Ahl-e-sunnat ko mabghooz wa na pasandida kar deti hain aur biddat Allah se dur kar ke us ke ghazb-o-aqaab ko laazim kar deti hai aur dilo ki kunji aur kharaabi ka sabab banti hai.

 

▪️ Biddatiyon se kaisa sulook kiya jaaye:

Biddatiyon ke paas aana jaana, un ke saath uthna baithna haraam hai haan agar maqsad un ko nasihat karna aur unke is fail par takabbur ho, to jaayez hai.

Is liye keh biddati se milna julna milne waale par bahut bura asar chhorti hai jis ki buraiyaan dusron ko bhi apni lapet mein le leti hai.

Aur jab unhain biddat se rokne aur giraft karne karne ki taaqat na ho to un se aur un ki buraiyyon se daraana zaroori hai.

Aur mumkin hone ki surat mein muslim Ulama-e-karaam aur un ke oula ul amr par un ki giraft karna, un ki buraaiyon se unhain ba’az rakhna aur unhain bid’ataun se rokna waajib hai, is liye keh Islaam par un ke khatraat bahut sakht hain.

Phir yeh jaanna zaroori hai keh kaafir mumaalik biddat ki nashr-o-ishaa’at mein biddatiyon ki himmat afzaai karte hain nez mukhtalif tareeqon se un ki madad karte hain.

Is liye keh is mein islaam ka khatma hai aur is ki surat dusron ki nazar mein bigaarna maqsad hai.

Allah Ta’ala  se ham sawaal karte hain keh woh apne deen ki madad farmaaye aur apne kalme ko buland kare aur dushmanon ko ruswa kare.

Wa Sallallahu aala Nabi(ﷺ)iyena muhammad wa aalihi wa sahbihi   Ajamayeen.

REFERENCE:
Taleef: Fazilatus Shaikh Saleh bin Fawzan Al Fawzan (حفظہ اللہ)
Urdu Tarjuma: Israr ul Haq Ubaidullah
Roman Transliteration by: Umm Abdur Rahman.

Table of Contents