Sections
< All Topics
Print

07. JIN KAPDON KAY MUTA’LIQ ILM NA HO AAYA YE HALAL MEIN ISTE’MAL HONGAY YA HARAM MEIN UNKE FAROQAT KARNE KA HUKM [Ruling on selling clothes when one does not know whether they will be used in halaal ways or haraam]

Sawal: 75007

Main ladies aur gent’s ready made garments ki kai aik dukanon ka malik hun jo mukhtalif markiton main waq’e hain, main ne halat ka mutali’a kiya hai jin mein ladies garments farokht karna halal hain, aur jab taajir ko ye ilm ho jae keh ye libaas khareedne wala unhe Allah Tala kay haram kardah kaam mein istamal karega tou usse ye libaas farokht karne jaiz nahi, lekin taajir ya mulazim ko ye ilm kaise hoga keh khareedar usse Allah Tala kay haram kardah kaam mein istamal karega, wo is tarah keh farokht karna haram kardah kaam mein istamal karega, wo is tarah keh farokht karne wala aisi halat mein ho keh aise ye ilm na ho keh wo aise kaam mein istamal karega?

Jawab ka matan:

Alhamdulillah

Ladies libaas farokht karne wale taajir hazraat apni dukanon mein teen halat se khali nahi ho sakte:

Pehli halat:

Farokht karne wale kay ilm mein ho ya us ka ghalib guman ho keh ye is libaas ka istamal mabah aur jaiz hoga, aur usse kisi haram kaam mein istamal nahi kiya jaega, tou wo ye libaas farokht kar de tou us mein koi harj nahi.

Dosri halat:

Farokht karne wale ko ilm ho ya phir us ka ghalib guman ho keh ye libaas aur kapre haram kaam mein istamal honge, ya’ani ourat usse pehn kar gher mehram mardon kay samne izhaar zeenat karegi, tou us libaas aur kapre ka farokht karna haram hoga.

Kyun keh Allah Subhan wa Ta’la ka farman hai:

Aur tum gunah aur burai aur zulm o ziadati kay kamon mein aik dosre ka ta’awun mat karo.

Al-maida (2)

Farokht karne wala taajir libaas aur kapre ki no’iyat aur us libaas ko khareedne wali ourat kay haal se ye ma’alom kar sakta hai keh is ka istamal kaisa hoga.

Tou ba’az libaas aur kapre aise hain jinhe dekh ki adata ye ma’alom ho jata hai keh ourat chahe jitni bhi be parda ho wo ye libaas apne khawand kay ilawa kisi aur kay samne nahi pehn sakti, aur usse pehn kar gher mehram aur ajnabi mardo kay samne ourat kay liye nikalna mumkin hi nahi.

Aur kuch aise kapre aur libaas hain jin kay mutaliq farokht karne wale ka ghalib guman aur ba’az oqaat yaqeen hota hai keh usse khareedne wali ourat usse haram kaam mein istamal karegi.

Tou farokht karne wale kay liye wajib aur zaroori hai keh khareedne wali ourat ki halat dekh kar jo usse ilm ho ya us kay ghalib guman mein aae us pe amal kare.

Aur ba’az oqaat libaas aur kapre ka istamal mabah aur jaiz ya phir haram istamal bhi ho sakta hai, lekin ourat kay liye parde ka iltzaam, ya phir hukomat ka unhe sakhti se parda karwana us libaas kay haram istamal se rook sakta hai, tou is halat mein ye libaas farokht karne mein koi harj nahi.

Kyun keh asal mein ba’i mabah hai aur haram nahi, is liye keh Allah Subhan wa Ta’la ka farman hai:

Aur Allah Tala ne khareed o farokht halal ki hai.

[al-Baqarah 2:275]

Is liye ye libaas aur kapra khareedne wale ko chahiye keh wahan istamal kare jahan Allah Tala ne halal kiya hai, aur usse haram tareeqe se istamal karna jaiz nahi.

Mundarj bala sotoor ki taeed mein zel mein chand aik ulma karam kay fatawi jaat pesh kiye jate hain:

Mustaqil fatwi committee kay ulma karam se darj zel sawal kiya gaya:

Ourat ki zebaish wali ashya ki tijarat karne ka hukum kiya hai, aur usse aisi ourat ko farokht karne ka hukum kiya hoga jis ki halat se farokht karne wale ko ye ma’alom hai keh ye usse istamal kar kay be pard ho kar gher mehram mardon kay samne sarkon par ghomegi, jaisa keh us ki halat samne nazar aa rahi ho, aur jis tarah keh ba’az ilaqon mein ye bemari aur musibat aam ho chuki hai ?

Committee kay ulama ka jawab tha:

“Agar taajir ko ilm hojae keh khareedne wali ourat us kay sath apne khawand kay liye banao senghar karegi, ya phir usse kuch ilm na ho sake tou phir us ki tijarat karna jaiz hai “

[Dekhen: Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’, 13/67 ]

Fatawa committee kay ulma se ye sawal bhi daryaft kiya gaya:

Ourton kay makhsoos make-up ka saman aur zebaish ki ashya farokht karne ka hukum kiya hai?

Ye ilm mein rahe keh usse istamal karne wali aksar ourten be pard aur faajir aur Allah Tala aur us kay Rasool (ﷺ) ki nafarman qisam ki ourten hoti hain jo un ashya ko apne khawandon kay ilawa kisi aur kay samne zebaish ikhtyar karne kay liye istamal kari hain Allah Tala us se mehfooz rakhe ?

Committee kay ulama ka jawab tha:

” Agar ma’amla bilkul aise hi ho jaisa sawal mein bayan hua hai aur jab un ki halat se ye ma’alom ho tou phir un ko ye ashya farokht karna jaiz nahi; kyun keh ye gunah o burai aur zulm o ziadati mein mu’anat hogi aur Allah Subhan wa Tala ne is zulm se man’a karte hue farmaya hai;

Aur tum gunah o burai aur zulm o ziadati mein aik dosre ka ta’awun mat karo

[al-Maa’idah 5:2]

[Dekhen: Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’, 13/105]

Aur committee se darj zel sawal bhi kiya gaya:

Mukhtalif qisam ki tangi aur chust ladies putlon jisse jeans, aur skirts wagera ka naam diya hai farokht karne ka hukum kia hai ?

Aur issi tarah pora set jo shirt aur putlon aur onchi airi wale jote farokht karne ka hukum kia hai ?

Aur issi tarah baalon ko rangne kay liye mukhtalif qisam kay rang aur cream khaas kar ourton kay liye makhsoos farokht ka hukum bhi bataen?

Shaffaf qisam ka ladies kapra ya jaise sheffon kay naam se mousom kiya jata hai, issi tarah adhe bazo wali frock aur us se bhi chote bazo ya bagher bazo aur chote ladies garare farokht karna ka hukum kiya hai?

Committee kay ulama ka jawab tha:

Har wo cheez jo haram tareeqe par istamal ki jati ho, ya ghalib guman mein keh ye haram mein istamal hoga ; tou usse taiyar karna aur bahir se mangwana aur usse farokht karna, aur musalmanon mein is ki tarweej karna haram hai,

Aj bohat si ourten us mein par chuki hain, Allah unhe sehat raah ki taraf hidayat de, wo shaffaf aur bareek aur tang aur chust aur chota libaas pehnti hain, aur is sab ki bina par pur fatan jaghen aur jisam kay a’za aur zebaish wali jagah aur ourat kay a’za banawat gher mehram mardon kay samne a’yan hoti hai,

Shaik ul Islam Ibn Taimiyah ka qoul hai:

“Har wo libaas jis kay mutaliq ghalib guman ho keh pehn kar musibat mein ta’awun liya jaega; tou jo shakhs us se m’asiyat wa nafarmani aur zulm mein madad aur mu’anat hasil kare us kay liye usse farokht karna aur silai kar kay dena jaiz nahi.

Issi liye jis kay mutaliq ye ma’alom ho keh wo is kay sath sharab noshi karega usse roti aur ghost farokht karna makroh samjha hai, aur jis kay mutaliq ye ilm ho keh wo ye khushbojat sharab noshi aur fahashi mein istamal karega tou usse ye farokht karni makroh hai, aur issi tarah har wo cheez jo asal mein mabah ho jis kay mutaliq ilm hojae keh is se musibat wa nafarmani mein mu’anat hasil ki jaegi “

You har Musliman taajir par Allah Tala ka taqwa ikhtyar karna wajib aur zaroori hai, aur wo apne Musliman bhaiyon ki khair khuwahi karte hue wo srif wohi cheez taiyar kare ya farokht ka nuqsan aur unhe zaroor puhnchta ho, aur haram se ijtinab kar kay halan par hi iktifa karne mein ghina aur Allah ki raza hai.

Aur jo koi bhi Allah Tala ka taqwa ikhtyar karega Allah Tala us kay liye chutkare ki raah nikal dega, aur usse rizq bhi wahan se dega jahan se usse wehm o guman bhi na ho.

[al-Talaaq 65:2-3]

Aur yahi khair khuwahi Emaan ka taqaza bhi hai, Allah Subhan wa Ta’la ka farman hai:

Aur momin mard aur ourat apas mein aik dosre kay dost hain wo naiki ka hukum dete aur burai se rokte hain.
[al-Tawbah 9:71]

Aur phir Rasool (ﷺ) ka bhi farman yahi hai:

” Deen khair khuwahi hai”

Sahabah ne arz kiya kis kay liye?

Tou Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Allah Tala kay liye, aur us kay Rasool kay liye, aur musalmanon imamon aur hukomranon kay liye, aur aam logon kay liye

Issy Imam Muslim ne Sahih Bukhari mein riwayat kiya hai.

Aur Jareer bin Abdullah رضى اللہ تعالى عنہما bayan karte hain keh:

Main ne Rasool (ﷺ) se is bat par bait ki keh main namaz ki pabandi karonga, aur zakat ada karonga, aur har Musalman kay liye khair khuwahi karonga”

[Muntafiq Alai]

Shaikh al Islam Ibn Taymiyah رحمه الله ki sabqa Kalam:

” Aur is liye unhe ne aise shakhs kay liye roti aur ghost farokht karna haram makroh samjha hai jis kay mutaliq ilm hojae keh wo is par sharab noshi karega…..

Kirahat tereemi murad hai, jaisa keh dosre maqam par shaikh رحمه الله kay fatwe jaat se ma’alom hota hai.

[Dekhen: Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah wi’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta, 13/109]

Wallahu A’lam

REFERENCE:
https://islamqa.info/en/answers/75007/ruling-on-selling-clothes-when-one-does-not-know-whether-they-will-be-used-in-halaal-ways-or-haraam

Ruling on selling clothes when one does not know whether they will be used in halaal ways or haraam

Question

I have some stores that sell men’s and women’s clothing in a number of shopping centres. I have read about the situations in which it is permissible to sell women’s clothes, and that it is not permissible to sell these clothes if the seller knows that the one who is buying them is going to use them in ways that Allaah has forbidden. But how can the seller or employees know that they are going to be used in ways that Allaah has forbidden? The seller may be in a position where he does not know how they are going to be used.

Answer

Praise be to Allah.

With regard to women’s clothes that merchants sell in their stores, one of the following three scenarios must apply: 

1 – The seller knows or thinks it most likely that these clothes are going to be used in permissible ways, and that they will not be used in haraam ways. There is nothing wrong with selling these clothes. 

2 – The seller knows or thinks it most likely that these clothes are going to be used in haraam ways, i.e., the woman is going to wear them and adorn herself with them in front of non-mahram men. Selling these clothes is haraam, because Allaah says (interpretation of the meaning): 

“but do not help one another in sin and transgression”

[al-Maa’idah 5:2]

The seller can figure it out from the type of clothes and the state of the woman who buys them. 

There are some kinds of clothes which it is usually known that however much a woman flaunts herself (tabarruj) she will never wear them for anyone but her husband, and she cannot go out wearing them in front of non-mahram men. And there are clothes which the seller will think most likely – or may be certain – that the one who buys them is going to use them in haraam ways. 

What the seller should do is to act upon what he knows or thinks most likely to be the case with regard to the buyer. 

And the clothes may be used in permissible ways or in haraam ways, but the fact that women observe hijab or that the state enforces hijab means that they cannot be used in haraam ways, so there is nothing wrong with selling them. 

3 – If the seller is uncertain as to whether these clothes will be used in permissible ways or haraam ways, because the clothes may be used in both ways, and there is no evidence to make him certain about either possibility, then there is no sin in selling these clothes, because the basic principle is that it is permissible to sell and it is not haraam, because Allaah says (interpretation of the meaning): 

“Allaah has permitted trading”

[al-Baqarah 2:275]

The one who buys them must use them in ways that Allaah has permitted, and it is not permissible to use them in haraam ways. 

There follow some fatwas of the scholars which support what we have said above. 

The scholars of the Standing Committee were asked: 

What is the ruling on dealing in women’s adornments and selling them when the seller knows that the one who is buying them will adorn herself with them in front of non-mahram men in the streets as he can see how she is appearing in front of him, and as is common, unfortunately, in some areas? 

They replied: 

It is not permissible to sell it if the seller knows that the one who is buying it is going to use it in ways that Allaah has forbidden, because that is helping in sin and transgression. But if he knows that the buyer is going to adorn herself for her husband with it or he does not know anything, then it is permissible for him to sell it. End quote. 

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’, 13/67 

The Scholars of the Standing Committee were also asked: 

What is the ruling on selling cosmetics to women, knowing that most of those who use them are women who make a wanton display of themselves and are evildoers who disobey Allaah and His Messenger, and those who use these things to adorn themselves for men other than their husbands – Allaah  forbid? 

They replied: 

If the matter is as described, it is not permissible to sell them to them, if he knows their situation, because that is cooperating in sin and transgression, which Allaah has forbidden as He says (interpretation of the meaning): 

“but do not help one another in sin and transgression”

[al-Maa’idah 5:2]

End quote. Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’, 13/105. 

The Scholars of the Standing Committee were also asked

What is the ruling on selling different types of tight pants for women, including jeans and those made from stretch fabrics, as well as pant suits which consist of pants and a blouse, and selling women’s shoes with high heels, and all kinds of hair dyes, especially those which are specifically for women, and selling see-though women’s clothes, especially those made of chiffon, and women’s dresses with short sleeves, or short dresses, and short skirts for women? 

They replied: 

Everything that will be used in haraam ways or that one thinks are most likely to be used in such ways, it is haraam to make it, import it, sell it and distribute it among the Muslims. That includes what many women have fallen into nowadays – may Allaah guide them to the right path – of see-through, tight and short clothes, which includes displaying their charms and showing the shape of their limbs in front of non-mahram men. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (may Allaah have mercy on him) said: If it seems most likely that garments will be used to help commit sin, it is not permissible to sell them or sew them for one who will use them for sinful and wrongful purposes. Hence it is makrooh to sell bread and meat to one who you know will drink wine with them. The same applies to any permissible thing if you know that it will be used to help commit sin. End quote 

Every Muslim merchant and businessman must fear Allaah. Our advice to our Muslim brothers is not to make or sell anything but that which is good and beneficial for them, and to forsake everything that is evil and harmful for them. In that which is halaal there is sufficient so that we have no need of that which is haraam. 

“And whosoever fears Allaah and keeps his duty to Him, He will make a way for him to get out (from every difficulty).

3. And He will provide him from (sources) he never could imagine”

[al-Talaaq 65:2-3]

This advice is what is implied by faith, as Allaah says (interpretation of the meaning): 

“The believers, men and women, are Awliyaa’ (helpers, supporters, friends, protectors) of one another; they enjoin (on the people) Al‑Ma‘roof (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do), and forbid (people) from Al‑Munkar (i.e. polytheism and disbelief of all kinds, and all that Islam has forbidden)”

[al-Tawbah 9:71]

And the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Religion is sincerity.” They said: To whom, O Messenger of Allaah? He said: “To Allaah, to His Book, to His Messenger, to the leaders of the Muslims and to their common folk.” Narrated by Muslim in his Saheeh. 

Jareer ibn ‘Abd-Allaah al-Bajali (may Allaah be pleased with him) said: I swore allegiance to the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him), pledging to establish regular prayer and pay zakaah, and to be sincere towards every Muslim. Saheeh –agreed upon. 

What Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah meant in the words quoted above, “Hence it is makrooh to sell bread and meat to one who you know will drink wine with them…” is that it is makrooh in the sense of haraam, as is known from his fatwas on other topics. End quote.

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah wi’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta, 13/109 

And Allaah knows best.

REFERENCE:
https://islamqa.info/en/answers/75007/ruling-on-selling-clothes-when-one-does-not-know-whether-they-will-be-used-in-halaal-ways-or-haraam
.
 
 

 

جن كپڑوں كے متعلق علم نہ ہو آيا يہ حلال ميں استعمال ہونگے يا حرام ميں ان كے فروخت كرنے كا حكم

سوال

ميں ليڈيز اور جينٹس ريڈى ميڈگارمنٹس كى كئى ايك دوكانوں كا مالك ہوں جو مختلف ماركيٹوں ميں واقع ہيں، ميں نے ان حالات كا مطالعہ كيا ہے جن ميں ليڈيز گارمنٹس فروخت كرنا حلال ہيں، اور جب تاجر كو يہ علم ہو جائے كہ يہ لباس خريدنے والا انہيں اللہ تعالى كے حرام كردہ كام ميں استعمال كريگا تو اسے يہ لباس فروخت كرنا جائز نہيں، ليكن تاجر يا ملازم كو يہ علم كيسے ہو گا كہ خريدار اسے اللہ تعالى كے حرام كردہ كام ميں استعمال كريگا، وہ اس طرح كہ فروخت كرنے والا ايسى حالت ميں ہو كہ اسے يہ علم نہ ہو كہ وہ ايسے كام ميں استعمال كريگا ؟
 
 

جواب کا متن

الحمد للہ.

ليڈيز لباس فروخت كرنے والے تاجر حضرات اپنى دوكانوں ميں تين حالات سے خالى نہيں ہو سكتے:

پہلى حالت:

فروخت كرنے والے كے علم ميں ہو يا اس كا غالب گمان ہو كہ يہ اس لباس كا استعمال مباح اور جائز ہوگا، اور اسے كسى حرام كام ميں استعمال نہيں كيا جائيگا، تو وہ يہ لباس فروخت كردے تو اس ميں كوئى حرج نہيں.

دوسرى حالت:

فروخت كرنے والے كو علم ہو يا پھر اس كا غالب گمان ہو كہ يہ لباس اور كپڑے حرام كام ميں استعمال ہونگے، يعنى عورت اسے پہن كر غير محرم مردوں كے سامنے اظہار زينت كريگى، تو اس لباس اور كپڑے كا فروخت كرنا حرام ہوگا.

كيونكہ اللہ سبحانہ وتعالى كا فرمان ہے:

 اور تم گناہ اور برائى اور ظلم و زيادتى كے كاموں ميں ايك دوسرے كا تعاون مت كرو المآئدۃ ( 2 ).

فروخت كرنے والا تاجر لباس اور كپڑے كى نوعيت اور اس لباس كو خريدنے والى عورت كے حال سے يہ معلوم كر سكتا ہے كہ اس كا استعمال كيسا ہوگا.

تو بعض لباس اور كپڑے ايسے ہيں جنہيں ديكھ كى عادتا يہ معلوم ہو جاتا ہے كہ عورت چاہے جتنى بھى بےپرد ہو وہ يہ لباس اپنے خاوند كے علاوہ كسى اور كے سامنے نہيں پہن سكتى، اور اسے پہن كر غير محرم اور اجنبى مرد كے سامنے عورت كے ليے نكلنا ممكن ہى نہيں.

اور كچھ ايسے كپڑے اور لباس ہيں جن كے متعلق فروخت كرنے والے كا غالب گمان ـ اور بعض اوقات يقين ہوتا ہے ـ ہوتا ہے كہ اسے خريدنے والى عورت اسے حرام كام ميں استعمال كريگى.

تو فروخت كرنے والے كے ليے واجب اور ضرورى ہے كہ خريدنے والى عورت كى حالت ديكھ كر جو اسے علم ہو يا اس كے غالب گمان ميں آئے اس پر عمل كرے.

اور بعض اوقات لباس اور كپڑے كا استعمال مباح اور جائز يا پھر حرام استعمال بھى ہو سكتا ہے، ليكن عورتوں كے ليے پردے كا التزام، يا پھر حكومت كا انہيں سختى سے پردہ كروانا اس لباس كے حرام استعمال سے روك سكتا ہے، تو اس حالت ميں يہ لباس فروخت كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہوگا.

تيسرى حالت:

فروخت كرنے والے كو شك اور تردد ہو كہ آيا يہ لباس اور كپڑا مباح كام ميں استعمال ہوگا يا حرام كام ميں ؟ اس ليے وہ لباس اور كپڑا دونوں طرح استعمال ہو سكتا ہے، اور ان ميں سے كسى ايك كو راجح كرنے ميں كوئى قرينہ بھى نہ پايا جاتا ہو، تو اس حالت ميں وہ لباس اور كپڑا فروخت كرنے ميں كوئى حرج نہيں.

كيونكہ اصل ميں بيع مباح ہے اور حرام نہيں، اس ليے كہ اللہ سبحانہ وتعالى كا فرمان ہے:

 اور اللہ تعالى نے خريد و فروخت حلال كى ہے البقرۃ ( 275 ).

اس ليے يہ لباس اور كپڑا خريدنے والے كو چاہيے كہ وہاں استعمال كرے جہاں اللہ تعالى نے حلال كيا ہے، اور اسے حرام طريقہ سے استعمال كرنا جائز نہيں.

مندرجہ بالا سطور كى تائيد ميں ذيل ميں چند ايك علماء كرام كے فتاوى جات پيش كيے جاتے ہيں:
مستقل فتوى كميٹى كے علماء كرام سے درج ذيل سوال كيا گيا:

عورتوں كى زيبائش والى اشياء كى تجارت كرنے كا حكم كيا ہے، اور اسے ايسى عورت كو فروخت كرنے كا حكم كيا ہوگا جس كى حالت سے فروخت كرنے والے كو يہ معلوم ہے كہ يہ اسے استعمال كر كے بےپرد ہو كر غير محرم مردوں كے سامنے سڑكوں پر گھومےگى، جيسا كہ اس كى حالت سامنے نظر آ رہى ہو، اور جس طرح كہ بعض علاقوں ميں يہ بيمارى اور مصبت عام ہو چكى ہے ؟

كميٹى كے علماء كا جواب تھا:

” اگر تاجر كو يہ علم ہو جائے كہ اس كا خريدار اسے اللہ تعالى كے حرام كردہ كام ميں استعمال كريگا تو اسے فروخت كرنا جائز نہيں؛ كيونكہ اس ميں گناہ اور برائى اور ظلم و زيادتى پر تعاون ہوتا ہے.

ليكن اگر تاجر كو علم ہو جائے كہ خريدنے والى عورت اس كے ساتھ اپنے خاوند كے ليے بناؤ سنگھار كريگى، يا پھر اسے كچھ علم نہ ہو سكے تو پھر اس كى تجارت كرنا جائز ہے ” انتہى.

ديكھيں: فتاوى اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلميۃ والافتاء ( 13 / 67 ).

فتوى كميٹى كے علماء سے يہ سوال بھى دريافت كيا گيا:

عورتوں كے مخصوص ميك اپ كا سامان اور زيبائش كى اشياء فروخت كرنے كا حكم كيا ہے ؟

يہ علم ميں رہے كہ اسے استعمال كرنے والى اكثر عورتيں بےپرد اور فاجر اور اللہ تعالى اور اس كے رسول صلى اللہ عليہ وسلم كى نافرمان قسم كى عورتيں ہوتى ہيں جو ان اشياء كو اپنى خاوندوں كے علاوہ كسى اور كے سامنے زيبائش اختيار كرنے كے ليے استعمال كرتى ہيں اللہ تعالى اس سے محفوظ ركھے ؟

كميٹى كے علماء كا جواب تھا:

” اگر تو معاملہ بالكل ايسے ہى ہو جيسا سوال ميں بيان ہوا ہے اور جب ان كى حالت سے يہ معلوم ہوتا ہو تو پھر ان كو يہ اشياء فروخت كرنا جائز نہيں؛ كيونكہ يہ گناہ و برائى اور ظلم و زيادتى ميں معاونت ہوگى اور اللہ سبحانہ وتعالى نے اس سے منع كرتے ہوئے فرمايا ہے:

 اور تم گناہ و برائى اور ظلم و زيادتى ميں ايك دوسرے كا تعاون مت كرو المآئدۃ ( 2 ). انتہى

ديكھيں: فتاوى اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلميۃ ولافتاء ( 13 / 105 ).

اور كميٹى سے درج ذيل سوال بھى كيا گيا:

مختلف قسم كى تنگ اور چست ليڈيز پتلون جسے جينز، اور اسٹرٹش وغيرہ كا نام ديا جاتا ہے فروخت كرنے كا حكم كيا ہے ؟

اور اسى طرح پورا سيٹ جو شرٹ اور پتلون اور اونچى ايڑى والے جوتے فروخت كرنے كا حكم كيا ہے ؟

اور اسى طرح بالوں كو رنگنے كے ليے مختلف قسم كے رنگ اور كريم خاص كر عورتوں كے ليے مخصوص كى فروخت كا حكم بھى بتائيں ؟

شفاف قسم كا ليڈيز كپڑا يا جسے شيفون كے نام سے موسوم كيا جاتا ہے، اسى طرح آدھے بازو والى فراق اور اس سے بھى چھوٹے بازو يا بغير بازو اور چھوٹے ليڈيز غرارے فروخت كرنے كا حكم كيا ہے ؟

كميٹى كے علماء كا جواب تھا:

ہر وہ چيز جو حرام طريقہ پر استعمال كى جاتى ہو، يا غالب گمان ہو كہ يہ حرام ميں استعمال ہوگا؛ تو اسے تيار كرنا اور باہر سے منگوانا اور اسے فروخت كرنا، اور مسلمانوں ميں اس كى ترويج كرنا حرام ہے.

آج بہت سى عورتيں اس ميں پڑ چكى ہيں، اللہ تعالى انہيں صحيح راہ كى طرف ہدايت دے، وہ شفاف اور باريك اور تنگ اور چست اور چھوٹا لباس پہنتى ہيں، اور اس سب كى بنا پر پرفتن جگہيں اور جسم كے اعضاء اور زيبائش والى جگہ اور عورت كے اعضاء بناوٹ غير محرم مردوں كے سامنے عياں ہوتى ہے.

شيخ الاسلام بان تيميہ رحمہ اللہ كا قول ہے:

” ہر وہ لباس جس كے متعلق غالب گمان ہو كہ اسے پہن كر معصيت ميں تعاون ليا جائيگا؛ تو جو شخص اس سے معصيت و نافرمانى اور ظلم ميں مدد اور معاونت حاصل كرے اس كے ليے اسے فروخت كرنا اور اسے سلائى كر كے دينا جائز نہيں.

اسى ليے جس كے متعلق يہ معلوم ہو كہ وہ اس كے ساتھ شراب نوشى كريگا اسے روٹى اور گوشت فروخت كرنا مكروہ سمجھا ہے، اور جس كے متعلق يہ علم ہو كہ وہ يہ خوشبوجات شراب نوشى اور فحاشى ميں استعمال كريگا تو اسے يہ فروخت كرنى مكروہ ہے، اور اسى طرح ہر وہ چيز جو اصل ميں مباح ہو جس اس كے متعلق علم ہوجائےكہ اس سے معصيت و نافرمانى ميں معاونت حاصل كى جائيگى “

تو ہر مسلمان تاجر پر اللہ تعالى كا تقوى اختيار كرنا واجب اور ضروى ہے، اور وہ اپنے مسلمان بھائيوں كى خير خواہى كرتے ہوئے وہ صرف وہى چيز تيار كرے يا فروخت كرے جس ميں مسلمانوں كا بھلا اور ان كى خير و بھلائى ہو، اور ہر اس چيز كو ترك كر دے جس ميں مسلمانوں كا نقصان اور انہيں ضرر پہنچتا ہو، اور حرام سے اجتناب كر كے حلال پر ہى اكتفا كرنے ميں غنا اور اللہ كى رضا ہے.

 اور جو كوئى بھى اللہ تعالى كا تقوى اختيار كريگا اللہ تعالى اس كے ليے چٹكارے كى راہ نكال دےگا، اور اسے رزق بھى وہاں سے ديگا جہاں سے اسے وہم و گمان بھى نہ ہو الطلاق ( 2 – 3 ).

اور يہى خير خواہى ايمان كا تقاضا بھى ہے، اللہ سبحانہ وتعالى كا فرمان ہے:

 اور مومن مرد اور مومن عورتيں آپس ميں ايك دوسرے كے دوست ہيں وہ نيكى كا حكم ديتے اور برائى سے روكتے ہيں التوبۃ ( 71 )

اور پھر رسول كريم صلى اللہ عليہ وسلم كا بھى فرمان يہى ہے:

” دين خير خواہى ہے “

صحابہ نے عرض كيا كس كے ليے ؟

تو رسول كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا:

” اللہ تعالى كے ليے، اور اس كے رسول كے ليے، اور مسلمان اماموں اور حكمرانوں كے ليے، اور عام مسلمان لوگوں كے ليے “

اسے امام مسلم نے صحيح مسلم ميں روايت كيا ہے.

اور جرير بن عبد اللہ البجلى رضى اللہ تعالى عنہ بيان كرتے ہيں كہ:

” ميں نے رسول كريم صلى اللہ عليہ وسلم سے اس بات پر بيعت كى كہ ميں نماز كى پابندى كرونگا، اور زكاۃ ادا كرونگا، اور ہر مسلمان كے ليے خير خواہى كرونگا “

متفق عليہ

شيخ الاسلام رحمہ اللہ كى سابقہ كلام:

” اور اس ليے انہوں نے ايسے شخص كے ليے روٹى اور گوشت فروخت كرنا مكروہ سمجھا ہے جس كے متعلق علم ہو جائے كہ وہ اس پر شراب نوشى كريگا … الخ “

سے كراہت تحريمى مراد ہے، جيسا كہ دوسرے مقام پر شيخ رحمہ اللہ كے فتاوى جات سے معلوم ہوتا ہے ” انتہى.

ديكھيں: فتاوى اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلميۃ والافتاء ( 13 / 109 ).

واللہ اعلم .

REFERENCE: 

https://islamqa.info/ur/answers/75007/%D8%AC%D9%86-%D9%83%D9%BE%DA%91%D9%88%DA%BA-%D9%83%DB%92-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%DB%81-%DB%81%D9%88-%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%DB%81-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%DA%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%81%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%92-%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%8A%DA%BA-%D8%A7%D9%86-%D9%83%DB%92-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%83%D8%B1%D9%86%DB%92-%D9%83%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85
Table of Contents