Sections
< All Topics
Print

40. FAAL NIKALNA [BELIEF IN EVIL OMENS]

FAAL NIKAALNA

Faal [Al Tairah] ka ma’ana: 

 

“Lughat” mein [Tairah] se makhooz hai, jiska ma’ana hai kisi bhi cheez se bad faali ya phir naik faal lena.

“Istelah” mein Aisi bad faali lena [Nahusat pakarna] jo kisi suni gae ya dekhi gae ya deegar kisi ma’lum cheez ke nateeje mein ho.

 

FAAL KA HUKM:

 

Nahusat pakarna aur bad faali lena (2) do wajah se Tawheed ke munaafi hain:

 

1. Is mein Allah Ta’aala se bharosa khatm karke ghair Allah par bharosa kiya jaata hai.

2. Is mein aisi cheez se ta’alluq qayem kiya jaata hai jis ki koi haqeeqat nahi, balke wo mahez wahem aur khayal hai.

Jiski koi haqeeqat nahi, balke wo mehz wahm aur khayal hai.

 

NAHUSAT PAKARNE KI MUMANIA’T KI DALEEL: 

 

Allah Ta’aala farmaate hain:

 

﴿اَ لَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُہُمْ عِنْدَ اللّٰہِ وَ لٰکِنَّ اَکْثَرَہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ﴾

 

“Sunlo! Unki nahusat tou Allah hi ke paas hai aur lekin unke aksar nahi jaante.”

[SURAH AR’AF: 131]

 

Muhammad Rasool Allah (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) ne farmaaya: 

 

((لَا عَدْوَی وَلَا طِیْرَۃَ وَلَا ہَامَّۃ وَلَا صَفَرَ۔))

 

“Chhoot lagna, bad shagooni lena, Ullu ko manhoos samajhna ye sab laghw khayalat hain.”

 

Aik dusri hadees mein hai: Rasool Allah (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) ne farmaaya: 

 

(( اَلطِّیْرَۃُ مِنَ الشِّرْکِ۔))

 

“Badshagooni lena shirk ka kaam hai.”

[ABU DAWOOD; TIRMIDHI]

 

Sayyeduna Imran bin Hussain (رضی اللّٰہ عنہ) se marfuan riwayat hai Rasool Allah (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) ne farmaaya: 

 

((لِیْسَ مِنَّا مَنْ تَطَیَّرَ أَوْ تُطیِّرَلَہٗ؛ أَوتَکَہَّنَ أَوْ تُکُہِّنَ لَہٗ؛ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَلَہٗ۔وَمَنْ أَتٰی کَاہِنًا فَصَدَّقَہٗ بِمَا یَقُوْلُ فَقَدْ کَفَرَ بِمَآ أُنْزِلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم))

 

“Jo shakhs khud faal nikaale ya uske liye faal nikaala jae ya khud kaahan bane ya uske liye koi dusra shakhs kaahan tajweez kare ya jo shakhs khud jadugar ho ya uske liye koi dusra shakhs jadugar ko tajweez kare wo hum mein se nahi. Aur jo shakhs kisi kaahan ke paas jae aur uski baton ki tasdeeq kare tou goya us ne shari’at Muhammadia se kufr ka irtekab kiya.”

(RAWAHU BUZZAR SANAD JADEED) ’’

 

Yani jo shakhs khud bad faali len ya kisi shakhs ke liye koi dusra faal len aur wo shakhs jo khud kaahan ho ya kisi kaahan ke kehne par chale, isi tarah wo shakhs jo khud jadu kare ya  uske liye koi dusra shakhs jadu kare-  pus jo shakhs bhi in umoor mein mubtelah ho, us se Rasool Allah (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) bezaar hain, kyun keh un mein se ba’az kaam tou shirk hain- Jese kisi cheez se bad faali lena aur ba’az kufr hai jese kahanat aur jadu. Aur jo shakhs in par raza mandi zahir kare aur unki baton par aml kare wo unka saathi hai- isliye usne batil aur kufr ko qubool karke uspar aml kiya hai.

 

Shaykh ul Islam Ibn Taymiyyah (رحمہ اللّٰہ علیہ) farmaate hain: “Kaahan, nujoomi aur ilm e raml jaanne wale ko a’raaf kaha jata hai- Jesé wo shakhs jo atkal pachuon se kaam lekar ghayb dani, aur kashf wagherah ka jhoota dawah karta ho.”

 

Sayyeduna Abbas (رضی اللّٰہ عنہ) in logon ke bare mein jo huroof e abjad wagherah likhkar hisab karte aur nujoom seekhte the, farmaate hain keh: “Jo shakhs aisa aml kare uska akhirat mein koi hissa aur ajr nahi.”

 

Sayyeduna ’Akramah (رضی اللّٰہ عنہ) kehte hain keh ham Sayyeduna Abbas (رضی اللّٰہ عنہ) ke paas baithe batain karrahe the keh hamare upar se aik parinda cheekhta hua guzar gaya; aik admi kehne laga “Bhalai hai bhalai hai.” Sayyeduna Abbas (رضی اللّٰہ عنہ) ne us shakhs se kaha keh:  “Dekho! is mein khair hai na shar hai.” Aap رضی اللّٰہ عنہ ne uski baat sunte hi uski tardeed aur mumani’at farmaaye keh kaheen iske dil mein khair aur shar ki taseer ka aqeedah na paida hojae.

 

Sahihhain mein Sayyeduna Anas (رضی اللّٰہ عنہ) se marwi hai keh Rasool Allah (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) ne farmaaya: 

 

 ((لَا عَدْوٰی وَ لَا طِیَرَۃَ وَ یُعْجِبُنِی الْفَالُ۔ قَالُوْا: وَ مَا الْفَالُ؟ قَالَ: اَلْکَلِمَۃُ الطَّیِّبَۃُ۔)) ’’ 

 

“Koi bemaari muta’addi nahi hai aur na badshagooni koi cheez hai aur mujhe naik faal pasand hai”- Sahaabah (رضی اللّٰہ عنہم) ne arz ki keh: “Naik faal kiya hai?” tou Aap (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) ne farmaaya: “Achi baat ko naik faal kehte hain.”

 

BADSHAGOONI LENE WALE KE AHWAAL:

 

Ye (2) do ahwaal se khali nahi hota: 

 

1. Yeh keh is badshagooni ko sanjeedgi se len, aur koi bhi kaam karne se ba’az ajaen tou ye sabse barhi nahusat aur badshagooni hai.

2. Yeh keh wo is kaam ko tou kar guzre magar us mein ranjdeedah wa pareshaan aur kabeedah khatir rahe, aur ye khouf mehsoos karta rahe keh kaheen ye nahusat us par asar andaz na hojae. Ye bhi badshagooni aur nahusat   hai, magar pehle se kam darje ki hai.

 

Iski har do suraten Tawheed ki naqiz aur insaan ke liye nuqsaan deh hain.

 

Jiske dil par badshagooni asr karjae uska ilaj:

Usko chahye keh ye dua parhe:

 

((اللّٰهم لا یأتي بالحسنات إلا أنت و لا یدفع السیئات إلا أنت۔ لا حول و لا قوۃ إلا باللّٰه۔))

 

“Ae Allah! Tere elawah koi bhalai laane wala nahi aur Tere elawah koi burai ko khatm karne wala nahi aur na neki ki koi quwwat hai Teri toufeeq ke baghair.”

 

Aur aise hi ye dua bhi parhni chahye:

 

((اَللّٰہُمَّ لَا خَیْرَ إِلَّا خَیْرُکَ وَ لَا طَیْرَ إِلَّا طَیْرُکَ وَ لَآ إِلٰہَ غَیْرُکَ))

 

“Ae Allah, Teri bhalai ke siva koi bhalai nahi aur Tere parnad ke siwa koi  parnad nahi aur Tere siwa koi mabood nahi.”

 

Musnad Ahmad mein Abdullah bin Amr (رضی اللّٰہ عنہ) se riwayat hai keh Aap صلی اللّٰہ علیہ وسلم ne farmaaya: “Jis shakhs ko faal e bad apne kaam se rok den us ne shirk kiya.” Sahaabah (رضی اللّٰہ عنہم) ne arz ki keh: iska kaffarah kiya hai?” .Aap صلی اللّٰہ علیہ وسلم  ne farmaaya: ” Is ka ka kaffarah ye hai keh [keh insaan mazkurah bala dua parhe] kisi cheez ko dekhkar ya sunkar usko manhoos samajhte hue apne kaam ya safar se rukjana shirk hai. Lehaza jo shakhs aisa khilaf shari’at koi aml karega wo mushrik hoga. Aur is lehaz se keh aise shakhs ne Allah Ta’aala par Tawakkul aur aitemad nahi kiya balke ghair Allah par aitemad karliya hai, isliye iske is fa’il mein shaitan ka aml dakhl aur uska hissa paya jaega.

 

Musnad Ahmad mein Sayyeduna Fazal bin Abbas (رضی اللّٰہ عنہ) se riwayat hai keh:

 

“Faal e bad ye hai keh wo tujhe kisi kaam mein lagade ya phir kisi kaam se rok de.” pus aisi surat mein batour e kaffarah tajdeed e imaan ki zarurat hoti hai.

Iske saath hi is insaan par lazim hota hai keh:

1. Wo badshagooni ke asraat aur nuqsanat ko samjhe.

2. Mujahedahe nafs kare [taake is qism ke khayalat dil mein paida na hon].

3. Allah Ta’aala ki qaza aur qadr par imaan mazboot kare.

4. Allah Ta’aala ke muta’alliq acha guman rakhe.

5. Kisi kaam se qabl istikhara karliya kare.

 

MAMNOO’ BADSHAGOONI KI HUDOOD KIYA HAIN?

 

Rasool Allah (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) ne farmaaya:”Beshak badsbagooni wo hai jo:

1. Tumhain kisi kaam mein lagade.

2. Ya phir kisi kaam se rok de [Rawah Ahmad]

 

NAIK FAAL:

 

Iska ma’ana: Wo pakeeza kalima hai jise sunkar insaan ko khushi mehsoos ho.

Iski misaal: koi shakhs safar ka irada kare tou kisi ki awaz sune “ya Salam” Ae salamati wale, tou us se wo basharat pae (aur naik faal len).

 

NAIK FAAL KA HUKM:

 

Aisa karna jayez hai- iski daleel ye hai keh Rasool Allah (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) ne farmaaya:

 

“Aur mujhe faal pasand hai.”

 

BADSHAGOONI AUR NAIK FAAL MEIN FARQ:

 

Badshagooni Allah Ta’aala ke sath bad gumani aur Uski haq talfi hai- jis main dil aisi makhluq ke sath mu’allaq hojata hai jo na hi nafa desakti hai aur na hi nuqsan.

 

NAIK FAAL: 

 

Naik faal Allah Ta’aala se accha guman hai, jo kisi bhi hajat ko rad nahi karsakta.

 

 

REFERENCE:
KITAAB “TAWHEED MUYASSAR” / ASAAN TAWHEED
BY: “ABDULLAH BIN AHMAD AL HAWAIL”

 

37 / 50 Sharah Kitaab Al Tawheed Class 12 Part 02

Belief in Evil Omens 

Allah, Exalted be He, says:

 “…Unquestionably, their fortune is with Allah, but most of them do not know.”

 (Qur’an: Al-A’ raf: 131) 

He also says

“They said, ‘Your omen [i.e., fate] is with yourselves. Is it because you were reminded? Rather, you are a transgressing people.”

 (Qur’an: Yasin: 19)

Since believing in evil omens is a form of polytheism, which violates the principle of monotheism or at least impairs its perfection, the author dedicates this chapter to warning Muslims against such an act.

• Their fortune: It means that their fate is predestined by Allah. 

• With Allah: Pessimism afflicts the disbelievers by Allah’s command due to their disbelief in Him and their denial of His books and Messengers.

 • Your omen: Their fate and whatever befalls them

 • With yourselves: The disbelievers’ evil consequences are caused by their deeds, their disbelief and their rejection of the admonitions conveyed to them through Messengers. 

• Is it because you were reminded? When the disbelievers (dwellers of the town1) were exhorted, they accused the Messengers of Allah of being an evil omen by saying, “Indeed, we consider you a bad omen” (Qur’an: Yasin: 18) 

• Rather, you are a transgressing people: It means that due to your transgression, you were afflicted with pessimism. Transgression is equivalent to corruption, which connotes violation of all proper limits.

The First Qur’anic Verse: When afflicted with a scarcity of resources or a drought, the people of Pharaoh used to accuse Moses and his companions of being evil omens. However, Allah, Exalted and Glorified be He, confirms that whatever evil comes to them is by His Will and Command as a punishment for their disbelief. Then, Allah depicts them as ignorant and devoid of any contemplation. Had they pondered over what afflicted them, they would have known that Moses brought nothing but blessings, good and success for those who believed in him and followed his message. 

The Second Qur’anic Verse: Allah, Exalted be He, refutes the fallacies of those who renounce His Messengers and accuse them of being the source of all calamites. Allah, moreover, argues that the cause of such calamities is evil deeds and their own disbelief. It would have been better for the disbelievers to respond to the admonitions of the Messengers so as to avoid such calamities. However, they were transgressors and, thus, were afflicted with such calamities and evil omens.

Allah states that believing in bad omens is one of the false beliefs commonly retained by the Arab pagans and polytheists. Therefore, Allah abhors their doing and dispraises them.

❖ Believing in bad omens is one of the beliefs of the Arab pagans and the polytheists.

 ❖ The Qur’anic verses affirm the verity of Predestination and Divine Decree.

 ❖ Calamities and afflictions are mainly caused by the commitment of sins and other acts of disobedience. 

❖ It is stated in the first Qur’anic verse that ignorance is dispraised as it makes people unaware of polytheism and its means and eventually leads them to fall into it. 

❖ According to the second Qur’anic verse, people should respond to admonitions. Renouncing sincere advice is one of the qualities of the disbelievers. 

❖ Revelations sent down to Allah’s Messengers are always the source of all goodness and blessings.

  1. Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrated that the Messenger of Allah (PBUH) said: “There is no ‘adwa (contagion), tiyarah, hamah, or Safar. 
(Related by Al-Bukhari and Muslim)

 Muslim in his Sahih (Authentic Book of Hadith) adds, “… or naw’ or ghoul.”

• No ‘Adwd (contagion): No contagious disease is transmitted to others without Allah’s Will. The reason is that people of the Pre-Islamic Period of Ignorance used to believe that the contagious disease would transmit to others by itself, not by Allah’s Will. 

• Tiyarah: No taking of evil omens in birds, names, certain spots or persons 

• Hamah: It refers to the owl. The Arab pagans used to take the owl as an evil omen. The hadith came to invalidate such an act.

 • Safar: Some scholars maintain that it refers to the parasites which infest the stomach and intestines of humans and cattle, while others view that it refers to the pagan belief that the arrival of the month of Safar bodes evil. So, the hadith came to invalidate such beliefs. 

• Naw ’: The belief that the position of the stars exclusively affects the climate without a divine intervention 

• Ghoul: It refers to the evil spirit or demon. The disbelievers claimed that such spirits could mislead them from their ways and even kill them. Thus, the hadith invalidated such beliefs and explained that such things could not mislead or kill anyone.

The Prophet (PBUH) invalidated what the Arab pagans used to believe in such as taking birds, months, stars, demons and evil spirits as evil omens. They used to believe that such things would cause harm. Besides, they used to believe that disease could infect people without a divine intervention. Therefore, the Prophet (PBUH) warded off such superstitious beliefs and called people to exclusively rely on Allah and keep steadfast in pure belief.

 
The hadith invalidates seeking evil omens, which is a pagan belief
 

❖ The hadith invalidates taking evil omens in specific birds, names or persons. 

❖ The hadith similarly invalidates the pagan belief that contagious diseases are conveyed without a divine intervention.

 ❖ It also invalidates taking owls and the month of Safar as evil omens. 

❖ The hadith similarly invalidates the belief that celestial bodies influence the fall of rain and the change of weather.

 ❖ It also nullifies the superstition of ghouls. 

❖ A Muslim is incumbent to rely on Allah and trust in Him. 

❖ In order to attain perfect belief, one should be aware of the means leading to polytheism.

 ❖ It is impermissible to take specific colors, figures or infected persons as evil omens.

  1. Anas narrated that the Messenger of Allah (PBUH) said: “There is no ‘adwa, nor is there tiyarah, but I like good omen. People asked, ‘What is the good omen?’He replied, ‘The good omen is the good word.’

It indicates that seeing good omens is permissible unlike the act of seeing evil omens.

❖ Seeing a good omen is not among the acts of tiyarah.

❖ The hadith explains the good omen as the nice word. 

❖ It is incumbent upon each Muslim to trust Allah exclusively. A Muslim is also prohibited to mistrust Him. The difference between good and evil omens: 

  1. Good omens are always agreeable and pleasing in nature.

 2. A good omen entails putting trust in Allah, and man is commanded to trust Allah.

 3. Evil omens are always displeasing in nature.

 4. Evil omens indicate mistrust in Allah, and man is prohibited to mistrust Allah.

  1. ‘Urwah Ibn ‘Amir said that the issue of omens was mentioned before the Prophet (PBUH) and he said: “The best o f which is the good omen. It (omen) does not, however, discourage a Muslim from fulfilling what he wants (ofgood). If any one o f you sees what he dislikes, (when intending to do something), he should say, ‘O Allah! No one can bring what is good but You, and no one can repel what is evil but You, and there is no power or strength save in You.’ ”
 (Related by Abu Dawud with an authentic chain of transmitters)

• It does not discourage a Muslim from fulfilling what he wants: The disbeliever may, however, be discouraged from what he intends to do due to his belief in evil omens. 

• No one can bring what is good but You: Seeking omens can never bring a benefit or avert harm.

The narrator related that omens were mentioned before the Prophet (PBUH) to explain their legal ruling to people. The Prophet (PBUH) declared the invalidity of taking evil omens. He further expounded that fa ’l, which was explained as the good word, was classified as a good omen and was thus permissible. Moreover, the Prophet (PBUH) demonstrated that omens should never discourage a Muslim from fulfilling his objectives. A believer firmly believes that no harm or benefit may affect him without Allah’s Will. On the contrary, such evil omens may deter a disbeliever from accomplishing his ends. The Prophet (PBUH), however, guided Muslims to the proper invocation they should say in case they were obsessed with evil omens. The aforementioned invocation implies the attachment of the Muslims heart to Allah, for only He brings good and eliminates evil, and there is neither power nor strength save in Him.

The hadith invalidates all forms of omens with the exception of good ones. It further provides the means of eliminating evil omens.

❖ The hadith invalidates evil omens and offers the proper invocation recited when one is obsessed with them. 

❖ Evil omens, according to the hadith, may be eliminated by trusting Allah exclusively and relying on Him. 

❖ A good and pleasing word is included in good omens. 

❖ A Muslim is incumbent to exclusively rely on and trust Allah. He should also believe that there is no strength or power but in Him.

  1. Ibn Masud narrated that the Prophet (PBUH) said: “Believing in evil omen is (an act of) polytheism.” The Prophet (PBUH) repeated it twice and added, “And no one o f us but may fall in it, but Allah removes it by means o f reliance (on Him).” (Related by Abu Dawud and At-Tirmidhi who graded it sahih; At-Tirmidhi maintained that the last part of the hadith was a saying of Ibn Mas’ud)

• Believing in evil omen is polytheism: It may be regarded so because it involves attaching the heart to others besides Allah. 

• Allah removes it by means of reliance on Him: Sincere belief and reliance on Allah remove the consequences of evil omens.

 • And no one of us but may fall in it, but Allah removes it by means of reliance (on Him): It is a saying of Ibn Mas’ud who directed it to his contemporaries and followers. This is the sound view, as belief in evil omen is an act of polytheism and the Prophet (PBUH) is protected from falling into it.

  1. Ibn ‘Amr narrated that: “the Messenger of Allah said ‘If anyone stops doing something because o f (believing in) evil omen, then he has committed an act of polytheism.’ They said, ‘O Messenger o f Allah! What is the expiation for thatV He (the Messenger) said, ‘(The expiation for this is that) one should say, ‘O Allah! There is no good but Yours, and no omen but comes from You, and there is no deity but You.’ ”6 (Related by Ahmad)
  1.  Al-Fadl Ibnul-‘ Abbas narrated that the Prophet (PBUH) said: “The evil omen incites you to do something, or stops you from accomplishing it.” (Related by Ahmad)

• He has committed an act of polytheism: Because such a person does not rely sincerely on Allah as he attaches his heart to others besides Him. 

• There is no deity but You: No deity deserves to be worshipped besides Allah.

The Prophet (PBUH) explains that the prohibited form of omen, which is regarded as an act of polytheism, discourages a man from accomplishing his aim. Therefore, when a person is hindered by evil omen from taking a journey or accomplishing something, he ultimately falls into polytheism by renouncing true reliance on Allah. According to the hadith, those who do not subject themselves to omens are not consequently influenced by them. The Prophet, moreover, provides the proper invocations which have to be recited when one is afflicted with evil omens. These invocations express sincere belief in Allah and true reliance on Him.

 
The two hadiths demonstrate the true significance of evil omens.

❖ Belief in evil omens is an act of polytheism. 

❖ Evil omens which entail polytheism usually drive man to subject himself to their evil consequences.

 ❖ Pessimism that does not discourage man from accomplishing his ends is not regarded a form of believing in evil omens. 

❖ It is recommended to be aware of the invocations which are pronounced to guard one from being affected by evil omens.

1 It is said that the town was Antioch (Antakya). 
2 Al-Bukhiri (5757) and Muslim (2220) (106).
 3 Al-Bukhiri (5756) and Muslim (2224).
 4 Abu Dawood (3719)
. 5 Abu Dawood (3910) and At-Tirmidhl (1614) and said, “It is a hasan (good) sahih (authentic) hadith.” 6 Ahmad (2/220). 7 Ahmad (1/213).

REFERENCE:
 “CONCISE COMMENTARY ON THE BOOK OF TAWHID”
 BY SHAYKH DR. SALIH AL FAWZAN Hafizullah.

فال نکالنا

فال[الطیرۃ]کا معنی:  

لغت میں:…  [تطیر]سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی بھی چیز سے بد فالی یا پھر نیک فال لینا۔ 

اصطلاح میں:…  ایسی بدفالی لینا[نحوست پکڑنا]جو کسی سنی گئی یا دیکھی گئی یا دیگر کسی معلوم چیز کے نتیجہ میں ہو۔

فال کا حکم:

نحوست پکڑنا اور بدفالی لینا دو وجہ سے توحید کے منافی ہے:

۱۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے بھروسا ختم کرکے غیراللہ پر بھروسا کیا جاتا ہے۔

۲۔… اس میں ایسی چیز سے تعلق قائم کیا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ وہ محض وہم اور خیال ہے۔

نحوست پکڑنے کی ممانعت کی دلیل:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿اَ لَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُہُمْ عِنْدَ اللّٰہِ وَ لٰکِنَّ اَکْثَرَہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ﴾ 

’’ سن لو! ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔‘‘

[الاعراف:۱۳۱]

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا عَدْوَی وَلَا طِیْرَۃَ وَلَا ہَامَّۃ وَلَا صَفَرَ۔))

’’چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کو منحوس سمجھنا اور صفر کو منحوس سمجھنا یہ سب لغو خیالات ہیں۔‘‘

 
[متفق علیہ]

ایک دوسری حدیث میں ہے؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((اَلطِّیْرَۃُ مِنَ الشِّرْکِ۔))

’’ بدشگونی لینا شرک کا کام ہے۔‘‘

[رواہ أبو داؤد و الترمذي]

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے رسول اﷲ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:((لِیْسَ مِنَّا مَنْ تَطَیَّرَ أَوْ تُطیِّرَلَہٗ؛ أَوتَکَہَّنَ أَوْ تُکُہِّنَ لَہٗ؛ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَلَہٗ۔وَمَنْ أَتٰی کَاہِنًا فَصَدَّقَہٗ بِمَا یَقُوْلُ فَقَدْ کَفَرَ بِمَآ أُنْزِلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم))(رواہ البزار سندہ جید) ’’جو شخص خود فال نکالے یا اس کے لئے فال نکالی جائے یا خود کاہن بنے یا اس کے لئے کوئی دوسرا شخص کاہن تجویز کرے یا جو شخص خود جادوگر ہو یا اس کے لئے کوئی دوسرا شخص جادوگر کو تجویز کرے وہ ہم میں سے نہیں۔اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے شریعت محمدیہ سے کفر کا ارتکاب کیا۔‘‘ یعنی جو شخص خود بدفال لے یاکسی شخص کے لئے کوئی دوسرا فال لے اور وہ شخص جو خود کاہن ہو یاکسی کاہن کے کہنے پر چلے، اسی طرح وہ شخص جو خود جادو کرے یا اس کے لئے کوئی دوسرا شخص جادو کرے۔ پس جو شخص بھی ان امور میں مبتلا ہوا، اس سے رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بے زار ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض کام تو شرک ہیں۔ جیسے کسی چیز سے بدفال لینا اور بعض کفر ہیں جیسے کہانت اور جادو۔ اور جو شخص ان پر رضامندی ظاہر کرے اور ان کی باتوں پر عمل کرے وہ ان کا ساتھی ہے۔ اس لئے اس نے باطل اور کفر کو قبول کرکے اس پر عمل کیا ہے۔

 شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ’’ کاہن، نجومی، اور علم رمل جاننے والے کو عراف کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ شخص جو اٹکل پچو سے کام لے کر غیب دانی، اور کشف وغیرہ کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہو۔‘‘ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے بارے میں جو حروف ابجد وغیرہ لکھ کر حساب کرتے اور نجوم سیکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے اس کا آخرت میں کوئی حصہ اور اجر نہیں ہے۔

 سیدنا عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر سے ایک پرندہ چیختا ہوا گزر گیا؛ ایک آدمی کہنے لگا ’’بھلائی ہے بھلائی ہے۔‘‘ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ ’’دیکھو! اس میں خیر ہے نہ شر ہے۔‘‘ آپ نے یہ بات سنتے ہی اس کی تردید اور ممانعت فرمائی کہ کہیں اس کے دِل میں خیر و شر کی تاثیر کا عقیدہ نہ پیدا ہو جائے۔ صحیحین میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اﷲ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:((لَا عَدْوٰی وَ لَا طِیَرَۃَ وَ یُعْجِبُنِی الْفَالُ۔ قَالُوْا: وَ مَا الْفَالُ؟ قَالَ: اَلْکَلِمَۃُ الطَّیِّبَۃُ۔)) ’’ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اور نہ بدشگونی کوئی چیز ہے اور مجھے نیک فال پسند ہے۔

 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی:نیک فال کیا ہے ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:’’ اچھی بات کونیک فال کہتے ہیں۔‘‘

بد شگونی لینے والے کے احوال:

یہ دو احوال سے خالی نہیں ہوتا:

اوّل:… یہ کہ اس بدشگونی کو سنجیدگی سے لے، اور کوئی بھی کام کرنے سے باز آجائے تو یہ سب سے بڑی نحوست اور بدشگونی ہے۔

دوم: …یہ کہ وہ اس کام کو تو کر گزرے مگر اس میں رنجیدہ وپریشان اور کبیدہ خاطر رہے، اور یہ خوف محسوس کرتا رہے کہ کہیں یہ نحوست اس پر اثر انداز نہ ہوجائے۔ یہ بھی بدشگونی اور نحوست ہے،مگر پہلے سے کم درجہ کی ہے۔ 

اس کی ہر دو صورتیں توحید کی ناقض اور انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔

جس کے دل پر بد شگونی اثر کر جائے اس کا علاج:

اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے:

((اللّٰهم لا یأتي بالحسنات إلا أنت و لا یدفع السیئات إلا أنت۔ لا حول و لا قوۃ إلا باللّٰه۔))

’’اے اللہ! تیرے علاوہ کوئی بھلائی لانے والا نہیں اور تیرے علاوہ کوئی برائی کو ختم کرنے والا نہیں، اور نہ ہی نیکی کی کوئی قوت ہے تیری توفیق کے بغیر۔‘‘

اور ایسے ہی یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے:

((اَللّٰہُمَّ لَا خَیْرَ إِلَّا خَیْرُکَ وَ لَا طَیْرَ إِلَّا طَیْرُکَ وَ لَآ إِلٰہَ غَیْرُکَ))

’’اے اللہ،تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیرے پرند کے سوا کوئی پرند نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔‘‘

مسند احمد میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:’’ جس شخص کو فالِ بد اپنے کام سے روک دے اس نے شرک کیا۔‘‘ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ اس کا کفارہ کیا ہے ؟آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے[کہ انسان یہ مذکورہ بالادعا پڑھے]۔ کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر اس کو منحوس سمجھتے ہوئے اپنے کام یا سفر سے رُک جانا شرک ہے۔ لہٰذا جو شخص ایسا خلافِ شریعت عمل کرے گا وہ مشرک ہو گا۔ اور اس لحاظ سے کہ ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد نہیں کیا بلکہ غیر اللہ پر اعتماد کر لیا ہے، اس لئے اس کے اس فعل میں شیطان کا عمل دخل اور اس کا حصہ پایا جائے گا.

۔مسند احمد میں سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:((إِنَّمَا الطِّیَرَۃُ مَا اَمْضَاکَ اَوْ رَدَّکَ)) ’’ فالِ بد یہ ہے کہ وہ تجھے کسی کام میں لگا دے یاپھر کسی کام سے روک دے۔‘‘ پس ایسی صورت میں بطورکفارہ تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس کے ساتھ ہی اس انسان پر لازم ہوتا ہے کہ:

۱۔ وہ بد شگونی کے اثرات و نقصانات کو سمجھے۔

۲۔ مجاہدہ نفس کرے[تاکہ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا نہ ہوں]۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پرایمان مضبوط کرے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھے۔

۵۔ کسی کام سے قبل استخارہ کرلیاکرے۔

ممنوعہ بد شگونی کی حدود کیا ہے ؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’بیشک بدشگونی وہ ہے جو:

۱۔ تمہیں کسی کام میں لگادے۔

۲۔ یا پھر کسی کام سے روک دے۔[رواہ أحمد]

نیک فال ؟

اس کا معنی:… وہ پاکیزہ کلمہ ہے جسے سن کر انسان کو خوشی محسوس ہو۔

اس کی مثال:…کوئی شخص سفر کا ارادہ کرے تو کسی کی آواز سنے ’’یا سالم ‘‘اے سلامتی والے، تو اس سے وہ بشارت پائے[اور نیک فال لے]۔

نیک فال کا حکم:

ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اﷲ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((وَ یُعْجِبُنِی الْفَالُ))

’’ اور مجھے فال پسند ہے۔‘‘

بد شگونی اور نیک فال میں فرق:

بدشگونی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی اور اس کی حق تلفی ہے۔ جس میں دل ایسی مخلوق کے ساتھ معلق ہوجاتا ہے جو نہ ہی نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان۔

نیک فال:… اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہے، جو کسی بھی حاجت کو رد نہیں کرسکتا۔

REFERENCE:
KITAAB “TAWHEED MUYASSAR” / ASAAN TAWHEED
BY: “ABDULLAH BIN AHMAD AL HAWAIL”
Table of Contents