Sections
< All Topics
Print

03. Muhammad Rasool Allah(ﷺ) [Who Is Prophet (ﷺ)]

SEERAT-E-MUHAMMADIA ﷺ

Hamare Nabi ﷺ, Muhammad ﷺ ibn Abd-Allaah ibn Abd al-Muttalib al-Haashimi ibn Abd Munaf hain, Adnan se ikkisween (21) pusht mein hue, Adnan chaleesween(40th) pusht mein Ismaeel علیہ السلام ka naamwar farzand tha, Ismaeel (علیہ السلام ) Ibrahim علیہ السلام, khaleel-ur-Rahman ke bare bete hain.

Nabi Kareem ( ﷺ) Makkah mein Doshumba ke din 9 Rabbi ul Awwal ko peda hue, abhi maan ke pait mein the keh baap ka inteqal hua jab chay (6) saal ki umr hui tab maan ne inteqal kiya.


Nabi Kareem (ﷺ) ki walidah mukarrimah ka naam Amina hai, unka nasb teen (3) pusht uppar jaakar Nabi Kareem (ﷺ) ke dadehal se jaa milta hai.


Jab Nabi Kareem (ﷺ) aath (8) saal do (2) maheene aur das (10) din ke hue tou dada faut hue phir Abu Talib jo Nabi Kareem (ﷺ) ke walid Abdullah ke haqeeqi bhai aik maan se the, Aap (ﷺ) ke sarparast mutayyan hue.


Terhwen (13) saal mein Shaam ke safar ko chacha ke sath gae the, magar raah mein se wapis agae. Jawan hokar kuch dinon tijarat karte rahe. 25 saal ki umr poori hone par Khadijah رضی اللّٰہ عنہا ke sath shadi ki phir Nabi kareem (ﷺ) apne auqat (waqt) ko Allah Ta’aala ki ibadat ya logon ki bhalai mein sarf karte rahe. 35 saal ki umr thi jab Quresh mein kaba ki emarat par jhagra hua, Sab ne Nabi Kareem (ﷺ) ko Sadiq aur Amanat wala jaankar munsif banaya.

 

NUBUWWAT:


Chalees(40) saal aik din ki umr hui tou Allah ki Wahi hui keh Aap ﷺ Allah ke Rasool hain, Khadijah (رضی اللّٰہ عنہا) [biwi],
Ali Murtaza (رضی اللّٰہ عنہ) [Bhai, umr 10 saal]
Abu Bakr Siddeeq (رضی اللّٰہ عنہ) [Dost]
Zaid bin Haritha (رضی اللّٰہ عنہ) [Maula Nabi ﷺ] foran musalmaan hue.


Phir Abu Bakr Siddeeq (رضی اللّٰہ عنہ) ki hidayat se Usman ghani (رضی اللّٰہ عنہ) ,
Abdur Rahman bin Awf (رضی اللّٰہ عنہ) ,
Saad bin Abi Waqas (رضی اللّٰہ عنہ),
Talha (رضی اللّٰہ عنہ), Zubair (رضی اللّٰہ عنہ) musalmaan hue.
Abu Ubaidah (رضی اللّٰہ عنہ), Abu Salmah (رضی اللّٰہ عنہ), Arqam (رضی اللّٰہ عنہ), Usman (رضی اللّٰہ عنہ), Usman bin Maz’un (رضی اللّٰہ عنہ) aur Abdullah bin Masood (رضی اللّٰہ عنہ), Ubaidah bin Al harith (رضی اللّٰہ عنہ), Sa’ed bin zaid (رضی اللّٰہ عنہ), Yasir (رضی اللّٰہ عنہ), Bilal (رضی اللّٰہ عنہ), inke ba’ad musalmaan hue.


Auraton mein Khadijah (رضی اللّٰہ عنہا) aur Nabi Kareem (ﷺ) ki betiyon ke ba’ad Ummul fazal (رضی اللّٰہ عنہا) [Abbas (رضی اللّٰہ عنہ) ki biwi] musalmaan hue, phir Asma (رضی اللّٰہ عنہا) [Abu bakr Siddeeq (رضی اللّٰہ عنہ) ki beti] phir Fatima (رضی اللّٰہ عنہا) [Umar bin Farooq (رضی اللّٰہ عنہ) ki behen].


Teen baras tak Nabi Kareem (ﷺ) chhupke chhupke logon ko Islam sikhaate rahe, phir khullam khulla sikhaane lage jahan koi khara, baitha miljaata ya majm’a nazar ata wahan jaakar hidayat farmaate.


Makkah wale abh Muslamaann ko satane lage, inko ranj ye tha keh jo koi musalmaan hojata hai woh but poojna chhor deta hai- Musalmaan do (2) baras tak bari bari takleefen sehte rahe, phir unhon ne tang aakar makkah se chale jaane ka irada karliya.

MUSALMAANON KA WATAN CHORNA:

Rajab 5 Nubuwwat mein sab se pehle Usman ghani (رضی اللّٰہ عنہ) ghar baar chhor kar apni dusri zauja Ruqayyah (رضی اللّٰہ عنہا) ko [Jo Nabi (ﷺ) ki dusri beti hain] saath lekar habash ko rawana hue, Nabi (ﷺ) ne farmaaya keh Lut (علیہ السلام) paighambar ke ba’ad Usman رضی اللّٰہ عنہ pehle shakhs hain jinhon ne Allah Ta’aala ki raah mein ghar baar chhora hai- unko samundar tak 5 aurten aur 12 mard mazeed jaa milay, unke peeche bohat musalmaan Habsha gae, Un main Jafar taya (رضی اللّٰہ عنہ) bhi the jo Ali ul Murtaza (رضی اللّٰہ عنہ) ke sage bhai hain.

6 Nubuwwat ko Hamzah (رضی اللّٰہ عنہ) [Nabi Kareem (ﷺ) ke chacha] aur unke teen (3) din ba’ad Umar Farooq (رضی اللّٰہ عنہ) musalmaan hue.

7 Nubuwwat ko Quresh ne apas mein aik ahad naama likha keh koi shakhs musalmaanon ke saath lain dain aur rishta naata na kare, Hashim Qabileh ke saath bhi lain dain rishta naata band, kyun ke woh Nabi (ﷺ) ka saath nahi chhorta.

10 Nubuwwat :


Nabi kareem (ﷺ) Taif pahar par Islam ka wa’az farmaane gae jab Nabi Kareem (ﷺ) wa’az ke lye khare hote tou log pathar mara karte , Nabi Kareem (ﷺ) lahu mein tar bah tar hojate lahu beh beh kar jute mein jam jaata, paon se juta utaarna mushkil hojata.
Aik din Nabi Kareem (ﷺ) ko itni choten lageen keh behosh ho kar gir gae, Zaid bin haritha (ﷺ) jo sath the , Nabi Kareem (ﷺ) ko utha kar basti se bahar legae, munh par paani chhirakne se hosh aya, Phir Nabi Kareem (ﷺ) wahan se chale ae aur ye bhi farmaaya keh agar yehlog musalmaan nahi hote tou unki aulad tou zarur Allah paak ko aik maanne waali hojaegi (aath (8) saal ba’ad saara pahar musalmaan hogaya).

11 Nubuwwat :


Nabi kareem ﷺ raaston, guzargaahon par jaya karte, atay jaate ko wa’az sunate aik din Nabi Kareem ﷺ shehr ko aa rahe the, raat hochuki thi, Nabi Kareem (ﷺ) ko aik tarf se kuchh aadmiyon ki baat cheet ki awaz sunae di, udhar hi gae, wahan madina ke 6 admi utre hue the, Nabi Kareem ﷺ ne wa’az farmaaya, Islam samjhaya, woh musalmaan hogae.

12 Nubuwwat :

 1. 27 rajab ko 51 saal 5 mah ki umr mein Nabi Kareem (ﷺ) ko Meraj hui. Musalmaanon par 5 namaazen farz hueen, is se pehle do namaazen Fajr aur Asr ki parhi jaati theen.
 2. Mausam-e-Hajj mein 18 afraad madina se makkah ae unhon ne Nabi Kareem ﷺ ke haath par Islam qubool kiya. Nabi Kareem ﷺ unke sath Mas’ab bin Umair (رضی اللّٰہ عنہ) ko madina bhej diya keh logon ko Islam sikhlaen. Is paak zameen mein Islam ko khoob taraqqee hui, Mas’ab (رضی اللّٰہ عنہ) ke wa’az se Banu najar aur Banu Ashhal ke qabeelay aur dusre qabeelon ke bohat se log aik saal kay ander musalmaan hogae.

 

13 Nubuwwat :

 1. 2 auraten aur 73 mard madina se ae aur unhon ne bai’at e Islam ki aur Nabi Kareem ﷺ se arz kiya keh Madina chaliye. Nabi Kareem ﷺ ne manzoor farmaaya keh madina raha karen ge. Unhon ne iqrar kiya keh Islam par pakke reh kar Nabi Kareem ﷺ ki ita’at aur nusrat kiya karen ge.
 2. Jab Makkah ke dushmanon ne suna keh Islam Makkah se bahar phail raha hai tou unhon ne irada karliya keh Nabi Kareem ﷺ ko qatl karden ge, aik raat unhon ne Nabi kareem ﷺ ke ghar ko gher liya. Nabi Kareem ﷺ unke ghere mein se saaf nikal gae.

HIJRAT:


Nabi Kareem ﷺ ghar se nikalkar teen din raat Ghaar-e-Thawr ke andar rahe. Abu Bakr siddeeq (رضی اللّٰہ عنہ) bhi saath the. Doshumba 1 Rabbi ul awwal, 1 hijri ko ghaar se nikle. Do (2) ount safar ke liye maujood the. Aik par Nabi Kareem ﷺ aur Abu Bakr Siddee (رضی اللّٰہ عنہ) sawar hue. Aur dusre par Amir bin Fuhayyira [Abu Bakr siddeeq (رضی اللّٰہ عنہ) ke ghulam] aur aik raaste ka waqif shakhs tha aur Madina ko rawana hue.


Jab dushmanon ne Nabi kareem ﷺ ka jaana sunna tou unhon ne bare bare in’aam muqarrar kiye is shakhs ke liye jo Nabi kareem ﷺ ko pakar lae ya sar kaat kar lae.


In’aam ke lalach mein bohat se log peeche lage, magar do (2) shakhs Nabi Kareem ﷺ tak pohanche; (i) Pehla Suraqa bin malik, ye tou apne qusoor ki muafi lekar wapis agaya, (ii) Buredah aslami iske saath 70 sawar bhi the. Ye chehra e mubarak dekhte hi aur Kalam-e-paak sunte hi musalmaan hogaya aur Nabi kareem ﷺ ke saath agay chalagaya.

MADINA POHANCHE
1 hijri/ 14 Nubuwwat:

 1. Nabi kareem ﷺ madina pohanchte hi Allah Ta’aala ki ibadat ke liye masjid banae, deewaren khenchi eenton ki aur chhat par khajoor ke patte dale gae.
 2. Zuhr, Asr aur Isha ki namazen ab tak 2-2 raka’at farz the , yahan 4-4 rakaten muqarrar hui.
 3. Madina ke yahudiyon aur aas paas ke rehne waale qabeelon se aman aur dosti ke ahd naame hue.
 4. Jo musalmaan makkah se ae the (muhajireen) unka madina ke rehne wale musalmaanon (Ansar) se bhai charah (mawakhaat) qayem kiya gaya. Ye deen ke bhai sage bhaiyon se ziada pyar karte the (apus mein) apni jaedaden bant lete the.

2 Hijri / 15 Nubuwwat:

 1. Namaz ke liye azaan dene lage.
 2. Allah ke hukm se kabatullah ki tarf munh karke namaz parhne lage.
 3. Mah-e-Ramazan ke roze farz hue.

3 Hijri / 16 Nubuwwat:


Zakat farrz hui jiska matlab ye hai keh jo maal daar musalmaan hai wo saal ba’ad apni kamai mein se 40th hissa ghareebon ko zarur khairat diya kare.

4 Hijri / 17 Nubuwwat:
Musalmaanon par sharab ka peena haram hua.

5 Hijri / 18 Nubuwwat:
Aurton ko parde ka hukm hua.

 

6 Hijri / 19 Nubuwwat:


Nabi Kareem ﷺ kabatullah ki ziyarat ke liye makkah ae, jab makkah se 8 kos dur rahe tou Quresh ne Nabi Kareem ﷺ ko agay barhne se rokdiya. Nabi kareem ﷺ thehr gae, magar yahan theherne ka faida ye hua keh quresh ke saath Ahd (un baton par) hogaya.

 1. Dus (10) bars tak sulah rahe, apus mein ana jana, lain dain jaari rahe, jo qabeele chahen musalmaanon se mil jae, jo chahey quresh se mila rahe.
 2. Musalmaan agle saal akar kabatullah mein namaz parh saken ge.
 3. Agar Quresh ka koi shakhs musalmaan hokar Nabi kareem ﷺ ke paas jaa pohanche tou use quresh ke paas wapis bhejdiya jaya kare aur agar koi musalmaan Islam chhor kar quresh se jaa mile tou wo wapis nahi diya jaega pichhli baat sunkar musalmaan ghabra uthey lekin Nabi Kareem ﷺ ne has kar use bhi manzoor farma liya.

Quresh ka khayal tha keh is shart se darkar agay koi shakhs musalmaan na hoga lekin abhi ahd nama likha jaraha tha keh (Jo makkah walon ki tarf se ahad karne aya tha) sahl ka beta Abu Nasr wahan pohanch gaya, ye musalmaan hogaya tha, Qaum ne qaid kar rakha tha ab mauqa paa kar bhaag aya tha, lohe ki zanjeeren abhi uske paon mein thi.
Sahl ne kaha keh ahd ke muwafiq use wapis kardo.
Musalmaanon ne kaha keh abhi ahd naame par dastakhat nahi hue, iski shuroot par aml nahi hosakta, Sahl ne bigar kar kaha keh ham sulah hi nahi karte.

Nabi Kareem ﷺ ne Abu Nasr ko unke hawale kardiya, unhon ne isko phir qaid me daldiya , usne jail hi mein Islam sikhlana shuru kardiya aur is tarah 300 aadmi aik saal ke ander makkah hi mein musalmaan hogae, har shakhs jise thori bohat samajh hai, is baat se jansakta hai keh Nabi Kareem ﷺ ki sacchai aur Islam ki khoobi kis tarah dilon ko apna bana rahi thi keh azeezon, pyaron ki judai , watan ki duri, takleefon ka dar, qaid ka dukh bhi logon ko musalmaan hone se nahi roksakta tha.

6 Hijri mein Nabi Kareem ﷺ apne waqt ke mashhoor mashhoor badshahon ke paas Safeer bhejay, inko Islam lane ki hidayat farmaayi.
Ab unka zikr kiya jaata hai:

 1. Habshah ka badshah Ashama Najashi tha, wo Nabi Kareem ﷺ ke khat par musalmaan hogaya.
 2. Bahrain ka Badshah Munzar tha , musalmaan hua, uski bohat si ri’aya bhi musalmaan hogae.
 3. Oman ka badshah Jaifar tha, woh aur uska bhai musalmaan hue.
 4. Khusro, Iran ka badshah tha. Usne Nabi kareem ﷺ ka murasla chaak kardiya aur yemen ke hakim ko likha keh Nabi Kareem ﷺ ko qaid karke bhejden, hakim ka naam Baazan tha, usne Nabi Kareem ﷺ ke theek theek haal malum kiye aur musalmaan hogaya, Mulk bhi musalmaan hogaya.
 5. Askandariya ka badshah Maqoqash tha, musalmaan na hua. Nabi Kareem ﷺ ke liye qeemti qeemti tohfe bhejay.
 6. Mulk sham ka hakim Haris tha, Islam na laya.
 7. Mulk yemen ka hakim Hawzah tha, Islam na laya.
 8. Rome ka Qaiser, Harqal tha, usne pehle tou Nabi kareem ﷺ ke halat malum kiye phir apne darbaariyon se kaha keh musalmaan hojana chahiye phir usne dekha keh sardar log nahi mante aur saara darbar bigar jaane ko tayyar hai tou dargaya keh mera takht bhi na jaata rahe, isliye musalmaan na hua.

Qaiser ne Nabi Kareem ﷺ ke is tarah halat dariyaft kiye the,

hukm diya keh jo koi shakhs Makkah se aya hua Shaam mein mile use darbar mein hazir kiya jae.
Talash karne walon ko Abu Sufyan Umwi mila. Us ke saath kuchh aur aadmi bhi the. Ye Nabi Kareem ﷺ se kae larayyan bhi lar chuka tha aur un donon mein bhi wo Nabi Kareem ﷺ ka sakht dushman tha.
Abu Sufyan ka bayan hai keh use shehr mein le gae. Darbar sardaron se bhara hua tha, aur Harqal taj pehne baitha tha, Harqal ne apne tarjumaan se kaha poochho keh: Tum mein se kaun shakhs qareebi hai us shakhs ka, jo apne aap ko Nabi samajhta hai?


Abu Sufyan: Mein qareebi hoon.
Qaiser: kiya qarabat hai?
Abu Sufyan: Woh mera chachera bhai hai, ye isliye kaha keh qafle mein mere siva aur koi Abd e munaf ki nasal se na tha.
Qaiser: Isee agay lao aur iske saathiyon ko uske moondhe ke barabar khara kardo, mein is se kuchh baten poochhun ga, saathiyon ko samjha do keh agar ye jhoot bole tou batladen.
Abu Sufyan kehta hai keh: Mujhe sharm ae keh mere saathi mujhe jhutlaen ge, nahi tou mein bohat baten banata.
Qaiser: Us ka nasb kaisa hai?
Abu Sufyan: Wo aali nasb hai.
Qaiser: kisi aur ne bhi pehle aisa dawah kiya hai?
Abu Sufyan: Nahi
Qaiser: Us shakhs ko kabhi jhoot bolne ki tohmat bhi di gae hai?
Abu Sufyan: Nahi.
Qaiser: Sardar log uska mazhab maan rahe hain ya ghareeb log.
Abu Sufyan: Ghareeb log.
Qaiser: Wo barh rahe hain ya ghat rahe hain?
Abu Sufyan: Barh rahe hai.
Qaiser: Koi shakhs bezar hokar uske deen ko chhor bhi deta hai?
Abu Sufyan: Nahi.

Qaiser: Wo ahd shikni bhi karta hai?
Abu Sufyan: Nahi. Haan ab hamara ahd hua hai aur dar rahe hain keh woh tordega. Abu Sufyan kehta hai keh mein itni baat se ziada koi baat aisi na keh saka keh jis se Nabi Kareem ﷺ ki kami nikalti aur mere saathi mujhe jhutlaate.
Qaiser: Kabhi tumhari aur uski jung hui?
Abu Sufyan: Haan.
Qaiser: phir kiya raha?
Abu Sufyan: kabhi wo jeeta kabhi hum.
Qaiser: Iski taleem kiya hai?
Abu Sufyan: Wo kehta hai: Akele Allah ki ibadat karo kisi ko Uska sharik na banao, baap dada ke thaakuron, buton ki pooja na karo, namaz parho, sadaqah do, parhezgaar raho, ahd poora karo, amanaten ada karo.
Qaiser ne tarjumaan se kaha: Ise batlado:

Tu kehta hai keh woh aali nasb hai, beshak Nabi aise hi hua karte hain.
Tu kehta hai keh pehle kisi Nabi ne aisa dawah nahi kiya agar aisa hota tou mein samajh leta keh woh usi ki pairvi karta hai.
Tu kehta hai keh (Nubuwwat) ke dawah se pehle koi bhi use jhoota hone ki tohmat na deta tha, tou ab yeh kyun kar hosakta hai keh jis shakhs ne kabhi insaan par jhoot nahi bandha wo Allah par jhoot bandhne lage.
Tu kehta hai keh baap dada mein se koi badshah na tha, agar aisa hota tou mein samajhta keh is bahaane se baap dada ka mulk chahta hai.
Tu kehta hai keh iske mazhab mein ghareeb miskeen dakhil horahe hain, beshak yahi log pehle pehel Nabiyon ko maanne waale hote hain.
Tu kehta hai keh musalmaan barh rahe hain, beshak imaan ki yahi taseer hai keh wo barhta rehta hai jab tak woh poora kamal hasil na karle.
Tu kehta hai keh iske deen se koi bezar nahi hota , beshak imaan ki yehi halat hai keh jab dil ke ander jaa pohanchta hai tou phir dil se juda nahi hota.
Tu kehta hai keh wo kabhi ahd nahi torta, beshak Nabi aise hi hua karte hain.

Tu kehta hai keh hum mein jangen huin aik dafa woh ghalib raha aur aik dafa tum, Haan Nabiyon ki bhi azmaish hoti hai, magar akhir Nabi ki hi fatah hoti hai.
Tu kehta hai keh woh aik Allah ki Ibadat karne ko aur shareek na thehrane ko kehta hai , woh baap dadaon ke jhoote maboodon se rokta hai, namaz, sacchai, parhezgaari, eefa e ahd , adaigi e amanat ka hukm deta hai, beshak Nabi kay yehi tareeqe hote hain.

Qaiser:
Qaiser ne phir kaha: Mein janta tha keh aik Nabi ka zahur hone wala hai, magar ye guman na tha keh woh Mulk Arab mein hoga.
Dekh! Agar tere jawab sacche hain, tou woh is jagah ka bhi malik ban jaega jahan mein baitha hua hoon.
Kaash mein is tak pohanch sakta, kash mein iske paon dhoya karta.

6 Hijri ke ba’ad aur bhi bohat se naami naami raees musalmaan hue the, un logon ne pehle Islam ke babat suna phir khud bhi tahqeeq ki aur jab sacchai ka pata lagaya tab musalmaan hue, mashhoor logon ke naam ye hain:


      1.Thamama, wali e najad: 7 hijri mein musalmaan hua.

 1. Jablah shah ghashaan: 7 hijri mein musalmaan hua.
 2. Farwah bin Amr Khuzai: Qaiser ki tarf se Mulk shaam ka governor tha, 7 hijri mein musalmaan hua.
  Jab Qaiser ne suna keh woh musalmaan hogaya tou wo Farwah ko bulaya aur hukm diya keh Islam chhor den usne na maana, Qaiser ne qaid kardiya, phir bhi woh pakka raha tab phansi par charha diya, woh phansi par charhta hua bhi shukr karta tha keh Islam par marta hoon.
  4,5,6. Khalid bin waleed (رضی اللّٰہ عنہ), Usman bin abu talha (رضی اللّٰہ عنہ), Amru bin aas (رضی اللّٰہ عنہ) Makkah ke mashhoor sardar the, khud Madinah pohanche aur 8 hijri mein musalmaan hue.
 3. Mashhoor dushman-e-Islam Abu Jahl ka beta, Akrama bara bahadur naami sardar tha, 8 hijri mein musalmaan hua.
 4. A’di apne ilaqe ka raees tha, mashhoor sakhi Hatim Tae ka beta tha, bara bahadur tha, 9 hijri mein musalmaan hua.
 5. Ukaydir, Dumatul Jandal ka wali tha, 9 hijri mein musalmaan hua.
 6. Zil Kalaa’ ye Taif aur kuchh hissa yemen aur qabail Humair ka badshah tha, khuda kehlaya karta, sajade karaya karta, jab musalmaan hua tou saltanat chhor kar ghareebana raha karta. 9 hijri mein musalmaan hua.

QABAYAIL KA MUSALMAAN HONA:


Badshahon, Hukmaraanon ke siva Arab ke bare bare qabeelay jo Islam ki hidayat se dil ke shoth aur mohabbat se musalmaan hue aur Nabi Kareem ﷺ ki ziyarat ko dur dur se Madinah ae woh bhi bohat hain, un ke halat ko Kitaab “Rehmatulil alameen” mein parhna chahye.

8 Hijri / 20 Nubuwwat:


Makkah jahan se kaafiron ne Nabi Kareem ﷺ ko nikala tha, jahan kisi ghareeb musalmaan ka zinda rehna mushkil tha, jahan Islam ki baat karna bhi kisi ko asaan na tha, Is saal Makkah fatah hogaya, Kabatullah jahan 320 but rakhe the, buton se paak hua aur jis kaam ke liye yeh masjid chaar hazar saal (4000 years) pehle banae gae thi yani sirf aik Allah ki Ibadat, ab wohi isme jaari hui.


9 Hijri / 21 Nubuwwat:

 1. Is saal Hajj farz hua Nabi Kareem ﷺ ne Abu Bakr Siddeeq (رضی اللّٰہ عنہ) ko Haajjiyon ke qafilay ka ameer banaya aur kae sou musalmaanon ne Hajj ada kiya.
 2. Ali Murtaza (رضی اللّٰہ عنہ) ne maidan-e-Hajj mein Nabi Kareem ﷺ ke hukm se ailaan kiya keh ab agay ko koi mushrik khana e k’abah ke andar dakhil na hoga, koi aurat ya mard nange hokar k’abah ka tawaf na karsake ga. Jin logon ne ahd shikni ki hai unke saath koi ahd baaqi na samjha jaega.

Ghazwaat:


Nabi Kareem ﷺ jab Madinah aa base the, tab dushmaanon ne faujain ikatthi keen aur kae dafa musalmaanon par charh charh kar gae, chaar bars tak musalmaanon ne sabr kiya phir unhon ne bhi kae dafa agay barh kar dushman ki hamla aawar faujon ko tittar bittar kiya, ye jhagre 2 Hijri se shuru hue aur 9 hijri tak 7 saal rahe, Mashhoor mashhoor ghazwaat ye hain:

 1. Badr 2 hijri.
 2. Uhad 3 hijri.
 3. Khandaq 5 hijri.
 4. Khaibar 5 hijri.
 5. Makkah 8 hijri.
 6. Hunain 8 hijri.
 7. Tabook 9 hijri.

10 hijri / 22 Nubuwwat:

Nabi kareem ﷺ ne hajj kiya,


1 lakh 44 hazar muslamaan hajj mein shamil the, Nabi kareem ﷺ ne is mouq’a par Islam ke saare usool samjhae. Jahiliyyat ki rasmon, shirk ki baton ka miliya mait kiya.
Ummat ko alvida kaha.

11 hijri:


Nabi Kareem ﷺ ne 23 bars 5 din tak Allah Ta’aala ka hukm bandon ko pohancha kar Allah ka saccha, seedha rasta dikhakar 63 bars 5 din ki umr mein 13 Rabbi ul awwal ko doshumbe ke din duniya se kooch farmaaya.
Inna lilllaahi wa inna ilaihi raji’oon.

KHUTBA:


Wafat se aik maheena pehle sab ko bula kar Nabi Kareem ﷺ ne farmaaya: “Musalmaanon! Allah Ta’aala tumko salamati se rakhe, tumhari hifazat farmaaye, tumhen bachae, tumhari madad kare, tumko buland kare, hidayat aur toufeeq de, apni panah mein rakhe aafaton se bachae, tumhaare deen ko tumhare liye mehfooz banae.
Mein tumko taqwa aur Allah se darne ki wasiyat karta hoon, tumko Allah ke supurd karta hoon aur tumko Allah ke azab se darata hoon.
Umeed hai keh tum bhi logon ko is se darao ge, tumko chahye keh keh Allah bandon aur bastiyon me sarkashi, takabbur aur barh kar chalne ko na phailne dou, akhirat ka ghar unhi ke lie hai jo duniya mein barh kar nahi chalte aur fasad nahi karte, achhi aa’fiyat sirf muttaqeen ki hai, farmaaya jo bari bari hukumaten tumko milengi mein unko dekh raha hoon mujhe dar nahi raha keh tum mushrik banjao ge lekin dar yeh hai keh duniya ki raghbat aur fitne mein parh kar kaheen halak na hojaou jese pehli ummaten halak hogaen.”

Inteqal se kuchh din pehle phir sab musalmaanon ko bulaya ansar-o-muhajireen ki babat hidayaten aur naseehatein farmaayeen.

Phir farmaaya keh: “Agar kisi shakhs ka haqq mujh par ho tou bata de.” Aik ne kaha keh: “Nabi Kareem ﷺ ne aik miskeen ko mujh se 3 dirham dilae the, woh nahi mile, yeh dirham Nabi kareem ﷺ ne usi waqt ada kar diye phir bohat logon ke haqq mein duain keen.
Bemari ke dinon mein farmaaya : “Logon! Laundi, ghulamon ki babat Allah ko yaad rakho inko khoob pehnao, khoob khilao, inke saath hamesha narmi se baat karo.”
Naza’a ki halat mein farmaaya: “Namaz, Namaz, laundi ghulam ke huqooq”, Akhiri lafz jo asmaan ki tarf ankh utha kar farmaaye yeh the: “Allah behtareen rafeeq”.

 

KUNBE KE HALAT:


Nabi Kareem ﷺ ke nau (9) chacha the, Un mein Hamzah (رضی اللّٰہ عنہ), (in ka laqab; Asadullah wa rasooluh aur sayyad us shuhada hai.) aur Abbas (رضی اللّٰہ عنہ) (Ali Murtaza (رضی اللّٰہ عنہ) ke walid hain), musalmaan hue, Abu Talib Nabi kareem ﷺ ke fidai aur nasir the,


Chay (6) phupiyaan jis mein se Saffiyah (رضی اللّٰہ عنہا) (Zubair bin Al awam (رضی اللّٰہ عنہ) ki walida) musalmaan hueen.

Ghulam, 12 sabko azad farmaadiya tha.


Laundiyaan Teen(3) : un mein aik Umme Ayman thi jisne Nabi Kareem ﷺ ko goud khilaya tha, Nabi Kareem ﷺ unki bohat izzat karte the.


Bete Teen(3):

 Qasim (Is bete ke naam par hi Nabi kareem ﷺ ki kuniyat Abu al qasim hai), Abdullah (Unka laqab tayyab wa tahir hai), Ibrahim, Sab bachpan hi mein faut hogae.

Betiyaan Chaar(4) :


(i) Zainab (رضی اللّٰہ عنہا) : unke shohar Abu Al Aas bin Rabee’
(ii) Ruqayyah (رضی اللّٰہ عنہا) aur
(iii) Umme Kulsum (رضی اللّٰہ عنہا) : Donon ke shohar Usman ghani (رضی اللّٰہ عنہ) the, Umme kulsum (رضی اللّٰہ عنہا) ka nikah Ruqayyah (رضی اللّٰہ عنہا) ki wafat ke ba’ad hua tha.
(iv) Fatima (رضی اللّٰہ عنہا): unke Shohar Ali Murtaza (رضی اللّٰہ عنہ) the, Imam Hussain aur Imam Hasan (رضی اللّٰہ عنہما) un hi ke batan se hain.

BIWIYAN:


Nabi Kareem ﷺ ki har aik biwi ka laqab Allah ke hukm se Ummahatul Momineen ( Mominon ki maan) hai, har aik ka mukhtasar haal likha jaata hai:

1. Ummahatul Momineen Khadijatul kubra (رضی اللّٰہ عنہا): Nabi Kareem ﷺ ki pehli biwi hain, Nabi Kareem ﷺ ki diyanat, kamal aur barakat ko dekh kar unhon ne shadi ki darkhast khud ki thi, Ibrahim ke siva baaqi sab aulad inhi se hai, Inki sacchai aur ghamghasari ko Nabi Kareem ﷺ unki wafat ke ba’ad bhi hamesha yaad farmaate rahe.

2. Ummahatul Momineen Saudah (رضی اللّٰہ عنہا) : Ye apne shohar Sakran ke saath musalmaan huin theen, unki maan bhi musalmaan hogae thi, phir teenon hijrat karke habash chale gae the, wahan unke shohar inteqal kargae, Nabi kareem ﷺ ne unse nikah 10 Nubuwwat mein (Khadijahtul Kubra (رضی اللّٰہ عنہا) ki wafat ke ba’ad karliya).

3. Ummahatul momineen Ayesha Siddiqa (رضی اللّٰہ عنہا) : Abu Bakr Siddeeq (رضی اللّٰہ عنہ) ki beti hain, Abu Bakr Siddeeq (رضی اللّٰہ عنہ) dil wa jaan, zar wa maal se Nabi Kareem ﷺ aur Islam ki khidmaten aisi keen keh Nabi Kareem ﷺ farmaaya karte the keh: “Sab ki khidmaton ka badla dechuka hoon, lekin Abu Bakr Siddeeq (رضی اللّٰہ عنہ) ki khidmaton ka sila Allah hi dega”.
Abu Bakr Siddeeq (رضی اللّٰہ عنہ) apni beti Nabi Kareem ﷺ ko deni chahi aur kaha keh meri zindagi bhar ki teen arzuen hain aur aik yeh keh meri beti Nabi Kareem ﷺ ke ghar mein ho. Nabi Kareem ﷺ ne apne yaar-e-ghaar ki arz ko Allah Ta’aala ke hukm se manzoor karliya. Ayesha (رضی اللّٰہ عنہا) do hijri ko Nabi Kareem ﷺ ke ghar mein aen jese baap ne Islam ki bari bari khidmaten ki theen, beti bhi aise hi aalima wa fazila hueen keh bare bare sahaabah akram ki mushkil mushkil baten unse poochha karte the. 2210 ahadees ki riwayat Ayesha (رضی اللّٰہ عنہا) se hai.

4. Ummahatul Momineen Hafsa (رضی اللّٰہ عنہا): Umar Farooq (رضی اللّٰہ عنہا) ki beti hain, apne pehle shohar ke saath habash ki tarf hijrat ki thi aur phir Hijrat e Madinah. Unke shohar ghazwa-e-Uhad mein zakhmi hogae aur unhi zakhmon se fout hogae the . Nabi Kareem ﷺ ne Hafsa (رضی اللّٰہ عنہا) se 3 hijri mein shadi karli. Yeh Allah ki bandi ibadat guzar bhi had darja theen.

5. Ummahatul Momineen Zainab binte Khuzaimah (رضی اللّٰہ عنہا): Inka pehla nikah Tufayl bin haris se, phir Ubaida bin hars se hua tha. Ye donon Nabi Kareem ﷺ ke haqeeqi chachere bhai they- teesra nikah Abdullah bin hajash se hua tha, ye Nabi kareem ﷺ ke phuppi zaad bhai the, woh Jung-e-uhad mein shaheed hue, Nabi Kareem ﷺ ne unse 3 hijri mein nikah karliya ,woh nikah ke ba’ad sirf 3 maheene zinda raheen. Yeh bibi ghareebon ki itni madad aur parwarish kiya karti theen keh unka laqab
Ummul Masakeen parh gaya tha.

6. Ummahatul Momineen Umme Salma (رضی اللّٰہ عنہا) : Unka pehla nikah Abu Salma Abd bin al asad se hua tha jo Nabi Kareem ﷺ ke phuppi ke bete aur doodh ke bhai the, Unhon ne apne shohar ke saath Hijrat-e-Habash ki thi aur phir hijrat-e-Madinah, Makkah se Madinah tak tanha safar kiya tha, Abu Salma ne jung-e-uhad ke zakhmon se wafat pae thi, chaar bache yateem chhoray, Nabi Kareem ﷺ ne bekas bacchon aur unki halat par rehm khaakar unse 3 hijri mein nikah karliya.

7. Ummahatul Momineen Zainab binte Hajash (رضی اللّٰہ عنہا) : yeh Nabi Kareem ﷺ ki sagi phuppi ki beti hain. Nabi Kareem ﷺ ne koshish karke inka nikah apne azad karda ghulam Zaid (رضی اللّٰہ عنہ) se karwadiya tha, lekin shohar ki Zainab رضی اللّٰہ عنہا ke saath na bani aur biwi ko chor diya. Zainab (رضی اللّٰہ عنہا) ki is museebat aur zilllat ka badla Allah Ta’aala ne yeh diya keh Nabi Kareem ﷺ ke saath unka nikah 5 hijri mein karadiya.

Aiteraz karne walay kehte hain keh Nabi Kareem ﷺ ne aik din Zainab (رضی اللّٰہ عنہا) ko dekhliya tha is liye apne munh bole bete se chhurwa kar apna nikah unse kiya, yeh log teen baten bhool jaate hain.

 • Ye Nabi Kareem ﷺ ki sagi phuppi ki beti hain- Aankhon ke samne pali aur bari unki shakl o surat ki baat Nabi kareem ﷺ se kuchh bhi chhupi na thi.
 • Unka pehla nikah Zaid (رضی اللّٰہ عنہ) ke saath khud Nabi kareem ﷺ ne bari sa’ee se karaya tha.
 • Islam mutabanna (Munh bola beta) banane ko batil thehrata hai.
 • Ummahatul Momineen Juveria (رضی اللّٰہ عنہا) : Larai mein pakri gaeen theen aur Sabit bin qais ke hisse mein aen, woh 20 saal jawan the, magar unhon ne kuch rupayya unka lagadiya (makatib kardiya) jiske ada karne se wo choot jaateen. Juveria (رضی اللّٰہ عنہا) yeh chanda maangne ke liye Nabi Kareem ﷺ ke paas aen aur ye bhi zahir kiya keh mein musalmaan hochuki hoon. Nabi Kareem ﷺ ne un ka saara rupayya ada kardiya (Azad hogaeen) phir farmaaya behtar yeh hai keh mein tumhare saath nikah karlun (yeh is khayal se farmaaya keh agar aur aseer ae unhon ne bhi chanda maanga tou kiya kiya jaega) Jab lashkar ne yeh suna keh yeh qaidi ab Nabi Kareem ﷺ ke rishtedar bangae tou unhon ne sab qaidiyon ko chhordiya is chhoti si tadbeer se Nabi Kareem ﷺ ne aik sou se ziada insaanon ko laundi wa ghulam banae janay se bacha diya- ye nikah 5 hijri mein hua.

8. Ummahatul Momineen Umme Habeeba (رضی اللّٰہ عنہا) : Abu Sufyan ▪️ ki beti hain, Jin dinon unka baap Nabi kareem ﷺ ke saath larai kar raha tha yeh musalmaan hueen theen- Islam ke liye bari bari takleefen uthaen- phir shohar ko lekar Habash ki tarf hijrat ki, wahan jaakar unka shohar murtad hogaya aisi sakhti aur imaan mein pakki bibi ke liye yeh kitni bari museebat thi keh Islam ke waste baap, bhai, khandan aur apna mulk watan chhora tha, pardais mein khawind ka sahara tha, uski bedeeni se woh bhi jaata raha. Nabi Kareem ﷺ ne aisi sabeiah ke saath 5 hijri mein khud nikah karliya- ye nikah Habash hi mein parhaya gaya tha taake Umme Habeeba ki museebaton ka jald khatimah hojaey.

9. Ummahatul Momineen Maimoona (رضی اللّٰہ عنہا) : Inke do nikah hochuke the , unki aik behen Abbas (رضی اللّٰہ عنہ) ke, aik behen Hamza (رضی اللّٰہ عنہ) ke, aur aik behen Jafar tayyar (رضی اللّٰہ عنہ) ke ghar mein theen- aik behen Khalid bin walid (رضی اللّٰہ عنہ) ki maan thi- Nabi Kareem ﷺ ke chacha Abbas (رضی اللّٰہ عنہ) ne Nabi kareem ﷺ se unki babat kaha aur Nabi Kareem ﷺ ne apne chacha ke kehne par 7 hijri mein un se nikah karliya.
Ye sab nikah is ayat se pehle hochuke the, jismein aik musalmaan ke waaste bibiyon ki tadad ziada se ziada (basharte adl) chaar (4) tak muqarrar ki gae hai.

KHULQE MUHAMMADI (ﷺ) :

Nabi Kareem ﷺ ne farmaaya: “Allah Ta’aala ne mujhe isliye nabi banaya hai keh mein pakeezah akhlaaq aur naik a’maal ki takmeel karun.”
Ayesha Siddiqua (رضی اللّٰہ عنہا) se kisi ne poochha: “Nabi Kareem ﷺ ke akhlaaq kese the?”. Farmaaya: “Quran-e-majeed unka akhlaq hai, matlab ye hai keh darakht phal se aur insaan apni taleem se pehchana jaata hai, tum Qur’an-e-Majeed se Nabi Kareem ﷺ ki shanakht karo.”

Qur’an-e-Majeed ne Nabi Kareem ﷺ ko Rehmatulil alameen kaha hai aur zamane ki sacchi tareekh batlati hai keh Nabi kareem ﷺ ka wujood bilkul rehmat tha.


Aik hadees se Nabi Kareem ﷺ ke akhlaaq yeh ma’lum hote hain: “Nabi kareem ﷺ shahid khulq hain, hukm maanne walon ko khush khabri sunate aur nafarmaanon ko darate hain. Anjaanon ki panah, Allah ke bande aur rasool sab kaamon ko Allah par chhor dene wale, na aadat ke sakht aurBol chaal mein karakht cheekh kar nahi bolte, badi ka badla wese hi nahi dete, unka kaam qaum aur mazhab kuji hae ko durust kardena hai aur aik Allah ki wahdaniyat ko qayem kardena, unki taleem andhon ko aankhen, behron ko kaan deti hai aur ghafil dilon se parda utha deti hai. Har aik khoobi se arasta, Har khulq kareem se ata yafta, sakeena unka libas hai.


Nakoi unka shi’aar hai, Unka zameer (paak dil) Taqwa hai, unka kalam hikmat hai. Sidq o wafa un ki tabiyat hai. Affwa aur ehsaan ki Nabi kareem ﷺ ki adat mubarak hai, adl aap ﷺ ki seerat hai , sacchai unki shari’at hai aur hidayat unki rehnumai hai , millat unka Islam hai aur Ahmed aap ﷺ ka naam hai.
Woh zalalat ke ba’ad hidayat dene wale aur jahalat ke ba’d uloom seekhane wale hain, gumnaamon ko raf’at dene wale. Majhoolon ko namwar kardene wale. Qillat ko kasrat aur tangdasti ko ghina se badal dene wale hain, Allah Ta’aala ne Nabi Kareem ﷺ ke zariye se ikhtilaf ke bajae ittefaq bakhsha, phate hue dilon ko ulfat ata farmaayi. Gun na gun khwahishon aur bu qalmon ko wahdat arzai farmai. Inki ummat behtreen ummat hai , iska kaam logon ko hidayat karna hai.

 

SABR AUR HILM:

 1. Taif walon ne Nabi kareem ﷺ ko pathar par pathar maar kar behosh kardiya tha, Farishte ne aa kar kaha: “Hukm den tou ye basti ulat dun”- Aap ﷺ ne farmaaya: “Nahi, Nahi agar yeh Musalmaan nahi hote tou umeed hai keh unki aulad musalmaan hojaegi”.
 2. Aik yahudi ka qarz dena tha, Wade ke din baaqi the, usne raah chalte Nabi kareem ﷺ ka girebaan aa kar pakar liya keh mera qarz ada kardo, Farooq رضی اللّٰہ عنہ ne kaha: “Yeh ghustakh qatl hona chahiye”, Nabi Kareem ﷺ ne farmaaya: “Nahi, tum mujhe khubsurti se (qarz) ada karne ko kaho, aur use taqaze ka accha dhab batlao”, phir use has kar farmaaya: “Abhi tou wade ke din baaqi hain”.
 3. Aik ganwar ne peechhe se aa kar zor se Nabi kareem ﷺ ki chadar khenchi, (jis se) gardan surkh hogae, Nabi Kareem ﷺ ne palat kar dekha tou woh bola keh: “Meri madad karo, mein ghareeb hoon”, Farmaaya: “Aik ount jao ka, aik khajoor ka dilado.”

ADAB AUR TAWAZ’O :

 1. Logon ke andar (beech) kabhi paon phela kar nahi baithe.
 2. Apni ta’zeem ke liye musalmanon ko khara hone se roka karte the.
 3. Dast mubarak (haath) ko koi pakar leta tou Aap ﷺ us se kabhi na churate.
 4. Kisi ki baat na kattay.
 5. Sawar hokar paidal ko saath lete, ya tou sawar kara lete ya wapis kar dete, Abu Hurairah (رضی اللّٰہ عنہ) kehte hain keh aik din Nabi Kareem ﷺ khacchar par bila palaan ke sawar the, mein milgaya, farmaaya: “Sawar hojao”, mein Nabi Kareem ﷺ ko pakar kar charhne laga, mein tou charh saka lekin Nabi kareem ﷺ ko gira diya , Nabi kareem ﷺ ne sawar hokar dobara farmaaya mein charh na saka aur Nabi kareem ﷺ ko (phir) ghira diya, teesri bar Nabi kareem ﷺ ne sawar hokar farmaaya: “Sawar hojao”, mein ne kaha: “Mujhse tou charha nahi jaata, Nabi Kareem ﷺ ko kahan tak giraun ga”.

Jood wa Sakhawat:


Sawali (sawal karne wale ko) kabhi rad na farmaate, Zuban par inkaar na laate, agar kuchh bhi dene ko na hota tou sawali se uzr karte jese koi muafi maangta hai.

 1. Aik ne aa kar sawal kiya. Aap ﷺ ne farmaaya: “Mere paas tou hai nahi, tum bazar se mere naam par qarz lelo”, Umar Farooq (رضی اللّٰہ عنہ) ne kaha: “Allah Ta’aala ne aap ﷺ ko yeh takleef nahi di”, Nabi kareem ﷺ chup kar gae, aik ne paas se keh diya keh: “Allah ki raah mein dena hi accha hai”, ispar Nabi kareem ﷺ khush hogae.

SHARM O HAYA:


Abu Sa’eed Khudri (رضی اللّٰہ عنہ) kehte hain keh Nabi Kareem ﷺ mein parda nasheen larki se barh kar haya thi.

 1. Apne kaam mein apni jaan par takleef utha lete, magar dusron ko sharm ki wajah se na farmaate.
 2. Kisi ko koi kaam karte dekh lete jo na pasand hota tou us kaam ka naam lekar kuch na farmaate, aam taur par logon ko us kaam se rok diya karte.

MEHERBAANI AUR MOHABBAT:

 1. Nafli ibadat chhup kar kiya karte keh ummat par itni ibadat ka karna mushkil na bane.
 2. Har Kaam mein asaan surat ko pasand farmaate.
 3. Farmaaya: “Mere saamne kisi ki chughli na karo, mein nahi chahta keh kisi ki saaf dili mein meri tarf se farq ajae”.
 4. Wa’az aur naseehat kabhi kabhi kiya karte, taake log ukta na jaen.
 5. Bohat dafa aisa hota keh saari raat ummat ke liye dua kiya karte aur zaar zaar rote.

SILA REHMI:

 1. Mere dost tou imaan wale hain, lekin sila rehm sab ke saath hain.
 2. Aik jung mein aik aurat pakri ae, usne kaha keh mein aap ﷺ ki daey ki beti hoon, Nabi Kareem ﷺ ne chadar apne upar se utar kar uske liye bichha di.
 3. Makkah walon ne Nabi Kareem ﷺ ko aur Musalmaanon ko sainkron dukh ranj de dekar watan se nikala tha, beesion sacche musalmaanon ko qatl kiya tha kyunkeh yeh log Allah ki ibadat karte hain. Jab Makkah fatah hogaya tou Nabi Kareem ﷺ ne sabko bulakar keh diya keh: “Tumhare sab qasur mu’af kiye jaate hain.”

ADL WA AITEDAAL:

 1. Jo jhagra do shakhson mein hota, Us mein adl farmaate. Agar kisi ka Nabi Kareem ﷺ ke saath koi mu’amila hota tou wahan rehm farmaate.
 2. Makkah mein aik aurat ka naam Fatima tha, usne chori ki, Aap ﷺ ne farmaaya: “kiya tum t’azeerat-e-Ilaahi mein sifarish karte ho, Suno! Agar meri beti Fatima bhi aisa karti tou main t’azeer hi deta”.
 3. Aitedaal ki babat Nabi Kareem ﷺ ka irshad hai:
  “خیر الامور اوسطھا”
  is se har aik baat mein darmiyana pan rakhne ki hidayat milti hai.

SIDQ WA AMANAT:

 1. Jaani dushman bhi Nabi Kareem ﷺ ki sacchai aur amanat ka iqrar karte.
 2. Bachpan hi se saara mulk Nabi Kareem ﷺ ko Sadiq (Saccha) aur Ameen keh kar pukara karta tha.
 3. Aik din Abu Jahl ne kaha: “Ae Muhammad (ﷺ), mein tujhe jhoota nahi samajhta lekin tere deen par mera dil hi nahi jamta”.
 4. Jis raat Nabi Kareem ﷺ ghar se Madinah ke liye nikle the, dushmanon ne us raat Nabi kareem ﷺ ke qatl ka saman poora banaya tha, magar Nabi Kareem ﷺ ne pyare bhai Ali (رضی اللّٰہ عنہ) ko

IFFAT WA ASMAT:

 1. Nabi Kareem ﷺ ne farmaaya: “Makkah mein log kahaniyan kaha karte the, mujhe bhi sunne ka shouq hua, Us waqt umr 10 bars se kam thi main is irade se chala, raaste mein zara aram ke liye baith gaya wahan neend agae, jab suraj nikla tab ankh khuli.”
 2. Isi umr ka zikr hai kisi ke yahan biyah tha , aurten gaa rahi theen, daf bajti thi, main sunne ke liye chala, chalte chalte neend ne ghalba kiya sogaya, din nikalte utha- un donon baton ke siwa kabhi kisi makrooh kaam ka main ne irada bhi nahi kiya”.

ZUHD:

 1. Nabi Kareem ﷺ ki dua thi keh Ilaahi aik din mein bhooka rahun, aik din khane ko mile, bhook mein tere saamne girgiraya karun aur khana khaake tera shukr kiya karun.
 2. Ayesha Siddiqa (رضی اللّٰہ عنہا) kehti hain keh: Nabi kareem ﷺ ka kunba maheene do maheene tak pani aur khajoor par guzran karta, chulhe mein aag tak jalae na jaati.
 3. Ayesha siddiqa (رضی اللّٰہ عنہا) kehti hain keh: Mere ghar mein Nabi kareem ﷺ ka bistar khajoor keh pathon (chhaal) se bhara hua tha.
 4. Hafsa (رضی اللّٰہ عنہا) kehti hain keh: Mere ghar mein Nabi Kareem ﷺ ka bistar sirf taat tha, use do teh karke bichha diya jaata, aik din hamne chaar teh kardiya, Aap ﷺ ne farmaaya: “Bistar narm hogaya phir aisa na karo.”
 5. Ibn Awf’ (رضی اللّٰہ عنہ) kehte hain keh Nabi Kareem ﷺ ne saari zindagi mein jao ki roti bhi pait bhar kar nahi khae.
 6. Nabi Kareem ﷺ ne jo akhiri raat duniya mein kaati, us raat Ayesha Siddiqa رضی اللّٰہ عنہا ne chiragh ke liye tail aik padosan se udhaar liya tha.
 7. Wafat ke ba’ad Nabi kareem ﷺ ki zirrah yahud ke paas thi jo anaaj ke badle girwi thi.
 8. Nabi kareem ﷺ jese zuhd khud farmaaye aisi hi naseehat kunbe walon ko farmaate, Fatima binte Muhammad (رضی اللّٰہ عنہا) ne apne haath dikhae, tanoor ki aag se jale hue, chakki peesne se chhale parhe hue aur aik laundi maangi, Nabi Kareem ﷺ ne farmaaya: “Allah ko khoob yaad karo, duniya ki takleefen kiya hai.”
 9. Dua farmaaya karte: Ilaahi Aal e Muhammad ko sirf itna den jise pait mein dal len.
 10. Zuhd ki ye sab suraten ikhtiyar theen, lachaari kuchh na thi.

IBADAT:

 1. Nafli namaz mein itni dair khare rehte keh paon soojh jaate. Sahaabah ne kaha keh; Ya Rasool Allah ﷺ, aap tou bakhshe hue hain phir itni takleef kyun farmaate hai. Aap ﷺ ne farmaaya: “kiya mein ab Us ka shukr na karun?”
 2. Sajadeh mein itni itni dair tak parhe rehte keh dekhne walon ko inteqal kar jane ka wahm hojata.
 3. Manajaat ke waqt seena e mubarak daig ki tarah josh marta hua maloom hua karta.
 4. Ayat-e-Rehmat parhkar dua maangte aur Ayat-e-ghazab parh kar kaanp uthte.
 5. Kae kae din ka barabar roza rakha karte auron ko aise roze se mana karte.

AAM BARTAO:

 1. Sab se hasmukh hokar milte.
 2. Yateemon ko paalte aur baiwaon ki madad karte.
 3. Ghareebon miskeenon se pyar karte, unme jaa kar baitha karte.
 4. Safed zameen par baith jaate, apne liye koi saman imtiyaz ka pasand na farmaate.
 5. Laundi ghulam bhi bemar hojaate tou khud jaa kar unki khabr lete.
 6. Koi muslamaan mar jata, us par qarz hota tou Baitul maal se uska qarz dafan karne se pehle ada karte.
 7. Koi mukhlis marta tou uski tajheez o takfeen mein khud shamil hote.
 8. Munafiq log saamne aa kar gustakhyaan kiya karte.
 9. Aik dafa Najran ke esai agae Unko ijazat dedi keh masjid-e-Nabvi mein apne tareeqe ki namaz parh len.
 10. Jungle mein aik bakri zibah karne lage, aik bola mein zibah aur saaf kardunga, aik bola mein gosht kaat doonga, aik bola mein paka doonga, Nabi Kareem ﷺ ne farmaaya: “Main lakriyan le aon ga”. Arz ki gae: “hum sab khidmat ko hazir hain, Nabi kareem ﷺ kyun takleef karen”, farmaaya: “Mein bhaiyon mein nikamma reha nahi chahta.”

AFU-O-REHM:

 1. Nabi Kareem ﷺ ke pyare chacha Ameer Hamzah (رضی اللّٰہ عنہ) ko Habshi ne mara, naak kaan wagherah kaate, kaleja nikala tha, phir bhi jab usne mu’afi ki babat arz kiya tou mu’af kardiya.
 2. Habbar ne Nabi Kareem ﷺ ki bari beti Zainab (رضی اللّٰہ عنہا) ko naizah mara. Woh haudaj se gir gaeen, hamal jata raha, wohi sadma unki maut ka sabab bana. Habbar saamne aa kar mu’afi maangi, mu’af farmaadiya.
 3. Aik dafa Nabi kareem ﷺ aik darakht ke neeche sogae, talwaar tehni se latkadi, aik dushman aya, talwaar uthali aur Nabi kareem ﷺ ko gustakhi se jagaya aur poocha: “Ab kaun tumko bachaega”, Nabi kareem ﷺ ne farmaaya: “Allah”. Woh shakhs chakkar kha kat gir para, talwaar hath se chhoot gae, Nabi Kareem ﷺ ne talwaar uthae, Farmaaya: “Ab tujhe kaun bacha sakta hai?” Wo hairaan hogaya. Aap ﷺ ne farmaaya: “jai mein badla nahi liya karta”.
 4. Farmaaya: “jahiliyyat ki jin baton par qabeele lara karte the, main sab baton ko mitata hoon aur sabse pehle apne khandan ke khoon ka dawa chhorta hoon aur jin logon ne mere chacha se qarz liya hai unka qarza bhi mu’af karta hoon.”

TALEEMAT-E-MUSTAFWIA ﷺ


Nabi Kareem ﷺ ki paak taleem, aiteqadaat, Ibadaat, mu’amilat, muhlakat, manjyaat, raziyaat, ihsaniyaat ke bare mein bahr e napaid kinar hai. Nabi Kareem ﷺ ki buzurgi aur Islam ki bartari isi ta’leem par hai. Mera matlab is chhoti si kitaab mein is aik ta’leem ka namuna dikhla dena hai.

 
 • Tahzeeb Nafs(Apne aap ki durusti):

 1. Dana wo hai jo apne aap ko chhota samajhta hai aur kaam woh karta hai jo marne ke ba’ad kaam ae, nadan woh hai jo nafs ka kehna maanta hai aur Allah par umeeden bandhta hai.
 2. Pehelwaan woh nahi jo logon ko pichhar deta hai, pehlwaan woh hai jo nafs ko apne bas mein karleta hai.
 3. qana’at woh khazana hai jo kabhi khali nahi hota.
 4. Ghair zaroori kaam chhor dena umda deendari hai.
 5. Mashwarah bhi amanat hai, jhooti salah dena khayanat hai.
 6. Shar(Badi ya fasad) ko chor dena bhi sadqa hai.
 7. Haya sarapa khair hai (Sharm o haya mein naiki hi naiki hai).
 8. Sehat aur faraghat aisi nematen hain jo har aik ko muyassar nahi.
 9. Guzran mein mayana rawi rakhna nisf rozi hai (Samajh samjhkar kharch karna adhi kamai ke baraber hai).
 10. Tadbeer jesi koi bhi danae nahi.
  11 Jo ahad ka pakka nahi, wo deendar nahi.
 11. Aql se barh kar koi daulat nahi.
 12. Mard ki khubsurti uski fasahat hai.
 13. Jahalat se barh kar koi tangi nahi.
 14. Jis mein amanat nahi, us mein imaan nahi.
 15. Acchhe khalq ke barabar mohabbat ki koi tadbeer nahi.
 16. Tawazo se darje buland hote hain.
 17. Khairat se maal mein kami nahi ati.
 18. Apne bhai ko ta’na na do aisa na ho keh tum bhi usi haal mein phans jao.
 19. Jis tarah sirke se shehed kharab hojata hai, usi tarha bad khalqi se saari khoobiyan jaati rehti hain.

 • MAAN BAAP KI ITA’AT:

 1. Allah ki khushi baap ki khushi mein hai, Allah ka ghazab baap ke ghazab mein hai.
 2. Sab amalon se behtar namaz ka waqt par parhna hai phir maan baap ki ita’at.
 3. Sab gunaahon se barhkar shirk hai aur maan baap ki nafarmaani, phir jhooti gawahi aur jhoot bolna.

 • RISHTEDARON SE BARTAO:


Rehm (Qarabat), Rehman se nikla hai. Jo qarabat ko qayem rakhta hai, Allah use milata hai, jo use chhorta hai Allah us shakhs ko chhorta hai.

 • LARKIYON KA PAALNA:

 1. Agar kisi ke teen ya do betiyaan ya behnain ho aur woh Allah se darkar unki acchhi tarbiyat kare wo Jannati hai (khawah aik ho).
 2. Larkiyon ki parwarish aik imtehan hai jo is mein poora utra woh dozakh se bacha raheg a.

 • YATEEMON KA PAALNA:


Yateem ki parwarish karne wala Jannat mein mere saath yun rahe ga jese hath ki do ungliyaan.

 • BADSHAH WAQT KI ITA’AT:

 1. Badshah zameen par Allah ka saya hai.
 2. Agar habshi ghulam bhi hakim hojae tou uski ita’at tum par farz hai.
 3. Saltanat kufr se nahi jaati, balkeh zulm se jaati hai.

 • REHM DILI:


Jo rehm nahi karta uspar rehm nahi kiya jaega.

 • BHEEK MAANGNE KI BURAI:

 1. Jo koi logon se bheek maangta hai wo apne liye aag ikatthi kar raha hai. Ab bohat ikatthi karle ya thori.
 2. Sab se bura aadmi woh hai jo Allah ka waasta keh kar maangta hai aur phir bhi use kuchh nahi milta. Dekho Allah ka waasta dekar logon se mat maango, Allah hi se maango.

 • BAHMI BARTAO:

 1. Jo choton par rehm aur buzurgon ki izzat nahi karta, wo hum mein se nahi.
 2. Tum ahle zameen par meherbaani karo, Allah asmaan par meherbaan hoga.
 3. Aik momin dusre momin ke liye ayena hai, agar kisi bhai mein koi nuqs dekho tou use batlado.
 4. Apas ki mohabbat aur hamdardi mein deewar se misal seekho jiski aik eent dusri ko mazboot banadeti hai.
 5. Has kar milna, naik baat kehna, buri baat se hata dena , bhule bhatke ko raasta bata dena , thori nazar wale ko rasta batana, raaste mein kanta, pathar , haddi hata dena, kisi ko pani ka doul nikaaldena, ye sab kaam sadaqe jese hain.
 6. Salam karna (Ghareebon ko) khana khilana, raat ko chhup kar namaz parhna.
 7. Nabi kareem ﷺ ne farmaaya: “Jiska khalq achha hai qiyamat ke din wohi mujhe pyara aur mere paas hoga, jiska khalq bura hai mein us se bezar aur dur rahunga, jo behuda bakte hain, gupshup lagate hain, takabbur karte hain, mein un se bezar hoon.
 8. Achhi halat mein rehne ka naam takabbur nahi, logon ko haqeer jaanna, sacchai ko rad kar dene ka naam takabbur hai.
 9. Sabse mohabbat rakho usi mein adhi aql hai.
 10. Ye mat kaho keh agar log hum se achha bartao karen ge tou hum bhi achha bartao karenge, aur agar woh zulm karenge tou hum bhi zulm karenge, balkeh aisi adat banao keh agar log tum se achha bartao karen tou tum unse ehsaan karo aur agar woh tum se burai karen tou tum unpar zulm na karo.

 • ILM KI BUZURGI:

 1. Jo koi ilm ki talash mein chalta hai, uske liye Jannat ki raah asaan kardi jaati hai.
 2. Tum jab tak ilm ki talash mein ho, Allah ki raah mein ho.
 3. Ilm ki talash pichle gunaahon ka kaffarah hai.
 4. Tahqeeqat ka shoq adha ilm hai.
 5. Ibadat ki buzurgi se behtar ilm ki buzurgi hai.
 6. Hikmat o danae ko apni gumshuda cheez samjho jahan mil jae le lo.
 7. Jo koi ilm ko chhupata hai use aag ki lagam pehnae jae gi.
 8. Jahan ilm aur hilm ikatthe hon, unse behtar koi do cheezen kaheen aik jagah ikatthi nahi milen gi.

 • LAUNDI AUR GHULAM AUR KHADIM SE SALUK:

 1. Laundi, ghulam tumhare bhai hain. Allah ne unko tumhare ma tehet banadiya hai. Jiske paas laundi ya ghulam ho , woh use barabar ka khilae, barabar ka pehnae, taqat se bar kkar us se kaam na le, mushkil kaam mein uski madad kare.
 2. Laundi ya ghulam ko azad karna apne aap ko dozakh se chhura lena hai.
 3. Aik ne poochaa: “khidmatgaar ko kahan tak mu’af kiya jae?”. Nabi kareem ﷺ ne farmaaya: “Din mein 70 martaba”.

DUA:


Dua bande ko Allah se milati hai, museebat mein dil ko taskeen deti hai, faraghat ko dur rakhti hai, Nabi Kareem ﷺ ne jo duain humko sikhlae hain, unse Islam ki ta’leem bhi ma’lum hojati hai aur siyah dilon ki zang bhi saaf hojati hai. Jo duain likhi jati hain, behtar hai keh unko hifz karlo aur Allah se usi tarah dua kiya karo.

 1. Main zameen aur asmaan ke paida karne Waale ki taraf yaksan hokar apna munh karta hoon, mein Us ke barabar ka kisi ko nahi samajhta. Meri badani ibadaten aur maali sadaqeh, mera jeena, mera marna tamam jahan ke Malik, Parwardigar ke liye hai- Beshak mujhe hukm hua hai keh main kisi ko Parwardighar ke barabar ka na samjhun aur apne sar ko Usi ki dargaah par rakhun.
  Ae Allah, Ae Badshahon ke badshah, Palanhaar! Tere siva koi bhi nahi jiski bandagi ki jae. Mein Tera banda hoon, apni jaan par zulm karchuka hoon, ab apne gunaahon ka iqrar karta hoon tou mere gunaahon ko mu’af karde, kyun keh Tere siva gunaahon ko koi bhi mu’af nahi kar sakta.
  Ae Malik! Mujhe achhe subhao aur naik aadaton par chala. Beshak aisi hidayat Tu hi de sakta hai.
  Ae Malik! mujhe buri subhao aur bad khulqi se bacha le. Beshak Tu hi mujhe is se bacha sakta hai, main Tere huzoor mein hazir hoon aur Tera hukm maanne ko tayyar hoon.
  Ae Malik! behtari ki aur naiki ki sab qismen Ter Hatth mein hain aur badi ko Teri tarf lagao nahi.
  Ae Malik! Bari barakatoun aur bulandiyon Waale! Main Tujh se apni bakhshish ka sawal karta hoon.
 2. Ilaahi main Tujhe sajadah karta hoon, Tujh par imaan rakhta hoon, Tere saamne apne sar ko jhukata hoon, mera chehra use sajadah karta hai jisne mujhe paida kiya aur meri surat banae, jisne chehre ke saath sunne wale kaan aur dekhne wali aankhen lagaen. Allah bari barkaton wala hai, paida karne ki taqat Us mein a’laa wa husn hai. Ilaahi mera zahir, mera batin, Tujhe sajadah karta hai aur mera dil Tujh par imaan rakhta hai aur main Teri ne’maton ka iqrar karta hoon.
 3. Ilaahi main Tujh se chahta hoon keh karobaar mein mujhe isteqlal de aur irade mein naiki ata kar. Mujhe toufeeq de keh Teri ne’mat ka shukr karun aur Teri ibadat achhi tarah baja laon. Ilaahi mere dil ko a’ibon se paak karde aur zuban ko sacchai sikhla de.
 4. Ilaahi mere deen ko sanwaar de. Is mein mera poora poora bachao hai. Meri duniya ko sanwaar den. Is mein mera guzran hai.
 5. Ilaahi mujhe rizq de jo paak ho, ilm de jiska nafa ho, aml jise tu qubool kare.
 6. Ilaahi main Tujh se ajizi, kahili, be himmati, bukhli, had darje ki kamzori, aur zaeefi aur azab-e-qabr se panah maangta hoon. Ilaahi mere dil ko parhezgaari de. Ise paak karde. Tu sab se barhkar ise paak banasakta hai aur Tu hi meri jaan ka Wali aur karsaaz hai.
  Ilaahi! Jis ilm mein nafa na ho, jis dil mein Teri buzurgi na ho, jis nafs mein qana’at na ho, jo dua qubool na hoti ho, main un sab se Teri panah chahta hoon.
 7. Ilaahi! Hamare dilon mein ulfat bhar den. Hamari halaton ko durust bana den. Humko salamati ki raah par chala. Humko andhere se nikal kar roshni dikhla den. Ilaahi humko khule aur chhupe fahash se paak karden, aur humko hamare kaan, aankh, dil, biwi, bacchon, mein barakat den. Tu hum par rehmat rakh aur Apni ne’mat ka shukr guzar bana. Hum Teri ne’mat lete rahen aur Teri sana karte rahen aur Tu hum par Apni ne’maton ko poora farmaata rahe.

Aameen Ya Rabbul alameen.

REFERENCE:

BOOK: “MUHR E NUBUWWAT” Khatem al nabeen.
By: Allamah Qazi Muhammad Suleman Mansoor puri.

*********************************

Who Is Muhammad ?

Praise be to Allah.

Why did Allah send Prophet Muhammad?

Differences and disputes arose among the Children of Israel. They introduced alterations and changes in their beliefs and laws. Thus truth was extinguished and falsehood prevailed, oppression and evil became widespread, and people needed a religion that would establish truth, destroy evil and guide people to the straight path, therefore Allah sent Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) as Allah said (interpretation of the meaning):

“And We have not sent down the Book (the Quran) to you (O Muhammad), except that you may explain clearly unto them those things in which they differ, and (as) a guidance and a mercy for a folk who believe.” [al-Nahl 16:64]

Allah sent all the Prophets and Messengers to call for the worship of Allah alone, and to bring people from darkness to light. The first of these Messengers was Nuh and the last of them was Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) as Allah said (interpretation of the meaning):  

“And verily, We have sent among every Ummah (community, nation) a Messenger (proclaiming): ‘Worship Allah (Alone), and avoid (or keep away from) Taghut (all false deities, i.e. do not worship Taghut besides Allah).’” [al-Nahl 16:36]

Is Prophet Muhammad the last prophet?

The last of the Prophets and Messengers is Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him), so there is no Prophet after him, as Allah said: 

“Muhammad is not the father of any of your men, but he is the Messenger of Allah and the last (end) of the Prophets.” [al-Ahzab 33:40]

Every Prophet was sent exclusively to his own people, but Allah sent His Messenger Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) to all of mankind as Allah said (interpretation of the meaning): 

“Allah revealed to His messenger the Quran by which to guide people And We have not sent you (O Muhammad) except as a giver of glad tidings and a Warner to all mankind, but most of men know not” [Saba 34:28]

Why did Allah send the Quran?

Allah sent the Quran to His Messenger, to guide people and bring them forth from darkness to light by the will of their Lord. Allah says (interpretation of the meaning): 

“(This is) a Book which We have revealed unto you (O Muhammad) in order that you might lead mankind out of darkness (of disbelief and polytheism) into light (of belief in the Oneness of Allah and Islâmic Monotheism) by their Lord’s Leave to the path of the All Mighty, the Owner of all praise” [Ibrahim 14:1]

When was Prophet Muhammad born?

The Messenger of Allah, Muhammad ibn ‘Abd-Allah ibn ‘Abd al-Muttalib al-Hashimi al-Qurashi was born in Makkah in the year of the Elephant, the year when the companions of the Elephant came to Makkah to destroy the Ka’bah, but Allah destroyed them. 

His father died before he was born, and after he was born, Haleemah al-Sa’diyyah nursed him. When he was six years old, he visited his maternal uncles in Madinah with his mother Aminah bint Wahb. On the way back to Makkah, his mother died in al-Abwa. 

Then his grandfather ‘Abd al-Muttalib became his guardian. But ‘Abd al-Muttalib died when Muhammad was eight years old. Then his paternal uncle Abu Talib became his guardian. He took care of him, treated him kindly and defended him for more than forty years, but when Abu Talib died he had not come to believe in the religion of Muhammad lest he be reproached by Quraysh for abandoning the religion of his forefathers 

What was Prophet Muhammad’s profession?

When he was young, Muhammad used to tend sheep for the people of Makkah, then he traveled to Syria to do business on behalf of Khadeejah bint Khuwaylid, and he made a good profit. Khadijah was impressed with his character, and his sincerity and honesty, so he married her when he was twenty-five, and she was forty, and he did not marry any other woman until after she died. 

Prophet Muhammad’s character before prophethood

Allah made Muhammad grow in a good manner, and Allah took care of him, so he was the best of his people in physical wellbeing and in attitude, he was the most generous, the most patient, the most truthful, the most sincere and the most honest, so his people called him al-Amin (the trustworthy) . 

Then he was given an inclination towards solitude, so he used to spend many days and nights alone in the cave of Hira, worshiping and praying to his Lord. He hated idols, alcohol and promiscuous conduct, so he never paid any attention to them all his life 

When Muhammad reached the age of thirty-five he took part in the rebuilding of the Ka’bah, which had been destroyed by a flood. A dispute arose concerning who should put the Black Stone back in its place, and they appointed him as an arbitrator to resolve the dispute, so he called for a garment and placed the stone on it then he told the tribal chiefs to hold the garment at the edges so that all of them could lift it together, then Muhammad put it in place and put stones and mortar around it. 

What did the people of Arabia believe before Islam?

The people of the Jahiliyyah used to have some good characteristics such as generosity, loyalty and courage, and they used to follow some teachings of the religion of Ibrahim, such as venerating the Ka’bah and making Tawaf around it, performing Hajj and ‘Umrah, and offering sacrifices. But besides that they used to have some bad habits and traditions, such as fornication, drinking alcohol, consuming riba (usury or interest), killing their daughters, oppression and worshiping idols. 

The first one to introduce changes in the religion of Ibrahim, and to call for the worship of idols was ‘Amr ibn Luhayy al-Khuza’i, who brought idols to Makkah and other places, and called people to worship them. Among these idols were Wudd, Suwa’, Yaghooth, Ya’uq, and Nasra. 

Later on, the Arabs also worshipped other idols such as the idol of Manat in a place called Qadeed, and al-Lat in al-Taif, al-‘Uzza in Wadi Nakhlah, Hubal inside the Ka’bah, and other idols around the Ka’bah, and idols in their homes. People used to consult soothsayers, fortune tellers and magicians to judge between them. 

When was Prophet Muhammad called for prophethood?

When shirk and corruption became so widespread, Allah sent Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him), when he was forty years old, to call the people to worship Allah Alone and to give up idol-worship. Quraysh denounced him for that and said:

“Has he made the alihah (gods) (all) into One Ilah (God — Allah). Verily, this is a curious thing!” [Saad 38:5 – interpretation of the meaning]

These idols continued to be worshipped instead of Allah until Allah sent His Messenger Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) with the Message of Tawheed (Oneness of Allah). So he and his Companions (may Allah be pleased with them) broke them and destroyed them, truth prevailed and falsehood was vanquished:

“And say: ‘Truth (i.e. Islamic Monotheism or this Quran on Jihad against polytheists) has come and Batil (falsehood, i.e. Satan or polytheism) has vanished. Surely, Batil is ever bound to vanish’” [al-Israa’ 17:81 – interpretation of the meaning]

An account of the first revelation to Prophet Muhammad 

The first revelation that was sent down to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was in the cave of Hira where he used to go to worship, when Jibril came to him and commanded him to read. The Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) said, “I am not a reader.” This happened again, and on the third time, he said to him:

“Read! In the Name of your Lord Who has created (all that exists).

He has created man from a clot (a piece of thick coagulated blood).

Read! And your Lord is the Most Generous” [al-‘Alaq 96:1-3 – interpretation of the meaning]

The Messenger went back home, his heart pounding. He entered upon his wife Khadijah and told her what had happened, saying “I feared for myself.” She calmed him down and said, “By Allah, Allah will never forsake you, for you uphold the ties of kinship, help the weak, honour your guests, give in charity and help when someone is stricken with calamity.” Then she went with him to her cousin Waraqah ibn Nawfal, who had become a Christian. When he told him what had happened, he gave him glad tidings and told him, this is the Namus whom Allah sent to Musa. He encouraged him to be patient if his people persecuted him and expelled him. Then the wahy stopped for a while, and the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) was saddened by that. Then whilst he was walking one day, he saw the angel again, between the heavens and the earth. He went back to his house and wrapped himself in his blanket. Then Allah revealed the words (interpretation of the meaning):

“O you (Muhammad) enveloped in garments! Arise and warn!” [al-Muddaththir 74:1-2]

After that, revelations came one after another to the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him). 

What were the stages of Prophet Muhammad’s mission?

The Prophet stayed in Makkah for thirteen years, calling for the worship of Allah alone, in secret then openly, when Allah commanded him to proclaim the truth. So he called them in a gentle and kind manner, without fighting. He called his clan and closest relatives, then he warned his people and those around them, then he warned all the Arabs, then he warned all of mankind. Then Allah said: 

“Therefore proclaim openly (Allah’s Message Islamic Monotheism) that which you are commanded, and turn away from Al Mushrikun (polytheists, idolaters, and disbelievers)” [al-Hijr 15:94]

A few people, rich people, nobles, the weak and poor, men and women, believed in the Messenger. All of them were persecuted for their faith. Some were tortured and some were killed. Some of them migrated to Abyssinia, fleeing from the persecution of Quraysh, and some of them were persecuted with the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him), until Allah caused His religion to prevail. 

When the Messenger reached the age of fifty and ten years of his mission had passed, his uncle Abu Talib, who had protected him from the persecution of Quraysh, died. Then his wife Khadهjah, who had been his consolation, also died, and the persecution of his people intensified. They harassed him and persecuted him with all kinds of torments, and he bore it with patience, seeking the reward of Allah. May the blessings and peace of Allaah be upon him. 

Prophet Muhammad’s visit to al-Taif

When the persecution of Quraysh became too intense, he went out to al-Taif and called its people to Islam but they did not respond; instead they insulted him and threw stones at him, until his heels started to bleed. He went back to Makkah and continued to call his people to Islam during Hajj and at other times. 

Prophet Muhammad’s Night Journey 

Then Allah took His Messenger on the Night Journey from al-Masjid al-Haram in Makkah to al-Masjid al-Aqsa (in Jerusalem), riding on al-Buraq, accompanied by Jibril. He stopped and led the prophets in prayer, then he was taken up into the lowest heaven, where he saw Adam, with the souls of the blessed to his right and the souls of the doomed to his left. Then he was taken up to the second heaven where he saw ‘Isa and Yahya; then to the third heaven where he saw Yusuf; then to the fourth heaven where he saw Idris; then to the fifth heaven where he saw Harun; then to the sixth heaven where he saw Musa; then to the seventh heaven where he saw Ibrahim. 

Then he was taken up to Sidrat al-Muntaha (the Lote-tree of the utmost boundary), and his Lord spoke to him and enjoined fifty prayers upon him and his ummah each day and night. Then that was reduced to five prayers to be performed, with a reward for fifty, and the prayer was confirmed to be five prayers each day and night for the ummah of Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him). Then he returned to Makkah before dawn came, and he told them what had happened to him. The believers believed him but the kafirs did not. 

“Glorified (and Exalted) be He (Allah) [above all that (evil) they associate with Him]

Who took His slave (Muhammad) for a journey by night from Al-Masjid Al-Haram (at Makkah) to Al Masjid Al Aqsa (in Jerusalem), the neighbourhood whereof We have blessed, in order that We might show him (Muhammad) of Our Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, etc.). Verily, He is the All Hearer, the All Seer.” [al-Isra 17:1 – interpretation of the meaning]

Some tribes accept Islam

Then Allah sent to His Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) people who would help and support him.  During the Hajj season, he met a group from the tribe of Khazraj in Madinah. They embraced Islam, then they went back to Madinah and spread Islam there. The following year, they were over ten people, whom the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) met, and when they left he sent Mus’ab ibn ‘Umayr with them to teach them the Quran and Islam. Many people became Muslim through him, including the leaders of the tribe of Aws, Sa’d ibn Mu’adh and Usayd ibn Hudayr. 

The following year when the Hajj season came, more than seventy men from al-Aws and al-Khazraj came and invited the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) to come to Madinah after the people of Makkah had persecuted him and boycotted him. During the night of one of the days of Tashreeq, the Messenger made an appointment to meet them at ‘Aqabah. When one third of the night had passed, they came out to meet him and found the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), accompanied by his uncle al-‘Abbas, who was not a believer, but he wanted to take care of his nephew’s affairs. Al-‘Abbas, the Messenger and the people spoke together in a pleasant manner, then the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him)  accepted their oath of allegiance on the basis that he would migrate to them in Madinah and they would protect him, support him and defend him, and Paradise would be theirs in return. They gave their oath of allegiance, one by one, then they left. Quraysh found out about them, so they set out in pursuit of them. But Allah saved them from them, and the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) remained in Makkah for a while: 

“Verily, Allaah will help those who help His (Cause). Truly, Allah is All Strong, All Mighty” [al-Hajj 22:40 – interpretation of the meaning]

An account of Prophet Muhammad’s Migration to Madinah

Then the Messenger commanded his Companions to migrate to Madinah , so they migrated in groups except for those who were prevented from doing so by the mushrikeen. Then there were no Muslims left in Makkah apart from the Messenger of Allah, Abu Bakr and ‘Ali. When the mushrikeen realized that the Companions of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) had migrated to Madinah, they feared that he would join them and become strong. So they agreed to kill him. Jibril told the Messenger of Allah about that, so the Messenger commanded ‘Ali to sleep in his bed, and he returned the things that had been entrusted to the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) to their owners. The mushrikeen spent the night at the door of the Messenger, waiting to kill him when he came out, but he came out in the midst of them and went to the house of Abu Bakr, after Allah had saved him from their plot. And Allah revealed the words (interpretation of the meaning): 

“And (remember) when the disbelievers plotted against you (O Muhammad) to imprison you, or to kill you, or to get you out (from your home, i.e. Makkah); they were plotting and Allah too was plotting; and Allah is the Best of those who plot” [al-Anfal 8:30]

Then the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) resolved to migrate to Madinah, so he and Abu Bakr set out to the cave of Thawr and stayed there for three nights. They hired ‘Abd-Allah ibn Abi Urayqit, who was a mushrik, as their guide, and they let him lead their camels.  Quraysh was alarmed when he left, and they looked for him everywhere, but Allah protected His Messenger. When the search for them died down, they travelled to Madinah.

When Quraysh despaired of finding them, they offered to anyone who could bring one or both of them to them two hundred camels. So the people intensified their search and on the way to Madinah, Suraqah ibn Malik found them; he was a mushrik and he set out after them, so the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) prayed against him and his horse’s legs sank into the ground. So he realized that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was protected, so he asked the Messenger to pray for him and said that he would not harm him. So the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) prayed for him and Suraqah went back, and diverted the people away from them. Then he became Muslim after the conquest of Makkah. 

How was Prophet Muhammad received in Madinah?

When the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) reached Madinah, the Muslims exclaimed “Allahu akbar!” with joy at his coming. Men, women and children came out to meet him, rejoicing. He stayed in Quba, where he and the Muslims built the mosque of Quba. He stayed there for over ten nights, then he rode on Friday and prayed Jumu’ah amongst Bani Salim ibn ‘Awf, then he rode his camel and entered Madinah, with the people all around him taking the reins of his camel so that he would come and stay with them. The Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) told them to leave her, for she would be guided (by Allah), so she walked on until she sat down in the place where the Mosque is today. 

Allah made it possible for His Messenger to stay with his maternal uncles near the mosque, so he stayed in the house of Abu Ayyub al-Ansari, then the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) sent someone to bring his family and his daughters, and the family of Abu Bakr, from Makkah, and thus he brought them to Madinah. 

Then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and his Companions started to build his mosque in the place where the camel had sat down. He made the qiblah facing towards Bayt al-Maqdis (Jerusalem). Its pillars were made of tree trunks and its roof was made of palm branches. Then the qiblah was changed to the Ka’bah more than ten months after he had come to Madinah. 

Prophet Muhammad’s treaty with the Jews of Madinah

Then the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) established brotherhood (mua-khah) between the Muhajireen and the Anaar. The Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) made a treaty with the Jews and wrote a document agreeing to peace and to defend Madinah. The Jewish scholar ‘Abd-Allah ibn Salam became Muslim but most of the Jews insisted on remaining kafirs. In that year the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him)  married ‘Aishah (may Allah be pleased with her). 

In the second year, the adhan was prescribed, and Allah changed the qiblah to the Ka’bah, and the fast of Ramadan was enjoined. 

Permission to fight those who fought against Muslims

The Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) remained in Madinah and Allah supported him with His help. The Muhajirun and Anaar consolidated their ranks around him, and their hearts were devoted to him. The mushrikun, Jews and hypocrites came together to oppose him; they slandered him and fabricated lies against him, and they declared war on him, but Allah commanded him to be patient, forbearing and tolerant.  When their evildoing became too intense, Allah gave the Muslims permission to fight, and the ayah was revealed (interpretation of the meaning): 

“Permission to fight (against disbelievers) is given to those (believers) who are fought against, because they have been wronged; and surely, Allah is Able to give them (believers) victory.” [al-Hajj 22:39]

Then Allah enjoined the Muslims to fight those who fought against them: 

“And fight in the way of Allah those who fight you, but transgress not the limits. Truly, Allah likes not the transgressors” [al-Baqarah 2:190 – interpretation of the meaning]

Then Allah commanded them to fight all the mushrikeen: 

“and fight against the Mushrikun (polytheists, pagans, idolaters, disbelievers in the Oneness of Allah) collectively as they fight against you collectively.” [al-Tawbah 9:36 – interpretation of the meaning]

The Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) and his Companions began to call people to Allah and to strive in jihad for the sake of Allah. He foiled the plots of their enemies and relieved the oppression of the oppressed. Allah supported them with His help, until the religion was all for Allah. 

Battles of Prophet Muhammad

He fought the mushrikeen at Badr in 2 AH, in Ramadan, and Allah granted him victory over them and he defeated them. In 3 AH the Jews of Bani Qainuqa’ committed treason by killing one of the Muslims, so the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) expelled them from Madinah to Syria. Then Quraysh avenged their dead who were slain at Badr. They camped around Uhud in Shawwal of the year 3 AH. Battle raged and the archers disobeyed the command of the Messenger, so the Muslims did not achieve victory, but the mushrikun went back to Makkah without having entered Madinah. 

Then the Jews of Bani al-Nudayr committed treason and resolved to kill the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) by throwing a rock on him, but Allah saved him. Then he besieged them in 4 AH and expelled them to Khaybar.  

In 5 AH the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) attacked Bani al-Mustalaq in order to repel their aggression. He was victorious over them, and took their wealth and their women and children as booty. Then the Jewish leaders tried to incite the Confederates (al-Ahzab) against the Muslims, in order to put an end to Islam in its heartland. So the mushrikun, al-Ahbash and the Jewish tribe of Ghatafan gathered around Madinah, but Allah foiled their plot and granted victory to His Messenger and the believers: 

“And Allah drove back those who disbelieved in their rage: they gained no advantage (booty). Allah sufficed for the believers in the fighting (by sending against the disbelievers a severe wind and troops of angels). And Allah is Ever All Strong, All Mighty” [al-Ahzab 33:25 – interpretation of the meaning]

Then the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) besieged the Jews of Bani Qurayzah , because of their betrayal and their breaking the treaty. Allah granted him victory over them so he killed their men, took their women and children prisoner, and took their wealth as booty. 

In 6 AH, the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) resolved to visit the Ka’bah and perform Tawaf around it, but the mushrikun prevented him from doing so. He entered into a treaty with them at al-Hudaybiyah, to stop the fighting for ten years, during which time the people would be safe and could choose what they wanted. Then the people entered Allah’s religion in crowds [cf. al-Nasr 110:2]. 

In 7 AH, the Messenger attacked Khaybar in order to put an end to the Jewish leaders who were harming the Muslims. He besieged them, and Allah gave him victory over them. He took their wealth and land as booty, and he sent letters to the kings of the earth, inviting them to Islam. 

In 8 AH, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) sent an army, led by Zayd ibn Harithah, to deal with the aggressors. But the Romans gathered a huge army and killed the Muslim commanders, but Allah saved the rest of the Muslims from their evil. 

Then the kuffar of Makkah broke the treaty, so the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) headed towards them with a great army and conquered Makkah. He cleansed the Ka’bah of idols and freed it from the custodianship of the kuffar. 

Then came the campaign of Hunayn in Shawwal of 8 AH, to repel the aggression of Thaqeef and Hawazen. Allah defeated them and the Muslims captured a lot of booty. Then the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) continued his march to al-Taif and besieged it, but Allah did not decree that it should be conquered, so the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) prayed for them, then went away. They subsequently became Muslim, then he went back and distributed the war-booty. Then he and his Companions performed ‘Umrah, then they went back to Madinah. 

In 9 AH the campaign of Tabuk came at a time of difficulty, hardship and intense heat. The Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) went to Tabuk in order to defeat the plots of the Romans. He camped there, but no fighting took place, but he made a treaty with some of the tribes. He captured war-booty, then he came back to Madinah.  This was the last military campaign in which he (peace and blessings of Allah be upon him) fought. 

In the same year delegations came from the tribes, wanting to enter Islam. Among them were the delegations from Tameem, Tayy, ‘Abd al-Qays and Bani Hanifah. They all became Muslim, then the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) commanded Abu Bakr to lead the people in Hajj that year. He sent ‘Ali (may Allah be pleased with him) with him and told him to recite Surah Bara-ah [al-Tawbah] to them, to declare disavowal (bara-ah) of the mushrikun. He told him to call out to the people, so ‘Ali said on the Day of Sacrifice: “O people, no kafir will enter Paradise, and no mushrik will perform Hajj after this year, and no naked person shall perform Tawaf around the Ka’bah. Whoever has a treaty with the Messenger of Allah, then the treaty will stand until it expires.” 

Conquest of Makkah

In 10 AH, the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) resolved to perform Hajj, and he called the people to do likewise. Many people from Madinah and elsewhere performed Hajj with him. He entered ihram at Dhu’l-Hulayfah and reached Makkah in Dhu’l-Hijjah. He performed Tawaf and Sa’i, and he taught the people their rituals.

The Farewell sermon of Prophet Muhammad

He gave a great and comprehensive sermon at ‘Arafah, in which he affirmed the just rulings of Islam. He said: 

“O people, listen to my words, for I do not know if I will meet you again after this year. O people, your blood, your wealth and your honour are sacred to you as the sanctity of this day of yours, in this month of yours, in this land of yours. Every practice of the jahiliyyah is beneath my feet and the blood feuds of the jahiliyyah are cancelled. The first claim of blood that I abolish is that of Ibn Rabi’ah ibn al-Harith, who was suckled among the tribe of Bani Sa’d and was killed by Hudhayl. The riba of the jahiliyyah is abolished, and the first riba that I abolish is that of ‘Abbas ibn ‘Abd al-Muttalib. It is abolished completely. 

Fear Allah concerning women, for you have taken them on the security of Allah and have made their bodies lawful to you by the words of Allah.  Your right over them is that they should not allow anyone whom you dislike to sit on your bed. If they do that, then hit them, but not severely. Their rights over you are that you should be kind to them and clothe them properly.  

I have left you with something which, if you adhere to it, you will not go astray after I am gone: the Book of Allah. If you were asked about me, what would you say?” They said: “We would bear witness that you have conveyed (the message), fulfilled (the trust) and advised us sincerely.” Then he pointed with his index finger towards the sky and then towards the people, and said, “O Allah, bear witness, O Allah bear witness,” three times. 

When Allah perfected this religion and its basic principles had been established, Allah revealed to him in ‘Arafah: 

“This day, I have perfected your religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion.” [al-Maidah 5:3 – interpretation of the meaning]

This Hajj is called Hajjat al-Wada’ (the Farewell Pilgrimage) because in it the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) bade farewell to the people, and he did not perform Hajj after that. Then after completing his Hajj, the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) returned to Madinah, 

When did Prophet Muhammad die?

In 11 AH, in the month of Safar, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) fell sick. When the pain became too intense, he told Abu Bakr (may Allah be pleased with him) to lead the people in prayer. In Rabi’ al-Awwal, his sickness became worse and he (peace and blessings of Allah be upon him) died in the morning of Monday 12 Rabi’ al-Awwal 11 AH. 

The Muslims were grief-stricken by that. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was washed (ghusl) and the Muslims offered the funeral prayer for him on the 13th, in the evening, and he was buried in the house of ‘Aishah. The Messenger died, but his religion will remain until the Day of Resurrection. 

Then the Muslims chose the one who had been his Companion in the cave and during the Hijrah, Abu Bakr (may Allah be pleased with him) to be their khalifah. After him, the position of khalifah passed to ‘Umar, then to ‘Uthman, then to ‘Ali. These are the Khulafa al-Raashidun (the Rightly-Guided Khalifahs), may Allah be pleased with them all. 

Prophet Muhammad: Exalted example of character 

Allah blessed His Messenger Muhammad greatly and enjoined upon him noble characteristics, as He says (interpretation of the meaning): 

“Did He not find you (O Muhammad) an orphan and gave you a refuge? And He found you unaware (of the Quran, its legal laws and Prophethood) and guided you? And He found you poor and made you rich (self sufficient with self contentment)? Therefore, treat not the orphan with oppression. And repulse not the beggar. And proclaim the Grace of your Lord (i.e. the Prophethood and all other Graces)” [al-Duha 93:6-11]

Allah honoured His Messenger with noble characteristics which were not combined in any other person, to the extent that his Lord praised him for these characteristics: 

“And verily, you (O Muhammad) are on an exalted standard of character” [al-Qalam 68:4 – interpretation of the meaning]

With these noble and praiseworthy characteristics, he (peace and blessings of Allah be upon him) was able to bring people together and soften their hearts, by Allah’s leave: 

“And by the Mercy of Allah, you dealt with them gently. And had you been severe and harsh hearted, they would have broken away from about you; so pass over (their faults), and ask (Allah’s) forgiveness for them; and consult them in the affairs. Then when you have taken a decision, put your trust in Allah, certainly, Allah loves those who put their trust (in Him)” [Al ‘Imran 3:159 – interpretation of the meaning]

Allah sent His Messenger Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) to all of mankind. He revealed to him the Quran and commanded him to call people to Allah, as He says (interpretation of the meaning): 

“O Prophet (Muhammad)! Verily, We have sent you as witness, and a bearer of glad tidings, and a warner, And as one who invites to Allah [Islamic Monotheism, i.e. to worship none but Allah (Alone)] by His Leave, and as a lamp spreading light (through your instructions from the Quran and the Sunnah the legal ways of the Prophet” [al-Ahzab 33:46]

Allah favoured His Messenger Muhammad over the other Prophets in six ways, as the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: 

“I have been favoured above the other Prophets in six ways: I have been given the ability of concise speech; I have been supported with fear [in the hearts of my enemies]; war booty has been made permissible for me; the earth has been made pure and a mosque [place of worship] for me; I have been sent to all of mankind; and I am the seal of the Prophets.” (Narrated by Muslim, 523)

All of mankind must believe in him and follow his shari’ah in order to enter the Paradise of their Lord: 

“and whosoever obeys Allah and His Messenger (Muhammad) will be admitted to Gardens under which rivers flow (in Paradise), to abide therein, and that will be the great success” [al-Nisa 4:13 – interpretation of the meaning]

Allah praises those among the People of the Book who believe in the Messenger, and He gives them the glad tidings of a two-fold reward, as He says (interpretation of the meaning):

“Those to whom We gave the Scripture [i.e. the Tawrat (Torah) and the Injil (Gospel)] before it, they believe in it (the Quran).

And when it is recited to them, they say: ‘We believe in it. Verily, it is the truth from our Lord. Indeed even before it we have been from those who submit themselves to Allah in Islam as Muslims (like ‘Abdullâh bin Salâm and Salmân Al Farisî).

These will be given their reward twice over, because they are patient, and repel evil with good, and spend (in charity) out of what We have provided them” [al-Qasas 28:52-54]

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: “There are three who will be given a two-fold reward: a man from among the People of the Book who believed in his prophet then lived until the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and believed in him and followed him – he will have two rewards…” 

And Allah knows best.

REFERENCE:

https://islamqa.info/en/answers/11575/who-is-muhammad

محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پرایک نوٹ لکھ دیں ؟

الحمد للہ.

بنواسرائيل میں اختلاف پیدا ہوا اورانہوں نے اپنے عقیدے اورشریعت میں تبدیلی اورتحریف کرڈالی توحق مٹ گيا اورباطل کاظہورہونے لگا اورظلم وستم اورفساد کا دوردوراہوا امت اورانسانیت کوایسے دین کی ضرورت محسوس ہو‏ئ جو حق کوحق اورباطل کومٹاۓ اورلوگوں کوسراط مستقیم کی طرف چلاۓ تو رحمت الہی جوش میں آئ اورمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا :

اللہ سبحانہ وتعالی کافرمان ہے :

اس کتاب کوہم نے آپ پراس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چيزکو واضح کردیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ ایمان داروں کے لیے راہنمائ اوررحمت ہے 

 النحل ( 64 ) ۔

اللہ تبارک وتعالی نے سب انبیاء ورسل اس لیے مبعوث فرماۓ تا کہ وہ اللہ وحدہ کی عبادت کی دعوت دیں اورلوگوں کواندھیروں سے نور ھدایت کی طرف نکالیں ، توان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام اورآخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ۔

اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے :

ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ ( لوگو) صرف اللہ وحدہ کی عبادت کرو اورطاغوت سے بچو  النحل ( 36 ) ۔

اورانبیاءورسل میں آخر اورخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بعد کوئ نبی نہیں ۔

اللہ تبارک وتعالی کا فرمان ہے :

( لوگو) تمہارے مردوں میں سے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالی کے رسول اور خاتم النبیین ہیں  الاحزاب (40)

اورہرنبی خاص طورپراس کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا لیکن اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسب لوگوں کی طرف عام بھیجا گيا ہے جیسا کہ اللہ تبارک وتعالی کا فرمان ہے :

اورہم نے آپ کوتمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اورڈرانے والا بنا کربھیجا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اسے کا علم نہیں رکھتی  سبا ( 28 ) ۔

اوراللہ تبارک وتعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرقرآن مجید نازل فرمایا تا کہ وہ انہیں ان کے رب کےحکم سے اندھیروں سے نوراسلام کی روشنی کی طرف نکالیں ۔

اللہ عزوجل نے فرمایا :

الر یہ عالی شان کتاب ہم نے آّپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آّپ لوگوں کوان کے رب کے حکم سےاندھیروں سے اجالے اورروشنی کی طرف لائيں ، زبردست اورتعریفوں والے اللہ کے راہ کی طرف  ابراھیم ( 1 ) ۔

 • محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب الھاشمی قریشی عام فیل جس میں ہاتھیوں والے کعبہ منھدم کرنے آۓ تھے تواللہ تعالی نے انہيں نیست نابود کردیا میں مکہ مکرمہ کے علاقہ میں پیدا ہوۓ ۔

 

 • آّپ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے توان کے والد کا انتقال ہوگيا اورآپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوۓ اورانہیں حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ، پھر والد آمنہ بنت وھب کے ساتھ اپنے مامووں کی زيارت کے لیے مدینہ آۓ اورمدینہ سے مکہ واپس آتے ہوۓ راستے میں ابواء نامی جگہ پرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہوگئيں اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر چھ برس تھی ، اس کے بعد دادا عبدالمطلب نے کفالت کا ذمہ لیا اور جب دادا فوت ہوا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف آٹھ برس تھی ۔

 

 • پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے چچا ابوطالب نے لے لی تووہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی اورپرورش کرنے لگے اوران کی عزت وتکریم کرتے اورچالیس برس سےبھی زيادہ دفاع بھی کیا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابوطالب اس ڈرسے کہ آباء واجدادکے دین کوترک کرنے پر قریش اسے عار دلائيں گے اسلام قبول کیے بغیر ہی فوت ہوا ۔

 

 • نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمرمیں مکہ والوں کی بکریا چرایا کرتے تھے ، پھر خدیجہ بنت خویلد رضي اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر شام کی طرف گۓ جس میں بہت زیادہ نفع ہوا ، اور خدیجہ رضي اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائ وامانت ودیانت اوراخلاق بہت پسند آيا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرلی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس برس اور خدیجہ رضي اللہ تعالی عنہا کی عمرچالیس برس تھی ، اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضي اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں اورکوئ شادی نہیں کی ۔

 

 • اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی پرورش فرمائ اوراحسن وبہتر ادب سکھایا ، ان کی تربیت فرماکر انہیں علم وتعلیم سے نوازا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی و پیدائشی اعتبارسے قوم میں سے احسن واعلی قرارپاۓ ، اورعظیم مرو‎ؤت اوروسیع حلم بردباری اوربات کے پکے اورسچے اورامانت کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے تھے جس کی بنا پرقریش انہیں صادق اورامین کے لقب سے پکارتے رہے ۔

 

 • پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوخلوت پسند ہونے لگی تووہ غار حراء میں کئ کئ دن رات گوشہ نشین رہ کراپنے رب کی عبادت بجالاتے اوراس سے دعائيں کرتے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں ، شراب اوراخلاق رذیلہ سے نفرت اوربغض رکھتے اورپوری زندگی ان کی طرف التفات بھی نہیں فرمایا ۔

 

 • اورجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینتیس 35 برس کی عمر کوپہنچے توسیلاب کی بناپرکعبہ کی دیواریں خستہ حال ہونے کی بنا پرقریش نے اس کی تعمیر نوکی تونبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوۓ ، جب حجر اسود کا مسئلہ آيا توقریش آپس میں اختلاف کرنے لگے جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوحکم اورفیصل مانا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادرمنگوا کراس میں حجراسود رکھا پھر قبائل کے سرداروں کوحکم دیا کہ وہ اس کے کونے پکڑيں تواس طرح ان سب نے اسے اٹھایا اورمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجراسود کواس جگہ پرلگا دیا اوراس پر دیورا بنائ گئ اوراس طرح سب کے سب راضی ہوۓ اورجھگڑا ختم ہوا ۔

 

 • اہل جاھلیت میں کچھ اچھی خصلت بھی تھیں مثلا کرم وفا اورشجاعت وبہادری ، اورکچھ دین ابراھیم علیہ السلام کے بقایا مثلا بیت اللہ کی تعظیم اورطواف ، حج اورعمرہ ، اورقربانی ذبح کرنی وغیر بھی موجود تھیں ۔

 

 • لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خصیص اورذمیم گندی خصلتیں بھی ان میں موجود تھیں ، مثلا زنا ، شراب نوشی ، سود خوری ، لڑکیوں کوزنددرگور کرنا ، ظلم وستم ، اورسب سے قبیح اورشنیع کام بتوں کی عبادت تھی ۔

 

 • دینی ابراھیم میں تبدیلی کرنے اوربتوں کی عبادت کرنے کی دعوت دینے والا سب سے پہلا شخص عمروبن لحیی الخزاعی تھا جس نے مکہ مکرمہ وغیرہ میں بت درآمد کیے اورلوگوں کوان بتوں کی عبادت کی طرف دعوت دی ان بتوں میں ود ، سواع ، یغوث ، یعوق ، اورنسر شامل ہیں ۔

 

 • اس کے بعد عربوں نے کئ‏ اوربھی بت بنالیے جن کی عبادت کرنے لگے وادی قدید میں مناۃ ، اور وادی نخلہ میں عزي اورکعبہ کے اندر ھبل اورکعبہ کے ارد گرد بھی بت ہی بت اورلوگوں نے اپنے گھروں میں بھی بت رکھے ہوۓ تھے اورلوگ اپنے فیصلے کاہنوں نجومیوں جادوگروں سے کرواتے ۔

 

 • جب اس صورت می‍ں شرک وفساد عام ہوچکا تھا تواللہ تعالی نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوان حالات میں مبعوث فرمایا توان کی عمر چالیس برس تھی بعثت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کوایک اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کی طرف بلانے اوربتوں عبادت کوترک کرنے کي دعوت دینا شروع کی توقریش مکہ نے اس کا انکار کیا اورکہنے لگے :

کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی معبودبنا دیا ہے بلا شبہ یہ تو بہت ہی عجیب سی چيز ہے  ص ( 5 ) ۔

 • تواس طرح ان بتوں کی اللہ تعالی کے علاوہ عبادت کی جانے لگي حتی کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوتوحید اسلام دے کرمبعوث فرمایا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے ان بتوں کوتوڑ کرنیت ونابود کیا توحق غالب اورباطل جاتا رہا ۔

اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے :

اورآپ کہہ دیجیۓ کہ حق غالب ہوگيا اورباطل جاتا رہا اورپھرباطل توہے ہی مٹنے والا  الاسراء ( 81 ) ۔

توجب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرغارحراء جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم عبادت کیا کرتےتھے فرشتہ آیا اوراس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوپڑھنے کا حکم دیا تورسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں توپڑھنا نہیں جانتا توفرشتے نے تکرار سے کئ بارکہا اورتیسری بار یہ وحی نازل ہوئ فرمان باری تعالی ہے :

اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا فرمایا ، جس نے انسان کوخون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا ، توپڑھـ اورتیرا رب بڑے کرم والا ہے ، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا 

 العلق ( 1 – 4 ) ۔

 • تواس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارحراء سے واپس لوٹے توآپ کپکپاتے ہوۓ اپنی بیوي خدیجہ رضي اللہ تعالی عنہا کے پاس آۓ اورانہیں سارا قصہ سنایا اورکہنے لگے مجھے تواپنی جان کاخطرہ محسوس ہورہا ہے تووہ انہیں اطمنان دلاتے ہوۓ کہنے لگيں :

اللہ تعالی کی قسم اللہ تعالی آّپ کوکبھی بھی رسوا نہیں کرے گا ۔

اللہ کی قسم آپ توصلہ رحمی اور سچی بات کرتے ہیں ، اورآپ کمزوراور ضعیف لوگوں کا بوجھ اٹھاتے اورفقیر کی مدد کرتے اورمہمان کی مہان نوازی کرتے اور حق کی مدد کرتے ہیں ۔

توخدیجہ رضي اللہ تعالی عنہا انہں لے کر چچازاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئيں جو کہ جاھلیت میں نصرانی ہوگیا تھا ، جب انہوں ورقہ سے سارا قصہ بیان کیا تواس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوخوشخبری دیتے ہوۓ کہا :
 • یہ تووہی پاکباز ناموس ہے جو موسی علیہ السلام پرنازل ہوا کرتا تھا ، اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتلقین کہ جب انہیں ان کی قوم اذيت دیں اورانہیں وہاں سے نکال دیں تو وہ صبر سے کام لیں ۔

 

 • اور وحی کچھـ مدت کے لیے رک گئ تونبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوگۓ ۔

 

وہ ایک دن چل رہےتھے تواچانک ایک بار پھر آسمان وزمین کے درمیان فرشتے کودیکھا توگھرواپس آ کر چادر اوڑھ لی تواللہ تعالی نے یہ آيات نازل فرمائيں

اے کپڑا اوڑھنے والے ! کھڑا ہوجا اورآگاہ کردے ، اوراپنے رب کی بڑائياں بیان کر ، اوراپنے کپڑوں کوپاک صاف رکھا کر، اورناپاکی کوچھوڑ دے  المدثر( 1-4 ) ۔

 • پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ چل نکلا اورمسلسل وحی آتی رہی ۔

 

 • نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ برس تک اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کی دعوت خاموشی سےدیتے رہے پھرا للہ تعالی نے کھل کراورظاہری دعوت دینے کا حکم نازل فرمایا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اوربڑے پیارسے لڑآئ وقتال کے بغیر حق کی دعوت دینی شروع کی اورسب سے پہلے اپنے عزیز اقارب اورپھر ان کے ارد گرد والے لوگوں کو اورپھر سب عرب کو اورپھر اس کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کوحق کی دعوت دی ۔

اللہ تعالی نے دعوت حقہ کوظاہرکرنے کا حکم دیتے ہوۓ فرمایا :

جس کا آپ کوحکم دیا گيا ہے اسے کھول کرسنا دیں اورمشرکوں سے اعراض کرتے رہيں  الحجر ( 94 ) ۔

 • اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے والوں میں غنی اورشرف والے اورکمزورو ضعیف ، فقراء اور تھوڑے سے مردوعورتیں شامل تھیں ، ان سب کودین اسلام کی بنا پر اذیتیں دی گئيں اوربعض کوتو قتل بھی کردیا گیا ، اورکچھ نے حبشہ کی طرف ھجرت کی تاکہ قریش کی اذيت سے فرار ہوں اورچھٹکارا حاصل ہوسکے ، اور ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی اذیت سے دوچارکیا گيا حتی کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کوغلبہ عطا کیا ۔

 

 • جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرپچاس برس کی ہو‏ئ اوربعثت کودس برس گذرگۓ تونبی صلی اللہ علیہ وسلم کےچچا ابوطالب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایت کرتا اورقریش کی اذیت وتکالیف سے بچاؤ تھا اس دنیا سے کوچ کرگیا ، پھر آّپ کی غمخوار بیوی خدیجہ رضي اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے اسی سال رخصت ہوگئيں تونبی صلی اللہ علیہ وسلم پراذیتوں کے پہا‎ڑٹوٹ پڑے اورقریش کی جرات اوربڑھ گئ جو کہ ابوطالب کے ہوتے ہوۓ کچھ نہیں کرسکتے تھے اب ہرطرح کی تکلیف دینے لگے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجروثواب کی نیت کرتے ہوۓ صبر سے کام لیا ۔

 

 • لیکن جب قریش کی اذیت وتکالیف اورجرات میں اضافہ ہوا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی جانب نکلے اوروہاں کے لوگوں کودعوت توحید دی لیکن کسی نے بھی وہ دعوت قبول نہ کی بلکہ الٹا اذيت و تکلیف دی اورپتھر برساۓ حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں خوں الود ہوگۓ تونبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آکر حج وغیرہ کے موسم میں لوگوں کواسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہوگۓ ۔

 

پھر اللہ تعالی نے مسجد حرام سے لیکر مسجد اقصی تک براق پرسوار کر کے جبریل امین کی صحبت میں معراج کرائ اوروہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کونمازپڑھائ اورپھر انہیں آسمان دنیا پرلےجایا گيا جہاں انہوں نے آدم علیہ السلام اوراچھے اورسعادت مند لوگوں کی روحوں کوان کے دائيں جانب اور بدبخت اورشقی لوگوں کی روحوں کوان کے بائيں جانب دیکھا ۔
پھر دوسرے آسمان پرلےجاۓگۓ تووہاں عیسی اوریحیی علیہم السلام اورتیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام اورچھوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام اورپانچویں میں ھارون علیہ السلام اورچھٹےمیں موسی علیہ السلام اورساتویں میں ابراھیم علیہ السلام کودیکھا پھر انہیں سدرۃ المنتہی تک لے جايا گيا اوراس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان سے کلام فرمائ اوران کی امت پردن رات میں پچاس نمازيں فرض کیں ، پھر اس میں تخفیف کرکے پانچ رکھیں لیکن اجر پچاس کا ہے رہنے دیا ۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالی کے فضل کرم سے پانچ نمازوں پراستقرار ہوا ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہونے سے قبل ہی مکہ واپس تشریف لاۓ توجوکچھ رات ہوا تھا اس کا قصہ ان کے سامنے بیان کیا ،تومومنوں نے اس کی تصدیق اور کافروں نے تکذیب کی ، اسی معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوۓ اللہ تبارک وتعالی کا ارشاد ہے :

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کورات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد تک کی سیر کرائ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں کررکھیں ہں تاکہ ہم اپنی آیات دکھلائيں بلاشبہ وہ اللہ سننےاوردیکھنے والا ہے  الاسراء ( 1 )۔

 • پھر اللہ تعالی نے ایسے لوگ مہیا اورتیارکردیے جوکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ونصرت کریں توموسم حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے خزرج قبیلہ کے کچھ لوگوں سے ملے تووہ اسلام لاۓ اور مدینہ واپس جاکر اسلام کوپھیلایا اوردوسرے سال پھرموسم حج میں دس سے کچھ زيادہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوملے اورجب وہ واپس جانے لگے تونبی صلی اللہ علیہ وسمل نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیررضي اللہ تعالی عنہ کوروانہ کیا تا کہ وہ لوگوں کوقرآن مجید کی تعلیم دیں اورانہیں اسلام سکھائيں تواس طرح مصعب رضي اللہ تعالی عنہ کے ھاتھو ں بہت سی خلقت مسلمان بن کراسلام میں داخل ہوئ جن میں قبیلہ اوس کے زعماء سعد بن معاذ اور اسید بن حضير رضي اللہ تعالی عنہم شامل تھے ۔

 

 • اس کے بعد آئندہ برس موسم حج میں اوس اورخزرج میں سے ستر70 سے زائد افراد آۓ اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم کومدینہ ھجرت کر آنے کی دعوت دی کیونکہ اہل مکہ نے ان سے بائیکاٹ کیا اورانہیں تکالیف دے رکھی تھیں ، تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا کہ میں تم سے ایام تشریق کی کسی رات عقبہ کے پاس ملوں گا ۔

 

 • جب رات کا تیسرا حصہ گذر گيا تووہ وعدہ کی جگہ پرآۓ تونبی صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے چجا عباس رضي اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود پایا عباس رضي اللہ تعالی اس وقت مسلمان تونہیں ہوۓ تھے لیکن ان کی خواہش تھی کہ وہ بھتیجے کے اس معاملے میں ان ساتھ لازمی رہیں ، توعباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوراسی طرح قوم نے بھی اچھی بات چیت کی ، پھر انہوں نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ھجرت کریں تو وہ ان کی مدد اوران کا دفاع کریں گے تو انہیں جنت ملے گی توہر ایک نے اس پربیعت کی اوراس کے بعد وہاں سے چلے گۓ ۔
‘اس کے بعد پھر قریش کو اس کا علم ہوا توانہوں نے انہیں پکڑنے کے لیےان کا پیچھا کیا لیکن اللہ تعالی نے انہیں نجات دی اوررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت تک مکہ میں رہے ۔

فرمان باری تعالی ہے :

اوریقینا اللہ تعالی بھی اس کی مدد و نصرت کرے گا جواس کی مدد کرتا ہے بلاشبہ اللہ تعالی قوی اورغالب ہے 

 الحج ( 40 ) ۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کومدینہ ھجرت کرنے کا حکم دیا توانہوں نے ھجرت کی لیکن کچھ کومکہ کے مشرکوں نے روک دیا ، اورپھر مکہ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورابوبکر ، علی رضی اللہ تعالی عنہ باقی بچے جب اہل مکہ کوصحابہ کرام کی ھجرت کا علم ہوا تووہ اس سے خوفزدہ ہوۓ کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جا ملیں گے لھذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوقتل کرنے کی سازش تیار کی ، تواللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بیھج کر اس کی خـبر کردی تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضي اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے بستر پررات گزاریں اوران امانتوں کوجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں واپس لوٹائيں ۔
 • تواس طرح مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پرکھڑے پہرہ دیتے رہے تا کہ انہیں قتل کیا جاۓ اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے ہی نکل کرابوبکر رضي اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تواس طرح اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی مکروفریب اورسازشوں سے محفوظ رکھا ، اللہ تعالی نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوۓ فرمایا :

اورجب کافرآپ کے خلاف سازشیں کررہے تھے کہ آپ کوقید کردیں یا پھرقتل کردیں اوریاجلاوطن کردیں وہ توسازشیں کررہیں ہیں اوراللہ تعالی بھی تدبیرکررہا ہے اوراللہ تعالی سب سے بہتر تدبیرکرنے والا ہے

  الانفال ( 30 ) ۔

 • پھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ھجرت کا عزم کیا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم اورابوبکر رضي اللہ تعالی عنہ غارثور کی طرف جانکلے اوراس میں تین راتیں ٹھرے اورعبداللہ بن ابی اریقط کواجرت دے کر حاصل کیا تا کہ وہ انہیں راستہ بتاۓ جو کہ اس وقت مشرک تھا اپنی دونوں سواریاں بھی اس کے سپرد کردیں ۔

 

 • تواس طرح قریش میں کھلبلی مچ گئ کہ یہ کیا ہوا انہوں نے ہرجگہ تلاش کیا لیکن اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائ اورکفار سے محفوظ رکھا جب تلاش ٹھنڈی پڑ گئ تووہ دونوں مدینہ کی طرف چل نکلے جب قریش پرمایوسی چھا گئ توانہوں نے انعام کا اعلان کہ جو بھی ان دونو ں یا کسی ایک کو پکڑ لاۓ اسے دو سو اونٹ دیے جائيں گے تولوگ مدینہ کے راہ پر انہیں تلاش کرنے لگے ، سراقہ بن مالک کو علم ہوا جوکہ مشرک تھا تو اس نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی جس پراس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا تواسے علم ہوگياکہ انہیں پکڑا نہیں جاسکتا تواس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی اپیل کی اورکہا کہ میں انہیں کوئ نقصان نہیں پہنچاؤں گا اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعافرمائ توسراقہ واپس آگیا اوردوسروں کو بھی روکنے لگا پھر فتح مکہ کے بعدسراقہ بن مالک رضي اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوگۓ ۔

 

 • جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تومسلمانوں کوان کے آنے کی بہت زيادہ خوشی ہوئ اورانہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اورمردوں اورعورتوں اوربچوں خوشی اورفرحت سے نے ان کا استقبال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ٹھرے اوروہاں پرمسلمانوں کے ساتھ مل کر مسجد قبا کی بنیاد رکھی اوروہاں دس راتوں سے زیادہ قیام فرمایا پھر جمعہ کے دن وہاں سےسوار ہوکر مدینہ کا رخ کیا اورنماز جمعہ بنوسالم بن عوف میں پڑھائ پھر اپنی اونٹنی پرسوار ہوکر مدینہ میں داخل ہوۓ‎ تولوگوں نے انہیں گھیررکھا اوراونٹنی کی لگام پکڑے ہوۓ تھے تا کہ وہ ان کے پاس ٹھریں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرایک سے یہی کہتے جا رہے تھے اسے چھور دو یہ اللہ کے حکم کی تابع ہے حتی کہ اونٹنی جس جگہ پرآج مسجد نبوی ہے پر بیٹھ گئ ۔

 

 • اوراس طرح اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوایسے موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے مامووں کے پاس مسجد کے قریب رہائش پذیرہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نےابوایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرمیں قیام فرمایا ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اپنے اہل عیال اوربیٹیوں اورابوبکر رضي اللہ تعالی عنہ کے گھروالوں کومدینہ لانے کے لیے کچھ صحابہ کوروانہ کیا ۔

 

 • پھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم اورمسلمان اس جگہ پرجہاں اونٹنی بیٹھی تھی مسجد نبوی بنانےمیں مشغول ہوۓ اورمسجد کا قبلہ بیت المقد س بنایا اورکھجور کے تنوں کوستون اورچھت کھجور کی ٹہنیوں کی بنائ ، پھربعد میں کچھ مہینوں بعدتحویل قبلہ ہوا تونماز بیت المقدس کی بجاۓ بیت اللہ کی جانب منہ کرکے پڑھی جانے لگی ۔

 

 • پھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اورمھاجرین کے درمیان مؤاخات قائم کی جوکہ مؤاخات مدینہ کے نام سے معروف ہے ، اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یھودیوں کے ساتھ مصالحت کی اوراس پرایک معاھدہ لکھا جس میں صلح اورمدینہ کا دفاع شامل تھا ، اوریھودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام رضي اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوگۓ لیکن عام یھودیوں نے اسلام لانے سے انکار کیا اوراسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضي اللہ تعالی عنہا سے شادی کی ۔

 

 • اورھجرت کے دوسرے سال اذان مشروع ہوئ اور اللہ تعالی نے بیت اللہ کی طرف قبلہ کردیا اوررمضان کے روزے فرض کیے گۓ ۔
اورجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں استقرار حاصل کرلیا اوراللہ تعالی نے اپنی مدد ونصرت سے تائيد فرمائ اورمھاجرین وانصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوگۓ اوردلوں میں الفت ومحبت پیداہوکر دل جمع ہوگۓ تودشمان اسلام یھودیوں منافقوں اورمشرکوں نے یک سو ہوکر ایک ہی کمان سے تیرو تفنگ چلانے شروع کردیے اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم کواذیت اورتکلیف اورلڑائ کی دعوت دینے لگے تواللہ تعالی انہیں صبر اوردرگزراور مہربانی کرنے کا حکم دیتا رہا لیکن جب ان کے ظلم و ستم میں اضافہ ہوا تواللہ تعالی نے بھی مسلمانوں کولڑآئ اورجہاد کی اجازت دیتے ہوۓ یہ فرمان نازل فرمایا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے :

ان ( مسلمانوں ) لوگوں کوجن سے لڑآئ کی جارہی ہے انہیں بھی مقابلہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں بلاشبہ اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر قادر ہے

  الحج ( 39 ) ۔

پھر اللہ تعالی نے ان مسلمان کوپرقتال فرض کردیا کہ جو بھی ان سے قتال کرے اس سے لڑائ کرنا فرض ہے :

اللہ تعالی کے راہ میں ان لوگوں سے لڑو جوتم سے لڑتے ہیں اورزیادتی نہ کرو بلاشبہ اللہ تعالی زيادتی کرنے والوں کوپسند نہیں کرتا  البقرۃ ( 190 ) ۔

پھراللہ تعالی نے مسلمانوں پر سب مشرکوں سے قتال فرض کردیا فرمان باری تعالی ہے :

اورتم تمام مشرکوں سے جھاد کرو جس طرح وہ تم سب سے لڑتے ہیں  التوبـۃ ( 36 ) ۔

تواس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دعوت الی اللہ اورجھاد فی سبیل اللہ کے ذریعے حد سے تجاوز کرنے والوں کی سازشوں اورمظلوم لوگوں سے ظلم کوختم کرنے لگے تواللہ تعالی نے ان کی مدد ونصرت فرمائ حتی کہ سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہوجاۓ ۔
 • تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دوھجری میدان بدرکے میں مشرکوں سے جنگ کی تو اللہ تعالی نے مدد فرمائ اورمشرکوں کی کمر ٹوٹ گئ ، اورتین ھجری میں بنوقینقاع کے یھودیوں نے غداری اورمعاھدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوۓ ایک مسلمان کوقتل کردیا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے شام کی طرف جلاوطن کردیا ۔

 

 • پھرقریش نے بدرمیں اپنے مقتولین کا بدلے لینے کے لیے شوال تین ھجری میں مدینہ کے قریب میدان احد میں پڑاو کیا اور دوران جنگ تیراندازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جس کی بنا پرمسلمانوں کی مدد اورنصرت مکمل نہ ہوسکی اورمشرکین مکہ کی بھاگ نکلے اورمدینہ میں داخل نہ ہوسکے ۔

 

 • پھر بنونضیر کے یھودیوں نے معاھدہ توڑا اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑا سا پتھر پھینک کر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تواللہ تعالی نے نجات دی بعدمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ھجری میں ان کا محاصرہ کرکے انہیں خیبر کی طرف جلا وطن کردیا ۔

 

 • پانچ ھجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنومصطلق کی دشمنی ختم کرنے کے لیے ان پرچڑھائ کردی تواللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائ اوران کے مال کوغنیمت اورانہیں قیدی بنایا ۔

 

 • پھر اس کے بعد یھودیوں کے زعماء نے مختلف قبائل اورگروہوں کومسلمانوں کے خلاف اکٹھا کیا تا کہ اسلام کو اس کے گھرمیں ہی ختم کردیا جاۓ تومدینہ کے گرد مشرک ، حبشی ، اورغطفان کے یھودی اکٹھے ہوگۓ تواللہ تعالی نے ان کی سازشوں کونیست ونابود کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت فرمائ اسی کے بارہ میں فرمان باری تعالی ہے :

اوراللہ تعالی نے کافروں کوغصے میں بھرے ہوۓ ہی ( نامراد ) واپس لوٹا دیا انہوں نے کوئ فائدہ نہیں پایا اور اس جنگ اللہ تعالی خود ہی مومنوں کوکافی ہوگيا اللہ تعالی بڑي قوتوں والا اور غالب ہے  الاحزاب ( 25 ) ۔

 • پھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوقریظہ کا بھی ان کی غداری اورمعاھدہ توڑنے کی بنا پرمحاصرہ کیا تواللہ تعالی نے مدد فرمائ اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کوقتل اوراولاد کوغلام اورمال کوغنیمت بنا لیا ۔

اورچھ ھجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی زيارت اورطواف کا قصد کیا لیکن مشرکوں نے انہیں روک دیا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر دس سال تک لڑائ نہ کرنے پر صلح کی تا کہ اس میں لوگ امن حاصل کریں اورجوکچھ چاہیں اختیار کریں تواس کی بنا پرلوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہوۓ ۔

سات ھجری می‍ں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پرچڑھائ کردی تا کہ یھودی کا قلع قمع کیا جاسکے جنہوں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کررکھا تھا توان کا بھی محاصرہ کیا اوراللہ تعالی کی مدد سے مال ودولت اورزمین غنیمت میں حاصل ہوا ، اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیامیں بادشاہوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی ۔

آٹھ ھجری ميں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دے کر حد سے تجاوز کرنے والوں کی سرکوبی کے ليے روانہ کیا لیکن رومیوں نے بہت عظیم لشکر جمع کیا اورمسلمانوں کے بڑے بڑے قائد شھید کر دیے گۓ اورباقی مسلمانوں کواللہ تعالی نے ان کے شرسے محفوظ رکھا ۔

اس کے بعد مشرکین مکہ نے معاھدہ توڑدیا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر لے کے ان کی سرکوبی کے لیے نکلے اورمکہ فتح ہوا توبیت اللہ بتوں اورکافروں سے پاک صاف ہوگیا ۔

پھرشوال آٹھ ھجری میں غزوہ حنین ہوا تاکہ ثقیف اورھوازن کو سبق سکھایا جاۓ تواللہ تعالی نے انہیں شکست سے دوچارکرکے مسلمانوں کو بہت سارے مال غنیمت سے نوازا ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر طائف کا محاصرہ کیا لیکن اللہ کے حکم سے اس کی فتح نہ ہو سکی تواللہ تعالی نے ان کے لیے دعا فرمائ اوروہاں سے چل پڑے تواہل طائف بعد میں مسلمان ہوگۓ ، پھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آۓ اور مال غنیمت تقسیم کیا اور عمرہ کرنے کے بعد مدینہ کی طرف واپس نکل کھڑے ہوۓ ۔

نوھجری کوسخت تنگ دستی اورشدید قسم کی گرمی کے موسم میں غزوہ تبوک ہوا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی سرکوبی کے لیے تبوک کی طرف رواں دواں ہوۓ اوروہاں پہنچ کرپڑاؤ کیا اورکسی سازش کا سامنا نہیں کرنا پڑا اوربعض قبائل کے ساتھ مصالحت ہوئ اورمال غنیمت لے کر مدینہ کی طرف واپس پلٹے ، تواس طرح غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائ ۔

اوراسی سال قبائل کے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آۓ اوراسلام میں داخل ہوتے گۓ جن میں وفد بنی تمیم ، وفد طئ ، وفد عبدالقیس ، اوروفد بنوحنیفہ شامل ہیں جو سب کے سب مسلمان ہوگۓ ۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکررضي اللہ تعالی عنہ کواس سال حج کا امیر بنا کر لوگوں کے ساتھ روانہ کیا اوران کے ساتھ علی رضي اللہ تعالی عنہ کوبھی روانہ کیا اورانہیں کہا کہ وہ لوگوں پرسورۃ البراۃ کی تلاوت کریں تا کہ مشرکوں سے برات ہوسکے ، اورانہیں یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کردیں ، توعلی رضي اللہ تعالی عنہ نے یوم النحر ( عیدالاضحی کے دن ) کویہ کہا :

( ہے لوگو کوئ بھی کافر جنت میں نہیں داخل ہوسکتا اوراس سال کے بعدکوئ بھی مشرک حج کے لیے نہیں آسکتا اورنہ ہی بیت کا طواف ننگے ہوکر کیا جاۓ اورنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا بھی کوئ معاھدہ ہے وہ اپنی مدت تک رہے گا ) ۔

عرفات میں ایک عظیم اورجامع خطبہ ارشاد فرمایا جس میں عادلانہ اسلامی احکامات مقرر کرتے ہوۓ فرمایا:

دس ھجری کونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا عزم کیا اورلوگوں کوبھی اس کی دعوت دی تومدینہ وغیرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے خلقت حج کے لیے نکلی تونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحلیفہ سے احرام باندھا اورذی الحجہ کے مہینہ میں مکہ پہنچے اور طواف ، سعی اورلوگوں کو مناسک حج سکھاۓ اورعرفات میں ایک عظیم اورجامع خطبہ ارشاد فرمایا جس میں عادلانہ اسلامی احکامات مقرر کرتے ہوۓ فرمایا:

( لوگو میری بات سنو مجھے علم نہیں ہوسکتا ہے کہ میں آئندہ برس تم سے نہ مل سکوں ، لوگو بلاشبہ تمہارا مال اورخون اورعزت تم پراسی طرح حرام ہے جس طرح کہ آج کا یہ دن اور یہ مہینہ اورتمہارا یہ شہر حرام ہے ، خبردار جاہلیت کے سارے امور میرے قدموں کے نیچے ہيں اوراسی طرح جاھلیت کا خون بھی ختم اورسب سے پہلا جوخون معاف کیا جاتا ہے وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے جس نے بنو سعد میں دودھ پیا تھا تواسے ھذیل نے قتل کردیا میں اسے معاف کرتا ہوں ۔

اورجاہلیت کا سود بھی ختم ہے اورسب سے پہلا جو سود ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے بلاشبہ یہ سب کا سب ختم کردیا گيا ہے ، تم عورتوں کے بارہ میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ تعالی کی امان سے حاصل کیا ہے اوران کی شرمگاہوں کوتم نے اللہ تعالی کے کلمہ سے حلال کیا ہے ۔

اوران عورتوں پرتمہارا حق یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہووہ تمہارا بستر نہ روندے ، اوراگر وہ یہ کام کریں توتم انہیں ایسی مار ماروجو کہ زخمی نہ کرے اورہڈی نہ توڑے اور تم پر ان کا کھانے پینے اورلباس اوررہائش کا اچھے طریقے سے انتظام کرنا ہے ۔

اورمیں تم میں وہ چھوڑ رہا ہوں اگر تم اسے تھامے رکھوگے تو گمراہ نہيں ہوسکتے وہ کتاب اللہ ہے ، اورتم سے میرے بارہ میں سوال ہوگا تو تم کیا کہوگے ؟

صحابہ نے جواب دیا ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے یقینی طور پرپہنچا دیااورتبلیغ کردی اوران کا حق ادا کردیا اورپھرآپ نے نصیحت بھی کردی تونبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے اوراسے لوگو کی طرف بھی کررہے تھے اے اللہ گواہ رہ اے اللہ گواہ رہ یہ تین بار کہا ) ۔

اورجب اللہ تعالی نے دین اسلام کومکمل کردیا اوراس کے اصول مقرر کردیے توعرفات میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریہ فرمان نازل کیا :

آج ميں نے تہارے دین کو کامل کردیا ہے اور تم پراپنا انعام تمام کردیا ہے اورتمہارے لیے اسلام کے دین کے ہونے پر راضی ہوگیا ہوں  الما‏ئدۃ ( 3 ) ۔

اوراس حج کوحجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پرلوگوں الوداع کہا اوراس کے بعد آپ نے کوئ اورحج نہیں کیا پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آۓ ۔

گیارہ ھجری صفر کے مہینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسملم کومرض شروع ہوا توجب مرض شدت اختیارکرگياتونبی صلی اللہ علیہ وسملم نے ابوبکررضي اللہ تعالی عنہ کوحکم دیا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائيں ۔

اورربیع الاول میں مرض اورشدت اختیارکرگیا تونبی صلی اللہ علیہ وسلم بار12 ربیع الاول بروز سوموارچاشت کے وقت رفیق اعلی سے جاملے انا للہ وانا الیہ راجعون ، اس سے مسلمانوں کوبہت ہی زيادہ غم وحزن پہنچا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل والے دن بدھ کی رات غسل دیا گيا اورمسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اورعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں دفن کردیاگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواس دنیا سے جاچکے لیکن ان کا دین قیامت تک باقی رہے گا ۔

پھرمسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غار اورھجرت میں ان کے رفیق ابوبکرصدیق رضي اللہ تعالی عنہ کوخلیفہ چنا اوران کے بعد مسند خلافت پرعمربن خطاب اورپھر عثمان غنی اوران کے بعد علی رضي اللہ تعالی عنہم اجمعین خلیفہ بنے ، اورانہیں خلفاء راشدا کانام دیا جاتا ہے اوریہی خلفاء راشدین المھدیین ہيں ۔

اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری نمعتوں کے ساتھ احسان کیا ہے اورانہیں اخلاق کریمہ کی وصیت اوردرس دیا جس طرح کہ اللہ تبارک وتعالی کا فرمان ہے :

کیا اس نے آپ کویتیم پاکر جگہ نہیں دی ؟ اورتجھے راہ سے بھولا ہوا پاکرھدایت نہیں دی ؟ اورتجھے نادار پاکر تونگر نہیں بنایا ؟ پس یتیم پرتو بھی سختی نہ کیا کر ، اورنہ سوال کرنے والے کوڈانٹ ڈپٹ ، اور اپنے رب کی نعمتوں کوبیان کرتا رہ  الضحی ( 6 – 11 ) ۔

اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے اخلاق عظیمہ سے نوازا جو کہ ان کےعلاوہ کسی اورمیں نہیں پاۓ جاتے حتی کہ اس کی تعریف رب العزت نے کچھ اس طرح فرمائ ہے :

اوربلاشبہ آّپ توخلق عظیم کے مالک ہيں  القلم ( 4 ) ۔

تواس اخلاق کریمہ اورصفات حمیدہ کی بنا پرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو کے دلوں میں اپنے رب کے حکم سے الفت ومحبت ڈال دی اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے :

اللہ تعالی کی رحمت کے با‏عث آّپ ان پر نرم دل ہیں اوراگر آپ بدزبان اورسخت دل ہوتے تویہ سب آپ کے پاس سے دورچلے جاتے توآّپ ان سے درگزر کریں اوران کے لیے استغفار کریں پھرجب آپ کا پختہ ارادہ ہوجاۓ تو اللہ تعالی پربھروسہ کریں بلا شبہ اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے  آل عمران ( 159 ) ۔

اوراللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسب لوگوں کی طرف رسول بناکرمبعوث کیا اوران پرقرآن مجید نازل فرماکر دعوت الی کا حکم دیا جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں فرمایا ہے :

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) یقینا ہم نے آّپ کو (رسول بنا کر) گواہیاں دینے والا ، خوشخبریاں سنانےوالا اورآگاہ کرنے والا بھیجا ہے ، اوراللہ تعالی کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا روشن چراغ  الاحزاب ( 45 – 46 ) ۔

اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودوسرے انبیاء پرچھ فضائل سے نوازا ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

( مجھے دوسرے انبیاء پرچھ چيزوں کے ساتھ فضیلت دی گئ ہے ، مجھے جوامع الکلم دیے گۓ ہیں ، اورمیری رعب و دبدبہ کے ساتھ مدد کی گئ ہے ، اورمیرے لیے غنیمت حلال کی گئ ہے ، اورمیرے لیے زمین پاک اورمسجد بنائ گئ ہے ، اور میں سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گيا ہوں ، اور میرے ساتھ نبوت کا خاتمہ کیا گيا ہے ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 523 ) ۔

تواس لیے سب لوگوں پرواجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لائيں اوران کی شریعت کی اتباع کریں تا کہ انہیں جنت میں داخلہ مل سکے فرمان باری تعالی ہے :

اورجواللہ تعالی کی اوراس کے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی اطاعت کرے گا اسےاللہ تعالی جنتوں میں لے جاۓ گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت ہی بڑی عظیم کامیابی ہے

  النساء ( 13 ) ۔

اہل کتاب میں سے جوبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لاۓ اللہ تعالی نے اس کی تعریف کی اوراسے اجرعظیم کی خوشخبری سنائ ہے جس طرح کہ اس فرمان میں ہے :

جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنائت فرمائ وہ اس پربھی ایمان رکھتے ہیں ، اورجب اس کی آيات ان کے پاس پڑھی جاتي ہیں تووہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہیں تم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں ، یہ اپنے کیے ہوۓ صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیۓ جائيں گے ، یہ نیکی سے بدی کوٹال دیتے ہیں اورہم نے انہیں جوکچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں  القصص ( 52- 54 ) ۔

اورنبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

( تین قسم کے لوگوں کودوہرا اجر دیا جاۓ گا ، اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پرایمان لایا اورنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوپایا توان پربھی ایمان لایا اوراس کی اتباع اورتصدیق کی تواسے درہرا اجر ہے ۔ الخ ) ۔

اورجوبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے ، اورکافر کی سزا جہنم ہے جس طرح کہ اللہ تعالی نے فرمایا :

اورجوبھی اللہ تعالی اوراس کے رسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) پرایمان نہیں رکھتا توہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئ آگ تیار کررکھی ہے  الفتح ( 13 ) ۔

اورنبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

( اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ہے کسی نصرانی اوریھودی تک میری دعوت پہنچے اوروہ اس پرایمان نہ لاۓ جو مجھے دے کر بھیجا گيا ہے اوروہ اسی حالت میں مرجاۓ توجہنمی ہے ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 154 ) ۔

اورپھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر اورانسان ہیں انہیں غیب کا علم نہ.

 

https://islamqa.info/ur/answers/11575/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81-%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85

***************************

Table of Contents