Sections
< All Topics
Print

22. JANNAT MEIN AURTON KE LIYE KYA HAI [What Will Women Get in Jannah?]

JANNAT MEIN AURTON KE LIYE KYA HAI

Sawal
Ek aurat sawal karte huye poochhti hai keh main Allah aur us ki kitab par haqiqi iman rakhti hun aur Alhamdulillah Allah Ta’la par mera iman har roz qavi ho raha hai. 
Mera sawal yeh hai keh Qur’an-e-Kareem bar bar mardon aur Hoor’ain ke liye aakhirat mein badle ka tazkira karta hai aur log yeh kehte hein keh Islam ek aisa deen hai jis mein mard ko ghalba hasil hai to aurat ke badle ka tazkira kyun nahin ?
Jawab Ka Matan: 

Alhamdulillah, 

Aye sawal karne wali bahen jab keh aap Allah Ta’la aur us ki kitab par iman rakhti hain to phir ap ke ilm mein hona zaroori hai keh Allah Ta’la ne apni kitab mein irshad farmaya: 

(Aur Aap ka Rabb kisi par zulm nahin karega) Al-kahf/49

Aur doosre maqam par farmaya:

(Beshak Allah Ta’la ek zarra barabar bhi zulm nahin karta aur agar koi neki ho to usey dugni kar deta hai aur Apne pas se bahut bada sawab deta hai) Al-nisaa/40

Allah Ta’la ne is shari’at ko mardon aur aurton ke liye barabar nazil kiya hai, Qur’an-e-Kareem mein jahan bhi mardon ko khitab hai wahin aurton ko bhi hai aur jahan par hukm mein mardon ko khitab kiya gaya hai us mein aurten bhi dakhil hain ila yeh keh koi aisi daleel ho jahan par mardon aur aurton ke darmiyan farq kiya geya ho, maslan Jihaad aur Haiz aur Wali ke ehkaam mein farq hai waghera.

Aur is bat ki daleel keh jahan par muzakkar ka seegha iste’mal huwa aur us mein mo’annas ya’ni aurten bhi dakhil hain. Ayesha رضی اللہ عنہا ki mandarja zel Hadees hai:

Ayesha رضی اللہ عنہا bayan farmati hain keh:

<Rasoolullah ﷺ se aise shakhs ke mut’aliq sawal kiya geya keh jo (apne kapdon mein) geela pan (tari) paata hai lekin usay ehtilam ka yad nahin to Nabi ﷺ ne farmaya woh ghusl kare aur us shakhs ke mut’aliq jise ehtilam huwa lekin geela pan nahin paata to Nabi ﷺ ne jawab diya keh us par ghusl nahin hai to Umm-e-Saleem رضی اللہ عنہا kehne lagen aurat dekhe to kya us par bhi ghusl hai? Nabi ﷺ ne farmaya han us par bhi, is liye keh aurten mardon ki tarah hein)

Abu Daood Sunan Tirmizi Hadees number 113 aur aakhri ibarat (ya’ni aurten mardon ki tarah hein ) Tirmizi ki hai is ke ilawa doosron ne bhi  ise riwayat kiya hai  Sahih Al-Jame’a Hadees number 2333

Aur yeh keh aakhirat mein aurat ko Jannat mein kya badla milega to us ke mutaliq aap ke liye zel mein kuch ayaat aur ahadees pesh ki jati hein: 

Umm-e-Salmahu رضی اللہ عنہا ne Nabi ﷺ ko kaha aye Allah ke Rasool ﷺ  main ne hijrat ke moamle mein Allah Ta’la ko aurton ka zikar karte huye nahin suna to Allah Ta’la ne yeh aayat nazil farmai: 

(To un ke Rabb ne un ki dua qubool farma li keh beshak main tum mein se kisi kaam karne wale ke kaam ko khwah woh mard ho ya aurat hargiz zaye nahin karta tum aapas mein ek dusre ke hum jins ho to woh log jinhon ne hijrat ki aur apne gharon se nikal diye gaye aur jinhen meri raah mein eeza aur takleef di gai aur jinhon ne jihad kiya aur shaheed kar diye gaye main zaroor aur lazmi un ki buraiyan un se moaf kar dunga aur yaqinan unhen un jannton mein dakhil karunga jin ke neeche se nehren jari hein yeh Allah Ta’la ki taraf se sawab aur ajr hai aur Allah Ta’la ke pas hi behtreen sawab hai) Aal-e-Imran 195

Sunan Tirmizi Hadees number 3032

Ibn-e-Kaseer رحمہ اللہ is aayat ki tafseer mein farmate hein: 

(Allah Ta’la ka farman hai (un ke Rabb ne un ki dua qubool farma li) ya’ni un ke Rabb ne qubool farma liya aur Allah Ta’la ka yeh farman (beshak main tum se kisi kaam karne wale ke kaam ko khwah woh mard ho ya aurat hargiz zaye nahin karta)

To yeh us qubuliyat ki tafseer hai ya’ni Allah Ta’la ne unhen khabar dete huye yeh kaha keh Woh tum mein se kisi ke bhi amal ko zaye nahin karega balkeh har amal karne wale ko chahe woh mard ho ya aurat usay insaf ke sath poora poora badla dega. Aur Allah Ta’la ka yeh qaol:

( Tum aapas mein ek dusre ke hum jins ho) ya’ni tum sab sawab mein barabar ho.

Aur Allah Ta’la ka farmaan:

(Aur jo mard aur aurat bhi iman ki haalat mein nek a’maal kare to yehi log Jannat mein jaenge aur un par khajoor ki guthli ke chhilke ke barabar bhi un par zulm nahin hoga) Al-nisa’a/124

Ibn-e-Kaseer رحمہ اللہ ne is aayat ki tafseer mein farmaya hai:

Is aayat mein Allah Ta’la ka apne bandon chahe woh mard ho ya aurat un ke a’maal ko qubool karne mein Allah ka ehsan hai aur us ka karam aur us ki rahmat ka bayan hai lekin is mein shart yeh hai keh bande Momin hon aur unhen Allah Ta’la yaqinan Jannat mein dakhil karega aur un ki nekiyon ke bare mein kisi ek par naqeer ke barabar bhi zulm nahin hoga aur naqeer khajoor ki guthli ke surakh ko kehte hein.

Aur Farman-e-Rabbani hai:

( Jo bhi a’maal-e-saliha kare agarcheh woh mard ho ya aurat lekin wo momin ho to Hum usay yaqinan nihayat behtar zindagi ata farmaenge aur un ke nek a’maal ka behtar badla bhi unhen zaroor aur yaqini taur par denge ) Al-nahl/97

Ibn-e-Kaseer رحمہ اللہ is ayat ki tafseer mein farmate hein:

( Allah T’aala ki taraf se us shakhas ke liye yeh wa’da hai jo nek a’maal kare aur woh amal kitab-ullah aur Nabi ﷺ ki Sunnat ke mutabiq hona zaroori hain agarcheh yeh amal mard ya phir aurat ke hon aur us ke dil mein Allah aur us ke Rasool par iman hona zaroori hai aur phir yeh amal jis ka usay hukm diya gaya  hai woh Allah Ta’la ki taraf se mashroo’a hai, us ki bina par Allah Ta’la usay duniya mein achi zindagi muhayya aur usay us ki amal ka aakhirat mein acha badla dega aur achi zindagi har aitbar se raahat par mushtamil hai) 

Irshad-e-Bari Ta’la hai:

( Jis ne gunah kiya usay to us ke barabar hi saza milegi aur jis ne neki ki chahe woh mard ho ya aurat lekin ho momin to yeh log Jannat mein jaenge aur wahan baghair hisab kitab ke rozi paenge) Ghafir/40

Aye sawal karne wali bahan aakhir mein aap ke samne yeh Hadees pesh ki jati hai jo keh Allah Ta’la ke hukm se aap ke seene mein aurton ke zikr se mut’aliq tamaam waswason ka qala’ qama’ kr degi.

Umm-e-Ammara رضی اللہ عنہا bayan karti hain keh: woh Nabi ﷺ  ke paas aayen aur kaha keh main jo kuch bhi dekhti hoon woh sab kuch mardon ke liye hi hai aur mujhe aurton ke mut’aliq kuch zikr nahin milta to yeh aayat nazil hui:

(Beshak musalman mard aur musalman aurten aur momin mard aur momina aurten) Al-aayah

Sunan Tirmazi Hadees number 3211 Sahih Tirmazi Hadees number 2565

Aur Musnad Ahmed mein Umm-e-Salmah  رضی اللہ عنہا se Hadees marvi hai:

(Umm-e-Salmah رضی اللہ عنہا bayan farmati hain keh main ne Nabi ﷺ ko kaha aye Allah ke Rasool ﷺ kya baat hai keh hamara zikr Qur’an -e-Kareem mein is tarah nahin jis tarah keh mardon ka hai to woh bayan karti hain keh mujhe kisi cheez ne kisi din khofzada nahin kiya magar un ki minber per aawaz ne, Aapﷺ yeh farma rahe the aye logo Umm-e-Salmah kehti hain keh main apne sar ko sanwaar rahi thi to main ne apne balon ko lapeta aur kaan dahleez ke saath laga diye to main ne Unhen yeh kehte huye suna, beshak Allah Ta’la ne farmaya hai:

( Beshak musalman mard aur musalman aurten momin mard aur momina aurten ita’at karne wale mard aur ita’at karne wali aurten sache mard aur sachi aurten sabr karne wale mard aur sabr karne wali aurten aajizi karne wale mard aur aajizi karne wali aurten sadqa karne wale mard aur sadqa karne wali aurten roze rakhne wale mard aur roze rakhne wali aurten apni sharamgah ki hifazat karne wale mard aur hifazat karne wali aurten kasrat se Allah ka zikr karne wale mard aur zikr karne wali aurten in sab ke liye Allah T’ala ne wasee’ maghfirat aur bahot zyada sawab tayar kar rakha hai) Al-ehzaab/35

Hum Allah Ta’la se apne aur aap ke qaol aur amal mein ikhlas aur is deen par sabit qadmi talab karte hein, وصلی اللہ  علی نبینا محمد ﷺ .

Aur Allah T’aala hamare Nabi ﷺ par Apni rahmaten nazil farmaye.

Wallah a’alam

 

What Will Women Get in Jannah?

Question
I am a firm believer in the Quran and Allah. Thank Allah my faith and trust in Him grows each day. My concern is this: the Quran mentions over and over the blessings of Heaven. It repeatedly mentions beautiful, pure maidens as a bounty of Heaven. People often say Islam is a male dominance religion.
Why is there no mention of rewards for women?

Summary of answer

Allah promised those who do good deeds, be they men or women, if they believe in Allah and His Messenger (peace and blessings be upon him), that He will make them live a good life in this world and they will be rewarded in the Hereafter.

 
 
 

Praise be to Allah.

All address to men in the Quran is address to women

Since you believe in Allah and His Book, you must know that {and not one will thy Lord treat with injustice}, Verse 49, Surat al-Kahf, or the Cave, and {Allah is never unjust in the least degree: if there is any good (done), He doubles it, and gives from His Own Self a great reward}, Verse 40, Surat an-Nisa, or the Women. (Translation of the meanings)

Allah has meant this Law of Islam (Shari’ah) for both men and women. All address to men in the Quran is address to women as well, and all rules affecting men affect women as well unless evidence is established that one of them is meant and not the other as in the rules relating to Jihad (fighting for Islam), menstruation, custodianship, rule etc.

The evidence that women are included in Verses of the Quran in the male gender is a Hadith by ‘Aishah who said that the Prophet (may peace and blessings be upon him) was asked about a man who sees traces of semen but does not remember having any dream of a sexual nature. The Prophet (may peace and blessings be upon him) said: “Such a man should perform the Ghusl (ritual bath).”

He was also asked of a man who remembers a dream of a sexual nature but sees no traces of semen. He said: “Such a man does not have to perform the Ghusl (ritual bath). Umm Salim said “A woman may have the same experience. Does she have to perform the Ghusl (ritual bath)?” The Prophet (may peace and blessings be upon him) said: “Yes, there is no difference in this between man and woman.” (Narrated by Abu Dawud, at-Tirmidhi 113 and others. The last phrase is in Sahih al-Jami’ under No. 2333)

What will women get in Jannah?

With respect to rewards in the Hereafter and what women have in Heaven , we include a number of Verses and Hadiths as follows:

Umm Salamah said: “O Messenger of Allah. I did not hear a Verse in the Quran regarding the Hijrah (migration with the Prophet) of women.” Then was revealed the Verse: {And their Lord has accepted of them, and answered them: Never will I suffer to be lost the work of any of you, be he male or female: ye are members, one of another: those who have left their homes, and were driven out therefrom, and suffered harm in My cause, and fought and were slain, verily I will blot out from them their inequities, and admit them into gardens with rivers flowing beneath; … A reward from Allah, and from Allah is the best of rewards.}, Verse 195, Surat al-Imran, or the Family (translation of the meaning). The Hadith was narrated by at-Tirmidhi under No. 3023.

Ibn Kathir (may Allah have mercy on him) said the Verse {fastajaba lahum rabbuhum} means Allah replied to their queries … and the Verse {anni la udi’u ‘amala ‘amilin minkum min thakarin aw untha} is an explanation of the reply meaning that good deeds will not be lost or ignored. All men and women will have the just reward for their deeds. The Verse {ba’dukum min ba’d} means you will be treated equally with respect to rewards .

{If any do deeds of righteousness, be they male or female, and have faith, they will enter Heaven, and not the least injustice will be done to them.}, Verse 124, Surat an-Nisa, or the Women (translation of the meaning).

In explanation of this Verse, Ibn Kathir (may Allah have mercy on him) said the Verse shows Allah’s kindness, generosity and mercy in accepting the good deeds of all people, men and women, provided that they believe, in allowing them into Heaven and in not decreasing rewards for their good deeds, not even in the least.

{Whoever works righteousness, man or woman, and has faith, verily, to him will we give a life that is good and pure, and we will bestow on such their reward according to the best of actions.}, Verse 97, Surat an-Nahl, or the Bees (translation of the meaning).

Ibn Kathir (may Allah have mercy on him) said this is a promise by Allah, the Exalted, to those who do good deeds i.e. deeds acceptable to Allah in which a Muslim follows the rules set in the Book of Allah, the Exalted, and the Sunnah of His Prophet (may peace and blessings be upon him), be they men or women, if they believe in Allah and His Messenger (may peace and blessings be upon him), that He will make them live a good life in this world and will be rewarded in the Hereafter. A good life would include all types of comfort.

{He that makes evil will not be requited but by the like thereof; and he that makes a righteous deed whether man or woman and is a believer, such will enter the garden (of bliss): therein will they have abundance without measure.}, Verse 40, Surat al-Muminun, or the believers (translation of the meaning).

Finally; Dear Sister, here is a Hadith that will dispel any doubt you may have with respect to the mentioning of women:

Umm Umarah al-Ansariyyah said that she went to the Prophet (may peace and blessings be upon him) and said to Him: “I feel that everything is for men. Women are not mentioned as having anything. Then was revealed the Verse (translation of the meaning): {For Muslim men and women, for believing men and women etc}, Verse 35, Surat al-Ahzab, or the Confederates. The Hadith is narrated by at-Tirmidhi under No. 3211, and is in Sahih at-Tirmidhi under No. 2565.

In the collection of Hadiths of Imam Ahmad was narrated the Hadith that Umm Salamah (may Allah be pleased with her) said: “I said “O Messenger (may peace and blessings be upon him) of Allah. Why aren’t we mentioned in the Quran in an equal footing with men?” Then; I was surprised to hear Him call one day from the pulpit: “O people.” As I was combing my hair at the moment, I wrapped it up and came close to the door and stood there listening to him say: “Allah, Mighty and Sublime be He, revealed that (in meaning) {For Muslim men and women; for believing men and women; for devout men and women, for true men and women; for men and women who are patient and constant; for men and women who humble themselves; for men and women who give in charity; for men and women who fast; for men and women who guard their chastity; and for men and women who engage much in Allah’s remembrance, for them has Allah prepared forgiveness and great reward.} Verse 35, Surat al-Ahzab, or the Confederates.

We ask Allah to give us all the ability to show sincerity in words and deeds and to continue as well-established Muslims. 

For more, please see these answers: 114050 , 96598 and 96619 .

And Allah knows best.

REFERENCE:
https://islamqa.info/en/answers/608/what-will-women-get-in-jannah

جنت میں عورتوں کے لۓ کیا ہے

سوال
ایک عورت سوال کرتے ہوئےپوچھتی ہے کہ میں اللہ اور اس کی کتاب پر حقیقی ایمان رکھتی ہوں اور الحمد للہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہر دن اللہ تعالی پر میرا ایمان قوی ہو رہا ہے ۔
میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیشہ اور بار بار مردوں اور حور عین کے لۓ آخرت میں بدلے کا تذکرہ کرتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں مرد کو غلبہ حاصل ہیں تو عورت کے بدلے کا تذکرہ کیوں نہیں ؟

جواب کا متن

الحمد للہ.

اے سوال کرنے والی بہن جب کہ آپ اللہ تعالی اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتی ہیں تو پھر آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا :

( اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا ) الکھف / 49

اور دوسرے مقام پر فرمایا :

( بے شک اللہ تعالی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے ) النساء / 40

اللہ تعالی نے اس شریعت کو مردوں اور عورتوں کے لۓ برابر نازل کیا ہے قرآن کریم میں جہاں بھی مردوں کو خطاب ہے وہی عورتوں کو بھی ہے اور جہاں پر حکم میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے اس میں عورتیں بھی داخل ہیں الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل ہو جہاں پر مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کیا گیا ہو مثلا جہاد اور حیض اور ولی کے احکام میں فرق ہے وغیرہ ۔

اور اس بات کی دلیل کہ جہاں پر مذکر کا صیغہ استعمال ہوا اور اس میں مونث یعنی عورتیں بھی داخل ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی مندرجہ ذیل حدیث ہے :

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ :

< رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا کہ جو ( اپنے کپڑوں میں ) گیلا پن (تری) پاتا ہے لیکن اسے احتلام کا یاد نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غسل کرے اور اس شخص کے متعلق جسے احتلام ہوا لیکن گیلا پن نہیں پاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس پر غسل نہیں ہے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا کہنے لگیں عورت دیکھے تو کیا اس پر بھی غسل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس پر بھی اس لۓ کہ عورتیں مردوں کی طرح ہیں )

ابو داؤد سنن ترمذی حدیث نمبر 113 اور آخری عبارت ( یعنی عورتیں مردوں کی طرح ہیں) ترمذی کی ہے اس کے علاوہ دوسروں نے بھی اسے روایت کیا ہے صحیح الجامع حدیث نمبر 2333

اور یہ کہ آخرت میں عورت کو جنت میں کیا بدلہ ملے گا تو اس کے متعلق آپ کے لۓ ذیل میں کچھ آیات اور احادیث پیش کی جاتی ہیں :

ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہجرت کے معاملہ میں اللہ تعالی کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئےنہیں سنا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی :

( تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ بیشک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہر گز ضائع نہیں کرتا تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیۓ گۓ اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئي اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دۓ گۓ میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا اور یقینا انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ثواب اور اجر ہے اور اللہ تعالی کے پاس ہی بہترین ثواب ہے ) آل عمران 195

سنن ترمذی حدیث نمبر 3023

ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

( اللہ تعالی کا فرمان ہے ( ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی) یعنی ان کے رب نے قبول فرما لیا اور اللہ تعالی کا یہ فرمان ( بیشک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا )

تو یہ اس قبولیت کی تفسیر ہے یعنی اللہ تعالی نے انہیں خبر دیتے ہوئےیہ کہا کہ وہ تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ ہر عمل کرنے والے کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت اسے انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دے گا ۔ اور اللہ تعالی کا یہ قول :

( تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو ) یعنی تم سب ثواب میں برابر ہو ۔

اور اللہ تعالی کا فرمان :

( اور جو مرد اور عورت بھی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہو گا ) النساء / 124

ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے :

اس آیت میں اللہ تعالی کا اپنے بندوں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ان کے اعمال کو قبول کرنے میں اللہ کا احسان اور اس کا کرم اور اس کی رحمت کا بیان ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندے مومن ہوں اور انہیں اللہ تعالی یقینا جنت میں داخل کرے گا اور ان کی نیکیوں کے بارہ میں کسی ایک پر نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں ہو گا اور نقیر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کو کہتے ہیں ۔

اور فرمان ربانی ہے :

( جو بھی اعمال صالحہ کرے اگرچہ وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن تو ہم اسے یقینا نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور اور یقنی طور پر دیں گے ) النحل / 97

ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

( اللہ تعالی کی طرف سے اس شخص کے لۓ یہ وعدہ ہے جو نیک اعمال کرے اور وہ عمل کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے ضروری ہیں اگرچہ یہ عمل مرد یا پھر عورت کے ہوں اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونا ضروری ہے اور پھر یہ عمل جس کا اسے حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے مشروع ہے اس کی بنا پر اللہ تعالی اسے دنیا میں اچھی زندگی مہیا اور اسے اس کی عمل کا آخرت میں اچھا بدل دے گا اور اچھی زندگی ہر اعتبار سے راحت پر مشتمل ہے )

ارشاد باری تعالی ہے :

( جس نے گناہ کیا اسے تو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور جس نے نیکی کی چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بغیر حساب کے روزی پائیں گے ) غافر / 40

اے سوال کرنے والی بہن آخر میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے جو کہ اللہ تعالی کے حکم سے آپ کے سینے میں عورتوں کے ذکر کے متعلق تمام وسوسوں کا قلع قمع کر دے گی ۔

ام عمارہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ :وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لۓ ہی ہے اور مجھے عورتوں کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا تو یہ آیت نازل ہوئی :

( بیشک مسمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں ) الآیۃ

سنن ترمذی حدیث نمبر 3211 صحیح ترمذی حدیث نمبر 2565

اور مسند احمد میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حدیث مروی ہے :

( ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ ہمارا ذکر قرآن کریم میں اس طرح نہیں جس طرح کہ مردوں کا ہے تو وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے کسی چیز نے بھی کسی دن خوفزدہ نہیں کیا مگر ان کی منبر پر آواز نے آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اپنے سر کو سنوار رہی تھی تو میں نے اپنے بالوں کو لپیٹا اور دروازے کے قریب آئی اور کان دہلیز کے ساتھ لگا دیۓ تو میں نے انہیں یہ کہتے ہوئےسنا بیشک اللہ تعالی نے فرمایا ہے :

( بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومنہ عورتیں اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں سچے مرد اور سچی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لۓ اللہ تعالی نے وسیع مغفرت اور بہت زیادہ ثواب تیار کر رکھا ہے ) الاحزاب 35

ہم اللہ تعالی سے اپنے اور آپ کے قول اور عمل میں اخلاص اور اس دین پر ثابت قدمی طلب کرتے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ۔

اور اللہ تعالی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمآئے ۔

واللہ اعلم .

ماخذ: الشیخ محمد صالح المنجد

REFERENCE:
https://islamqa.info/ur/answers/608/جنت-میں-عورتوں-کے-لۓ-کیا-ہے
Table of Contents