Sections
< All Topics
Print

08. SHABAAN

08. Sha’abaan

Fazaa’il-O-A’amaal Aur Rasoomaat

 

 

♦ Sha’abaan ♦

 

Sha’abaan islami sal ka aathwan maheena hai, Jo rajab ke baad aur Ramazan-ul-mubarak se pehle aata hai.


Waja-E-Tasmiya:


 

Is ka madah shi’ab hai jis ke ma’ani juda juda hone ke hein. Arab is maheene mein pani ki talash mein mutfariq tor par phail jate thay, is liye is maheene ka nam Sha’abaan pard gaya.

 

)) سمی بذالک لتشعب العرب فیہ ای تفرقھم فی طلب المیاہ((        )المنجد(

 


Fazilat-e-Maah-e-Sha’abaan:


 

Sha’abaan woh mubarak maheena hai jis mein Nabi-e-Kareem ﷺ Ramazan ke ilawa taqriban poore maheene ke roze rakhte thay. Sirf aakhir mein do aik roze tarak farmaya karte thay. Is silsile mein mut’adid Hadeesein aati hein jin mein Soam-e-Sha’abaan ki fazilat aur Nabi-e-Kareem ﷺ ke bil-khusoos is maah mein ba-kasrat roze rakhne ka bayan hai.

 

Hazrat Ayesha رضی اللہ عنہا farmati hein keh Rasool Allah ﷺ roze rakhte thay yahan tak keh hum kehte keh Ap ﷺ roze nahin chorte, Phir roze chorte yahan tak keh hum kehte keh ap ﷺ roze nahin rakhte. Aur main ne Rasool Allah ﷺ ko kabhi kisi maheene ke mukammil roze rakhte huaye nahin dekha siwaye Ramazan-ul-Mubarak ke aur main ne Rasool Allah ﷺ ko Sha’abaan se zayada kisi maheene mein roze rakhte huaye nahin dekha.[1]

 

Neez Hazrat Ayesha رضی اللہ عنہا farmati hein:

 

)) کان احب الشھور الی رسول اللہ ﷺ ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان ((

 

“Rasool Allah ﷺ ko (nafli) rozon ke liye sab se mahboob maheena Sha’abaan tha, Phir Ap ﷺ usay goya Ramazan hi se mila diya karte thay.” [2]

Hazrat Umm-e-Salimah رضی اللہ عنہا ka bayan hai:

 

ما رایت النبی ﷺ یصوم شھرین متتابعین الا شعبان و رمضان

 

Mein ney Nabi Karim ﷺ ko do mahiney musalsal rozy rakhty hoy nahi dikha siway Shaban aur Ramazan key.[3]

 

Aur Hazrat Ayesha رضی اللہ عنہا farmati hein:

 

)) مارایت النبی ﷺ فی شھر اکثر صیاما منہ فی شعبان، کان یصومہ الا قلیلا، بل کان یصومہ کلہ ((

 

Main ne Nabi-e-Kareem ﷺ ko Sha’abaan se zayada kisi maheene mein roze rakhte huwe nahin dekha. Balkeh Ap ﷺ sare Sha’abaan ke roze rakhte thay.”[4]

 


Shaabaan Mein Kasrat Se Roze Rakhne Ki Hikmat:


 

Hazrat Usama رضی اللہ عنہ kehte hein: Main ne aik roz sawal kiya: Aye Allah ke Rasool ﷺ! Ap Maah-e-Sha’aban mein jis qadar (nafli) roze rakhte hein, Kisi aur maheene mein itne roze nahin rakhte? (Yeh kaya bat hai?) Ap ﷺ ne farmaya:

 

((ذلک شھر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، وھو شھر ترفع فیہ الاعمال الی رب العلمین فاحب ان یرفع عملی و انا صائم))

 

“Yeh maheena rajab aur Ramazan ke darmiyan hai, Log is se ghaflat bartate hein. Is maheene mein (logon ke) amal Rabb-ul-Aalameen ke huzoor paish kiye jate hein aur main yeh pasand karta hon keh mere amal jab Allah ki bargah mein paish hon to us waqat main roze se hon ( is liye Sha’abaan mein roze kasrat se rakhta hon.)”[5]

 

Is Hadith se Sha’abaan mein Nabi-e-Akram ﷺ ke ba-kasrat roza rakhne ki wajah yeh ma’aloom hui keh is maheene mein bil-khusoos a’amaal Allah ki bargah mein paish kiye jate hein, Ahadith ke tatabbu se ma’aloom hota hai keh amalon ki aik paishi to rozana Subah-o-Sham (Namaz-e-Asar aur Namz-e-Fajar ke waqat) hoti hai. Allah Tabark-o-T’aala farishton se jo Fajar-o-Asar ki namaz mein hazir rehte hein, Jab aasman par jate hein to poochhta hai:

 

)) کیف ترکتم عبادی؟ فیقولون:  ترکناھم و ھم یصلون، واتیناھم وھم یصلون ((

 

“Tum mere bandon ko kis haalat mein chod kar aaye ho? Farishte kehte hein: Ya Allah! Jab hum unhein chod kar aa rahe thay, Tab bhi woh namaz padhny mein mashghool thay aur jab hum un ke pas pohanche, Tab bhi namaz padh rahe thay.”[6]

 

Doosari paishi hafte mein do din ki hai. Ya’ani har peer aur jumerat ko Allah ki bargah mein a’amaal paish kiye jate hein. Rasool Allah ﷺ ne farmaya:

 

)) تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی و انا صائم ((  [7]

 

Aur teesari paishi jo goya salana paishi hai, Maah-e-Sha’abaan mein hoti hai jesa keh Mazkoor-ul-Sadar Hadith se ma’aloom huwa. Jis ki wajah hi se Nabi-e-Akram ﷺ is maah mein kasrat se roze rakhte thay.

 

Kasrar Se Roze Rakhne Mein Ahtiyat Ki Zaroorat:

 

Guzishta tafseel se wazih hai keh Sha’abaan mein nafli roze kasrat se rakhna Nabi ﷺ ka ma’amool tha, Taham Ap ﷺ ne apni ummat ke logon ko nisaf Sha’abaan ke baad roze rakhne se mana’a farmaya hai:

 

)) اذا انتصف شعبان فلا تصوموا   (( [8]

 

Is mamani’at se maqsood yeh hai keh taaqat, Tawanaai ba-haal rahe takeh Ramazan ke farzi roze rakhne mein koi diqqat paish na aaye. Isi tarah Ap ﷺ ne Ramazan se aik do din pehle roze rakhne se mana’a farmaya hai takeh Itaqbal-e-Ramazan ke nam par log jashan ki si kefiyat na bana lein, Apﷺ ne farmaya:

 

)) لاتقدموا صوم رمضان بیوم ولا یومین الا ان یکون صوم یصومہ رجل فلیصم ذلک الصوم((

 

“Ramazan se aik do din pehle roze mat rakho, Magar jo shakhas kisi din ka roza rakhta raha ho to woh rakh le.”[9]

 

Ya’ani kisi ka ma’amool hai keh woh har peer aur jumerat ko roza rakhta hai ya Soam-e-Dawdi rakhta hai to yeh roze agar Ramazan se do teen din qabal waq’e hon, To woh yeh roze rakh sakta hai kiyounkeh is se maqsood Istaqbal-e-Ramazan nahin hai balkeh rozmarrah ke ma’amoolaat ko poora karna hai, Is liye yeh mamaniat ke hukam mein nahin aayen gay.

 

Sarar-e-Sha’abaan Ka Roza Aur Us Ka Matlab:

 

Yahi matlab is Hadith ka hai jis mein aata hai keh Nabi ﷺ  ne aik shakhas sea poocha:

 ہل صمت من سرر ھذا الشھر شیئا ؟ Us ne kaha: Nahin to us ne farmaya:  “Ramazan ke baad to us ke badle mein aik ya do roze rakh lena.”[10]

 

Yeh shakhas bhi maheene ke aakhir mein roze rakhne ka aadi tha ya us ne nazar ke roze rakhne thay lekin us ne is andeshe ke Paish-e-Nazar keh kahin mera yeh amal Istaqbal-e-Ramazan ka mazhar na ban jaye jis se roka gaya hai. Lekin Nabi ﷺ ne wazaahat farma di keh yeh mumani’at un logon ke liye hai jo aadi na hon ya jin ki taaqat aur tawanaai mein kami aane ka khatra ho ya mahaz shak ki wajah se roza rakhte hon mubada Ramazan shuru ho gaya ho. Aise tamaam logon ke liye Sha’abaan ke aakhir mein roze rakhne mamnoo’a hein takeh Ramazan ke roze rakhe ja saken. Un ke ilawa doosare logon ke liye un rozon ka jawaz hai.

 

Malhooza: Sarar ka lafaz maheene ke aakhiri ayyam ke liye ist’amaal hota hai yeh Istisraar (chup jana) se hai. Maheene ke aakhiri dinon mein chunkeh chand chup jata hai, Is liye maheene ke aakhiri dinon ko Sarar se ta’abeer kar liya jata hai.


Shab-e-Barat, Ya’ani Sha’abaan Ki Pandarhween Raat:


 

Sha’abaan ki pandarhween raat ki baabat muta’adad riwayaat aati hein, Jin mein is raat ki ba’az fazilaton ka zikar hai lekin yeh riwayaat, Aik aadh riwayat ke ilawa sab zaeef hein, Lekin chunkeh yeh Kasrat-e-Turaq se marwi hein, Is liye baaz ulma’a is bat ke qaail hein keh is raat ki kuchh na kuchh asal hai, Bina bareen is raat ki kuch na kuch fazilat zaroor hai. Aur doosare ulma’a ki raa’ye mein zaeef riwayaat Qabil-e-Amal nahin, Chahe woh ta’adaad mein kitni hi hon. In ulma,a ke nazdeek is raat ki koi khas asal nahin.

 

Chunancheh Allama Al-bani رحمہ اللہ aur Shoaib Arnaot رحمہ اللہ waghera ne kasarat-e-Turaq ki bina’a par is aik riwayat ko sahih qarar diya hai jabkeh baqi sab riwayaat zaeef aur mozoo’a hein, Woh Irshad-e-Girami daraj zail hai:

 

)) یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، فیغفر لجمیع خلقہ، الا لمشرک او مشاحن((

 

“Allah Taala Sha’abaan ki pandarhween raat ko apni poori makhlooq ki taraf (Nazar-e-Rahmat se) dekhta hai, Phir mushrik aur keena parwar ke siwa baqi sari makhlooq ki bakhshish kar deta hai.” [11]

 

Jabkeh Abu Sa’alba Khashni رضی اللہ عنہ ke tareeq se isi riwaayat ke alfaaz daraj zail hein:

 

)) ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، فیغفر للمؤمنین و یملی للکافرین، ویدع اھل الحقد بحقدھم حتی یدعوہ  ((

 

“Beshak Allah Taala Sha’aban ki 15ween raat ko apne bandon par rahmat ki nazar dalta hai, Phir moominon ko ma`af kar deta aur kafiron ko dheel de deta hai aur keena parwar logon ko chod deta hai yahan tak keh woh apne dilon ko keena se pak kar lein.”[12]

Yahi woh Hadith hai jo Sha’aban ki 15wien raat ki fazilat mein ba-qoal Shaikh Al-bani musnad hai, Is ke ilawa jitni Ahadeeth aam tor par bayan ki jati hein aur jinhein akhbaraat aur mehfilon ki zeenat banaya jata hai woh sab ki sab sandan intihaai kamzor balkeh man ghadat hein.

Aur Sahih Al Jame’a Al Sagheer ki Hadees se bhi is raat ki fazilat sabit hoti hai lekin is mein bhi is raat ko ibaadat karne ki koi targheeb ya fazilat nahin hai aur kisi fazilat se is raat ka khusoosi ibaadat wali raat hona sabit nahin hota, Is ke liye alag nass ki zaroorat hai jo mojood nahin hai. Ilawa azeen Shaikh Albani ke ilawa doosare muhaqiqeen ke nazdeek yeh riwayat bhi zaeef hai.


♦ Zaeef Aur Mozoo’a Riwayaat ♦


Shab-e-Barat ki nisbat se jo kamzor aur man ghadat Hadeesen aam tor par bayan ki jati hein, Un mein se chand daraj zail hein:

 

1: Umm-ul-Moomineen Ayesha رضی اللہ عنہا farmati hein keh Rasool Allah ﷺ ne farmaya:

 شعبان شھری ورمضان شھر اللہ Yeh riwaayat mozoo’a hai. [13]

 

2: Hazrat Ayesha رضی اللہ عنہا farmati hein keh aik raat Rasool Allah ﷺ ko bistar par mojood na pa kar main bahir nikli to achanak dekha keh Ap ﷺ Baq’ee qabaristan mein thay, Ap ﷺ ne mujhe dekh kar farmaya: Kaya tumhein is bat ka andesha tha keh Allah aur us ke Rasool ﷺ tum par zulam karein gay?” Main ne kaha: Aye Allah ke Rasool! Mujhe yeh shak huwa tha keh shayad Ap kisi aur biwi ke pas chale gay hein. To Ap ﷺ ne farmaya:

 

)) ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب ((

 

“Beshak Allah Taala Sha’aban ki 15ween raat ko Aasman-e-Duniya par aata hai, Phir itne logon ki maghfirat karta hai jitne Banu-kalab ki bakriyon ke baal hein.”[14]

 

Deegar Aa’ima ke ilawa khud Imam Tirmazi رحمہ اللہ ne bhi isay zaeef qarar diya hai aur is riwayat ki taz’eef Imam Bukhari رحمہ اللہse bhi naqal ki hai. Yeh riwayat naqal karne ke baad is ke sath hi woh likhte hein keh main ne apne ustad Muhammad Bin Ismail Bukhari se suna, Woh farmate thay: Yeh riwayat zaeef hai. Is riwayat ko Hajjaj Bin Artat ne Yahya Bin Abi Kaseer se riwayat kiya, Halankeh Hajjaj ka Yahya se sima’a sabit nahin balkeh zindagi mein un se mulaqat bhi nahin hui. Phir Yahya is rawayat ko Urwah se naqal kar rahe hein jabkeh Yahya ka sama’a Urwah se sabit nahin. Is tarah yeh riwayat do jagah se munqita’a hai. Do jagah se munqitah riwayat muhaddiseen ki istalah mein shadeed darja ki zaeef riwayat hai.[15]

Yad rahe keh Qissa-e-Ayesha رضی اللہ عنہا jo Rasool Allah ﷺ ke baqee’e mein jane aur Ahl-e-Baqee’e ke liye dua karne ke mut’aliq hai woh sahih hai aur Sahih Muslim waghera mein tafsilan mojood hai lekin us mein Sha’aban ki 15ween raat ka koi zikar nahin, Mukammil waqia ke liye dekhiye: Sahih Muslim, Al-Janaaiz, Baab-o- Maa Yuqaal-o-Inda Dukhool-al-Quboor Wal Duaa-e-Liahliha, Hadith: 974.

 

3: Hazrat Ali رضی اللہ عنہfarmate hein, Rasool Allah ﷺ ne farmaya:

 

)) اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، فقوموا لیلتھا وصوموا یومھا، فان اللہ ینزل فیھا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، فیقول:  الا مستغفر فاغفرلہ ؟  الا مسترزق فارزقہ ؟     الا مبتلی فاعافیہ ؟  الا سا۶ل فاعطیہ ؟  الا کذا الا کذا ؟  حتی یطلع الفجر  ((

 

” Jab shabbier,aban ki 15ween raat aaye to is mein qیyam kiya karo aur us ke din ka roza rakha karo kiyoun keh us raat ki sham se hi Allah Taala Aasman-e-Duniya par aa kar farmata hai: Kaya koi maghfirat talab karne wala hai keh main us ko ma`af kar don? Kaya koi rizaq talab karne wala hai keh main us ko rizaq doon? Kaya koi bimar hai keh main us ko aafiyat doon? Kaya koi sawal karne wala hai keh main usay doon? Kaya koi……. Kaya koi…… Yahan tak keh fajar taloo’a ho jati hai.”[16]

 

Yeh hadith bhi mozoo’a aur man ghadat hai. Is ke bajaye Bukhari-o-Muslim ki hadith mein hai:

 

)) ینزل ربنا تبارک وتعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقی ثلث الیل الاخر، فیقول: من یدعونی فاستجیب لہ ؟ من یسالنی فاعطیہ ؟ من یستغفر نی ؟  فاغفر لہ(( و فی روایۃ لمسلم )) :فلا یزال کذالک حتی یضیئ الفجر((

 

“Hamara ba-barkat aur Buland-o-Bala Rabb har raat ka jab aakhiri tihaai hissa baqi hota hai to woh Aasman-e-Duniya ki taraf nuzool farmata hai, Phir kehta hai: Kon hai jo mujh se dua mange to main us ki dua ko qubool karoon? Kon hai jo mujh se sawal kare to main usay ata karon? Kon hai jo mujh se ma`afi talab kare to main usay ma`af kar doon? Muslim ki riwayat mein in alfaaz ka izafa hai keh ” Phir Woh ba-dastoor isi tarah rehta hai yahan tak keh fajar roshan ho jati hai.”[17]

Is hadith ke mutabiq yeh fazilat har raat naseeb ho sakti hai, Lihaza isay Sha’aban ki 15ween raat ke sath khas karna yaqinan ghalat hai.

 

4: Hazrat Ali رضی اللہ عنہ farmate hein keh main ne Rasool Allah ﷺ ko Sha’aban ki 15ween raat ko dekha Ap ﷺ khade huay aur 14 rak’aat namaz ada ki. Namaz se farigh hone ke baad Ap ﷺ ne Soorah-e-Fatiha, Soorah-e-Ikhlas, Soora-e-Falaq aur Sorah-e-Al Naas chodah chodah martaba padhien aur Aayat-ul-Kursi aik martaba padhi, Jab Ap ﷺ farigh huaye to main ne Ap ﷺ se mazkoora namaz ke bare mein sawal kiya, To Ap ﷺ ne farmaya:

 

)) من صنع مثل الذی رایت کان لہ کعشرین حجۃ مبرورۃ و کصیام عشرین سنۃ مقبولۃ فان اصبح فی ذالک الیوم صائما کان کصیام ستین سنۃ ماضیۃ و سنۃ مستقبلۃ  ((

 

“Jis ne aise kiya jese tu ne mujhe karte huay dekha hai to usay bees maqbool hajjon ka sawab aur bees saal ke maqbool rozon ka sawab ho ga agar us ne us din roza rakha to 60 sala guzishta rozon aur aik saal aainda rozon ka sawab ho ga.”[18]

Ibn-e-Joazi ne is hadith ko “Al Mozooaat” mein riwayat karne ke baad likha hai: Yeh hadith bhi man ghadat hai aur is ki sanad nihaayat tareek hai.

Imam Suyooti kehte hein keh is hadith ko baihaqi ne “Sha’ab-ul-Iman” mein riwaayat kiya hai aur un ka kehna hai keh ain mumkin hai keh yeh mozoo’a (man ghadat )ho.[19]

 

5: Hazrat Abu Huraira رضی اللہ عنہ se marwi hai keh Nabi ﷺ ne farmaya: Jis ne Sha’aban ki 15ween raat mein 12 rak’aat namaz ada ki aur har rak’at mein 30 martaba Soorah-e-Ikhlas padhi to woh Jannat mein apni jaga dekh leta hai aur apne ahal mein se 10 jahannmiyon ke bare mein us ki safarish qabool ki jati hai.”[20]

 

Imam Ibn-e-Joazi ne is riwayat ko “Al Mozooaat” mein zikar karne ke baad likha hai keh yeh riwayat mozoo’a (man ghadat) hai.

 

6: Al Salat-ul-Alfiyah, Ya’ani woh namaz jis ke bare mein Nabi-e-Kareem ﷺ ne Hazrat Ali رضی اللہ عنہ ko irshad farmaya: Jo shakhas is raat mein 100 rak’aat namaz is tarah padhe ke har rak’at mein Soorah-e-Fatiha ke baad Soorah-e-Ikhals 12 bar padhe to Allah Taala us ki har haajat poori kar deta hai, Agar woh Loh-e-Mahfooz mein bad-bakhat likha gaya ho to Allah Taala usay mita kar usay khush naseeb likh deta hai……. Aur us ke aainda aik saal ke gunah nahin likhe jate.”[21]

 

“Al Mozooaat” mein Ibn-ul-Joazi is hadith ke mukhtalif turuq zikar karne ke baad likhte hein: Is hadith ke mozoo’a hone mein koi shak nahin.

Yeh aur is qisam ki deegar ahadees jin mein Sha’aban ki 15ween raat ki ibaadat ki fazilat bayan ki gai hai bil-itfaq zaeef aur man ghadat hein. Aaima Karaam, maslan: Imam Shokani, Ibn-ul-Joazi, Ibn-e-Hibban, Qurtubi aur Suyooti Waghirahum ne in riwayaat ko na Qabil-e-Aitbar qarar diya hai. Tafsilaat ke liye dekhiye: Al-fawaaid-ul-Majmoo’ah, Al Mozooaat-ul-Kubra, Tafsir-ul-Qurtubi, Aali-ul-Masnooaa’h, waghera.


Shab-e-Barat Mein Keya Karna Chahiye ?


 

Ab sawal yeh hai keh Sha’aban ki 15ween raat ki fazilat ke mut’aliq jis hadith ko ba’az muhaqiqeen ne sahih qarar diya hai keh (Allah Taala Sha’aban ki 15ween raat ko apni poori makhlooq ki taraf (ba-Nazar-e-Rahmat) dekhta hai, Phir mushrik aur keena parwar ke siwa baqi sari makhlooq ki bakhshish kar deta hai.)

Aaya is riwayat ki roshani mein humein khushi ka ya khusoosi ibaadat ka ahtimaam karna chahiye? Lekin kaya is mein kisi mehfil jamaane ka zikar hai ya kisi khas ibaadat, Chiraghan ya Aatish bazi ka zikar kiya gaya hai? Is sawal ka jawab har woh shakhas de sakta hai jo khurafaat aur manghadat riwayaat par aitmad karne ke bajaye Rasool Allah ﷺ ki saf suthari shariat par iman rakhta ho. Is hadith ka agar Banazar-e-Insaf mutalaa kiya jaye to wazih tor par ma’aloom ho jata hai keh is mein kisi mehfil jamaane, Ibaadat karne, Chiraghan ya aatish bazi waghera ka zikar nahin, Balkeh jis cheez ka zikar kiya gaya hai woh hai Allah Taala ki aam maghfirat jis ka mustahiq har woh shakhas hai jo shirak aur keena parwari se mahfooz hai, Lihaza is raat ko aam bakhshish ka mustahiq banne ke liye har insan ko chahiye keh apna aqidah shirak se pak kare, Is ke sath sath musalmanon ke mut’aliq apna dil saf rakhe aur kisi se hasad, Bughz aur keena na rakhe, Yeh cheezen insan ki nijat ke liye bahut zaroori hein.

Nihayat afsos ki bat hai keh Sha’aban ki 15ween raat ki jo fazilat Nabi ﷺ ne bayan ki keh mushrik aur keena parwar ke ilawa har musalman ki bakhshish hoti hai, Chahiye to yeh tha keh apne ap ko in gunahon se bachaya jata lekin aj ka jahil musalman ulta apne ap ko is raat mein in donon gunahon mein mulawwis karta hai keh aik taraf to mahaafil ka in’aqaad kar ke in mein jhooti aur man ghadat ahadees bayan karne ke ilawa naat khawan ar muqarireen Rasool-e-Akram ﷺ se istighasa karte hein aur Ap ﷺ ko madad ke liye pukarte hein, Ya’ani doosre lafzon mein khulam khula shirak karte hein aur Allah se maghfirat ki bhi umeed rakhte hein, Aur doosari taraf aatish bazi ke zariye se apne hi bhaiyon ko preshan kar ke insan dushmani ka bhi saboot diya jata hai jis se is hadith ki roo se bachna nihayat zaroori hai, Kesi sitam zareefi hai keh Bakhshish-e-Ilahi se mahroom ho jane wale kam bhi kiye jaein aur Jahannum se aazadi ke parwane ki bhi umeed rakhi jaye.


Shab-e-Barat Mein Ibaadat:


Yeh bhi ho sakta hai keh agar is raat mein maghfirat ka suboot milta hai to phir is mein khusoosi ibaadat mein kaya haraj hai ?

 

Is ke do jawab hein:

 

Awlan: Allah Taala ki khusoosi bakhshish ka suboot sirf 15ween Sha’aban ki raat ke sath khas nahin balkeh yehi khusoosi bakhshish somwar aur jumerat ke din bhi hoti hai, Jese pichay sahih hadith zikar ki ja chuki hai. Balke Allah Taala to apne bandon ko bakhshane ke liye har raat pehle aasman par nazool farma kar nida lgata hai, Is liye aik muslman ko to har raat hi Allah ki ibaadat ke liye ahtamaam karna chahiye, Na keh khusoosi tor par sirf Sha’aban ki 15ween raat ko jis ka koi suboot bhi nahin.

 

Saniyan: Sha’aban ki 15ween raat mein Nabi ﷺ se koi khusoosi ibaadat sabit nahin hai aur jo riwayaat Nabi ﷺ ki taraf mansoob kar ke bayan ki jati hein, Woh sab manghadat aur mozoo’a hein jis ki tafseel pehle guzar chuki hai, Lihaza apni taraf se kisi din ya raat ya kisi bhi waqat ko ibaadat ke sath khas karne se Nabi ﷺ  ne mana’a farmaya hai, Hazrat Abu Huraira رضی اللہ عنہ se riwayat hai, Woh kehte hein keh Rasool Allah ﷺ ne farmaya:

 

)) لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی و لا تخصوا یوما لجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم ((

 

“Raaton mein se sirf jumme ki raat ko qiyyam ke liye aur dinon mein se sirf Jumme ke din ko roza ke liye khas na karo. Han agar jumme ka din un dinon mein aa jaye jin mein tum mein se koi roza rakhne ka aadi ho to is ka roza rakhne mein koi haraj nahin.”[22]

Agar kisi raat ko ibaadat ke sath khas kiya ja sakta hota to jumma ki raat hafte ke dinon mein se afzal tareen thi, Lihaza isay khas kiya jata lekin Nabi ﷺ ne aisa karne se mana’a farmaya hai aur Nabi ﷺ ki seerat hi hamare liye behtareen namoona hai, Ap ne agar kisi din ya rat ko ibaadat ke liye khas kiya hai to us ka hukam bhi diya hai aur ahtimam bhi farmaya hai, Jese sahih ahadees mein Ramazan ki raton aur Laila-tul-Qadar ke bare mein hai keh Ap ﷺ ne qiyam kiya aur us ki fazilat bayan kar ke logon ko targheeb bhi dilaai, Lihaza agar Sha’aban ki 15ween raat mein mahafil jamaane, Ibaadat karne aur doosare af’aal karne ki koi fazilat hoti to Ap ﷺ apni ummat ko zaroor mutla’a farmate aur khud bhi ahtimam farmate kiyoun keh Ap ﷺ ka to mansab hi yahi tha, Ap ﷺ ummat se koi cheez chupa nahin sakte thay, Warna Ap ﷺ

[23]وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ Ke misdaaq theharte, Keh Ap ﷺ ne apni ummat ko shariat ke mukamaml ahkam nahin pohanchaye. Halankeh aisa hargiz nahin hai. Lekin jo log in Bid’aat-o-Khurafaat par amal karte hein  نعوذباللہ Woh Nabi ﷺ ko goya kha’in sabit karte hein, Lihaza Nabi ﷺ se is raat mein mahafil aur ibadaat ka koi suboot nahin milta na Sahaba-o-Tabi’een hi ka amal milta hai to phir is raat ko khusoosi ibaadat wali raat kis tarah samjha ja sakta hai?


Kaya Shab-e-Barat Fesalon Ki Raat Hai?


 

Shab-e-Barat manane walon ka nazriya yeh hai keh yeh raat fesalon ki raat hai. Aur daleel mein Soora-e-Dukhan ki daraj zail Aayat-e-Mubarka paish karte hein:

 

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ     Ǽ۝ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ      Ć۝ۙ

 

“Yaqinan hum ne isay ba-barkat raat mein utara hai. Be-shak hum daraane wale hein, Is raat mein har mazboot kam ka fesla kiya jata hai.”[24]

 

Allah Taala ke is farman mein “ba-barkat raat” ka zikar aaya hai jis mein Quraan-e-Majeed ko utara gaya aur jis mein saal bhar mein hone wale waqiaat ka fesla kiya jata hai, Yeh hazraat is “ba-barkat raat” se murad Sha’aban ki 15ween raat lity hain. Ab dikhna ye hai keh aaya “ba-barkat raat” se murad  Sha’aban ki 15ween raat hai ya koi aur raat murad hai.

Agar hum is aayat ki tafseer apni raaye aur mansha’a ke mutabiq karne ke bajaye khud Quraan-e-Majeed hi se  talash karein to is sawal ka jawab himein mil jata hai jesa keh doosare muqam par Allah Taala ne Quraan-e-Majeed ke nazool ke mut’aliq saraahat se farmaya hai:

 

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

 

“Ramazan ke maheene mein Quraan nazil kiya gaya.”[25]

 

Aur jis raat mein nazil kiya gaya us ki saraahat bhi farma di keh

 

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ   Ǻ۝ښ

 

“Be-shak hum ne isay Lailat-ul-Qadar mein nazil kiya.”[26]

 

Jo keh Ramazan-ul-Mubarak ke aakhiri ashare ki aik raat hai, Yahan Allah Taala ne Nuzool-e-Quraan ka maheena aur us maheene ki khas raat jis mein Nabi ﷺ par Quraan ka nuzool shuru huwa ya Loh-e-Mahfooz se Aasman-e-Duniya par Bait-ul-Izzat mein utara gaya, Is ki bhi saraahat farma di hai, Jise doosari jaga Laila-e-Mubarka bhi kaha gaya hai. Laila-e-Mubarka ki Quraani tafseer se pata chalta hai keh yeh Lailat-ul-Qadar hi hai jis mein Quraan utara gaya aur isi mein saal bhar ke Hadisaat-o-Waqa’ia ka fesla bhi kiya jata hai, Jamhoor mufassireen ka bhi yahi muaqaf hai. Nass-e-Quraani ke muqable mein zaeef riwayaat se Laila-e-Mubarka ki tafseer 15ween Sha’aban ki raat se karna jaaiz nahin balkeh batil hai, Lihaza Sha’aban ki 15ween raat ko feslon ki raat qarar dena yaksar ghalat hai.


 15 Sha’aban Ka Roza Sabit Nahin:


 

Sunan Ibn-e-Majah mein Hazrat Ali رضی اللہ عنہ se aik riwayat aati hai jis ke alfaaz yeh hein:

 

))  اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، فقوموا لیلھا و صوموا نھارھا…… الحدیث  ((

 

“Sha’aban ki 15ween raat ko qiyam, Ya’ani ibaadat karo aur din mein roza rakho……” [27]

 

Is riwayat ki bina’a par bahut se log Sha’aban ki 15 tareekh ko roza rakhte hein lekin muhadiseen ke nazdeek yeh riwayat Paya-e-Aitbar se saqit hai, Is mein aik rawi Abu Bakar Bin Abi Busrah hai jo muttham bil-kazib hai, Woh mozoo’a Hadisen banaya karta tha, Is liye yeh riwayat qat’an Qabil-e-Hujjat nahin, Lihaza 15 Sha’aban ka roza bhi sabit nahin.

 

Albatta Sahih Hadith se yeh sabit hai keh Nabi ﷺ har maheene ke Ayyam-e-Beez (13, 14, 15 tareekh ) ke roze rakhte thay. Is Hadith ki roo se agar koi shakhas Sha’aban ke maheene mein yeh teen roze rakh le to yeh sunnat ke mutabiq kam hoga. Is liye roza rakhne walon ko chahiye keh woh sirf 15 Sha’aban ka roza na rakhein balkeh teen roze rakhein, 13, 14, 15 Sha’aban ka. Aur in rozon ko bhi Sha’aban ke sath khas na kiya jaye.

 

Halwe Maande, Aatish Bazi Aur Ghalat Aqeede:

 

Sha’aban ki 15ween raat ko aur bhi ba’az kam aise kiye jate hein jn ka koi suboot nahin, Jese halwe maandon ka khusoosi ahtimam. Logon ka khayal hai keh is raat murdon ki roohein aati hein, halankeh yeh aqida bilkul ghalat aur be-buniyad hai kiyoun keh agar duniya se jane wale Allah ke nafarman hein to woh Allah ke han qaidi hein, Woh Allah ki qaid se nkal kar aa hi nahin sakte. Aur agar woh naik thay to woh Allah ke haan mehman hein aur Allah ne un ke liye Jannat mein behtareen ne’amatein tayyar kar rakhi hein, Woh Jannat ki a’ala aur lazeez tareen nemtein chod kar duniya mein kis tarah aaein gay? Ya’ani kisi lihaz se bhi roohein duniya mein nahin aa saktien.

Isi tarah is raat ko chiraghan ka ahtimam bhi kiya jata hai aur khoob aatish bazi ki jati hai, Halankeh yeh bhi mushrik qomon ka shiaar hai. Majoosiyon (Aatish paraston) mein yeh tareeqa raha hai keh woh khushi ke moqa’a par aatish bazi aur chiraghan karte hein. Un ka yeh tareeqa hinduon ne apnaya aur un k dekha dekhi musalmanon ne bhi is behooda rasam ko ikhtiyar kar liya jesa keh is se pehle “chiraghan aur aatish bazi ka rawaj aur us ki haqiqat” wale mazmoon mein is par roshani dali ja chuki hai.

Behar hal is raat aatish bazi aur halwa poori waghera paka kar Eisal-e-Sawab karna, Yeh sab Ijad-e-Banda cheezein hein jin ka koi suboot Shari’at-e-Mutaharra mein nahin hai. Har musalman ko in cheezon se ijtinab karna chahiye aur mut’alqeen ko bhi samjhana chahiye takeh un ke zehnon mein sunnat aur bid’at  ka faraq wazih ho, Aik shaa’ir ne sach kaha hai:

 

Yeh ummat riwayaat mein kho gai,
Haqiqat khurafaat mein kho gai

 

She’ar mein riwayaat se murad Aaba-o-Ajdaad se wirse mein milne wali riwayaat ya woh Rusoom-o-Rawaj hein jin par aik riwayati tariqe se amal hota chala aa raha hai. In Rusoom-o-Rawaj ki riwayaat ne haqiqat par parda daal rakha hai aur khurafaat hi ko deen samajh liya gaya hai.

 اعاذنا اللہ منہ.


[1] Sahih Al Bukhari, Al Soam, Baab-o-Soam-e-Shaban, Hadith: 1969, wa Sahih Muslim, Al Siyam, Baab-o-Siam-al-Nabi ﷺ Fi Giar-e-Ramazan, Hadith: 1156.

[2] Sunan Abi Daood, Al Siyam, Baab-o-Soam-e-Shaban, Hadith: 2431.

[3] Jame’a Al Tirmazi, Al Soam, Baab-o-Maa Jaa Fi Wisal-e-Shaban Bi Ramazan, Hadith: 736.

[4] Jame’a Al Tirmazi, Al Soam, Baab-o-Maa Jaa Fi Wisal-e-Shaban Bi Ramazan, Hadith: 736.

[5] Sunan Al Nاsaai, Al Siyam, Baab-o-Soam-al-Nabi ﷺ Bi Abi hoa Wa Ummi, Hadith: 2359.

[6] Sahih Al Bukhari, Mawaaqit-ul-Salat, Baab-o-Fazl-e-Salat-e-Al Asar, Hadith: 555, wa Sahih Muslim, Al Masaajid, Baab-o-Fazl-e-Salat-e-Salat-al-Subhi wal Asar, Hadith: 632.

[7] Jame’a Al Tirmazi, Al Soam,  Baab-o-Maa Jaa Fi Soam, Hadith: 747.

[8] Sunan Abi Daood, Al Siyam, Baab Fi Karahiayt-e-Zallka, Hadith: 2337.

[9] Sunan Abi Daood, Al Siyam, Baab-o- Fi Man Yasilo Shaban Bi Ramazan, Hadith: 2335.

[10] Sahih Muslim, Al Siyam, Baab-o-Soam-e-Sarar-e-Shaban, Hadith: 1161.

[11] Sahih Iban-e-Hibban, Hadith: 1980, wa Shoab-ul-Iman Lil-baihaqi: 2/288, wal Silsila-tul-Sahihah, Hadith: 1144.

[12] Al Mujam-ul-Kabeer Lil Tabrani: 20/108-109, Hadith: 215.

[13] Hafiz Sakhawi waghera ne isay Musnad-ul-Firdos ki taraf mansoob kiya hai. Dekhiye: Al Maqaasid-ul-Hasna,  Hadith: 595. Muhaddis Albani ne is ka hawala youn (2/233-234) zikar kiya hai. Magar talash ke baad Musnad-ul-Firdos mein yeh riwayat mil nahin saki. Wallah-o-Aalam. Is ki sanad Hasan Bin Yahya Al khushani ki waja se sakhat zaeef hai. Muhaddis Albani ka bhi yehi fesla hai. Tafseel ke liye dekhiye: Al Silsilah-ul-Zaeefa: 8/222, Hadith: 3746.

[14] Jamea Al Tirmizi, Al Soam, Baab-o-Maa Jaa Fi Lailat-e-Al Nisfi Min Shaban, Hadith: 739, wa Sunan Iban-e-Majah, Al-Salwat, Baab-o-Maa Jaa Fi Lailat-e-Al Nisfi Min Shaban, Hadith: 1389, Za’afah Albani.

[15] Musatzad yeh keh  Hajjaj aur Yahya donon mudallis rawi hein. Imam Hakim ne Hazrat Ayesha رضی اللہ عنہا ki marfoo’a riwayat ko Yahya Bin Abi Kaseer ki Mursal riwayat ki bina’a par Munkar aur ghair Mahfooz qarar diya hai.

[16] Sunnan Iban-e-Majah, Al salawaat, Baab-o-Maa Jaa Fi Lailat-e-Al Nisfi Min Shaban, Hadith: 1388. Wa Zaef Al Jami-ul-Sagheer Lil Albani, Hadith: 652 wa lalfz-o-Lahu, Allama Al bani رحمہ اللہ ne isay mozoo’a qarar diya hai, dekhiye: Al Silsila-tul-Zaeefah: 5/154, Hadith: 2132.

[17] Sahih Al Bukhari, Al Tahajjud, Baab-ul-Duaa Wal Salati Min Aakhir-al-Lail, Hadith: 1145. Wa Sahih Muslim, Salat-ul-Musafireen, Baab-ul-Targheeb Fi Al Duaa Wal Zikri Fi Aakhr-Al-Laili…., Hadith: 758.

[18] Al Mozooaat Libn-al-Jaozi: 2/52.

[19] Tanzeeh-ul-Sharia An-al-Ahadit-al-Maozooah Lib-e-Iraq: 2/94.

[20] Al Mozzooaat, Libn-al-Jaozi: 2/51-52.

[21] Al Mozzooaat, Libn-al-Jaozi: 2/50-51.

[22] Sahih Muslim, Al Siyam, Baab-o-Karahiyat-e-Ifrad-e-Yoam-al-Jumati Bi Soamin……, Hadith: 1144.

[23] Al Maaidah: 5:67.

[24] Al Dukhan: 44:3-4.

[25] Al Baqarah: 2:185.

[26] Al-Qadar: 97: 1.

[27] Sunan Iban-e-Majah, Iqamat-ul-Salaat, Baab-o-Maa Jaa Fi Lailat-al-Nisfi……, Hadith: 1388. Muhaddis Albani ne bhi isay mozoo’a qarar diya hai, dekhiye: Al Silsilat-ul-Zaeefa Lil Albani: 5/154, Hadith: 2132.

REFERENCE:
Book: Masla Rooet-e-Hilal aur 12 Islami mahene.
 By Hafiz Salah uddin yusuf.

The Month of Sha’ban


Virtues of the Month of Sha’ban


Why the month of Sha’ban is given this name

Sha’ban is the name of the (eighth) month, and it is so called because in this month the Arabs used to disperse (Tasha’aba) in search of water, or it was said that they dispersed to carry out raids and forays. Or it was said that it is so called because it Sha’aba (branches out or emerges) i.e., it appears between the months of Rajab and Ramadan. The plural forms of the word Sha’ban are Sha’banat and Sha’abin.

Fasting in Sha’ban

‘A’ishah, may Allah be pleased with her,  said: “The Messenger (blessings and peace of Allah be upon him) used to fast until we thought he would never break his fast, and not fast until we thought he would never fast. I never saw the Messenger of Allah fasting for an entire month except in Ramadan, and I never saw him fast more than he did in Sha’ban.” (Reported by Al-Bukhari, no. 1833; Muslim, no. 1956).

According to a report Reported by Muslim (no. 1957): “He used to fast all of Sha’ban, he used to fast all but a little of Sha’ban.”

A group of scholars, including Ibn al-Mubarak and others, may Allah have mercy on them, thought that the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) did not fast all of Sha’ban, but he fasted most of it. This is supported by a report in Sahih Muslim (no. 1954) narrated from ‘Aishah, may Allah be pleased with her, who said: “I never knew of him – meaning the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) – fasting for any entire month apart from Ramadan.” According to another report also Reported by Muslim (no. 1955), ‘Aishah, may Allah be pleased with her, said: “I never saw him fast for any entire month from the time he came to Madinah, apart from Ramadan.”

It was reported in al-Sahihayn that Ibn ‘Abbas, may Allah be pleased with them both, said: “The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) did not fast any entire month apart from Ramadan.” (Reported by Al-Bukhari, no. 1971, and Muslim, no. 1157). Ibn ‘Abbas, may Allah be pleased with them both, regarded it as Makruh (disliked) to fast any entire month apart from Ramadan. Ibn Hajar, may Allah have mercy on him, said: “He observed more voluntary fasts in Sha’ban than in any other month, and he used to fast most of Sha’ban.”

Usamah ibn Zayd, may Allah be pleased with them both, said: “I said: ‘O Messenger of Allah, I do not see you fasting in any other month like you fast in Sha’ban.’ He (blessings and peace of Allah be upon him) said: ‘That is a month to which people do not pay attention, between Rajab and Ramadan, and it is a month in which deeds are lifted up to the Lord of the worlds. I like for my deeds to be lifted up when I am fasting.’” (Reported by an-Nasai, see Sahih al-Targhib wa’l-Tarhib, page 425). According to a report Reported by Abu Dawud (no. 2076) she said: “The most beloved of months for the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) to fast in was Sha’ban, and his fasting in Sha’ban was continuous with his fasting in Ramadan.” (Classed as Sahih by al-Albani, see Sahih Sunan Abu Dawud, 2/461).

Ibn Rajab, may Allah have mercy on him, said: “Fasting in Sha’ban is better than fasting in the Sacred Months, and the best of voluntary fasts are those that are (observed in the months) closest to Ramadan, before or after. The status of these fasts is like that of al-Sunan al-Rawatib which are done before and after Fardh (obligatory prayers) and which make up for any shortfall in the number of obligatory prayers. The same applies to fasts observed before and after Ramadan. Just as al-Sunan ar-Rawatib are better than other kinds of voluntary prayers, so fasts observed (in the months) before and after Ramadan are better than fasts at other times.”

The phrase “Sha’ban is a month to which people do not pay attention, between Rajab and Ramadan” indicates that because it comes between two important months, the Sacred Month of Rajab and the month of fasting, people are preoccupied with those two months and they do not pay attention to Sha’ban. Many people think that fasting in Rajab is better than fasting in Sha’ban, because Rajab is one of the Sacred Months, but this is not the case.

In the Hadith quoted above there is an indication that even though certain times, places and people may be commonly thought to possess a particular virtue, there may be others that are better than them.

It also indicates that it is Mustahabb (recommended) to make good use of the times when people tend to be negligent, by doing acts of worship. A group of the Salaf used to fill the time between Maghrib and ‘Isha with prayer, saying that it was a time when many people were negligent. Another example is the remembrance of Allah (dhikr) in the marketplace, because this means one is remembering Him in a place where people tend to be negligent and among people who are negligent. There are a number of benefits that come from making good use of times when people are often negligent, and using these times for worship, including the following:

It is more concealing of one’s good works, and hiding and concealing voluntary (Nafl) actions is better, especially fasting, because it is a secret between a slave and his Lord. Hence it was said that there is no element of showing off in fasting. One of the Salaf used to fast for years without anybody knowing about it; he would go from his home to the marketplace carrying two loaves of bread, which he would give away in charity, and he would fast. His family thought that he ate the bread, whilst the people in the marketplace thought that he had eaten at home. The Salaf thought it was Mustahabb for a person who was fasting to do things that would conceal the fact that he was fasting. It was reported that Ibn Mas’ud, may Allah be pleased with him, said: “When you get up in the morning and you are fasting, then apply perfume.” Qatadah, may Allah have mercy on him, said: “It is Mustahabb for the [man] who is fasting to apply perfume so that there will be no sign that he is fasting.”

By the same token, doing righteous deeds at times when people are distracted and negligent is more difficult. One of the indications of how virtuous a deed is, is how difficult it is: if everyone is doing a certain action, it is easy, but if most people are negligent, this makes it more difficult for those who do remember Allah. Muslim (no. 2984) narrated from the Hadith of Ma’qil ibn Yasar, may Allah be pleased with him: “[The Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) said:] ‘Worship at times of tribulation (Fitnah) is like Hijrah to me.’” (The phrase “worship at times of tribulation” refers to times of upheavals and trials, when people follow their own desires, and those who adhere to Islaam are doing something difficult.)

Why  Prophet Muhammad fasted so much in Sha’ban

The scholars differed as to the reasons why the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) fasted so much in Sha’ban. Their various opinions are as follows:

  • That he had been unable to fast three days out of every month because he was travelling or for some other reason, so he made them all up together in Sha’ban. When the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) began to do some voluntary action, he would persist in it, and if he missed it, he would make it up later.
  • It was said that his wives used to make up the days that they missed of Ramadan in Sha’ban, so he used to fast because of that. This is the opposite of what was reported from ‘Aishah, may Allah be pleased with her, that she used to delay making up days that she had missed in Ramadan until Sha’ban because she was too busy with the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) to fast.
  • It was said that it was because this is a month which people do not pay attention to. This is the most correct view, because of the Hadith of Usamah, may Allah be pleased with him, quoted above, in which it says: “That is a month to which people do not pay attention, between Rajab and Ramadan.” (Reported by an-Nasai, see Sahih at-Targhib wat-Tarhib, p. 425)

When Sha’ban began, if the Prophet still had some voluntary fasts outstanding that he had not fasted, he would make them up during Sha’ban so that his voluntary fasts would be complete before Ramadan came. Similarly, if he had missed some Sunnah prayers or he had missed Qiyam al-Layl, he would make it up. ‘Aishah, may Allah be pleased with her, used to make the most of this opportunity to make up any obligatory Ramadan fasts that she had missed because of menstruation; during other months she was too busy with the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) to fast. We should also note here that anyone who has any missed fasts to make up has to make them up before the next Ramadan comes. It is not permissible to delay it until after the following Ramadan except in cases of necessity (such as a valid excuse that continues between the two Ramadans). Whoever is able to make them up before the (second) Ramadan and does not do so, has to make them up after the (second) Ramadan and in addition to that, he has to repent and to feed one poor person for each day that he missed. This is the view of Malik, ash-Shafi’i and Ahmad.

Another benefit of fasting in Sha’ban is that it is a kind of training for the Ramadan fast, in case a person finds it difficult to fast when Ramadan starts; if he fasts in Sha’ban he will have gotten used to fasting and he will feel strong and energetic when Ramadan comes. Sha’ban is like an introduction to Ramadan and it has some things in common with Ramadan, such as fasting, reciting Quran and giving in charity. Salamah ibn Suhayl, may Allah have mercy on him, used to say: “The month of Sha’ban is the month of reciters (of the Quran).” Habib ibn Abu Thabut, may Allah have mercy on him, used to say, when Sha’ban came: “This is the month of reciters (of the Quran).” When Sha’ban came, ‘Amr ibn Qays al-Mala’I, may Allah have mercy on him, used to close his store and devote his time to reading the Quran.

Fasting at the end of Sha’ban

It was reported in al-Sahihayn from ‘Imran ibn Husayn, may Allah be pleased with him, that the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) said to a man: “Have you fasted anything of the Sirar of this month?” He said: “No.” He said: “If you have not fasted, then fast two days.” According to a report Reported by Al-Bukhari: I think he meant Ramadan. According to a report Reported by Muslim, (the Prophet, blessings and peace of Allah be upon him) said: “Have you fasted anything of the Sirar of Sha’ban?” (Reported by Al-Bukhari, 4/2000; Muslim, no. 1161).

There was some dispute as to the meaning of the word Sirar. The most well known view is that it refers to the end of the month. The end of the month is called Sirar because the moon is hidden (Istisrar) at that time. Someone may raise the point that it was reported in as-Sahihayn from Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, that the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) said: “Do not pre-empt Ramadan by one or two days, except for those who have the habit of fasting regularly, in which case they may fast.” (Reported by Al-Bukhari, no 1983; Muslim, no. 1082).

How can we reconcile the Hadith which encourages fasting at this time with the Hadith which says not to fast at this time?

The answer is: many of the scholars and most of those who commented on this Hadith said: this man to whom the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) addressed this question was known to have the habit of fasting regularly, or else he had made a vow, so the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) commanded him to make up his fast. There are also other points of view on this issue.

3 Scenarios for fasting at the end of Sha’ban 

In brief we may say that there are three scenarios for fasting at the end of Sha’ban:

  • The first scenario is when a person fasts at the end of Sha’ban with the intention of being on the safe side and not missing the first day of Ramadan. This is forbidden.
  • The second scenario is when a person fasts with the intention of fulfilling a vow or of making up a day of Ramadan that he missed or as an act of expiation (Kaffarah), etc. This is permissible according to the majority.
  • The third scenario is when this is purely a voluntary fast. This is regarded as Makruh by those who said that we should differentiate between Sha’ban and Ramadan by not fasting for a while. Among those who said this was al-Hasan, may Allah have mercy on him. If it happens to coincide with a day when a person habitually fasts, Malik and those who agreed with him permitted this, but Ash-Shafi’i, al-‘Awza’i, Ahmad and others made a distinction between cases where it is a fast which a person habitually observes or otherwise.

In conclusion, the Hadith of Abu Hurayrah, may Allah be pleased with him, quoted above is what we should follow according to the majority of scholars. It is Makruh to observe a voluntary fast one or two days before Ramadan for those who do not habitually fast on those days and who have not previously fasted until the end of Sha’ban.

Why is it disliked to fast just before Ramadan?

It may be asked: why is it Makruh to fast just before Ramadan (for those who do not have a prior habit of fasting)? The answer is that there are a number of reasons why this is so, such as:

1- Lest extra days be added to the fast of Ramadan that are not part of it. Fasting on the day of ‘Eid is prohibited for the same reason, lest we fall into the same trap as the People of the Book regarding fasting, as they added to their fasts because of their own whims and desires.

For the same reason it is also forbidden to fast on the “day of doubt”. ‘Ammar, may Allah be pleased with him, said: “Whoever fasts on this day has disobeyed Abu’l-Qasim (blessings and peace of Allah be upon him).

The “day of doubt” is a day when people are not sure whether it is Ramadan or not, when news of the sighting of the crescent moon comes from one whose word cannot be accepted. As for a cloudy day, some of the ‘ulama said that this was also a ‘day of doubt’ and said that fasting was not allowed on this day. This is the view of the majority.

2- To make a distinction between Fardh (obligatory) fasts and Nafl (supererogatory) fasts, because making a clear distinction between Fardh actions and Nafl actions is prescribed in Islam. Hence it is Haram to fast on the day of ‘Eid, and the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) forbade following an obligatory prayer immediately with another prayer unless they are separated by saying Salam or speaking, especially in the case of the Sunnah prayer performed just before Fajr. It is prescribed to make a clear separation between this prayer and the obligatory prayer. Hence it is prescribed to pray it at home and to lie down afterwards.

When the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) saw a man praying at the time when the Iqamah had been given for Fajr, he said to him: “Al-Subh is four Rak’ahs.” (Reported by Al-Bukhari, no. 663).

Some ignorant people may think that the reason why we do not fast just before Ramadan is so that we can make the most of eating and have our fill of our desires before we have to deny ourselves by fasting. This is an ignorant mistake on the part of those who think this. And Allaah knows best.

References:

Lataif al-Ma’arif fima li Mawasim al-‘Am min al-Wazaif, by Ibn Rajab al-Hanbali

Al-Ilman bi shayin min Ahkam al-Siyam, by ‘Abd al-‘Aziz al-Rajihi

REFERENCE:
https://islamqa.info/en/articles/57/virtues-of-the-month-of-shaban

شعبان

فضائل و اعمال اور رسومات
شعبان


 

شعبان اسلامی سال کا آٹھواں مہینہ ہے، جو رجب کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔

 


وجۂ تسمیہ


 

اس کا مادہ شَعب ہے جس کے معنی جدا جدا ہونے کے ہیں۔ عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں متفرق طورپر پھیل جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان پڑ گیا۔

’سُمِّيَ بِذٰلِکَ لِتَشَعُّبِ الْعَرَبِ فِیہِ أَيْ تَفَرُّقِہِمْ فِي طَلَبِ الْمِیَاہِ‘ (المنجد)

 


فضیلت ماہِ شعبان


 

شعبان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبیٔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ صرف آخر میں دو ایک روزے ترک فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد حدیثیں آتی ہیں جن میں صوم شعبان کی فضیلت اور نبیٔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص اس ماہ میں بکثرت روزے رکھنے کا بیان ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزے چھوڑتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ

آپ روزے نہیں رکھتے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔[1]

نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

’کَانَ أَحَبَّ الشُّھُورِ إِلٰی رَسُولِ اللّٰہِ صلي اللّٰه عليه وسلم أَنْ یَّصُومَہٗ شَعْبَانُ ثُمَّ یَصِلُہٗ بِرَمَضَانَ‘

’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (نفلی) روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ اسے گویا رمضان ہی سے ملا دیا کرتے تھے۔‘‘[2]

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے:

’مَا رَأَیْتُ النَّبِيَّ صلي اللّٰه عليه وسلم یَصُومُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ‘

’’میں نے نبیٔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔‘‘[3]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

’مَا رَأَیْتُ النَّبِيَّ صلي اللّٰه عليه وسلم فِي شَھْرٍ أَکْثَرَ صِیَامًا مِنْہُ فِي شَعْبَانَ، کَانَ یَصُومُہٗ إِلَّا قَلِیلًا، بَلْ کَانَ یَصُومُہٗ کُلَّہٗ‘

[1] صحیح البخاري، الصوم، باب صوم شعبان، حدیث: 1969، وصحیح مسلم، الصیام، باب صیام النبي صلي اللّٰه عليه وسلم في غیر رمضان…، حدیث: 1156۔ [2] سنن أبي داود، الصیام، باب في صوم شعبان، حدیث: 2431۔ [3] جامع الترمذي، الصوم، باب ماجاء في وصال شعبان برمضان، حدیث: 736۔

 

’’میں نے نبیٔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ سارے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔‘‘[4]

شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے ایک روز سوال کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ماہ شعبان میں جس قدر (نفلی) روزے رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے؟ (یہ کیا بات ہے؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

’ذٰلِکَ شَہْرٌ یَغْفُلُ النَّاسُ عَنْہُ بَیْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَہُوَ شَہْرٌ تُرْفَعُ فِیہِ الْأَعْمَالُ إِلٰی رَبِّ الْعَالَمِینَ فَأُحِبُّ أَنْ یُّرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ‘

’’یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ اس مہینے میں(لوگوں کے) عمل رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہوں (اس لیے شعبان میں روزے کثرت سے رکھتا ہوں۔)‘‘[5]

اس حدیث سے شعبان میں نبی ٔاکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت روزہ رکھنے کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں بالخصوص اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ احادیث کے تَتَبُّع سے معلوم ہوتا ہے کہ عملوں کی ایک پیشی تو روزانہ صبح و شام (نماز عصر اور نمازِ

[4] جامع الترمذي، الصوم، باب ماجاء في وصال شعبان برمضان، حدیث: 736۔ [5] سنن النسائي، الصیام، باب صوم النبي صلي اللّٰه عليه وسلم بأبي ھو وَ أمي…، حدیث: 2359۔

 

فجر کے وقت) ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے جو فجر و عصر کی نماز میں حاضر رہتے ہیں، جب آسمان پر جاتے ہیں تو پوچھتا ہے :

’کَیْفَ تَرَکْتُمْ عِبَادِي؟ فَیَقُولُونَ: تَرَکْنَاہُمْ وَہُمْ یُصَلُّونَ، وَأَتَیْنَاہُمْ وَہُمْ یُصَلُّونَ‘

’’تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں: یا اللہ! جب ہم انھیں چھوڑ کر آرہے تھے، تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے اورجب ہم ان کے پاس پہنچے، تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔‘‘[6]

دوسری پیشی ہفتے میں دو دن کی ہے، یعنی ہر پِیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

’تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ یَوْمَ الْاِثْنَیْنِ وَالْخَمِیسِ فَأُحِبُّ أَنْ یُّعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ‘[7]

اور تیسری پیشی، جو گویا سالانہ پیشی ہے، ماہِ شعبان میں ہوتی ہے جیسا کہ مذکور الصدر حدیث سے معلوم ہوا۔ اور جس کی وجہ ہی سے نبی ٔاکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔

کثرت سے روزے رکھنے میں احتیاط کی ضرورت

گزشتہ تفصیل سے واضح ہے کہ شعبان میں نفلی روزے کثرت سے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا

 

[6] صحیح البخاري، مواقیت الصلاۃ، باب فضل صلاۃ العصر، حدیث: 555، وصحیح مسلم، المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر…، حدیث: 632۔ [7] جامع الترمذي، الصوم، باب ماجاء في صوم…، حدیث: 747۔معمول تھا، تاہم آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے:

 

’إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا‘[8]

اس ممانعت سے مقصود یہ ہے کہ طاقت، توانائی بحال رہے تاکہ رمضان کے فرضی روزے رکھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔

اسی طرح آپ نے رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ استقبالِ رمضان کے نام پر لوگ جشن کی سی کیفیت نہ بنالیں، آپ نے فرمایا:

’لَا تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِیَوْمٍ وَّلَا یَوْمَیْنِ إِلَّا أَنْ یَّکُونَ صَوْمٌ یَصُومُہٗ رَجُلٌ فَلْیَصُمْ ذٰلِکَ الصَّوْمَ‘

’’رمضان سے ایک دو دن پہلے روزے مت رکھو، مگر جو شخص کسی دن کا روزہ رکھتا رہا ہو تو وہ رکھ لے۔‘‘[9]

یعنی کسی کا معمول ہے کہ وہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے یا صومِ داؤدی رکھتا ہے تو یہ روزے اگر رمضان سے دو تین دن قبل واقع ہوں، تو وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے کیونکہ اس سے مقصود استقبالِ رمضان نہیں ہے بلکہ روز مرہ کے معمولات کو پورا کرنا ہے، اس لیے یہ ممانعت کے حکم میں نہیں آئیں گے۔

سَرَرِ شعبان کا روزہ اور اس کا مطلب

یہی مطلب اس حدیث کا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے

 

[8] سنن أبي داود، الصیام، باب في کراہیۃ ذلک، حدیث: 2337۔ [9] سنن أبي داود، الصیام، باب فیمن یَصِلُ شعبان برمضان، حدیث: 2335۔

 

پوچھا: ’ھَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ ھٰذَا الشَّھْرِ شَیْئًا؟‘ ’’کیا تو نے اس (شعبان کے) مہینے کے آخری دنوں کے کچھ روزے رکھے ہیں؟‘‘ اس نے کہا: نہیں توآپ نے اس سے فرمایا: ’’رمضان کے بعد تو اس کے بدلے میں ایک یا دو روزے رکھ لینا۔‘‘ [ صحیح مسلم، الصیام، باب صوم سرر شعبان، حدیث: 1161]

یہ شخص بھی مہینے کے آخر میں روزے رکھنے کا عادی تھا یا اس نے نذر کے روزے رکھنے تھے لیکن اس نے اس اندیشے کے پیش نظر نہیں رکھے کہ کہیں میرا یہ عمل استقبال رمضان کا مظہر نہ بن جائے جس سے روکا گیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو عادی نہ ہوں یا جن کی طاقت اور توانائی میں کمی آنے کا خطرہ ہو یا محض شک کی وجہ سے روزہ رکھتے ہوں مبادا رمضان شروع ہوگیا ہو۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے شعبان کے آخر میں روزے رکھنے ممنوع ہیں تاکہ رمضان کے روزے رکھے جا سکیں۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے ان روزوں کا جواز ہے۔

ملحوظہ: سَرَر کا لفظ مہینے کے آخری ایام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اِسْتِسْرار (چھپ جانا) سے ہے۔ مہینے کے آخری دنوں میں چونکہ چاند چھپ جاتا ہے، اس لیے مہینے کے آخری دنوں کو سَرَر سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔

 

 


شب برات، یعنی شعبان کی پندرھویں رات


 

شعبان کی پندرھویں رات کی بابت متعدد روایات آتی ہیں، جن میں اس رات کی بعض فضیلتوں کاذکر ہے لیکن یہ روایات، ایک آدھ روایت کے علاوہ، سب ضعیف ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کثرتِ طُرق سے مروی ہیں، اس لیے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس رات کی کچھ نہ کچھ اصل ہے، بنا بریں اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور ہے۔اور دوسرے علماء کی رائے میں ضعیف روایات قابل عمل نہیں، چاہے وہ تعداد میں کتنی ہی ہوں۔ان علماء کے نزدیک اس رات کی کوئی خاص اصل نہیں۔

چنانچہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شعیب ارنائووط رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کثرت طرق کی بنا پر اس ایک روایت کو صحیح قرار دیا ہے جبکہ باقی سب روایات ضعیف یا موضوع ہیں، وہ ارشاد گرامی درج ذیل ہے:

’یَطَّلِعُ اللّٰہُ تَبَارَکَ وَ تَعَالٰی إِلٰی خَلْقِہٖ لَیْلَۃَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَیَغْفِرُ لِجَمِیعِ خَلْقِہٖ، إِلَّا لِمُشْرِکٍ أَوْمُشَاحِنٍ‘

’’اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرھویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف (نظر رحمت سے) دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کردیتا ہے۔‘‘[10]

جبکہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کے طریق سے اسی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں:

’إِنَّ اللّٰہَ یَطَّلِعُ عَلٰی عِبَادِہٖ فِي لَیْلَۃِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَیَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَیُمْلِي لِلْکَافِرِینَ، وَیَدَعُ أَھْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِہِمْ حَتّٰی یَدَعُوہُ‘

’’بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرھویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اور کینہ پرور

 

[10] صحیح ابن حبان، حدیث: 1980، وشعب الإیمان للبیھقي: 288/2، والسلسلۃ الصحیحۃ، حدیث: 1144۔

 

لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کرلیں۔‘‘

 

المعجم الکبیر للطبرانی: 109,108/20، حدیث: 215۔

 

یہی وہ حدیث ہے جو شعبان کی پندرھویں رات کی فضیلت میں بقول شیخ البانی مسند ہے، اس کے علاوہ جتنی احادیث عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور جنھیں اخبارات اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے وہ سب کی سب سنداً انتہائی کمزور بلکہ من گھڑت ہیں۔

اور صحیح الجامع الصغیر کی حدیث سے بھی صرف اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے لیکن اس میں بھی اس رات کو عبادت کرنے کی کوئی ترغیب یا فضیلت نہیں ہے اور کسی فضیلت سے اس رات کا خصوصی عبادت والی رات ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس کے لیے الگ نصّ کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے۔ علاوہ ازیں شیخ البانی کے علاوہ دوسرے محققین کے نزدیک یہ روایت بھی ضعیف ہے۔

 


ضعیف اور موضوع روایات


 

شب برا ت کی نسبت سے جو کمزور اور من گھڑت حدیثیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

 

(1) ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’شَعْبَانُ شَھْرِي، وَرَمَضَانُ شَھْرُ اللّٰہِ‘ یہ روایت موضوع ہے۔

 

[حافظ سخاوی وغیرہ نے اسے مسند الفردوس کی طرف منسوب کیا ہے۔ دیکھیے: المقاصد الحسنۃ، حدیث: 595۔ محدث البانی نے اس کا حوالہ یوں (234,233/2) ذکر کیا ہے۔ مگر تلاش کے بعد مسند الفردوس میں یہ روایت مل نہیں سکی۔ واللّٰه أعلم۔ اس کی سند حسن بن یحییٰ الخشنی کی وجہ سے سخت ضعیف ہے۔ محدث البانی کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: السلسلۃ الضعیفۃ: 222/8، حدیث: 3746]

 

(2) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پا

 

کر میں باہر نکلی تو اچانک دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں تھے، آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا: ’’کیا تمھیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟‘‘ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے یہ شک ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا:

’إِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی یَنْزِلُ لَیْلَۃَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَی السَّمَائِ الدُّنْیَا، فَیَغْفِرُ لِأَکْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کَلْبٍ‘

’’بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرھویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔‘‘[11]

دیگر ائمہ کے علاوہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے اوراس روایت کی تضعیف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کی ہے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا، وہ فرماتے تھے: یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کو حجاج بن ارطاۃ نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کیا، حالانکہ حجاج کا یحییٰ سے سماع ثابت نہیں بلکہ زندگی میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ پھر یحییٰ اس روایت کو عروہ سے نقل کر رہے ہیں جبکہ یحییٰ کا سماع عروہ سے ثابت نہیں۔ اس طرح یہ روایت دو جگہ سے منقطع ہے۔ دو جگہ سے منقطع روایت محدثین کی اصطلاح میں شدید درجہ کی ضعیف روایت ہے۔[12]

یاد رہے کہ قصۂ عائشہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیع میں جانے اور اہلِ بقیع کے لیے دعا کرنے کے متعلق ہے وہ صحیح ہے اور صحیح مسلم وغیرہ میں تفصیلاً موجود ہے لیکن اس میں شعبان کی پندرھویں رات کا کوئی ذکر نہیں، مکمل واقعہ کے لیے دیکھیے:صحیح مسلم، الجنائز، باب مایقال عند دخول القبور والدعاء لأھلھا، حدیث: 974۔

 

[11] جامع الترمذي، الصوم، باب ماجاء في لیلۃ النصف من شعبان، حدیث: 739، وسنن ابن ماجہ، الصلوات، باب ماجاء في لیلۃ النصف مِن شعبان، حدیث: 1389، ضعفہ الألباني۔

[12] مستزاد یہ کہ حجاج اور یحییٰ دونوں مدلس راوی ہیں۔ امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مرفوع روایت کو یحییٰ بن ابی کثیر کی مرسل روایت کی بنا پر منکر اور غیر محفوظ قرار دیا ہے۔

 

(3) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 

’إِذَا کَانَتْ لَیْلَۃُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَیْلَتَھَا وَصُومُوا یَوْمَھَا، فَإِنَّ اللّٰہَ یَنْزِلُ فِیھَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلٰی سَمَائِ الدُّنْیَا، فَیَقُولُ: أَلَا مُسْتَغْفِرٌ فَأَغْفِرَ لَہٗ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَہٗ؟ أَلَا مُبْتَلًی فَأُعَافِیَہٗ؟ أَلَا سَائِلٌ فَأُعْطِیَہٗ؟ أَلَاکَذَا أَلَا کَذَا؟ حَتّٰی یَطْلُعَ الْفَجْرُ‘

’’جب شعبان کی پندرھویں رات آئے تو اس میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آکر فرماتا ہے: کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کیا کوئی … کیا کوئی … یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔‘‘[13]

یہ حدیث بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کے بجائے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے:

 

[13] سنن ابن ماجہ، الصلوات، باب ماجاء في لیلۃ النصف من شعبان، حدیث: 1388، وضعیف الجامع الصغیر للألباني، حدیث: 652، واللفظ لہ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے، دیکھیے: السلسلۃ الضعیفۃ: 154/5، حدیث: 2132۔’یَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَکَ وَتَعَالٰی کُلَّ لَیْلَۃٍ إِلَی السَّمَائِ الدُّنْیَا حِینَ یَبْقٰی ثُلُثُ اللَّیْلِ الآْخِرُ، فَیَقُولُ: مَنْ یَّدْعُونِي فَأَسْتَجِیبَ لَہٗ؟ مَنْ یَّسْأَلُنِي فَأُعْطِیَہٗ؟ مَنْ یَّسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَلَہٗ‘ وَفِي رِوَایَۃٍِ لِّمُسْلِمٍ: ’فَلَا یَزَالُ کَذٰلِکَ حَتّٰی یُضِيئَ الْفَجْرُ‘

 

’’ہمارا بابرکت اور بلند و بالا رب ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، پھر کہتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کر ے تو میں اسے معاف کر دوں؟‘‘ مسلم کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ ’’پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔‘‘[14]

اس صحیح حدیث کے مطابق یہ فضیلت ہر رات نصیب ہو سکتی ہے، لہٰذا اسے شعبان کی پندرھویں رات کے ساتھ خاص کرنا یقینا غلط ہے۔

(4) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی پندرھویں رات کو دیکھا آپ کھڑے ہوئے اور چودہ رکعات نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سورئہ فاتحہ، سورئہ اخلاص سورئہ فلق اور سورۂ ناس چودہ چودہ مرتبہ پڑھیں اور آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھی، جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے آپ سے مذکورہ نماز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا:

 
’مَنْ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِی رَأَیْتَ کَانَ لَہٗ کَعِشْرِینَ حَجَّۃً مَّبْرُورَۃً

 

[14] صحیح البخاري، التھجد، باب الدعاء و الصلاۃ مِن آخر اللیل، حدیث: 1145، وصحیح مسلم، صلاۃ المسافرین، باب الترغیب في الدعاء والذکر في آخر اللیل…، حدیث: 758۔

 

وَکَصِیَامِ عِشْرِینَ سَنَۃً مَّقْبُولَۃً، فَإِنْ أَصْبَحَ فِي ذٰلِکَ الْیَوْمِ صَائِمًا کَانَ کَصِیَامِ سِتِّینَ سَنَۃً مَا ضِیَۃً وَ سَنَۃً مُسْتَقْبَلَۃً‘

 

’’جس نے ایسے کیا جیسے تو نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اسے بیس مقبول حجوں کا ثواب اور بیس سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہو گا اور اگر اس نے اس دن کا روزہ رکھا تو ساٹھ سالہ گزشتہ روزوں اور ایک سال آئندہ روزوں کا ثواب ہو گا۔‘‘[15]

ابن جوزی نے اس حدیث کو ’’الموضوعات‘‘ میں روایت کرنے کے بعد لکھا ہے: یہ حدیث بھی من گھڑت ہے اور اس کی سند نہایت تاریک ہے۔

امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیہقی نے ’’شعب الایمان‘‘ میں روایت کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ موضوع (من گھڑت) ہو۔[16]

 

(5) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’جس نے شعبان کی پندرھویں رات میں بارہ رکعات نماز ادا کی اور ہر رکعت میں تیس 30 مرتبہ سورئہ اخلاص پڑھی تو وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے اور اپنے اہل میں سے دس جہنمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔‘‘[17]

امام ابن جوزی نے اس روایت کو ’’الموضوعات‘‘ میں ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع (من گھڑت) ہے۔

(6) الصلاۃ الألفیۃ، یعنی وہ نماز جس کے بارے میں نبیٔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم  نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا: ’’جو شخص اس رات میں سو رکعات نماز اس طرح پڑھے کہ ہر

 

[15] الموضوعات لابن الجوزي: 52/2۔ [16] تنزیہ الشریعۃ عن الأحادیث الموضوعۃ لابن عراق: 94/2۔ [17] الموضوعات لابن الجوزي: 52,51/2۔رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ اخلاص گیارہ بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کردیتا ہے، اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر اسے خوش نصیب لکھ دیتا ہے … اور اس کے آئندہ ایک سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔‘‘[الموضوعات لابن الجوزي: 51,50/2]

’’الموضوعات‘‘ میں ابن الجوزی اس حدیث کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں۔

یہ اور اس قسم کی دیگر احادیث جن میں شعبان کی پندرھویں رات کی عبادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے بالاتفاق ضعیف اور من گھڑت ہیں۔ ائمۂ کرام، مثلاً:امام شوکانی، ابن الجوزی، ابن حبان، قرطبی اور سیوطی وغیرہم نے ان روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے: الفوائد المجموعۃ، الموضوعات الکبریٰ، تفسیر القرطبي، اللآلي المصنوعۃ، وغیرہ۔

 


شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟


 

اب سوال یہ ہے کہ شعبان کی پندرھویں رات کی فضیلت کے متعلق جس حدیث کو بعض محققین نے صحیح قرار دیا ہے کہ (اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرھویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف (بنظر رحمت) دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کردیتا ہے۔)

آیا اس روایت کی روشنی میں ہمیں خوشی کا یا خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے؟

لیکن کیا اس میں کسی محفل کے جمانے کا ذکر ہے یا کسی خاص عبادت، چراغاں یا آتش بازی کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو خرافات اور من گھڑت روایات پر اعتماد کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری شریعت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس حدیث کا اگر بنظر انصاف مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی محفل جمانے، عبادت کرنے، چراغاں اور آتش بازی وغیرہ کا ذکرنہیں، بلکہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت کا جس کا مستحق ہر وہ شخص ہے جو شرک اور کینہ پروری سے محفوظ ہے، لہٰذا اس رات کو عام بخشش کا مستحق بننے کے لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ شرک سے پاک کرے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد، بغض اور کینہ نہ رکھے، یہ چیزیں انسان کی نجات کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔

نہایت افسوس کی بات ہے کہ شعبان کی پندرھویں رات کی جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ہر مسلمان کی بخشش ہوتی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچایا جاتا لیکن آج کا جاہل مسلمان الٹا اپنے آپ کو اس رات میں ان دونوں گناہوں میں ملوث کرتا ہے ایک طرف محافل کا انعقاد کر کے ان میں جھوٹی اور من گھڑت احادیث بیان کرنے کے علاوہ نعت خوان اور مقررین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں اور آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کھلم کھلا شرک کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی بھی امید رکھتے ہیں اور دوسری طرف آتش بازی کے ذریعے سے اپنے ہی بھائیوں کو پریشان کر کے انسان دشمنی کا بھی ثبوت دیا جاتا ہے جس سے اس حدیث کی رو سے بچنا نہایت ضروری ہے، کیسی ستم ظریفی ہے کہ بخشش الٰہی سے محروم ہوجانے والے کام بھی کیے جائیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے کی بھی امید رکھی جائے۔

 


شب براء ت میں عبادت؟


 

یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اگر اس رات میں مغفرت کا ثبوت ملتا ہے تو پھر اس میں خصوصی عبادت میں کیا حرج ہے؟

اس کے دو جواب ہیں:

اولاً: اللہ تعالیٰ کی خصوصی بخشش کا ثبوت صرف پندرھویں شعبان کی رات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہی خصوصی بخشش سوموار اور جمعرات کے دن بھی ہوتی ہے، جیسے پیچھے صحیح حدیث ذکر کی جاچکی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ہر رات پہلے آسمان پر نزول فرما کر ندا لگاتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو تو ہر رات ہی اللہ کی عبادت کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ خصوصی طور پر صرف شعبان کی پندرھویں رات کو جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں۔

ثانیاً: شعبان کی پندرھویں رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم  سے کوئی خصوصی عبادت ثابت نہیں ہے اور جو روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم  کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہیں، وہ سب من گھڑت اور موضوع ہیں جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، لہٰذا اپنی طرف سے کسی دن یا رات یا کسی بھی وقت کو عبادت کے ساتھ خاص کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم  نے منع فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

’لَا تَخْتَصُّوا لَیْلَۃَ الْجُمُعَۃِ بِقِیَامٍ مِّنْ بَیْنِ اللَّیَالِي وَلَا تَخُصُّوا یَوْمَ الْجُمُعَۃِ بِصِیَامٍ مِّنْ بَیْنِ الْأَیَّامِ إِلَّا أَنْ یَّکُونَ فِي صَوْمٍ یَصُومُہٗ أَحَدُکُمْ‘

’’راتوں میں سے صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں سے صرف

جمعے کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں اگر جمعے کا دن ان دنوں میں آجائے جن میں تم میں سے کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔‘‘

 

[صحیح مسلم، الصیام، باب کراھۃ إفراد یوم الجمعۃ بصوم…، حدیث: 1144]

 

اگر کسی رات کو عبادت کے ساتھ خاص کیا جاسکتا ہوتا تو جمعہ کی رات ہفتے کے دنوں میں سے افضل ترین تھی، لہٰذا اسے خاص کیا جاتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ نے اگر کسی دن یا رات کو عبادت کے لیے خاص کیا ہے تو اس کا حکم بھی دیا ہے اور اہتمام بھی فرمایا ہے، جیسے صحیح احادیث میں رمضان کی راتوں اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ آپ نے قیام کیا اور اس کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو ترغیب بھی دلائی، لہٰذا اگر شعبان کی پندرھویں رات میں محافل جمانے، عبادت کرنے اور دوسرے افعال کرنے کی کوئی فضیلت ہوتی تو آپ اپنی امت کو ضرور مطلع فرماتے اور خود بھی اہتمام فرماتے کیونکہ آپ کا تو منصب ہی یہی تھا، آپ امت سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے تھے، ورنہ آپ { وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ}[2] کے مصداق ٹھہرتے، کہ آپ نے اپنی امت کو شریعت کے مکمل احکام نہیں پہنچائے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ان بدعات و خرافات پر عمل کرتے ہیں نعوذباللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا خائن ثابت کرتے ہیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم  سے اس رات میں محافل اور عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور نہ صحابہ و تابعین ہی کا عمل ملتا ہے تو پھر اس رات کو خصوصی عبادت والی رات کس طرح سمجھا جاسکتا ہے؟

[2] المآئدۃ 67:5۔کیا شب برات فیصلوں کی رات ہے؟

شب برا ت منانے والوں کا نظریہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ اور دلیل میں سورئہ دخان کی درج ذیل آیات مبارکہ پیش کرتے ہیں:

 

(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾)

 

’’یقینا ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔‘‘[ الدخان 4,3:44]

 

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ’’بابرکت رات‘‘ کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا اور جس میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ حضرات اس ’’بابرکت رات‘‘ سے مراد شعبان کی پندرھویں رات لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعتا ’’بابرکت رات‘‘ سے مراد شعبان کی پندرھویں رات ہے یا کوئی اور رات مراد ہے۔

اگر ہم اس آیت کی تفسیر اپنی رائے اور منشاء کے مطابق کرنے کے بجائے خود قرآن مجید ہی سے تلاش کریں تو اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے متعلق صراحت سے فرمایا ہے:

 

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ)

 

’’رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔‘‘[البقرۃ 185:2۔]

اور جس رات میں نازل کیا گیا اس کی صراحت بھی فرما دی کہ :

 

(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾)

 

’’بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔‘‘[ القدر 1:97]

 

جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک رات ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا مہینہ اور اس مہینے کی خاص رات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں اتارا گیا، اس کی بھی صراحت فرما دی ہے، جسے دوسری جگہ لیلۂ مبارکہ بھی کہا گیا ہے، لیلۂ مبارکہ کی قرآنی تفسیر سے پتا چلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہی ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور اسی میں سال بھر کے حادثات و وقائع کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، جمہور مفسرین کا یہی موقف ہے۔ نص قرآنی کے مقابلے میں ضعیف روایات سے لیلۂ مبارکہ کی تفسیر پندرھویں شعبان کی رات سے کرنا جائز نہیں بلکہ باطل ہے، لہٰذا شعبان کی پندرھویں رات کو فیصلوں کی رات قرار دینا یکسر غلط ہے ۔

 


پندرہ شعبان کا روزہ ثابت نہیں


 

سنن ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

’إِذَا کَانَتْ لَیْلَۃُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَیْلَہَا وَصُومُوا نَھَارَھَا … الحدیث‘

’’شعبان کی پندرھویں رات کو قیام، یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو…۔‘‘

 

[ سنن ابن ماجہ، إقامۃ الصلوات، باب ما جاء في لیلۃ النصف…، حدیث: 1388۔ محدث البانی نے بھی اسے موضوع قرار دیا ہے۔ دیکھیے: السلسلۃ الضعیفۃ للألباني: 154/5، حدیث: 2132]اس روایت کی بنا پر بہت سے لوگ شعبان کی پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں لیکن محدثین کے نزدیک یہ روایت پایۂ اعتبار سے بالکل ساقط ہے، اس میں ایک راوی ابوبکر بن ابی بسرہ ہے جو متہم بالکذب ہے، وہ موضوع حدیثیں بنایا کرتا تھا، اس لیے یہ روایت قطعاً قابل حجت نہیں، لہٰذا پندرہ شعبان کا روزہ بھی ثابت نہیں۔

البتہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام بیِض (13،14، 15تاریخ) کے روزے رکھتے تھے۔ اس حدیث کی رو سے اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے میں یہ تین روزے رکھ لے تو یہ سنت کے مطابق کام ہوگا، اس لیے روزہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ صرف15شعبان کا ایک روزہ نہ رکھیں بلکہ تین روزے رکھیں، 13،14،15شعبان کا۔ اور ان روزوں کو بھی شعبان کے ساتھ خاص نہ کیا جائے۔

 


حلوے مانڈے، آتش بازی اور غلط عقیدے


 

شعبان کی پندرھویں رات کو اور بھی بعض کام ایسے کیے جاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں، جیسے حلوے مانڈوں کا خصوصی اہتمام۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس روز مُردوں کی روحیں آتی ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ اگر دنیا سے جانے والے اللہ کے نافرمان ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قیدی ہیں، وہ اللہ کی قید سے نکل کر آہی نہیں سکتے۔ اوراگر وہ نیک تھے تو وہ اللہ کے ہاں مہمان ہیں اوراللہ نے ان کے لیے جنت میں بہترین نعمتیں تیار کررکھی ہیں، وہ جنت کی اعلیٰ اور لذیذ ترین نعمتیں چھوڑ کر دنیا میں کس طرح آئیں گے؟ یعنی کسی لحاظ سے بھی روحیں دنیا میں نہیں آسکتیں۔

اسی طرح اس رات کو چراغاں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور خوب آتش بازی کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی مشرک قوموں کا شعار ہے۔ مجوسیوں (آتش پرستوں) میں یہ

طریقہ رہا ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر آتش بازی اور چراغاں کرتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ ہندوئوں نے اپنایا اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی اس بے ہودہ رسم کو اختیار کرلیا جیسا کہ اس سے پہلے ’’چراغاں اور آتش بازی کا رواج اور اس کی حقیقت‘‘ والے مضمون میں اس پر روشنی ڈالی جاچکی ہے۔

بہرحال اس رات آتش بازی اور حلوہ پوری وغیرہ پکا کر ایصالِ ثواب کرنا، یہ سب ایجادِ بندہ چیزیں ہیں جن کا کوئی ثبوت شریعتِ مطہرہ میں نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اوراپنے متعلقین کو بھی سمجھانا چاہیے تاکہ ان کے ذہنوں میں سنت اور بدعت کا فرق واضح ہو، ایک شاعر نے سچ کہا ہے:

 

یہ امت روایات میں کھو گئی
حقیقت خرافات میں کھو گئی

 

شعر میں روایات سے مراد آباء و اجداد سے ورثے میں ملنے والی روایات یا وہ رسوم و رواج ہیں جن پر ایک روایتی طریقے سے عمل ہوتا چلا آرہا ہے۔ ان رسوم و رواج کی روایات نے حقیقت پر پردہ ڈال رکھا ہے اور خرافات ہی کو دین سمجھ لیا گیا ہے۔ أَعَاذَنَا اللّٰہُ مِنْھَا۔ آمین!

 حواله جات : 

كتاب : ” مسئله  رؤیتِ ہلال اور اسلامى ١٢ مہینہے “
 قلم کار حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ
 
 
 
Table of Contents