Sections
< All Topics
Print

07. HUKMRAANON AUR RIYAYA KE HUQOOQ[Rights of Rulers and the Ruled]

HUKMRAANON AUR RIYAYA KE HUQOOQ

 

ولاۃ (Hukmraan) wo log hote hain jo musalmaanoun ke huqooq ke nigraan hote hain, khwah ye wilayat  aamah(aam wilaayat ) ho jaise Saltanat ka raees Aala , yaa wilayat khaasah ho, jaise kisi khaas  idarah ya khaas  kaam ka ra’ees, aur in sab ka apni apni raiyat par haq hota hai …. So  wo is kaam ko qayem rakhsakey  isi tarha raaiyat ka bhi unpar haq hai.

 

  • Riyaya ke hukmraanoun par haq:

     Riyaya ke hukmraanoun par haq ye hain keh wo is amanat ko qayem rakhsakhe isi tarha raiyat ka bhi in par haq hai.

    Riyaya ke hukmraanon par haq ye hai keh wo is amanat ko qayem rakhe jo Allah Ta’aala ne inke zeme daali hai aur raiyat ke khair khaahi ke kaam sar anjaam dena lazim samjhen   aur ye mominon ke raste ki itebah se hoga aur yehi wo tareeqa hai jo Rasool Allah( صلي ألله عليه و سلم ) ka tha kyun keh usi mein unki raiyat ki aur unke tahait kaam karne waalon ki sa’adat hai aur wo ye cheez hai 

Jisme raiyat ziyada se ziyada apne hukmraanon se khush rahesakhti hai aur unse marbot rahesakhti hai, unke ahekam ke samne sar tasleem kham karti hai aur us amanat ki hifazat rakhsakhti hai jiske liye raiyat ne usse hakim banaya tha kyun keh jo shakhs Allah se darta hai, Allah Ta’aala usse logon se bachata hai aur jo shakhs Allah ko raazi rakhta hai Allah usse logon ki raazamandi aur madad se kifayat karta hai, kyun keh Dil tou Allah ke hath mein hai, wo jaise chahata hai unhe pherdeta hai.

 

  • Hukmraanoun ke riyaya par huqooq:

       Aur Hukmraanoun ke riyaya par huqooq ye hai keh wo riyaya ke kamon mein is had tak unki khair khwaahi kare jis had tak aik hukmraan karsakta hai aur agar wo ghafil ho tou unhe nasihat kare, agar wo raah haq se hatne lagen tou unhe raah-e-rast ki tarf bulae aur agar unke hukm mein Allah ki nafarmaani na hoti ho tou usse bajlae, kyun keh isi surat mein saltanat ka kaam aur intezam durust rahesakhta hai- Aur agar  hukmraanon ki mukhalifat aur nafarmaani ki jae tou anarki (anarchy)phail jaegi aur saare kaam bigard jaenge, isi liye Allah Ta’aala ne Apni, apne Rasool ki aur hukmraanon ki ita’at ka hukm diya hai. 

   Allah Ta’aala farmaata hai: 

 
یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِیۡعُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ اُولِی الۡاَمۡرِ مِنۡکُمۡ ۚ

 

“Ae imaan walon! Allah ki ita’at karo aur Rasool ki ita’at karo aur un hukmraanon ki jo tum mein se ho.”

[Surah Nisa:04: 59]

 

Aur Nabi Kareem(صلي ألله عليه و سلم  ) ney farmaaya : 

 
على المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وكره إلا أن یؤمر بمعصیة فإن أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة » (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

 

“Musalmaanon par lazim hai keh wo suney  aur ita’at karen khawa wo kaam usse pasand ho ya napasand ho, illah yeh keh use nafarmaani wala hukm diya jae aur jab Allah ki nafarmaani wala hukm diya jae tou phir na sune aur na ita’at kare.”

[Bukhari & Muslim]

 

     Is hadees par shaykhain ka itefaq hai aur Abdullah bin umar( رضي الله عنه ) kehete hain keh hamlog aik safar mein Nabi kareem(صلي ألله عليه و سلم  ) ke sath the hamne aik jagah padhou kiya tou Rasool Allah( صلي ألله عليه و سلم ) ke munadi ne As salah Jamia ki nada ki, ham sab Rasool Allah( صلي ألله عليه و سلم  ) ke paas ikhatta hogae, Aap( صليالله عليه و سلم ) ne farmaaya: 

«إنه لم یكن نبی قبلی إلا كان حقا علیه أن یدل أمته على خیر ما یعلمه لهم وینذرهم شر ما یعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافیتها فی أولها وسیصیب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجیء فتنة فیرقق بعضها بعضا وتجیء الفتنة فیقول المؤمن هذه مهلكتی ثم تنكشف وتجیء الفتنة فیقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن یزحزح عن النار ویدخل الجنة فلتأته منیته وهو یؤمن بالله والیوم الآخر ولیأت إلى الناس الذی یحب أن یؤتى إلیه ومن بایع إماما فأعطاه صفقة یده وثمرة قلبه فلیطعه إن استطاع فإن جاء آخر ینازعه فاضربوا عنق الآخر» (صحیح مسلم)

 

Allah Ta’aala ne jo bhi Nabi bheja yeh uski zemedari thi keh wo apni ummat ki is bhalai ki tarf rehnumai kare jo Allah Ta’aala ne us Nabi ki ummat ke liye seekhlae hai aur us burai se daraee jo Allah ne usse ummat ke liye seekhlae hai aur tumhaari is ummat ke ibtedai daur mein aafiyat rakhi gae hai, Akhri daur mein Azmaish aur aise umoor paish aenge jinhe tum na pasand karoge, aik fitna aega jiska aik hessa dusre ko kamzor banadega, Fitna aega tou momin kahega keh ye mjhe halak kardalega aur aik fitna aega tou momin kahega ye mjhe halak kardega, lehaza jo shakhs chahata hai keh aag se bachalaya jae aur jannat mein dakhil kiya jae, tou usse chaheye keh wo is haal mein mare keh Allah aur Roz-e-Qiyamat par iman rakhta ho aur logon ke liye wohi pasand kare jo apne liye pasand karta hai aur jisne kisi imaam ki baet ki uske hath mein hath diya aur dil se tasleem kiya tou usko chaheye keh jahan tak hosakhe uski ita’at kare aur agar koi dusra imaam ajae jo usse jhagra kare tou pichle ki gardan urhado.”

[Is hadees ko Muslim ne riwayat kiya hai]

 

      Aur aik shakhs ne Nabi Kareem( صلي ألله عليه وسلم) se pocha aye  Allah ke nabi  dekhen ! Agar ham par aise hukumraan musallat hon jo hamse apna haq mangte hon lekin hame hamara haq na den tou uske baare mein aap hame kiya hukm dete hain? Aap( صلي ألله عليه و سلم ) ne us shakhs se muh pherliya, us shakhs ne dusri bar wohi suwal kiya tou Rasool Allah( صلي ألله عليه و سلم ) ne farmaaya:

 

اسمعوا وأطیعوا فإنما علیهم ما حملوا وعلیكم ما حملتم» (صحیح مسلم)

 

 iski baat suno aur ita’at karo, unki zemedari ka bar unpar hai aur tumhari ka tum par.

[Sahih Muslim]

 

    Aur hukmraanon ka raiyat par aik haq ye hai keh raiyat ahem umoor mein hukmraanon ke sath tawun kare, kyunkeh jo unoor hukmraanon ko tafweez  kiye gae hain unke nifaz mein raiyat unki madadgaar hoti hai, Nez yeh keh ameer ka kaam mashere ke samne uski mas’ooliyat (zimmedaari) har aik ko maloom hona chaheye, kyun keh agar masooliyat waale kamon mein riyaya hukmraanon ke sath tawun hi na kare tou wo usse matlooba surat mein kaise sar anjaam desakte hain.

 

REFERENCE:
Book: “Islam mein bunyadi huqooq”
“Allamah Muhammad ibn salih al-Uthaymin(رحمه الله)’

Rights of Rulers and the Ruled

Muslim rulers hold responsible positions, from the head of the state to heads of ministries and departments. Rulers in Islam have certain rights on their subjects. The subjects, too, have rights on the rulers. The subjects have the right to be ruled justly and righteously on the path of our righteous ancestors. To follow the path of the Prophet, his companions and the righteous ancestors will lead to happiness and harmony for both the rulers and the ruled. Also, Allah will bless the efforts of the rulers and cause their subjects to be pleased with them and obey them. This way, the rulers and the ruled will please Allah and fulfill their duties towards Him.

The rulers have the right to be advised by their subjects. The ruled must remind the leaders of Allah if they forget, and pray to Allah to make their leaders righteous. The ruled must obey their leaders except in matters of disobedience to Allah. Discontent, disharmony and disunity await the nation that disobeys its leaders. Allah said, what translated means:

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِیۡعُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ اُولِی الۡاَمۡرِ مِنۡکُمۡ ۚ

O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger (Mohammad), and those of you who are in authority., [4:59].

Al-Bukhari & Muslim narrated that the Prophet said, what translated means: “On the Muslim (are the duties) of obedience and adherence in matters of his like or dislike unless he is ordered to sin. If he is ordered to sin (by the ruler) then there is no obedience nor there is adherence.” Abdullah ibn Omar said that they (the companions) were traveling with the Prophet, when they camped to rest. They heard a caller, of the Prophet, calling them to congregate. Then, the Prophet said, what translated means: “There is not a Prophet whom Allah sent, but a right on him is leading his nation to the best (behavior) he knows of, and warning them of the worst (behavior) he knows of This nation of yours has its best times in the first (generation), and its later (generations) will face hardship and innovations you disown. Then calamities will come, each bigger than the other. The believer will say in the face of one calamity: ‘This ( calamity) will destroy me!’ Then in the next one he will say: ‘This (will destroy me)!’ There/ ore, whoever wants to be moved away from the Fire (Hell) and entered into Paradise, let him die while believing in Allah and in the Last Day and treat people how he likes to be treated. And whoever pledges allegiance to a ruler, both inwardly and in deed, let him obey him (the ruler) if he can. If another (man) wants to remove him (the ruler), then cut the head of (kill) the latter (rebel).” [Muslim].

Muslim narrated that a man asked the Prophet: “O Prophet of Allah! If we were ruled by rulers who demand their rights and refrain from (giving us) ours. So, what do you order us (to do)?” The Prophet answered him when he repeated his question the second time by saying, what translates to: “Hear and obey for they are carrying the weight of what they do and you carry the weight of what you do!”

Helping people of authority carry out their duties, is a duty on the ruled. All Muslims must observe the rights of the rulers along with advising them with righteousness and forbidding evil. Rulers cannot carry out their duties and rule without their nation’s help. All Muslims must know their rights and duties, in order for the Muslim nation to be successful.

REFERENCE:
BOOK: “Rights Basic to the Natural Human Constitution’ & affirmed by Divine Law”
“By Muhammad ibn salih al-Uthaymin(رحمه الله)’

حکمرانوں اور رعایا کے حقوق

ولاۃ” (حکمران) وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے امور کے نگران ہوتے ہیں خواہ یہ ولایت “عامہ” ہو ،جیسے سلطنت کا سربراہ اعلیٰ یا “خاصہ” ہو،جیسے کسی مخصوص ادارے یا معین کام کا سربراہ اور ان سب کا اپنی اپنی رعیت پر حق ہوتا ہے جس سے وہ اپنے فرائ انجام دے سکیں۔اسی طرح رعیت کا بھی ان پر حق ہے۔

رعايا کے حکمرانوں پر حقوق :

رعایا کے حکمرانوں پر حقوق یہ ہیں کہ وہ اس امانت کو قائم رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اُن کے ذمے رکھی ہے۔وہ رعیت کی خیرخواہی کے کام سر انجام دینا لازم سمجھیں اور ایسی متوازن راہ پر چلیں جو دنیوی اور اخروی مصلحتوں کی کفیل ہو۔یہ مومنوں کے راستے کا اتباع ہو گا اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ،کیونکہ اسی میں ان کی،ان کی رعیت کی اور ان کے ماتحت کام کرنے والوں کی سعادت ہے۔اور یہی وہ چیز ہے جس میں رعیت زیادہ سے زیادہ اپنے حکمرانوں سے خوش اور مربوط رہ سکتی ہے۔ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر سکتی ہے اور اس امانت کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے رعیت نے اسے حاکم بنایا تھا۔کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے لوگوں سے بچاتا ہے اور جو شخص اللہ کو راضی رکھتا ہے اللہ اُس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسے لوگوں کی رضامندی اور مدد سے بے نیاز کر دیتا ہے کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔وہ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔

حکمرانوں کے رعایا پر حقوق :

حکمرانوں کے رعایا پر حقوق یہ ہیں کہ وہ حکمرانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے جذبے سے صحیح مشورے دیں۔انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ راہ راست پر قائم رہیں ۔اگر وہ راہ حق سے ہٹنے لگیں تو انہیں راہ راست کی طرف بلائیں ،ان کے حکم بجا لانے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو تی ہو تو اسے بجا لائیں کیونکہ اسی صورت میں سلطنت کا کام اور انتظام درست رہ سکتا ہے اور اور اگر حکمرانوں کی مخالفت اور نافرمانی کی جائے تو انارکی پھیل جائے گی اور سب کام بگڑ جائیں گے،اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ،اپنے رسول اور حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔فرمان الہی ہے:

﴿ يٰٓاَيُّھَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

ترجمہ: مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں.

سورۃالنساء:59

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«على المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وكره إلا أن یؤمر بمعصیة فإن أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة » 

“مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے خواہ وہ کام اسے پسند ہو یا نا پسند مگر یہ کہ اسے نافرمانی والا حکم دیا جائے اور جب اللہ کی نافرمانی والا حکم دیا جائے تو پھر نہ سنے اور نہ اطاعت کرے۔”

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اس حدیث پر شیخین کا اتفاق ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے الصلاۃ جامعۃ کی ندا دی ۔ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکھٹے ہو گئے آپ نے فرمایا:

«إنه لم یكن نبی قبلی إلا كان حقا علیه أن یدل أمته على خیر ما یعلمه لهم وینذرهم شر ما یعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافیتها فی أولها وسیصیب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجیء فتنة فیرقق بعضها بعضا وتجیء الفتنة فیقول المؤمن هذه مهلكتی ثم تنكشف وتجیء الفتنة فیقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن یزحزح عن النار ویدخل الجنة فلتأته منیته وهو یؤمن بالله والیوم الآخر ولیأت إلى الناس الذی یحب أن یؤتى إلیه ومن بایع إماما فأعطاه صفقة یده وثمرة قلبه فلیطعه إن استطاع فإن جاء آخر ینازعه فاضربوا عنق الآخر»

“اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا،اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنی اُمت کی ہر اس بھلائی کی طرف راہنمائی کرے جسے وہ اُمت کے لیے بہتر سمجھتا ہے اور ہر اس برائی سے ڈرائے جس کو اُمت کے لیے شر سمجھتا ہے اور تمہاری اُمت کے ابتدائی دور میں عافیت رکھی گئی ہے۔آخری دور میں آزمائش اور ایسے امور پیش آئیں گے جنہیں م ناپسند کو گے۔ایک فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ دوسرے کو کمزور بنا دے گا ۔فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے پلاک کر ڈالے گا،پھر وہ ختم ہو گا تو ایک اور فتنہ آ جائے گا تو مومن کہے گا: یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا ،لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ اس حال میں مرے کہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔اور جس نے کسی امام کی بیعت کی ،اس کے ہاتھ میں ہتھ دیا اور دل سے تسلیم کیا تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے اور اگر کوئی دوسرا امام آ جائے جو اس (پہلے امام) سے جھگڑا کرے تو اس دوسرے (امام) کی گردن اڑا دو۔”

(صحیح مسلم)

ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،اے اللہ کے نبی ! دیکھیے اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق تو مانگتے ہوں لیکن ہمارا حق نہ دیتے ہوں تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے منہ پھیر لیا۔اس شخص نے دوسری بار وہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«اسمعوا وأطیعوا فإنما علیهم ما حملوا وعلیكم ما حملتم» 

“ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ان کی ذمہ داری کا بار( بوجھ) ان پر ہے اور تمہاری ذمہ داری کا بوجھ تم پر!”

(صحیح مسلم)

حوالہ جات:
کتاب:  “اسلام ميں بنیادی حقوق”
تالیف:  شیخ محمد بن صالح العثیمین (رحمة الله)۔
Table of Contents