Sections
< All Topics
Print

09. AAM MUSALMAANON KE HUQOOQ[RIGHTS OF MUSLIMS]

AAM MUSALMAANON KE HUQOOQ

Yeh huqooq bohat ziyada hai Sahih ahadees se sabit hai keh Nabi Kareem(صلي ألله عليه وسلم  ) ne farmaaya keh:

 
«حق المسلم على المسلم ست قیل ما هن یا رسول الله قال إذا لقیته فسلم علیه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه»
 

Aik musalmaan ke dusrey musalmaan par 6 huqooq hai ,

1. Jab mile to “As salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ” kahe.

2. Aur jab wo dawat den tou uski dawat qubool kare.

3. Jab khair khwaahi talab kare tou uski khair khwaahi kare.

4. Aur jab cheenk aur Alhamdulillah kahe tou “Ya Rahemakumullah” kahe

5. Aur Jab beemar ho tou iyadat kare.

6. Aur Marjaey tou janaze mein shamil ho.

[Sahih Muslim]

     Goya is hadees mein musalmaanon ke bahemi kae huqooq ka bayan hai.

 

(i) Pehla Haq: 

«لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شیء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بینكم» 

“As salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh , kehena hai,  Salam kehna  Sunnat-e-Muakiddah hai aur musalmaanon mein uns o mohabbat paida karne ka zariya hai, jaise keh ye baat mushahedah mein aachuki hai aur ispar Nabi Kareem( صلي ألله عليه و سلم ) ka ye irshad  dalalat karta hai Allah Ta’aala ki qasm! Jab tak tum imaan na laou jannat mein dakhil na honge aur jab tak apus mein mohabbat na karoge momin na honge, kiya mein tumhe aisi cheez ki khabr na doun keh jab tum use karo tou apus mein mohabbat karne lagou? Apus mein “As salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ” ko khoob phailao aur Rasool Allah( صلي ألله عليه و سلم ) ko jo bhi milta usse pehle salam kehete aur jab bachoun ke paas sey  guzarte tou unhe bhi salam kehete.

     Sunnat ye hai keh Chote barhou ko salaam kahe aur thorey  log ziyada logoun  ko  , aur sawar paidal chalne wale ko salaam kahe lekin sunnat ke mutabiq jaise salaam kehena oolaa (behtar ) hai agar wo salaam na kahe tou dusra kehley  taake salaam zayan na ho, Goya jab chota salaam na kahe tou barha keheley aur Choti jama’at salaam na kahe tou barhi jama’at kehelen taake dono ko ajar miljae.

      Ammar bin yasir(رضي الله عنه ) kehete hain: teen cheezen hai jo shakhs unhe ekhatta karle uska imaan mukamil hogaya, Apne apse bhi insaaf karna aur sab logoun ko salaam kehene aur tangi ki halat mein kharch karna, Ibteda Salaam kehena Sunnat hai, magar iska jawab dena Farz-e-Kifayah hai,  Agar aik shakhs bhi jawab de dey tou sabki tarf se kafi hojata hai, goya koi shakhs aik jama’at par Salaam kahe aur unme se aik shakhs salaam ka jawab de den tou baaqi sabki tarf se kafi hojaega.

Allah Ta’aala farmaata hai: 

وَ اِذَا حُیِّیۡتُمۡ بِتَحِیَّۃٍ فَحَیُّوۡا بِاَحۡسَنَ مِنۡہَاۤ  اَوۡ رُدُّوۡہَا ؕ

“Aur jab tum ko koi salaam kahe tou tum usse behetar alfaz se jawab do ya waise hi lafz se jawab dedo.”

[Surah Nisa:04: 86]

Salaam ke jawab mein sirf Ahlan wa Sahalan keh dena kafi nahi, kyun keh ye alfaz na tou Salaam se ache hain aur na hi us jaise hain, lehaza jab koi “As salaamu alaikum” kahe tou uske Jawab mein “Wa alaikum Assalam” kahe aur jab koi Ahlan kahe tou uske jawab mein usi tarha ahlan kehesakta hai .

(ii) DUSRA HAQ:

Jab tujhe musalmaan bhai dawat den tou usse qubool kar, yani jab tujhe apne ghar khaane par ya kisi aur kaam ke liye bulae tou uski baat maanlen aur dawat ki qubool karna Sunnat-e-mu’akkidah hai kyun keh isme bulane waale ki Dil ki azmat hai aur isse mohabbat aur ulfat paida hoti hai, Albatta shadi ka Valima isse mus’tasnaa hai, kyun keh is dawat mein maroof sharayait ka  hona lazimi hai.

Nabi Kareem(ﷺ)  ney farmaaya :

«ومن لم یجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» 

“Aur jisne dawat qubool na ki usne Allah aur uske rasool ki nafarmaani ki.”

[SAHIH MUSLIM]

         Aur Ghaliban Aap(ﷺ) ka yeh qawl: jab tujhe dawat den tou tu usse qubool kar, aisi dawat ke liye hai jo imdaad wo mu’aawinat  ke liye ho kyun k  tujhe isko qubool karne ka hukm diya gaya hai lehaza tujhe jab isliye bulae keh tu kisi cheez ko uthaane, dalne ya aisi hi kisi dusri baat mein, tu uski madad kare tou is surat mein madad ka tujhe hukm diya gaya hai.

Kyun keh Nabi Kareem(ﷺ) ney  farmaaya hai:  

«المؤمن للمؤمن كالبنیان، یشد بعضه بعضاً»

“Aik momin dusre momin ke liye  emarat ki tarha hai jiska aik aik hessa dusre hesse ko mazboot karta hai.”

[SAHIH AL BUKHARI]

(iii) TESRA HAQ: 

Jab tujhse khair khwaahi talab kare tou iski khair khaahi kar yani jab wo tere paas  aakar apne liye kisi cheez mein tumhaari khair khaahi ka talab ho tou iski khair khaahi karo kyun keh ye bhi deen ka hessa hai.

Jaise k nabi Kareem(ﷺ) ne farmaaya: 

«الدین النصیحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم» 

“Deen Khair khwaahi hai Allah se , iski kitaab se, Iske Rasool se, musalmaanon ke imaamou se aur aam musalmaanou se.”

[SAHIH MUSLIM]

       Albatta agar wo khair khaahi talab karne ke liye tere paas na ae aur Surat-e-haal yeh hua keh usse koi nuqsaan pohanchne wala ho, ya wo kisi gunaah mein mubtelaa hone wala ho, tou tujh par wajib hai keh iski khair khwaahi kare- Khawa wo tere paas na ae, agar surat aisi ho keh na tou usse koi dukh pohanchne wala ho aur na gunaah mein mubtelah hona wala ho, lekin tumhare khayal mein koi dusri surat isse mufeed tar ho tou phir tum par lazim nahi keh tou usse kuch kahe illah ye keh wo tujhse khair khaahi talab kare is waqt tum par khair khaahi karna lazim hogi.

(iv) CHOUTHA HAQ:

Jab Chenke aur Alhmadulillah kahe tou Tashmiyat (palta kar jawaab dey)kahe yani iske liye  yarhemakumullah” (Allah tujhe par rahem farmaaye) kahe aur ye uske liye shukr ke taur par hoga keh usne Cheenk ke waqt apne parwardigar ki tareef bayan ki, Albatta agar wo cheenk marte waqt Alhamdulillah na kahe tou phir uska koi haq na raha na uske liye  ‘yarhemakumullah” kaha jaega kyunke  usne Allah ki tareef bayan nahi ki, lehaza iski jaza yehi hai keh  yarhemakumullah” na kaha jae.

Aur Jab Cheenk marne waala Alhamdulillah kahe tou phir “yarhemakumullah” kehena farz hai aur Cheenk marne waale par uska jawab dena wajib hai keh wo

“Yahdikum Allah wa yusallih bikum”
يهديكم الله و يصلح بالكم 

(Allah tumhe hidayat de aur tumhaara haal durust kare) kahe aur jab usse bar bar cheenkein aarahi ho tou teen bar Tashmeet(Ya rahemakumullah) kahe aur chouthi bar Ya rahemakumullah ki bajae Aafaak عافك الله  kahey.

 

(v) PANCHWA HAQ:

 Jab wo beemar ho tou tu isko bemar pursi kar, mareez ki iyadat ka ma’ana isse mulaqaat karna hai aur yeh musalmaan bhaiyon ka ispar haq hai- Lehaza musalmanon par iyadat karna wajib hai aur jab mareez se tumhaari qaraabat ho ya dosti ho ya hamsaeegi ho tou iyadat aur bhi zaruri hojati hai.  

           Aur iyadat mareez aur marz ke hasb haal hona chaheye, kabhi haal ka taqazaa ye hota hai keh bar bar iyadat ke liye aata rahe kyun keh halaat ka lehaz rakhna bohat munasib hai aur jo shakhs mareez ki iyadat kare, Uske liye sunnat ye hai keh wo iska haal poche aur iske liye dua kare aur Kushadgi aur umeed ka darwaza kholen kyunke ye cheez sahet aur shifa ke barhe barhe asbaab mein se aik sabab hai aur munasib ye hai keh isse tauba ka zikr is andaz se kare jo usse ta’jub mein na dale- Maslan usse yoo kahey : tu apne is marz mein bhalai kamaraha hai kyunkeh marz se Allah ta’aala khataae’n dur karta hai aur buraiyan mitadeta hai aur shayed tu apne is marz mein kasrat zikr, Istaghfar aur Duaou se bohat barha ajar kama ley.

(vi) CHETA HAQ:

Jab musalmaan bhai mare tou uske janaze mein sharik ho goya musalmaan ka ye haq hai keh wo apne bhai ke janaze mein sharik ho aur usme bohat barha ajr hai Chunacha Nabi kareem(ﷺ) se sabit hai khe aap farmaaye:

من شهد الجنازة حتى یصلى علیها فله قیراط ومن شهدها حتى تدفن فله قیراطان قیل وما القیراطان قال مثل الجبلین العظیمین» 

Jo shaks janaze ke peche chale hatta keh ispar namaz ada kare, uske liye aik qairaat ajr hai aur jo peche chale hatta keh dafan kiya jae uske liye do qairaat hain, Aap( صلي ألله عليه وسلم) se pocha gaya keh ye do qairaat kiya hai? Farmaaya: jaise do barhe barhe pahar.

[SAHIH AL BUKHARI]

(vii) SATWA HAQ:

Muslim ke dusre huqooq mein se ye hain keh usse takleef pohanchane se baaz rahe kyunkeh musalmaanon ko dukh pohanchana barha gunaah hai.

    Allah Ta’aala farmaata hai:

وَ الَّذِیۡنَ یُؤۡذُوۡنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ بِغَیۡرِ  مَا اکۡتَسَبُوۡا فَقَدِ احۡتَمَلُوۡا بُہۡتَانًا وَّ  اِثۡمًا مُّبِیۡنًا ﴿٪۵۸﴾

“Aur jo log momin mardon aur momin aurton ko aise kaam(ki tohmat) se dukh pohanchate hain jo unho ne nahi kiya tou unho ne sarih gunaah ka bojh uthaliya.”

[Sura Ahezab:33: 58]

Aur Rasool Allah(ﷺ) ne farmaaya: 

«ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبع بعضكم على بیع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» 

“Apus mein dushmaani na rakho, na ta’aluqaat manqata karo aur Allah Ta’aala ke bande banjaou bhai bhai, musalmaan musalmaan ka bhai hai, na uspar zulm karta hai aur na usse beyaar-o-madadgaar chorta hai aur na usko tehqeer (beizzati) karta hai, admi ke liye itni hi burai kafi hai keh wo apne muslim bhai ki tehqeer  kare, Muslamaan par har muslamaan ka khoon, iska maal aur iski izzat haram hai.”

[Sahih Muslim]

        Musalmaan par musalmaan ke huqooq tou bohat hain lekin jam’ia ma’ana ke taur par wohi baat kahe jasakti hai jo Nabi Kareem(ﷺ) ka qawl hai: 

«المسلم أخو المسلم»

      “Muslamaan musalmaan ka bhai hai.”

     Tou jab wo akhwat(bhai chargi) keh muqam par aagaya tou uska taqaza yehi hai keh wo har cheez jis mein khair ho uske liye ikhtiyar kare aur har is cheez se baaz rahe jo usko takleef pohanchasakti hai.

REFERENCE:
Book: “Islam mein bunyadi huqooq”
“Allamah Muhammad ibn salih al-Uthaymin(رحمه الله)’

Rights of Muslims

«حق المسلم على المسلم ست قیل ما هن یا رسول الله قال إذا لقیته فسلم علیه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه»

The Muslim Ummah has tremendous rights on every Muslim. Some of these rights were mentioned in this Hadith: “The rights of a Muslim on a Muslim (brother) are six: If you meet him say Salaam to him (peace be unto you), if he invites you, accept (the invitation), if he seeks advice, then advise him, if he sneezes and thanks Allah (he says: ‘Alhamdu Lillah’), then Shammit’h (say: ‘Yarhamuka Allah’ – may Allah have mercy on you), if he becomes sick visit him and if he dies follow him (his funeral).”

[Muslim].

«لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شیء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بینكم» 

i. The first right is to say Salaam to your brother when you meet him. Salaam is a Sunnah that the Prophet ordered on Muslims. It causes closeness in the hearts of the believers. The Prophet said, what translated means: “By Allah you will not enter Paradise till you believe and you will not believe till you love each other. Can I tell of a deed that if you do you will love each other (because of it): Spread Salaam between you.”

[Muslim]

The Prophet used to say Salaam even to children when he met them. He used to say Salaam first when he met someone.

The Sunnah is that the young say Salaam first to the elders, the few to the many and the one riding to the walking. If the Sunnah is not practiced in this order, Salaam should be given anyway. Ammar ibn Yasir said: “Three qualities complete the belief of the one who possesses them: To be fair even against yourself, to spread Salaam to everyone, and to spend (of your money for the sake of Allah) even if you were in need”

[ Al-Bukhari].

To say Salaam is a Sunnah, but answering it is a must. One can answer on behalf of a group. Also, Salaam should be answered in a manner equal or more than the Salaam given. Allah said, what translated means :

وَ اِذَا حُیِّیۡتُمۡ بِتَحِیَّۃٍ فَحَیُّوۡا بِاَحۡسَنَ مِنۡہَاۤ  اَوۡ رُدُّوۡہَا ؕ

~When you are greeted with a greeting, greet in return with what is better than it or (at least) return it equally.~ [4:86].

If someone said: “As-Salaam Alaikum”, the answer should be at least: “Wa Alaikum As-Salaam.” The perfect was to say Salaam is: “As-Salaam Alaikum Wa Rahmato Allahi Wa Barakatuh.” The perfect way to answer is: “Wa Alaikum As-Salaam Wa Rahmatu Allahi Wa Barakatuh Wa Maghfiratuh.”

«ومن لم یجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» 

ii. The second right is to accept invitations by other Muslims. If a Muslim invites you to his house you must accept the invitation to increase friendly and brotherly relations between Muslims. Wedding invitations must be kept, except when evil is being done or said in the wedding party. The Prophet said, what translated means: “And whoever does not accept (an invitation to a wedding) will disobey Allah and His Messenger.”

[Al-Bukhari & Muslim].

«المؤمن للمؤمن كالبنیان، یشد بعضه بعضاً»

Answering invitations can also mean answering the call for help. The Prophet said, what translated means: “And if he invites ( or calls) you, accept” If your Muslim brother calls you to help him in any lawful matter, then you are ordered to answer the call. The Prophet said describing the believers that they are (what translates to): “Like the building, its parts supporting each other.”

[Al-Bukhari & Muslim].

«الدین النصیحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم» 

iii. The third right is to offer advice to your Muslim brother when he needs it. To offer advice is a part of this religion. The Prophet said, what translated means: “Religion (Islam) is Nasihah (means sincerity or g1vmg advice) for the sake of Allah and His book, for His Messenger and the leaders of Muslims and the common folk ( among Muslims).” [Muslim]. If you are not asked for advice, then you are allowed not to give it. However, you must advise your brother if what he is going to do is evil or harmful. To forbid evil is the right of the nation on Muslims.

iv. The fourth right is to say Tashmit “Yarhamuka Allah” (may Allah grant you mercy) when your Muslim brother sneezes and thanks Allah. If he did not thank Allah, then you do not have to say Tashmit. To say Tashmit is a must, and to answer it is also a must. To answer Tashmit, one must say “Yahdikumu Allah Wa Yuslih’ Balakum” (May Allah grant you guidance and peace of mind). If your Muslim brother sneezes more than once, then in the third time one should say “A’afakumu Allah” (May Allah cure you).

v. The fifth right is to visit your Muslim brother if he is ill. Visiting the ill is a duty on Muslims, especially their relatives and neighbors. ‘If the ill person needs more visits, it is also his right. Also, when one visits the ill, one should ask Allah to cure his brother, remind him of Allah and tell him that Allah decreases bad deeds for any sickness or hardship that happens to a Muslim. Also, the ill should be reminded to ask Allah for forgiveness and to keep remembering Allah.

من شهد الجنازة حتى یصلى علیها فله قیراط ومن شهدها حتى تدفن فله قیراطان قیل وما القیراطان قال مثل الجبلین العظیمین» 

vi. The sixth right is to follow the funeral procession of your Muslim brother. Allah grants big rewards for the one who does that. The Prophet said, what translated means: “Whoever follows a funeral till (the dead person) is prayed on (the prayer of Janaazah), he will have a Qirat Whoever follows it till it is buried will have two Qirats.” He was asked: “What are the Qirats?” He said: “Like two huge mountains (of reward).”

[Al-Bukhari & Muslim].

وَ الَّذِیۡنَ یُؤۡذُوۡنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ بِغَیۡرِ  مَا اکۡتَسَبُوۡا فَقَدِ احۡتَمَلُوۡا بُہۡتَانًا وَّ  اِثۡمًا مُّبِیۡنًا ﴿٪۵۸﴾

vii. The seventh right is not to harm Muslims in any way or manner. It is a big sin to harm other Muslims. Allah said, what translated means: .And those who annoy believing men and women undeservedly, bear on themselves the crime of slander and plain sin.~

[33: 58].

«ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبع بعضكم على بیع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» 

Usually, Allah avenges the harm inflicted on Muslims in this life. The Prophet said, what translated means: “Do not hate each other nor shun each other and be, 0 slaves of Allah, as brothers. The Muslim is the brother of the Muslim, he does not deal him injustice, ignore him (when he calls for help) or despise of him. It is enough sin for a person to despise his Muslim brother. All of the Muslim is forbidden to the Muslim (to violate), his blood, money and honor.”

[Muslim].

There are many other rights of Muslims on each other. What can be a summary of these rights is the Hadith: “The Muslim is the brother of the Muslim!.” Whenever a Muslim implements this, the Muslim nation will be happy and united.

REFERENCE:
BOOK: “Rights Basic to the Natural Human Constitution’ & affirmed by Divine Law”
“By Muhammad ibn salih al-Uthaymin(رحمه الله)’

عام مسلمانوں کے حقوق

 

عام مسلمانوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 

«حق المسلم على المسلم ست قیل ما هن یا رسول الله قال إذا لقیته فسلم علیه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه» 

 

“ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔آپ سے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ! وہ کون سے ہیں ؟آپ نے فرمایا :جب تو اسے ملے تو السلام علیکم کہے ،جب وہ دعوت دے تو تُو اسے قبول کرے ،جب وہ خیرخواہی طلب کرے تو تُو اس کی خیر خواہی کرے،جب وہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو تُو یرحمک اللہ کہے،جب وہ بیمار ہو تو تُو اس کی عیادت کر اور جب وہ مر جائے تو تُو اس کے جنازہ میں شامل ہو۔”

(صحیح مسلم)

 

گویا اس حدیث میں مسلمانوں کے باہمی حقوق کا بیان ہے۔

 

پہلا حق

 

السلام علیکم کہنا ہے۔السلام علیکم سنت موکدہ ہے اور مسلمانوں میں انس و محبت پیدا کرنے کے اسباب و وسائل میں سے ایک اہم سبب ہے جیسا کہ یہ بات مشاہدے میں آ چکی ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی دلالت کرتا ہے:

 

«لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شیء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بینكم» 

 

“اللہ کی قسم !جب تک تم مومن نہ بن جاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو مومن نہیں بن سکتے۔کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟آپس میں “السلام علیکم” کو خوب پھیلاؤ۔”

(صحیح مسلم)

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ملتا آپ اسے سلام کہنے میں پہل کرتے اور جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں بھی سلام کہتے۔

سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو،سوارپیدل چلنے والوں کو سلام کہے۔لیکن سنت کے مطابق جسے سلام کہنا چاہیے تھا اگر وہ سلام نہ کہے تو دوسرا کہہ لے تاکہ تاکہ نیکی کا موقع ضائع نہ ہو ،مثلاً: جب چھوٹا سلام نہ کہے تو برا کہہ لے اور اگر تھوڑے سلام نہ کہیں تو زیادہ کہہ لیں تاکہ دونوں کو اجر مل جائے۔

عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو شخص انہیں اکھٹا کر لے اس کا ایمان مکمل ہو گیا: “اپنے آپ سے انصاف کرنا (یعنی شرک و بدعت سے دور بھاگنا) سب لوگوں کو سلام کہنا اور تنگی کی حالت میں خرچ کرنا۔”

 

سلام کہنا سنت اور اس کا جواب دینا فرض کفایہ ہے۔اگر ایک شخص بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے ، مثلاً: کوئی شخص ایک جماعت کو سلام کہے اور ان میں سے ایک شخص سلام کا جواب دے دے تو باقی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

 

﴿ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَــيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْھَآ اَوْ رُدُّوْھَا ﴾

 

ترجمہ: ور جب تم کو کوئی دعا دے تو (جواب میں) تم اس سے بہتر (کلمے) سے (اسے) دعا دو یا انہیں لفظوں سے جواب دے دو”

سورۃالنساء:86

 

سلام کے جواب میں صرف “اہلا وسہلا” کہہ دینا کافی نہیں ،کیونکہ یہ الفاظ نہ سلام سے اچھے ہیں ،نہ اس جیسے ہیں،لہذا جب کوئی “السلام علیکم” کہے تو اس کے جواب میں “وعلیکم السلام” کہے اور جب کوئی ” اہلا ” کہے تو اس کے جواب میں اسی طرح ” اہلا ” کہہ سکتا ہے اور اگر سلام میں کچھ زیادہ الفاظ “و رحمۃ اللہ و برکاتہ”کہے تو یہ افضل ہے۔

 

دوسرا حق

 

جب تجھے مسلمان بھائی دعوت دے تو اسے قبول کر،یعنی جب تجھے اپنے گھر کھانے پر یا کسی اور کام کے لیے بلائے تو تجھے جانا چاہیے کیونکہ دعوت قبول کرنا سنت موکدہ ہے۔اور اس لیے بھی کہ بلانے والے کی دل جوئی اور قدر شناسی ہے۔اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔جو شخص دعوت قبول نہیں کرتا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

 

«ومن لم یجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» 

 

“جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

(صحیح مسلم)

 

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے : (وإذا دعاك فأجبہ)”جب (کوئی مسلمان) تجھے دعوت دے تو اسے قبول کر۔” ایسی دعوت کے لیے بھی ہے جو امداد و معاونت کے لیے ہو۔کیونکہ تجھے اس کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 
«المؤمن للمؤمن كالبنیان، یشد بعضه بعضاً»

 

“ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔”

 

تيسرا حق

 

جب کوئی مسلمان تجھ سے خیرخواہی طلب کرے تو اس کی خیرخواہی کر،یعنی جب وہ تیرے پاس آ کر اپنے لیے کسی چیز میں تجھ سے خیرخواہی کا طالب ہو تو اس کی خیرخواہی کر کیونکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

 

«الدین النصیحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم» 

“دین خیرخواہی ہے۔ہم نے پوچھا: کس سے؟ آپ نے فرمایا: اللہ سے،اس کی کتاب سے،اس کے رسول سے،مسلمانوں کے اماموں سے اور عام مسلمانوں سے۔

(صحیح مسلم)

 

البتہ اگر وہ خیر خواہی طلب کرنے کے لیے تیرے پاس نہ آئے اور صورت حال یہ ہو کہ اسے کوئی نقصان پہنچنے والا ہو یا وہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے والا ہو تو تجھ پر واجب ہے کہ اس کی خیرخواہی کر۔

 

چوتھا حق

 

جب کوئی مسلمان چھینک مارے اور اس کے بعد (الحمدللہ)کہے تو دوسرا مسلمان اس کے جواب میں (یرحمك اللہ) کہے ،البتہ اگر وہ چھینک مارتے وقت (الحمد للہ) نہ کہے تو پھر اس کا کوئی حق رہا نہ کہ اس کے لیے (یرحمك اللہ) کہا جائے کیونکہ اس نے اللہ کی تعریف بیان نہیں کی،لہذا اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ (یرحمك اللہ) نہ کہا جائے۔

 

اور جب چھینک مارنے والا (الحمدللہ) کہے تو پھر (یرحمك اللہ) کہنا فرض ہے اور چھینک مارنے والے پر س کا جواب دینا واجب ہے کہ (یہدیكم اللہ یصلح بالكم) “اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے”کہے اور جب اسے بار بار چھینکیں آ رہی ہوں تو تین بار تشمیت(یرحمك اللہ) کہے اور چوتھی بار (یرحمك اللہ) کے بجائے (عافاك اللہ) “اللہ تمہیں عافیت میں رکھے” کہے۔

 

پانچواں حق

 

جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کر۔مریض کی عیادت کے معنی اس سے ملاقات کرنا ہے اور یہ مسلمان بھائیوں کا اس پر حق ہے،لہذا مسلمانوں پر عیادت کرنا واجب ہ اور جب مریض سے تمہاری قرابت،دوستی یا ہمسائیگی ہو تو عیادت اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔

عیادت مریض اور مریض کے حسب حال ہونی چاہیے۔کبھی حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بار بار عیادت کے لیے آتا رہے۔جو شخص مریض کی عیادت کرے ،اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کا حال پوچھے اور اس کے لیے دعا کرے،صحت و عافیت کی اُمید دلائے۔کیونکہ یہ چیز صحت اور شفا کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔مناسب یہ ہے کہ اس سے توبہ کا ذکر اس انداز سے کرے جو اسے تعجب یا کس وسوسے میں نہ ڈال دے۔مثلا یوں کہے: مومن کی بھی عجیب شان ہے کہ وہ ہر حال میں نیکیاں حاصل کر سکتا ہے کیونکہ مریض سے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرتا اور برائیاں متا دیتا ہے،اسلیے تم اپنی بیماری میں کثرت ذکر،استغفار اور دعاؤں کے ذریعے بہت بڑا اجر کما سکتے ہو۔

 

چھٹا حق

 

مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کے جنازے میں شریک ہو۔اس میں بہت بڑا اجر ہے۔نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 

«من شهد الجنازة حتى یصلى علیها فله قیراط ومن شهدها حتى تدفن فله قیراطان قیل وما القیراطان قال مثل الجبلین العظیمین» 

“جو شخص جنازہ کے ساتھ چلے حتی کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے،اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے اور جو اس کے ساتھ چلے یہاں تک کہ دفن کیا جائے،اس کے لیے دو قیراط ہیں۔آپ سے پوچھا گیا کہ یہ دو قیراط کیا ہیں؟آپ نے فرمایا: جیسے دو بڑے بڑے پہاڑ۔”

(صحیح بخاری)

 

ساتواں حق

 

مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے تکلیف پہنچانے سے باز رہے کیونکہ مسلمانوں کو دکھ پہچانا بہت برا گناہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

 

﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا 58؀ۧ ﴾[1]

ترجمہ: اور جو ایمان دار مردوں اور عورتوں کو ناکردہ گناہوں پر ستاتے ہیں سو وہ اپنے سر بہتان اور صریح گناہ لیتے ہیں”

سورۃالاحزاب:58

 

اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بائی پر کوئی تکلیف مسلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس سے انتقام لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 

«ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبع بعضكم على بیع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»

 

“(نہ)آپس میں دشمنی رکھو نہ تعلقات منقطع کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ،مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے ۔آدمی کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔مسلمان پر مسلمان کا کون،مال اور اس کی عزت حرام ہے۔”

(صحیح مسلم)

 

مسلمان پر مسلمان کے بہت سے حقوق ہیں۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا فرمان :

 

«المسلم أخو المسلم»

 

“مسلمان،مسلمان کا بھائی ہے۔

 

کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو اور اس کی ہر ممکن بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو۔

 

 

حوالہ جات:
کتاب:  “اسلام ميں بنیادی حقوق”
تالیف:  شیخ محمد بن صالح العثیمین (رحمة الله)۔

 

 

 

Table of Contents