Sections
< All Topics
Print

06. HALAT-E-NAMAZ MEIN MARD AUR AURAT KA LIBAAS

HALAT-E-NAMAZ MEIN MARD AUR AURAT KA LIBAAS:

 

Satar poshi ki aik teesri qism bhi hai jiska ta’alluq khaas halat-e-namaz se hai kyunkeh aurat agar tanhai mein namaz parhe tab bhi use chadar orhne ka hukm hai.

(Jaise hadees mein hai):

عن عائشةرضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم لا یقبل اللّٰہ صلاة حقائق آلا بحمار

Nabi Kareem (ﷺ) ne farmaaya: “Kisi baligha aurat ki namaz baghair orhni ke Allah Ta’aala qubool nahi farmaata”.

[Sahih Abu Dawood: 643; Tirmidhi: 377]

 

Jabkeh halat-e-namaz ke elawah woh apne ghar ke andar jahan ajnabi mard na ho apne sar ko khula rakh sakti hai- Namaz ki halat mein zeenat ka ikhtiyar yani satar poshi Baari Ta’aala ka haq hai lehaza yeh amr kisi surat jayez nahi keh koi Baitullah ka tawaf ya namaz barhana halat mein ada kare khwah woh raat ki tareeki mein tanha hi kyun na ho. Malum hua keh namaz mein zeenat ka ikhtiyar, yani aurat ki satar poshi, logon se parde ke liye nahi balkeh Rabbul ‘alameen ka haq hai.

Isi wajah se namazi halat-e-namaz mein apne jism ka woh hissa chhupae ga jise aam taur par namaz ke elawah zahir karna jayez hai.

Maslan donon kandhe, Rasool Allah (ﷺ) ne mardon ko apne donon kandhon ko dhanpe baghair aik kapre mein namaz parhne se mana’ farmaaya hai.

” لَایُصْلِّیْ اَحَدُکُمْ فِیْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَیْسَ عَلٰی عَاتِقَیْهِ مِنْهُ شَیْءٌ”
[Sahih Al Bukhari: 359]

Ye hukm namaz mein Baari Ta’aala ke haq ki bina par hai jab keh mard hazraat namaz ke elawah kandhe nange rakh sakte hain.

 

Isi tarah azaad aurat namaz mein dupatta orhe gi jaise keh Aap (ﷺ) ne irshad farmaaya:

(لَا یَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاۃَ حَائِقٍ اَلَّا بِخَمَارً)

“Yani kisi baligh aurat ki namaz Allah Ta’aala baghair dupatte ke qubool nahi farmaata.”

 

Albani (رحمه الله) farmaate hain keh yeh hadees apne umoom ke lehaz se azaad aur loundi har aik ke liye yaksan hukm rakhti hai donon mein tafarruq ki koi daleel nahi. Chunancheh azaad aurat aur loundi mein farq karna sahih nahin, Jaise keh musannif ne kiya hai- Is tafreeq ki koi daleel mujhe shar’iat mein nahi mil saki- is ke baraks yeh zarur marwi hai keh Aap (ﷺ) ne apni loundi se farmaaya: 
“اختمری”
yani “chadar orh lo,” is hadees ka hawalah meri kitaab “Hijaab ul Marrah” ,safha: 45 par dekha ja sakta hai- yeh hadees is masle par wazeh daleel hai keh azaad aurat aur loundi donon hi chadar orhen gi- Aur hadees e mazkurah bil umoomi hukm ki taeed karti hai.

Halankeh iske liye apne shohar aur mahram rishtedaaron ke saamne orhni ya dupatte ka orhna zaruri nahi hai kyunkeh aurat zeenat e batini ka izhaar apne mahram rishtedaaron ke saamne kar sakti hai- jabkeh halat-e-namaz mein yeh hukm aam hai chahe mahram rishtedar ho ya ghair mahram (aur chahe sirf auraton ke saamne hi namaz kyun na parh rahi ho) sar ka khula rakhna jayez nahi- iske baraks sahih mauqif ke mutabiq ibtedai islam mein ajnabi logon ke saamne haath, chehra aur paon wagherah zahir karne ki ijazat thi lekin yeh hukm mansukh ho chuka. Ab sirf apni zahiri zeenat yani sirf kapre wagherah zahir karsakti hai.

Albattah halat-e-namaz mein is baat par ittefaq hai keh chehra, haath aur paon ka chhupana wajib nahi hai- halankeh chehre ka shumar posheedah zeenat mein hota hai iske bawajud dauran-e-namaz khula rakhna bil ijmaa’ jayez hai- isi tarah jamhoor ulema Imaam Shafa’i, Imaam Abu haneefa wagherah ke nazdeek aurat namaz mein donon haathon ko bhi khula rakh sakti hai. Albattah Imaam Ahmad (رحمه الله) ke do qawl hain: Ek yehi hai aur aik is ke khilaf hai- Imaam Abu Haneefa (رحمه الله) ke nazdeek donon paon ka bhi yehi hukm hai aur yehi maslak ziyada qawi maloom hota hai, kyunkeh Hazrat Ayesha (رضی اللہ عنہا) ne paon ko zeenat e zahir qarar diya hai. Chunancheh aap رضی اللّٰہ عنھا ne ayat

(وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ اِلَّا مَا ظَھْرَ)

ki tafseer mein farmaaya hai keh: “Is se murad “Fatah” hai aur “Fatah” chandi ke is chhalle ko kehte hain jise auraten paon ki ungliyon main pehenti hain”- Imaam ibn Abi Hatim ne apni tafseer mein ise riwayat kiya hai.

Yeh qawl is baat ki daleel hai keh auraten pehle haathon aur chehre ki tarah apne qadmon ko bhi khula rakhti theen- Albattah bahar nikalte waqt woh apne daman ko tou zarur latka leteen lekin chalte waqt basa auqat unka paon nazar aa jata hai kyunkeh aadatan woh joote ya moze istemal nahi karti theen- aur halat-e-namaz mein inka dhakna shadeed takleef ka bayis hai- Khud Umme Salma (رضی اللہ عنہا) ne farmaaya keh: “Agar aurat ka kapra itna wasee’ ho keh paon ke uppar waale hisse ko dhanp le tou kiya is main wo namaz parhsakti hai”-

(Daeef) Sunnan Abi Dawood: 639; Mazkurah hadees ki sanad mein Ibn muhammad bin Zaid majhool hai- Shaykh Albani (رحمه الله) farmaate hain mazkurah hadees marfoo’an aur mauqifan donon tarah marwi hai, lekin tamam asnad daeef hain.

Imaam malik (رحمه الله) farmaate hain keh: Muhammad bin zaid bin Qanfaz ki maan ne Ummahatul momineen Umme Salma (رضی اللہ عنہا) se sawal kiya keh: “Woh kaun kaun se kapre hain jin main auraten namaz parh sakti hain?”
Aap رضی اللّٰہ عنھا ne jawab diya keh: “Woh apni orhni mein namaz parh sakti hai aur apne abaye mein namaz parh sakti hai bashart yeh keh paon ka uppari hissa chhupa hua ho”

[Al Muwatta: 1/43; Abi Dawood: 639]

Zahir hai keh jab woh sajadah kare gi tou us ke paon ka nichla hissa nazar aa sakta hai. Khulasa yeh keh nas aur ijmaa’ se yeh baat sabit ho gai keh aurat agar ghar main namaz parhe tou is ke lye jilbab ka istemal zaruri nahi hai aur jilbab se murad woh kushada chadar hai jo aurat ke poore badan ko chhupati ho, balkeh jilbab sirf isi surat main zaruri hai jabkeh woh ghar se bahir nikle, Ghar main namaz parhte hue agar aurat ka haath, pair aur chehra khula rahe tou yeh jayez hai jesa keh ayat e hijab nazil hone se pehle musalmaan khawateen isi halat main ghar se bahir nikla karti theen. Lehaza namaz ka satar woh nahi jo nazar ka satar hai. Aur nazar ka satar woh nahi jo namaz ka satar hai. Khud Abdullah bin Masood رضی اللّٰہ عنہ ne jab kapron hi ko zeenat e zahirah qarar dya tou yeh nahi farmaaya keh: “Aurat poori ki poori parde ki cheez hai hatta keh is ka nakhun bhi hukm e pardah main shamil hai balkeh yeh tou Imaam Ahmed Bin Hanbal ka qawl hai keh: “Aurat namaz main apne nakhun ko bhi chhupae gi. Fuqaha e karam ka parde ke ehkam ko “Baab satar al awrah”

“qabil e pardah hisse ko chhupane ka bayan” se mousum karna keh jin aaza ko namazi dauran-e-namaz chhupata hai, woh parde main bhi shumar honge- yeh unki zaati tashreeh hai yeh na tou Aap (ﷺ) ke alfaz hain aur na Qur’an o sunnat hi mein kaheen aisa hukm warid hua hai.

Irshad-e-Baari Ta’aala:

خُذُوۡا زِیۡنَتَکُمۡ عِنۡدَ کُلِّ مَسۡجِدٍ

“Masjid ki haazri ke waqt apni zeenat (libaas) istemal karo.”

[Surah Araaf: 31]

Rasool Allah (ﷺ) ne barhana hokar Baitullah ka tawaf karne se mana’ farmaaya hai.

Lehaza namaz ba darja e oolaa barhana hokar nahi parhi jasakti.

[Sahih Al Bukhari: 369; Sahih Muslim: 1347]

Isiliye jab Aap (ﷺ) se aik kapre mein namaz ka hukm dariyaft kiya gaya tou Aap (ﷺ) ne farmaaya:

((اولكلكم توبان)

“Yani kiya tum mein se har shakhs ke paas do kapre hain.” 

[Sahih Al Bukhari: 357]

Aur aik kapre mein namaz ke muta’alliq farmaaya: 

(ان كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فائزربه)

“Agar kapra kushadah hai tou isko lapet lo aur agar chhota hai tou tahband bandh lo.”

[Sahih Al Bukhari: 361]

Isi tarah aik kapre mein kandha nanga rakhte hue namaz parhne se mana’ farmaaya:

(لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)) ’’

“Tum main se koi aik hi kapre mein namaz na parhe jabkeh us kapre ka koi hissa kandhe par na ho.”

[Sahih Bukhari: 359; Sahih Muslim: 516]

Yeh is baat ki daleel hai keh halat-e-namaz aur ghair namaz ke parde mein farq hai isiliye namaz mein satar yani raan wagherah ko chhupane ke hukm hai, jab keh halat-e-namaz ke elawah aam halat mein raan wagherah ko chhupana zaruri nahi hai jaise keh Imaam Ahmad (رحمه الله) ke aik mauqif ke mutabiq mard ka satar sirf qabal wa dubur (Pashab o pakhanah ki jagah hai)- Imaam Ahmad رحمہ اللّٰہ ke mazkurah qawl ka mafhoom bhi yehi hai keh aik mard ko dusre mard ki raan dekhne ki ijazat hai, halat-e-namaz aur tawaf ka is se koi ta’alluq nahi hai- Isiliye khwah raanen hudood-e-satar mein shamil hon ya na hon , bahr haal kisi shakhs ko raan khol kar namaz parhne aur barhana ho kar namaz parhne ki ijazat nahi balkeh majboori ki halat mein agar aik hi kapre mein namaz parhe aur woh kapra chhota ho tou use izaar banale aur kushada ho tou us mein lipat jae- Isi tarah agar woh ghar mein tan e tanha parh raha ho tou ba ittefaq e ulemaa satar poshi karna wajib hai.

Izaar ki moujudgi mein raan khol kar namaz parhna kisi surat mein mard ke liye jayez nahi- aur na hi is masle mein ikhtilaf ki gunjaish hai- Jin logon ne hudood-e-satar ki tahdeed se muta’alliq donon riwayaton ki bunyad par ikhtilaf kiya hai jaise keh baaz hazraat ka khiyal hai tou yeh un ki sareeh ghalati hai- Yeh na tou Imaam Ahmad(رحمه الله) ka qawl hai aur na hi kisi dusre imaam ka keh namazi aisi halat mein (yani khuli raan ke saath namaz parh sakta hai aur yeh kaise ho sakta hai keh Imaam Ahmad (رحمه الله) halat-e-namaz mein kandhon ke dhakne ka tou hukm den aur raan khuli rakhne ki ijazat de den.

Albani(رحمه الله) yahan hashiyah lagate hain keh munasib hai keh bacchon ko aise hi adaab sikhae jaen- Walidain ke liye kisi bhi tarah munasib nahi keh apne bacchon ko (khaas kar us waqt jabke woh tameez ko pohanch jaen) jhangiya (half pant) pehnaen aur isi halat mein unhen masjid bhi le jaen- Chunancheh maa sabaq hadees
(مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع)
Mein hai keh jab baccha saat (7) saal ka hojae tou use namaz ka hukm do aur jab woh das saal ka hojae tou namaz na parhne par use maro.

Haan! Is masle mein ikhtilaf zarur hai keh aadmi jab akela ho tou uspar satar ka chhupana wajib hai ya nahi?

Lekin kapra orh kar namaz parhne ke wajib hone mein koi ikhtilaf nahi- Ba ittefaq e ulemaa libaas ki moujudgi mein barhana halat mein namaz parhna jayez nahi isliye Imaam Ahmad (رحمه الله) aur kuchh dusre aimmah ki rae hai keh jahan kaheen sirf nange hi mard hon tou unke lye baith kar namaz parhna jayez hai inka imaam saff ke darmiyan mein kisi aisi jagah jahan aam mard barhana halat mein hon- yeh hukm halat-e-namaz ke saath khaas hai- Is qadar parda poshi ka khayal sirf aur sirf namaz ki ahmiyat ke paish-e-nazar hai, na keh nazar ki wajah se- Chunancheh jab Bahz bin Hakim ke dada Hazrat Muawiyah bin Haidah (رضي الله عنه) ne Aap (ﷺ) se sawal kiya keh: “Agar hum akele rahen tab bhi satar poshi ka khayal rakhen?”. Tou Aap (ﷺ) ne farmaaya:

(فالله أحق أن يستحي منه من الناس)

“Yani (logon ke muqable mein) Allah Ta’aala is baat ka zyada haq daar hai keh Is se sharm ki jae.”

[Sunnan Abu Dawood & Tirmidhi]

Jab aam halat mein yeh hukm hai tou halat-e-namaz mein Allah Ta’aala us se bhi zyada haqdaar hai keh Us se sharm ki jae aur Us se ham kalami ke waqt ziyada zeenat o aaraish ikhtiyar ki jae. Is wajah se jab Hazrat Abdullah bin Umar (رضي الله عنه) ne apne ghulam Nafi’ ko dekha keh woh nange sar namaz parh raha hai tou us se poochha keh: “Agar tumhen logon ke paas jana ho tou usi halat mein chale jao ge?”. Ghulam ne jawab diya keh: “nahi-” Tab Aap (رضی اللّٰہ عنہ) ne farmaaya keh: “Allah Ta’aala is baat ka ziyada haqdaar hai keh Us ke saamne aane ke liye khubsurati aur aaraish ikhtiyar ki jae”.

Sunnan Kubraa mein Imaam Baihaqi (رحمه الله) ne mazkurah qawl ko in alfaaz mein naql kiya hai keh  Nafi’ ne bayan kiya keh: Aik roz janwaron ko chaara wagherah dene ki wajah se mein jama’ah se peechhe reh gaya-
Jab Abdullah bin Umar (رضى اللہ تعالى عنہما) wapis ae tou unhon ne mujhe dekha keh main aik hi kapre mein namaz parh raha hoon- Aap ne poocha: “Kiya main ne tumhen do kapre nahi diye the?”. Main me jawab diya: “Ji haan!”. Aap ne sawal farmaaya keh: “Kiya main tumhen sheher mein kisi aadmi ke paas bhejun tou tum aise hi chale jao ge?” Main ne arz ki: “nahi”- Tou Aap ne farmaaya keh: “Allah logon se ziyada haqdaar hai keh uske liye zeenat ikhtiyar ki jae”- phir unhon ne kaha main ne Allah ke Rasool (ﷺ) se suna woh Hazrat Umar (رضي الله عنه) se farmaa rahe the keh

((من كان له ثوبان فليصل فيهما ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتيل كاشتمال اليهود)

“Yani jis ke paas do kapre hon, us mein namaz parhe aur jis ke paas aik hi kapra ho use azalah banale aur yahudiyon ki tarha is mein lipat na jae.”

[Sunnan Kubraa: 2/236]

Kuch alfaaz ke rad o badal ke saath yehi riwayat Sahih Ibn Khudaymah: 1/376 raqm: 766 mein bhi marwi hai.

Allamah Albani (رحمه الله) farmaate hain keh jin alfaaz ke saath musannif ne is hadees ko naql kiya hai woh mujhe kisi kitaab mein nahi mil saki- hosakta hai ke nange sar ka zikr jo musannif ne is hadees mein kiya hai uska zikr kisi aisi kitaab mein moujud ho jo mujhe nahi mil saki.

Wallahu a’lam.

Aik sahih hadees mein hai keh jab Allah ke Rasool(ﷺ) se ye sawal hua keh: “Aadmi ki khwahish hoti hai keh uska kapra achha aur uska joota bhi achha ho (tou kiya yeh bhi takabbur mein dakhil hai?)”

Aap (ﷺ) ne jawab diya keh: “Allah khubsurat hai aur khubsurati ko pasand farmaata hai”.

[Sahih Muslim: 91]

Aur jis tarah Aap (ﷺ) ne namazi ko pakeezgi, safai aur khushbu ka hukm diya hai, usi tarah Aap (ﷺ) ne ye bhi farmaaya:

«أن تتخذ المساجد في البيوت وتنظف وتطيب))

“Yani gharon ya mahallon aur bastiyon mein masjiden banai jaen, unhen saaf suthra rakha jae aur unhen mu’attar kya jae.”

[Sunnan Abi Dawood: 455; Tirmidhi: 594]

Yahan se yeh haqeeqat az khud munkashaf ho jaati hain keh aam zaroof mein aik mard dusre mard se aur aik aurat dusri aurat se jitna pardah kare gi, us se kaheen zyada parde ka ehtemam halat-e-namaz mein kiya jae ga- Isiliye aurat ko halat-e-namaz mein dupatta orhne ka hukm diya gaya hai- Baaqi raha chehra, donon haath aur donon pair, tou unhen kisi bhi ajnabi mard ke saamne zahir karne ki mumani’at hai- lekin auraton aur mahram mardon ke saamne unka khula rakhna jayez hai- yeh is bina par hai keh ye a’zaa un hudood e satar mein shamil nahi hain jinhe mard ko mardon se aur aurat ko aurat se chhupane ka hukm hai aur inka kholna behayai aur badtameezi ki baat hai- Albattah yeh a’zaa bari burai ka paish khaimah hain aur agar inko ghair mahramon ke saamne zahir karne se rok diya jae tou fil waqi’ bari buraiyon se bachne ka paish khaimah sabit hosakte hain, Chunancheh Irshad-e-Baari Ta’aala hai:

 

قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ یَغُضُّوۡا مِنۡ  اَبۡصَارِہِمۡ وَ یَحۡفَظُوۡا فُرُوۡجَہُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَزۡکٰی لَہُمۡ ؕ

“Ae Nabi (ﷺ)! aap (ﷺ) mominon se keh dijye keh apni nazron ko neechi rakhen aur apni sharmgaahon ki hifazat karen yeh unke liye khoob suthrai hai.”

[Surah Noor: 30]

Aur Ayat-e-hijab ke akhir mein farmaaya keh:

ذلکم اطهر لقلوبكم وقلوبهن

“Yeh tumhaare aur unke dilon ki  pakeezgi ke liye ziyada munasib tareeqa hai.”

[Surah Noor: 53]

Darj e bala ayat se yeh baat khoob ayyan ho jaati hai keh chehre aur haath ke izhaar ki jo mumani’at hai woh sirf bari burai ka darwaza band karne ke liye hai, is wajah se nahi keh ye a’zaa mustaqil taur par hudood-e-satar main dakhil hain, na halat-e-namaz mein aur na ghair namaz mein, waise bhi yeh baat ba’eed az qiyaas hai keh auraton ko halat-e-namaz mein haathon ke dhaanpne ka hukm diya jae kyunkeh chehre ki tarah donon haath bhi sajadah karte hain.

Hazrat Abdullah bin Umar (رضى اللہ تعالى عنہما) se riwayat hai keh Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaaya:

إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، ‏‏‏‏‏‏وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا

“Yani chehre ki tarha donon haath bhi sajadah karte hain, isliye jab koi sajadah karne ke liye apna chehra zameen par rakhe tou use chahye keh apne donon haath bhi rakhe aur jab sajade se chehra uthae tou donon haathon ko bhi uthae.

[Sunnan Abi Dawood: 892]
 

Rasool Allah (ﷺ) ke zamane mein auraten qamees pehenti theen aur qamees pehen kar sab kaam kaaj anjaam diya karti theen lehaza jab aurat aata gundhti thi, ya peesti thi, ya roti pakati tou laa mahala apne haath ko kholti thi, in tasreehat ke paish e nazar agar halat-e-namaz mein haathon ka dhakna wajib hota tou Aap (ﷺ) zarur bayan farmaate aur usi par donon pairon ko bhi qiyaas karna chahye- Aap (ﷺ) ne auraton ko qamees ke saath sirf orhni ka hukm diya tha chunancheh auraten apni qameeson aur orhniyon mein namaz parha karti theen.

Baaqi raha woh kapra jise auraten latkati theen aur jiske baare mein Aap (ﷺ) se bhi sawal hua tou Aap (ﷺ) ne farmaaya keh: “Aik balisht latka len”, phir auraton ne arz ki keh: “Itne se tou chalne mein pindliyan nazar aen gi”, tou Aap (ﷺ) ne farmaaya keh: “Aik zaraa’ yani aik haath latka len, is se ziyada nahi”.

Sunnan Abu Dawood wagherah mein hai keh Hazrat Umme Salma (رضی اللہ عنہا) ne jab Allah ke Rasool (ﷺ) se tehband wagherah ke asbaal aur us ki mumani’at ke muta’alliq suna tou sawal kiya keh: “Ae Allah ke Rasool (ﷺ)! Auraton ka izaar kaise hona chahye?”

Aap(ﷺ) ne farmaaya keh: “unhen chahye keh aik balisht latka len (Yani adhi pindhli se aik balisht neeche tak latka len)”, Is par Umme Salma (رضی اللہ عنہا) ne arz ki keh: “Tab tou chalte waqt inke qadm khul jaen ge”, tou Aap (ﷺ) ne farmaaya: 📝
“Yani aik haath latka len lekin us se ziyada nahi.”

[Sunan Abu Dawood: 4117; Sunan Nisa’i: (8/209)]

Umar Bin Rabi’ah (رضي الله عنه) farmaate hain: 

(كتب القتل والقتال علينا و على الغانيات جر الذيول)

“Yani hamare uppar tou qatl o qitaal farz hai aur auraton par apne daman ka ghaseetna.”

Yeh us waqt ka bayan hai keh jab auraten apne gharon se niklen- Is liye jab Aap (ﷺ) se aisi aurat ke muta’alliq poochha gaya jo apne daman ko gandi jagahon par ghaseetti hui ati ho tou uska kiya hukm hai?

Tou Aap (ﷺ) ne farmaaya keh: “Us ke ba’ad waali jagah usko paak kardegi”.

Ummul Momineen Umme Salma (رضی اللہ عنہا) se aik aurat ne sawal kiya keh: “Mera daman lamba rehta hai aur basa auqat mujhe gandi jagah se guzarna parhta hai tou aiai surat mein hum kiya karen?”. Tou Umme Salma (رضی اللہ عنہا) ne farmaaya keh: “Allah ke Rasool (ﷺ) ka irshad hai

((يطهرة ما بعده))

‘Is ke baad waali paak zameen ise paak karde gi’.”

[Abu Dawood: 383]

Albattah ghar ke andar aise lambe libaas khatoon nahi pehenti theen- Isi tarah ba’ad mein auraton ne bahar nikalte waqt apni pindliyon ko dhakne ke liye mouzon ka istemal shuru kardiya tha.

Lehaza jab Rasool Allah (ﷺ) ne auraton ko aik balisht kapra latkane ka hukm diya tou jawab mein auraton ka yeh kehna tha: “Is surat mein tou pindliyan zahir hon gi”, Goya asal maqsood pindliyan hain na keh paon- Aur waise bhi jab kapra takhnon se uppar hoga tou tabhi chalte waqt pindliyan zahir hon gi…!

 

Musalmaan auraten apne gharon mein namaz parha karti theen aur Aap (ﷺ) ne irshad farmaaya keh: 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله و بيوتهن خير لهن

“Yani Allah ki bandiyon ko Allah ki masjidon se na roko lekin unke ghar unke liye zyada behtar hain.”

[Sahih Al Bukhari: 900]

 

Ghar behtar hone ke bawajud masjid aane ki surat mein qamees ke saath sirf orhni orhne ka hukm diya gaya- Jurabon ya mouze wagherah ka hukm nahi diya gaya keh jis se woh apne pairon ko chhupaen aur na dastane wagherah ka mukallif banaya gaya jis se woh apne haathon ko chhupae rakhen.

Yeh is baat ki daleel hai keh agar ajnabi mard na ho tou namaz mein aurat ke liye haath aur paon ka chhupana wajib nahi, Chunancheh Hazrat Khadijah (رضی اللہ عنہا) se marwi hai keh : “Farishte posheedah zeenat ki tarf nahi dekhte.”

[Is qisse ki sanad  munqate’ hai aur isi se milti julti aik riwayat Hafiz Ibn Hajar (رحمه الله) ne “Al asaabah” mein “Dalayil unNubuwwah li abi naeem” ke hawale se naql karke us ki taz’eef ki hai]

 

Yani jab aurat apna dupatta ya qamees utaar deti hai tou farishte uski tarf nahi dekhte, Khulasah yeh keh namaz ke silsile mein aurat ko sirf itni hi miqdaar yani qamees aur orhni hi ka hukm diya gaya hai jaise keh, mard ko hukm hai keh agar woh aik kapre mein main namaz parhe tou us mein us tarah lipte keh apne kandhe aur hudood-e-satar ko chhupa le.

Mard ke donon kandhon ka wohi hukm hai jo aurat ke sar ka hukm hai, Chunancheh mard qamees pehen kar ya jo kapra qamees ki jagah pehna ja sake us main namaz parh sakta hai, lekin halat-e-ihram mein us ke liye jayez nahi keh uske a’zaa e jism ke hisaab se kaat kar jo kapra silaya gaya ho maslan qamees ya choghah wagherah, us mein namaz parhe, jis tarah keh aurat halat-e-ihram mein na niqab pehne gi aur na hi dastane pehne gi, baaqi raha mard ka satar tou halat-e-ihram mein woh apne sar ko nahi chhupae ga.

 

REFERENCE:
BOOK: MASAIYL-E-SATAR-O-HIJAAB
TALEEF: SHAYKH UL ISLAM IBN TAYMIYYAH(رحمه الله)
URDU TARJUMA BY: SHAYKH MAQSOOD AL HASAN FAIZI HAFIZULLAH

 

 

The dress code of man and woman for namaaz

There is a 3rd type of covering the body parts and that is specifically for the time of namaaz  because even if a woman reads  namaaz alone she has been ordered to cover herself with a chadar.

(As mentioned in the Hadees) :

Sallalaahu alaihi wasallam said: “The namaaz of an adult woman praying without an orhni is not accepted by Allah Ta’ala.. “

(Sahih Abu Dawood: 643)

Where as when a woman is not praying namaaz and is in her house where there are no non- mahrams she can keep her head uncovered —  covering her beauty at the time of namaaz is the Right of Allah Ta’ala hence it not permissible to do tawaaf of Baitullah Or read namaaz uncovered no matter if reading it in the darkness of night or alone. This shows that covering up and not disclosing beauty, of a woman is not for the people sake, but the right of Rabbul Aalameen.

Due to this reason the person who is praying ,will cover that part of the body  during prayers, that he would normally keep uncovered..

For example both shoulders, Rasul Allah Sallalaahu alaihi wasallam has forbidden men to read namaaz without covering both shoulders with one piece of cloth.

(Sahih Al Bukhari: 359)

This ruling is on account of the Rights of Allah Ta’ala, whereas men can keep their shoulders uncovered when they are not praying..

In the same way a free woman will cover herself with a dupatta as Sallalaahu alaihi wasallam declared:

“Allah does not accept a grown woman’s prayers who is without a dupatta.”

Albani ( Rahimullah) says that by this Hadees the ruling for both free and slave girl will be the same and there is no proof of any differences between them.

Hence it is not right to differentiate between them, just as the musannif has done – I did not find any proof in the Shariat which goes against this ruling.. Instead it is definitely proved that Sallalaahu alaihi wasallam told His slave girl ” Wear a Chaadar” . The reference for this Hadees can be found in my book ” Hiaab ul Marrah ” 

This hadees is valid proof for this masla that both free and slave woman will wear a chaadar.. And the given Hadees also agrees with this ruling..

Though it is not necessary to wear an odhni in front of your husband or mehram families for this because a woman can expose her outward beauty in front of her Mehram family..

Whereas this ruling is for all times whether  with mehram or non mehram ( or whether a woman is praying with other women) keeping her hair uncovered is not allowed.

As compared to sahi mauqif  in the beginning of Islam it was permitted to expose the face, hair legs etc in front of non mehram but this rule has now been revoked. Now only outward beauty such as clothes can be shown.

But at the time of namaz/ prayer there is difference of opinion whether it is compulsory to hide face,hand and leg.. for the face is considered part of inner beauty but at the time of prayer it is allowed to be exposed..

In a similar way according to a group of scholars like imaam shafa’i, imaam Abu Hanifa etc a woman can expose both her hands at the time of prayer.

But imaam Ahmad (Rahim Ullah) has 2 ruling, — one which is in favour of this and one against it.

Near Imaam Abu Hanifa (Rahim Ullah)  is the same ruling for both legs and this is agreed upon by most, because hazrat aaisha (radiallahu anha) declared the feet as outward beauty.

Hence Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Ayat

Tafseer said that ” this refers to”fatah” and “fatah ” is the silver rings worn on the toes” — imam Abu abi hatim has said this in his translation.

This ruling is the proof that previously women could expose their feet like their face and hands — but when they went out they would cover themselves but at times while walking their feet could be seen because out of habit they would not use socks or shoes — and at times of prayer hiding it was very difficult..

Umme Salma (radiallahu anha) said ” if a woman.’ s cloth is so big that it covers the upper portion of her legs then can she read her prayers..

(Daeef/Weak) Sunnan Abi Dawood: 639؛ in the proof of above given hadees Ibn Muhammad bin Zaid majhool hai (agrees ؟؟)

Shaikh Albani (rahimullah) says that the above hadees  with regards to /in relation to

Has been narrated, but all proofs are weak.

Imam Malik rahimullah says : that Muhammad bin Zaid bin Qanfaz’s mother asked Ummahatul Momineen Umme Salma radiallahu anha that ” Which are the clothes in which a woman can pray؟؟

Aap radiallahu anha replied ” She can read in her odhni/dupatta and her Abaya on the condition that the upper portion of her legs are covered. “

(Al Muwatta:1/43:Abu Dawood:639)

It is obvious that when she does Sajda the lower part of her legs can be seen.

To express clearly by nas and ijmaa it is proved that if a woman prays at home then jilbab is not required and jilbab means that long cloth which covers the entire body of the woman, and jilbab is only required when she goes out: when praying at home if her hands,legs and face are uncovered it is allowed as the Muslim women would go out previously before Ayat eHijasb was sent down.

So the satar of namaz is not the satar of eyes and the satar of eyes is not the satar of namaz.

When Abdullah Bin Masood himself declared the clothes as outward beauty He didn’t say ” A Woman is something to be covered so completely that even her nail is to be covered ”  Instead this is the ruling of  Imam Ahmed Bin Hambal “A woman will cover even her nail when praying”

Scholars opinion regarding pardah in ” Baab satar Al Awrah” ” The parts to be covered while in pardah- bayaan ” To understand that those parts which are covered during namaz should be covered while in pardah too. ” This is his personal opinion, since neither Rasulallah sallalaahu alaihi wasallam said it nor this rule is mentioned in Quran or Sunnah..

Revealation by Allah Ta’ala.

“While going to masjid use your beauty (clothing)

Rasulallah sallalaahu alaihi wasallam forbade doing the tawaaf of Baitullah without clothes..

Hence you can’t read namaz also without clothes.

(Sahih Al Bukhari: 369; Sahi Muslim:1347)

Hence when Rasulallah sallalaahu alaihi wasallam was asked about the rule regarding reading namaz in one cloth Aap sallalaahu alaihi wasallam said

“Does every person has two piece of cloth”

(Sahih Bukhari: 357)

And regarding one cloth said

” If the cloth is long then cover yourself and if small tie as Tahband”

Sahih Al Bukhari: 361)

Similarly forbade reading namaz while keeping the shoulder open..

None of you may read namaz while his shoulder is uncovered. “

(Sahih Bukhari:359:  Sahi Muslim: 516)

This is the proof that there is difference in rules of pardah while in namaz and while not reading namaz and hence when reading namaz the upper portion of legs should be covered where as it is not necessary to cover when not praying namaz.. Just as according to one opinion of Imam Ahmed rahimullah the satar of man is only his navel area ( part from where he urinates)  – Imam Ahmed rahimullah’s  mazkurah qawl’s mafhoom is that a man is allowed to see the upper portion of another man’s  legs and it doesn’t matter if it is during namaz Or doing tawaf – hence whether upper portion of legs are part of hudood e satar Or not…

So a person is not allowed to read namaz with his upper portion of legs exposed or without clothes in fact in case    of majboori if he reads namaz in only one piece of cloth and it is small then he should make it as a pant and if it is large then should cover entirely – similarly even if he is praying alone at home then according to scholars covering his satar is compulsory.

Praying with the upper portion of legs open when pant is present is not allowed for man – nor is there any allowance for difference of thought in this matter – those people who have any different opinion about this matter then it is their mistake.. This is neither the word/thought / qawl of Imam Ahmed rahimullah nor any other Imam that a man praying in this condition ( meaning prays with his upper portion of legs uncovered and how is it possible that Imam Ahmed rahimullah would order for the shoulders to be covered but permit the upper portion of legs to be exposed..

Albani rahimullah suggests here that it is better to teach these habits to the children- It is not advisable at all for the parents to make dress their kids (especially when they reach understandable age) in half pants/shorts and take them to the masjid in this attire. –

Hence Mothers teaching hadees

Is said that when a child is 7 years old then order him to pray and when he is 10 years old if he doesn’t pray beat him.

Yes! There is difference of opinions on this matter that when a man is alone, should he hide his satar Or not؟

But there is no doubt about the compulsion of covering oneself and praying  – By the agreement of scholars praying without clothes when one has clothes is not permissible and so Imam Ahmed rahimullah and some other scholars opinion is that where there are only naked men then they are allowed to pray sitting, with their Imam in the middle of the saff in such a place where other men without clothes – This rule is specifically only while praying – in this way the care of covering is due to sanctity of prayer, and not because of visibility/ evil eye.

Hence when Bahz Bin Hakim’s Grandfather Hazrat Muawiyah  Bin Haidah radiallah anhu questioned Rasulallah sallalaahu alaihi wasallam that  ” if we  / I am alone even then do I have to be careful about covering myself ؟؟

So Sallalaahu alaihi wasallam answered :

Meaning (compared to people) Allah is more deserving of the modesty of a person “

(Sunnan Abu Dawood & Tirmidhi)

When in normal conditions this is the rule then during prayer time Allah Ta’ala is more deserving of a person’s modesty and when talking to Him a person should beautify himself. Due to this when Hazrat Abdullah Bin Umar radiallah anhu saw his slave Nafi’ that he was praying with his head uncovered, he asked him that ” If you have to go in front of the people will you go like this؟؟”.

The slave answered “No” So then he said that “Allah Ta’ala is more deserving that when you go in front of Him you beautify yourself. “

In Sunnan Kubraa, Imam Baihaqi rahimullah has copied the above hadees in these words that Nafi’ said : one day due to feeding the cattle etc I remained back from the congregation-

When Abdullah Bin Umar radiallahu ta’ala anhuma returned so he saw me praying in one piece of cloth – He asked “Hadn’t I given you 2 pieces of cloth.” I replied ” Yes” . He then asked “If I ask you to go to town will you go like this only..؟” I replied ” No”. So then he asked ” Allah is more deserving than the people that you dress up / beautify for Him.

Then he said I have heard Allah ‘s Messenger Sallallahu alaihi wasallam saying to Hazrat Umar radiallahu anhu that..

“Meaning one who has 2 pieces of cloth he should pray in them and one who has one piece he should make it an izaar/azalah and not cover himself in it like yahudis..

(Sunnan Kubraa: 2/236)

By changing some of the words this same riwayat is also narrated in Sahih Ibn Khudaymah : 1/376 Raqm:766 –

Allamah Albani says that the words by which the musannif has copied this hadees from, I have been unable to find it – it is possible that what the musannif has said in the hadees about the uncovered head could be in a book which I have not been able to get.

Allah knows best..

It is mentioned in one hadees that when Allah’s Messenger sallallahu alaihi wasallam was asked that “A person desires that his clothes and shoes should be good ( so will this also be considered as pride ؟ )

Rasulallah sallalaahu alaihi wasallam replied that ” Allah is Beautiful and loves Beauty.. “

(Sahih Muslim: 91)

And the way Rasulallah sallalaahu alaihi wasallam ordered for purity, cleanliness and perfume for prayer He Sallalaahu alaihi wasallam also said

“Meaning masjids should be made in houses, colonies and towns, they should be kept clean and scented.. “

(Sunnan Abu Dawood: 455 ؛ Tirmidhi: 594)

By this the truth is proved that in ordinary circumstances the pardah a man does from another man and a woman does from another woman will be comparitvely much more at the time of prayer- Hence a woman is ordered to wear an odhni at the time of praying – and regarding the face, both hands and legs, exposing them in front of strange men is forbidden ؛ but is permitted to keep exposed in front of other women and mahram men- This is because these parts are not from those parts of Satar which  a man from other men and woman from women have been ordered to conceal – and exposing them would be immodesty and disrespectful..

But these parts can be the reason for many sins/ paish khaimah and if stopped from exposing them in front of strange men/ gair mehram then it will surely be the reason to be saved from sins.

Hence Allah commands :

O Prophet sallallahu alaihi wasallam! You sallallahu alaihi wasallam tell the believers/ momins to lower their gaze and safeguard their private parts, this is purity for them. “

And in the end of Ayat e Hijaab commanded that

” This is the better way for your purity and theirs.. “

From the above Ayah it becomes very clear that stopping the exposure of face and hands closes the door for many sins, not for the reason that these parts are from the limits of Satar, neither when a person is praying or not praying.

As it is it is very clear that women should be ordered to cover their hands during prayer because like the face hands are also used during prostration.

Hazrat Abdullah bin Umar radiallahu anhu narrates that Rasulallah sallalaahu alaihi wasallam said

“Meaning like the face  both the hands are also used during prostration, hence whenever one places the face on the floor then he should also put both hands on the floor and when lifts one’s face from prostration should lift both hands too.

(Sunnan Abu Dawood: 892)

حالت نماز میں مرد اور عورت کالباس

 

ستر پوشی کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس کا تعلق خاص حالت نماز سے ہے کیونکہ عورت اگر تنہائی میں نماز پڑھے تب بھی اسے چادر اوڑھنے کا حکم ہے۔

عن عائشةرضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم لا یقبل اللّٰہ صلاة حقائق آلا بحمار یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔

جبکہ حالت نماز کے علاوہ اپنے گھر کے اندر جہاں اجنبی مرد نہ ہوں اپنے سر کو کھلا رکھ سکتی ہے۔نماز کی حالت میں زینت کا اختیار یعنی ستر پوشی باری تعالیٰ کا حق ہے لہذا یہ امر کسی صورت جائز نہیں کہ کوئی بیت اللہ کا طواف یا نماز برہنہ حالت میں ادا کرے خواہ وہ رات کی تاریکی میں تن تنہا ہی کیوں نہ ہو معلوم ہوا کہ نماز میں زینت کا اختیار یعنی عورت کی ستر پوشی لوگوں سے پردہ کے لیے نہیں بلکہ رب العالمین کا حق ہے۔

[(صحیح) سنن ابی داؤد،کتاب الصلاۃ،باب المراة تصلی بغیر خمار،ح 643،سنن الترمذی،کتاب الصلاۃ،باب ماجاء فی لا تفصیل صلاة المراة الا بخمار، ح :377]

 

 

اسی وجہ سے نمازی حالت نماز میں اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے گا جسے عام طور پر نماز کے علاؤہ ظاہر کرنا جائز ہے ۔

مثلاً دونوں کندھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اپنے کندھوں کو ڈھکے بغیر ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے.

 صحیحین میں یہ روایت ان الفاظ میں مروی ہے ” لَایُصْلِّیْ اَحَدُکُمْ فِیْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَیْسَ عَلٰی عَاتِقَیْهِ مِنْهُ شَیْءٌ” تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ صحیح بخاری: کتاب الصلاۃ، باب الصلاۃ فی ثوب واحد و صفۃ لبسه ۵۱۶-

یہ حکم نماز میں باری تعلق کے حق کی بنا پر ہے جبکہ مرد حضرات نماز کے علاؤہ کندھے ننگے رکھ سکتے ہیں۔
اسی طرح آزاد عورت نماز میں دوپٹہ اوڑھےگی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(لَا یَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاۃَ حَائِقٍ اَلَّا بِخَمَارً)

“یعنی کسی بالغ عورت کی نماز الله تعالیٰ بغیر دوپٹہ کے قبول نہیں فرماتا.”

 مذکورہ حدیث کی تفریح سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کے حوالے سے قریب ہی گزر چکی ہے ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے عموم کے لحاظ سے آزاد لونڈی کی ہر ایک کے لیے یکساں حکم رکھتی ہے دونوں میں تفریح کی کوئی دلیل نہیں، چناچہ آزاد عورت اور لونڈی میں فرق کرنا صحیح نہیں ، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمۃ نے کیا ہے ۔ اس تفریح کی کوئی دلیل مجھے شریعت میں نہیں مل سکی ۔ اس کے برعکس یہ ضرور مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی سے فرمایا: “اختمری” یعنی چادر اوڑھ لو، اس حدیث کا حوالہ میری کتاب “جاب المرأۃ” صفحہ ۵ ۴ پر دیکھا جا سکتہ ہے ۔ یہ حدیث اس مسئلہ پر واضح دلیل ہے کہ آزاد عورت اور لونڈی دونوں ہی چادر اوڑھی گی ۔ اور حدیث مذکورہ بالا عمومی حکم کی تائید کرتی ہے۔

 

حالانکہ اس کے لیے اپنے شوہر اور محرم رشتہ داروں کے سامنے اوڑھنی یا دوپٹہ کا اوڑھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ عورت زینت باطنہ کا اظہار اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کر سکتی ہے۔ جب کہ حالت نماز میں یہ حکم عام ہے چاہے محرم رشتہ داروں ہوں یا غیر محرم (اور چاہے صرف عورتوں کے سامنے ہی نماز کیونہ پڑھ رہی ہو) سرکا کھلا رکھنا جائز نہیں۔ اس کے برعکس صحیح موقف کے مطابق ابتدائی اسلام میں اجنبی لوگوں کے حکم سامنے ہاتھ چہرا اور پاؤں وغیرہ ظاہر کرنے کی اجازت تھی لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ، اب صرف اپنی ظاہری زینت یعنی کپڑے وغیرہ ظاہر کر سکتی ہے۔

البتہ حالت نماز میں اس بات پر اتفاق ہے کہ چہرہ ، ہاتھ اور پاؤں کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ حالانکہ چہرے کا شمار پوشیدہ زینت میں ہوتا ہے اس کے باوجود دوران نماز کھلا رکھنا بالا جماع جائز ہے اسی طرح جمہور علماء امام شافعی ، امام ابو حنیفہ وغیرہ رحمہمُ اللہ کے نزدیک عورت نماز میں دونوں ہاتھوں کو بھی کھلا رکھ سکتی ہے البتہ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک دو قول ہیں ، ایک یہی ہے اور ایک اس کے خلاف ہے ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں پاؤں کا بھی حکم ہے اور یہی مسلک زیادہ قومی معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی الله عنھا نے پاؤں کو زینت ظاہر قرار دیا ہے چناچہ آپ نے آیت (وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ اِلَّا مَا ظَھْرَ) کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد “فتح” ہے اور “فتح” چاندی کے اس چھلے کو کہتے ہیں جو عورتیں پاؤں کی انگلی میں پہنتی ہیں۔ اماں ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی روایت کیا ہے۔

یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں پہلے ھاتھوں اور چہروں کی طرح اپنے پیروں کو بھی کھلا رکھتی تھی البتہ باھر نکلتے وقت وہ اپنے دامن کو تو ضرور لٹکالیتیں لیکن چلتے وقت بسا اوقات ان کا پاؤں نظر جاتا تھا کیونکہ عادتاً وہ جوتے یا موزے استعمال نہیں کرتی تھیں،اور حالت نماز میں ان کا ڈھکنا شدید تکلیف کا باعث ہے۔ خود ان سلمہ رضی الله عنھا نے فرمایا کہ اگر عورت کا کپڑا اتنا وسیع ہوکہ پاؤں کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے تو کیا اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے .

(ضعیف) سنن ابی داؤد،کتاب الصلاۃ،باب فی کم تصلی المرءۃ ح: ۶۳۹: مذکورہ حدیث جی سند میں ابن محمد بن زید مجہول ہے ۔ شیخ البانی فرماتے ہیں مذکورہ حدیث مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح مروی ہے ۔ لیکن تمام اسناد ضعیف ہیں۔
امان مال رحمه الله فرماتے ہیں کہ محمد بن زید بن قنفذ جی ماں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ وہ کون کون سے کپڑے ہیں جن میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ اپنی اوڑھنی میں نماز پڑھ سکتی ہے اور اپنے عبائے میں نماز پڑھ سکتی ہے بشرطیکہ پاؤں کا اوپری حصہ چھپا ہوا ہو-
المؤطا: کتاب الصلاۃ، باب الرخصۃ صلاۃ المرأۃ فی الدرع والخمار: ۴۳/۱:
سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ، باب فی کم تصلی المرءۃ: ۶۳۹


ظاھر ہے کہ جب وہ آدھی کرے گی تو اس کے پاؤں کا نچلا حصہ نظر آسکتا ہے ۔ خکاصہ ہے کہ نص اور اجماع سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ عورت اگر گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لئے جلباب کا استعمال ضروری نہیں ہے اور جلباب سے مراد کشادہ چادر ہے جو عورت کے پورے بدن کو چھپاتی ہو،بلکہ جلباب اسی صورت میں ضروری ہے جبکہ وہ گھر سے باہر نکلے،گھر میں نماز پڑھتے ہوئے اگر عورت کا ہاتھ ،پیر اور چہرا کھلا رہے تو یہ جائز ہے جیسا ہے آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے مسلمان خواتین اسی حالت میں باھر نکلتی تھیں ۔ لہاذا نماز کا ستر وہ نہیں ہے جو نظر کا ستر ہے۔ اور نظر کا ستر وہ نہیں جو نماز کا ستر ہے۔ خود عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے جب کپڑوں ہی کو زینت ظاہرہ قرار دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ عورت پوری کی پوری پردے کی چیز ہے حتیٰ کہ اس کا ناخن بھی حکم پردہ میں شامل ہے بلکہ یہ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عورت نماز میں اپنے ناخن کو بھی چھپاۓ گی ،فقہاء کرام کا پردہ کے احکام کو’’باب ستر العورة‘‘ ’’قابل پردہ حصہ کو چھپانے کا بیان سے موسوم کرنا کہ جن اعضاء کو نمازی دوران نماز چھپاتا ہے وہ پردہ میں بھی شمار ہوں گے۔ یہ ان کی ذاتی تشریح ہے یہ نہ تو آپ کے الفاظ ہیں اور نہ قرآن وسنت ہی میں کہیں ایسا حکم وارد ہوا ہے۔

 

ارشاد باری تعالی ہے:

(خذوا زينتكم عند كل مسجد)

مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت (لباس) استعمال کرو۔

[الاعراف:۳۱]

 

رسول اللہ ﷺ نے برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع فرمایا ہے۔

لہذا نماز بدرجہ اولی بر ہنہ ہو کر نہیں پڑھی جاسکتی ۔

  [صحيح البخاری، کتاب الصلاة، باب مايستر من العورة، ح 369؛ صحيح مسلم، کتاب الحج، باب لايحج بالبيت مشرك ولايطوف عريان…، ح: ١٣٤٧]

 

اس لیے جب آپ ﷺ سے ایک کپڑے میں نماز کا حکم دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

((اولكلكم توبان)) 

” یعنی کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں ۔

[صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الصلاة، في الثوب الواحد: ٣٥٧؛ صحيح مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة، في ثوب واحد، ٥١٥]

 

اور ایک کپڑے میں نماز سے متعلق فرمایا:

(ان كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فائزربه)

’’اگر کپڑا کشادہ ہے تو اس کو لپیٹ لو اور اگر چھوٹا ہے تو تہیبند باندھ لو۔‘‘

[صحیح البخاری، کتاب الصلاۃ،باب اذا كان الثوب ضيفا: ٣٦١]

 

 

 

:اسی طرح ایک کپڑے میں کندھا ننگا رکھتے ہوۓ نماز پڑھنے سے منع فرمایا: 

 

(لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)) ’’

’ تم میں سے کوئی ایک ہی کپڑے میں نماز نہ پڑ ھے جبکہ اس کپڑے کا کوئی حصہ کندھے پر نہ ہو۔‘

‘ [صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب اذا صلي في الثوب الواحد: 359، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد : 516]

 

 یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت نماز اور غیر نماز کے پردے میں فرق ہے اس لیے نماز میں ستر یعنی ران وغیرہ کو چھپانے کا حکم ہے، جب کہ حالت نماز کے علاوہ عام حالات میں ران وغیرہ کا چھپانا ضروری نہیں جیسا کہ امام احمد کے ایک موقف کے مطابق مرد کا ستر صرف قبل ودبر ( پیشاب و پاخانہ کی جگہ ) ہے۔ امام احمد کے مذکورہ قول کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایک مرد کو دوسرے مرد کی ران دیکھنے کی اجازت ہے، حالت نماز اور طواف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے خواہ را نیں حد و ستر میں شامل ہوں یا نہ ہوں ، بہر حال کسی شخص کو ران کھول کر نماز پڑھنے اور برہنہ ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ مجبوری کی حالت میں اگر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے اور وہ کپڑا چھوٹا ہوتو اسے ازار بنا لے اور کشادہ ہو تو اس میں لپٹ جاۓ ۔ اسی طرح اگر وہ گھر میں تن تنہا پڑھ رہا ہوتو بھی با تفاق علماء ستر پوشی کرنا واجب ہے۔

 

ازار کی موجودگی میں ران کھول کر نماز پڑھنا کسی صورت میں مرد کے لیے جائز نہیں ۔ اور نہ ہی اس مسئلہ میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ جن لوگوں نے حدو دستر کی تحدید سے متعلق دونوں روایتوں کی بنیاد پر اختلاف کیا ہے جیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے تو یہ ان کی صریح غلطی ہے ۔ یہ نہ تو امام احمد اللہ کا قول ہے اور نہ ہی کسی دوسرے امام کا کہ نمازی ایسی حالت میں (یعنی کھلی ران کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ حالت نماز میں کندھوں کے ڈھکنے کا تو حکم دیں اور ران کھلی رکھنے کی اجازت دے دیں۔

علامہ البانی رحمہ اللہ یہاں حاشیہ لگاتے ہیں کہ مناسب ہے کہ بچوں کو ایسے ہی آداب سکھائے جائیں ۔ والدین کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو خاص کر اس وقت جب کہ وہ تمیز کو پانچ جائیں ) جانگھیا (ہاف پینٹ ) پہنائیں اور اسی حالت میں انہیں مسجد بھی لے جائیں ۔
چنانچہ ماسبق حديث :
((مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع) میں ہے کہ جب بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو اور جب وہ دس سال کے ہو ہا میں تو نماز نہ پڑھنے پر اتش مارو ۔

 

* ہاں! اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہے کہ آدمی جب اکیلا ہو تو اس پرستر کا چھپانا واجب ہے یا نہیں؟
لیکن کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھنے کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ۔ باتفاق علماء لباس کی موجودگی میں برہنہ حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں اس لیے امام احمد اللہ اور کچھ دوسرے ائمہ کی رائے ہے کہ جہاں کہیں صرف ننگے ہی مرد ہوں تو ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے ان کا امام صف کے درمیان میں کسی ایسی جگہ جہاں عام مرد بر ہنہ حالت میں ہوں ۔ یہ حکم حالت نماز کے ساتھ خاص ہے۔
اس قدر پردہ پوشی کا خیال صرف و صرف نماز کی اہمیت کے پیش نظر ہے، نہ کہ نظر کی وجہ سے ۔ چنانچہ جب بہز بن حکیم کے دادا حضرت معاویہ بن حیدو نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ اگر ہم اکیلے رہیں تب بھی ستر پوشی کا خیال رکھیں تو آپ ﷺ نے فرمایا :

(فالله أحق أن يستحي منه من الناس)
حدیث سنن ابوداود اورسنن الترمذی کے حوالے سے گزرچکی ہے۔

یعنی (لوگوں کے مقابلے میں ) اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے شرم کی جائے ۔

 جب عام حالات میں یہ کم ہے تو حالت نماز میں اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ حق دار ہے کہ اس شرم کی جائے اور اس سے ہم کلامی کے وقت زیادہ زینت و آرائش اختیار کی جاۓ اس وجہ سے جب حضرت عبداللہ بن عمر ا نے اپنے غلام نافع کو دیکھا کہ وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں لوگوں کے پاس جانا ہو تو اسی حالت میں چلے جاؤ گے؟ غلام نے جواب دیا کہ نہیں ۔ تب آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے آنے کے لیے خوبصورتی اور آرائش اختیار کی جائے ۔

سنن کبری میں امام بیہقی واللہ نے مذکورہ قول کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ نافع نے بیان کیا کہ ایک روز جانوروں کو چارہ وغیرہ دینے کی وجہ سے میں جماعت سے پیچھے رہ گیا ۔ جب عبداللہ بن عمر کی واپس آۓ تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہوں ۔ آپ نے پوچھا: کیا میں نے تمہیں دو کپڑے نہیں دیئے تھے؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں! آپ نے سوال فرمایا کہ کیا میں تمھیں شہر میں کسی آدمی کے پاس بھیجوں تو تم ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ لوگوں سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جاۓ ۔
پھر انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنادہ حضرت عمران سے فرمارہے تھے کہ
((من كان له ثوبان فليصل فيهما ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتيل كاشتمال اليهود)
یعنی جس کے پاس دو کپڑے ہوں اس میں نماز پڑھے اور جس کے پاس ایک ہی کپڑ اہوا سے ازار بنالے اور یہودیوں کی طرح اس میں لپیٹ نہ جاۓ ۔(السنن الكبرى: ٢/ ٢٣٦۔) کچھ الفاظ کے رد و بدل کے
ساتھ یہی روایت صحيح ابن خزيمه: 1/ 376، رقم: 766 میں بھی مروی ہے ۔
علامہ البانی فرماتے ہیں کہ
جن الفاظ کے ساتھ مصنف نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ مجھے کسی کتاب میں نہیں مل سکی ۔ ہوسکتا ہے کہ نگے سر کا ذکر جو مصنف نے اس حدیث میں کیا ہے اتر کار پڈوکسی ایسی کتاب میں ہو جو مجھے نہیں مل سکی ۔

 

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ سے یہ سوال ہوا کہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا اچھا اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ ) آپ نے جواب دیا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔

[صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب تحريم الكبر وبيانه: ۹۱]

اور جس طرح آپ نے نمازی کو پاکیزگی ، صفائی اور خوشبو کا حکم دیا ہے، اس طرح آپ نے بھی فرمایا:

«أن تتخذ المساجد في البيوت وتنظف وتطيب))

” یعنی گھروں یا محلوں اور بستیوں میں مسجد میں بنائی جائیں ، انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور انہیں معطر کیا جاۓ ۔”

[سنن ابی داود: کتاب الصلاة، باب ماجاء في اتخاذ المساجد في الدور، ح٤٥٥: سنن الترمذي،أبواب السفر، باب ما ذكر في تطيب المساجد، ح: 594؛ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدرجہ]

 

یہاں سے یہ حقیقت از خود منکشف ہو جاتی ہے کہ عام ظروف میں ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے جتنا پردہ کرے گی ، اس سے کہیں زیادہ پردے کا اہتمام حالت نماز میں کیا جائے گا ۔ اسی لیے عورت کو حالت نماز میں دو پٹہ اوڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی رہا چہرہ ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر تو انہیں کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے ظاہر کرنے کی ممانعت ہے ۔ لیکن عورتوں اور محرم مردوں کے سامنے ان کا کھلا رکھنا جائز ہے۔یہ اس بنا پر ہے کہ یہ اعضاء ان حدود ستر میں شامل نہیں ہیں جنہیں مرد کو مردوں سے اور عورت کو عورتوں سے چھپانے کا حکم ہے

اور ان کا کھولنا بے حیائی اور بدتمیزی کی بات ہے۔ البتہ یہ اعضاء بڑی برائی کا پیش خیمہ ہیں اور اگر ان کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر کرنے سے روک دیا جاۓ تو فی الواقع بڑی برائیوں سے بچنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں ، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

 (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم )

 ”اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر میں بیان کے لیے خوب ستھرائی ہے ۔”

[٢٤/النور]

 

اور آیت حجاب کے آخر میں ارشاد فر مایا کہ:

“ذلکم اطهر لقلوبكم وقلوبهن”

* تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔”

[٤/النور: ٥٣]

 

درج بالا آیات سے یہ بات خوب عیاں ہو جاتی ہے کہ چہرے اور ہاتھ کے اظہار کی جو ممانعت ہے وہ صرف بڑی برائی کا دروازہ بند کر نے کے لیے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ اعضا مستقل طور پر حد و دستر میں داخل ہیں ، نہ حالت نماز میں اور نہ غیر نماز میں، ویسے بھی یہ بات بعید از قیاس ہے کہ عورتوں کو حالت نماز میں ہاتھوں کے ڈھکنے کا حکم دیا جاۓ کیونکہ چہرے کی طرح دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں ۔ 

حضرت عبداللہ بن عمر ا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺﷺ نے ارشادفرمایا:
(إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، ‏‏‏‏‏‏فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، ‏‏‏‏‏‏وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا .
یعنی چہرے کی طرح دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں اس لیے جب کوئی سجدے کے لیے اپنا چہرہ زمین پر رکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ بھی رکھے اور جب سجدے سے چہرہ اٹھاۓ تو دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھاۓ ۔سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب اعضاء السجود: ۸۹۲۔

 

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عورتیں قمیص پہنتی تھیں اور قمیص پہن کر سب کام کاج انجام دیا کرتی تھیں لہذا جب عورت آٹا گوندھتی تھی ، یا پیستی تھی یا روٹی پکاتی تو لامحالہ اپنے ہاتھ کوکھولتی تھی ، ان تصریحات کے پیش نظر اگر حالت نماز میں ہاتھوں کا ڈھکنا واجب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور بیان فرماتے ،اور اس پر دونوں پیروں کو بھی قیاس کرنا چاہیے ۔ آپ نے عورتوں کو میں کے ساتھ صرف اوڑھنی کا حکم دیا تھا چنانچہ عورتیں اپنی قمیصوں اور اوڑھنیوں میں نماز پڑھا کرتی تھیں ۔ باقی رہا وہ کپڑا جسے عورتیں لٹکاتی تھیں اور جس کے بارے میں آپ ﷺ سے سوال بھی ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک بالشت لٹکالیں ، پھر عورتوں نے عرض کیا کہ اتنے سے تو چلنے میں پنڈلیاں نظر آئیں گی تو آپ نے فرمایا کہ( ایک ذراع) یعنی ایک ہاتھ لٹکالیں اس سے زیادہ نہیں ۔

سنن ابوداود وغیرہ میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ، جب اللہ کے رُسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تہبند وغیرہ کے اسبال اور اس کی ممانعت سے متعلق سنا تو سوال کیا کہ کیا اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ السلام عورتوں کا ازار کیسے ہونا چاہیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ ایک بالشت لٹکا لیں ( یعنی آدھی پنڈلی سے ایک بالشت نیچے تک لٹکا ئیں ) اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تب تو چلتے وقت ان کا قدم کھل جاۓ گا تو آپ سلام نے فرمایا: ((ذراع لایز دن علیہ)
یعنی ایک ہاتھ لٹکا لیں لیکن اس سے زیادہ نہیں
۔ سنن ابی داود، كتاب اللباس، باب قدر الليل: ٤١١٧، سنن النسائی، کتاب الزينة، باب ذيول النساء: ۸/ ۲۰۹
،علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح پیش کی ہے ۔

 

عمر بن ربیعہ فرماتے ہیں:

(كتب القتل والقتال علينا و على الغانيات جر الذيول)

یعنی ہمارے او پر توقتل وقتال فرض ہے اور عورتوں پر اپنے دامن کا گھسیٹنا۔‘‘

اس وقت کا بیان ہے کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں ۔اس لیے جب آپ سے ایسی عورت کے متعلق پوچھا گیا جو اپنے دامن کو گندی جگہوں پر گھسیٹتی ہوئی آتی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ اس کے بعد والی جگہ اس کو پاک کردے گی۔ 

ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے سوال کیا کہ میرا دامن لمبا ر ہتا ہے اور بسا اوقات مجھے گندی جگہ سے گزرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کر یں؟
** تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے کہ ((يطهرة ما بعده)) ’’اس کے بعد والی پاک زمین اسے پاک کر دے گی ۔
**سنن ابوداود، کتاب الطهارة، باب الأذى ليصيب الثوب ۳۸۳؛ سنن الترمذی، ابواب الطهارة، باب ماجاء في الوضوء من الموطا:١٤٣

البتہ گھر کے اندر ایسے لیے دامن والا لباس خواتین نہیں پہنتی تھیں ۔ اسی طرح بعد میں عورتوں نے باہر نکلتے وقت اپنی پنڈلیوں کو ڈھکنے کے لیے موزے کا استعمال شروع کر دیا تھا۔

لہذا جب رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو ایک بالشت کپڑا لٹکانے کا حکم دیا تو جواب میں عورتوں کا یہ کہنا تھا: اس صورت میں تو پنڈلیاں ظاہر ہوں گی ، گویا اصل مقصود پنڈلیاں ہیں نہ کہ پاؤں ۔ اور ویسے بھی جب کپڑ اٹخنوں سے اوپر ہوگا تو تب ہی چلتے وقت پنڈلیاں ظاہر ہوگی….!

 مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتی تھیں اور آپ ﷺ نے ارشادفر ما یا :

 

“لا تمنعوا إماء الله مساجد الله و بيوتهن خير لهن “

*یعنی اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکولیکن ان کے گھر ان کے لیے ذیادہ بہتر ہے”

[صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب ۹۰۰:۱۳؛ صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب خروج النساء الى المساجد: ٤٤٢۔]

۔ گھر بہتر ہونے باوجود مسجد آنے کی صورت میں قمیض کے ساتھ صرف اوڑھنی اوڑھنے کا حکم دیا گیا، جرابوں یا موزے وغیرہ کا حکم نہیں دیا گیا کہ جس سے وہ اپنے پیروں کو چھپائیں اور نہ دستانے وغیرہ کا مکلف بنایا گیا جس سے وہ اپنے ہاتھوں کو چھپاۓ رکھیں ۔

* اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اجنبی مرد نہ ہوں تو نماز میں عورت کے لیے ہاتھ اور پاؤں کا چھپانا واجب نہیں ، چنانچہ حضرت خدیجہ ﷺ سے مروی ہے کہ فرشتے پوشیدہ زینت کی طرف نہیں دیکھتے۔ *

اس قصہ کی سند منقطع ہے اور اس سے ملتی جلتی ایک روایت  حافظ ابن حجر بن اللہ نے’’الاصابہ میں ’’دلائل النو الی فیم‘‘ کے حوالے سے نقل کر کے اس کی تضعیف کی ہے ۔

یعنی جب عورت اپنا دوپٹہ یا قمیص اتار دیتی ہے تو فرشتے اس کی طرف نہیں دیکھتے ۔خلاصہ یہ کہ نماز کے سلسلے میں عورت کو صرف اتنی ہی مقدار یعنی قمیص اور اوڑھنی ہی کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ مردکو حکم ہے کہ اگر وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس میں اس طرح لے کہ اپنے کندھے اور حد و د ستر کو چھپائے۔ مرد کے دونوں کندھوں کا وہی حکم ہے جو عورت کے سر کا حکم ہے، چنانچہ مرد قمیض پہن کر یا جو کپڑ ا قمیص کی جگہ پہنا جا سکے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن حالت احرام میں اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے اعضاء جسم کے حساب سے کاٹ کر جو کپڑ اسلایا گیا ہومثلا قمیص یا چوغہ وغیرہ اس میں نماز پڑھے، جس طرح کہ عورت حالت احرام . میں نہ نقاب پہنے گی اور نہ دستانہ ہی پہنے گی ، باقی رہا مرد کا سرتو حالت احرام میں وہ اپنے سر کونہیں چھپاۓ گا۔

 

 

Table of Contents