Sections
< All Topics
Print

01. ALLAH KAY SAATH SHIRK KARNA [Associating Others With Allah]

(1) Allah kay Sath shirk karna:

Sab se bara kabeera gunah Allah kay Sath shirk karna hai aur is ki 2 qismen hain:

(Alif) Allah kay Sath kisi ko shareek banaya jar aur is kay Siwa us ki Pooja ki jae, jese hajar ya shajar (darakht) ya Sooraj Chand ya Nabi ya sitara ya farishta ya is kay elawa koi aur cheez.

[1] Har woh gunah jis kay baare mein Dunia mein hadd hai ya akhirat mein wa’eed hai , use kabeera gunah kehte hain. Sheikhul Islam ne yeh izafa naqal kia hai ya is baare mein nafie Iman ki wa’eed ya la’anat ya in donon Jesi koi cheez warid hui ho aur durust bat yeh hai keh gunahon ki taqseem 2 tarah ki hai. Kabeera aur sagheerah, jab keh kabeera gunah bhi ba’az ba’az se bare hain. Ibne Abdus Salam Shafa’i ne kaha : kabeera gunah ki ta’reef kay baare mein koi bhi zabta, Usule ai’teraz se Salim nahin, lekin sheikhul Islam waghera ne jo zabta bayan kia hai keh jis kay baare mein hadd ya wa’eed ya la’anat ya la- ta’alluqi ya woh ham mein se nahin ya nafie Iman jese alfaz warid hon, sab se Salim zabta hai . Sa’eed bin jubair رضي الله عنه bayan karte hain, kisi aadmi ne Ibne Abbas رضي الله عنهما se kaha: kabeera gunah 7 hain , tou Ibne Abbas رضي الله عنهما ne kaha:
Woh 700 hain un mein se ziada qareeb 7 tak hain, is kay elawa yeh keh istighfar kay hote hue koi gunah kabeera nahin aur israr kay hote hue koi gunah sagheerah nahin. Aur in se marwi ek riwayat mein hai : woh 70 tak hain aur ulama ne unka shumar kia hai , woh 70 ya is se kuch ziada hain

➤ Aur yeh shirke Akbar, jis ka Allah عزوجل ne zikar karte hue farmaya:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغۡفِرُ اَنۡ يُّشۡرَكَ بِهٖ وَيَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰ لِكَ لِمَنۡ يَّشَآءُ‌ ۚ

“Beshak Allah yeh (jurm) nahin bakhshega keh us kay Sath kisi ko shareek thehraya jae aur us kay Siwa Jo gunah woh jis ko chahe bakhsh dega”

(An Nisa 4: 48)

➤ Aur Allah ta’ala ne farmaya:

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ۞

“Beshak shirk bohot bara zulm hai”

(Luqman 31:13)

➤ Aur Allah ta’ala ne farmaya:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۞

“Yaqeen jano keh jo Allah kay Sath shareek thehrae, Allah us par jannat qata’i Haram kar Chuka hai aur uska thikana Jahannum hai”

(Al Maaidah 5:72)

➤ Is kay muta’alliq bohot si ayaat hain

Pas jis shakhs ne Allah kay Sath shareek thehraya aur phir woh halate shirk mein faut ho jae tou woh qata’i taur par Jahannumi hai, jese koi shakhs Allah par Iman lae aur halate Iman par hi faut ho jae tou woh jannation mein se hai, khuwah (us kay gunahon ki wajah se kuch dyr) use Jahannum mein azab dia jae.

➤ Sahih riwayat hai keh RasullAllah ﷺ ne farmaya:

“Kia main tumhen kabeera gunahon kay muta’alliq na bataun?”

Ap ne 3 bar farmaya: unhon ne arz kia, kyun nahin! Allah kay Rasul zarur batarn, aap ne farmaya:

“Allah kay Sath shareek thehrana aur walidain ki nafarmani karna”

Ap taik lagae hue the keh uth kar beth gae, tou farmaya:

“Sun lo! Aur jhuti bat karna, sun lo! Aur jhuti gawahi dena”

Pas aap yeh baat dohrate rahe, hatta keh ham ne kaha: kaash keh aap khamosh ho jaen. 

[ Bukhari:  2654; Muslim 87]

➤ Aur Aap (ﷺ) ne farmaya:

“7 mohlik cheezon se ijtinab karo”

Aur ap ne un mein Allah kay Sath shirk karne ka bhi zikar farmaya, aur ap ne farmaya:

“Jo shakhs apna Deen badal le tou use qatal kar do”  [Bukhari 6922]

(B) Shirk ki dusri qisam “riyakari”

Jesa keh Allah ta’ala ne farmaya:

فَمَنْ كَانَ یَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا۠۞

“Pas jo shakhs apne Rabb se mulaqat ki umeed rakhta hai, use chahie keh woh naik amal kare aur apne Rabb ki ibadat mein kisi ko bhi shareek na kare”

(Al Kahaf 18:110)

➤ Aur Aap (ﷺ) ne farmaya:

“Shirke asghar se bacho”

Unhon ne arz kia, Allah kay Rasul! Shirke asghar kia hai? Aap ne farmaya: “Riya”

Allah ta’ala jis roz bandon ko un kay aa’mal ki jaza dega tou woh farmaega: un kay pas Jao Jin ko tum Dunia mein apne aa’mal dikhaya karte the. Pas Zara dekho kia Tum un kay pas jaza paate ho?” [Musnad Ahmed]

➤ Aur aap (ﷺ) ne farmaya:

“Allah farmata hai: jis ne koi Amal kia, aur us mein mere sath kisi aur ko shareek kia tou woh Amal usi kay lie hai jis ko us ne shareek kia aur main us se bezar wa la-ta’alluq hun”

[Muslim, lekin is mein أنا منه بري kay alfaz nahin hain, yeh alfaz Ibne Majah mein hain]


➤ Aur Aap (ﷺ) ne farmaya:

 

” Jis shakhs ne sunane kay lie naik Kam kia tou Allah (Qayamat kay din) us ki bad-niyati sab ko suna dega aur jis ne dikhlawe kay lie Kam kia tou Allah us ka dikhlawa zahir kar dega” [Bukhari wa Muslim]

➤ Abu Hurairah رضي الله عنه se riwayat hai keh Nabi ﷺ ne farmaya:

“Kitne hi rozedar hain, jinhen apne roze se mehez bhuk aur piyas hi milti hai, aur kitne hi tahajjud guzar hain jinhen apni shab bedari (tahajjud) se sirf jagte rehne kay Siwa kuch nahin milta” [ Ibne Majah, Musnad Ahmed]

Ya’ani jab roza aur namaz Allah ta’ala ki Raza kay lie na ho tou us par sawab nahin milta, jesa keh aap (ﷺ) se riwayat kia jata hai keh aap ne farmaya:

“Jo shakhs Riya aur shohrat kay lie Amal karta hai , woh us shakhs ki tarah hai jo kankarion se apni theli bhar leta hai , phir un se khareedari karne kay lie Bazar ka rukh karta hai, pas jab woh farokht karne wale kay samne use kholta hai tou woh kankarian hoti hain, aur woh unhen us kay chehre par de Marta hai, use logon ki baton kay Siwa apni theli se koi faida hasil nahin hota keh Dekho apni theli Kese bhare phirta hai jab keh use us kay badle mein kuch nahin dia jata, pas isi tarah woh shakhs ko Riya aur shohrat ki khatir Amal karta hai, use apne amal se logon ki baton kay Siwa kuch hasil nahin hota aur us kay lie akhirat mein bhi koi sawab nahin hoga”

[ Ibne Hajar ne farmaya, ye ba’az hukama ka qaul hai, hadithe nabawi nahin]

 

➤ Allah ta’ala ne farmaya hai:

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنه هباء منثورا

“Ham ne un kay aa’mal ki taraf tawajjah ki tou unko urti hui khaak ki manind kardia”

(Al Furqan 25:23)

Ya’ani unhon ne Allah ta’ala ki Raza kay bagher Jo Amal kie the, ham ne unka sawab zaya kardia aur unhen urti hui khaak ki manind kardia aur yeh woh cheez hai jo Suraj ki shu’aa’ mein Nazar aati hai , Adi bin Hatim Taai رضي الله عنه ne RasullAllah ﷺ se riwayat kia :

➤ Aap (ﷺ) ne farmaya:

“Qayamat kay din logon ki kuch jama’ton ko jannat ki taraf le Jane ka hukum dia jaega , hatta keh jab woh us kay qareeb pohonch jaenge aur uski khushbu paa lenge aur Allah ne us mein jannation kay lie jo mehel tayyar kie hain, unhen bhi dekh lenge, tou awaz di jaegi keh unhen yahin se wapas kardo, kyun keh inka is mein koi hissa nahin. Pas woh hasrato nadamat kay Sath ese lotenge keh pehlon aur ba’ad walon mein se koi bhi ese nahin lota hoga. Woh arz karenge : hamare parwadigar! Agar tu hamen Jo kuch tu ne apne doston kay lie jaza kay taur par tayar kar rakha hai, us ka nazara karane ae pehle hi Jahannum mein dakhil kar deta, tou woh hamare lie yeh sab kuch dekh lene kay bagher ziada asan hota, tou Allah ta’ala farmaega: main ne tumhare muta’alliq yahi irada kia tha, kyun keh jab Tum khalwat mein hote the tou azaaim kay Sath mere muqable par aate the aur jab tum logon se milte the tou tum unhen bari aajizi se aur jhuk kar milte the , tum logon ko tou apne aa’mal dikhate the, lekin woh is cheez (ikhlas) se Khali hote the , Jo tum mujhe apne dilon se dete the , tum logon se darte rahe lekin mujh se nahin dare, tum logon ki shano shaukat ka khayal rakhte rahe lekin Meri shano shaukat ka zarra bhi khayal na rakha. Tum ne logon ki khatir (gunah) chora, lekin Meri khatir nahin chora. Main aj tumhen apne bohot bare ajr-o-sawab se mehrum rakhne kay Sath sath tumhen intihai dardnak azaab ka maza bhi chakhaunga”

[ Ibne Abid Dunia ne. Ise jibillatul maihasbi ki riwayat se naqal kia hai , iski sanad za’eef hai, (Iraqi1]

➤ Ek aadmi ne RasullAllah ﷺ se dariaft kia, nijat kis cheez mein hai? Tou aap ne farmaya:

“Tum Allah ko dhoka na do”

Us ne arz kia: Allah ko Kese dhoka dia ja sakta hai?

➤ Aap (ﷺ) ne farmaya:

“Tum koi esa Amal karo, jis kay muta’alliq Allah aur us kay Rasul (ﷺ) ne tumhen hukum dia ho aur Tum us kay zarie Allah ki razamandi na chaho. Neez riya se bacho kyun keh woh shirke asghar hai aur Roz-e-Qayamat riyakar ko , tamam insanon Kay samne 4 naamon se pukara jaega :

Ae riyakar! Ae dhokebaz! Ae faajir!
Aur ae nakamo namurad! Tera Amal raaigan gaya aur tera ajar zaya ho gaya,
Tere lie hamare pas koi ajar nahin, dhoke baaz! Jin kay lie tu Amal kia karta tha, unhi kay pas Jaa aur un se apna ajar hasil kar”

Ba’az hukama se pucha gaya , mukhlis kon hai? Tou unhon ne bataya: mukhlis woh shakhs hai jo apni naikian bhi wese hi chupata hai, jese woh apni buraian chupata hai, un mein se kisi se pucha gaya, ikhlas ki ghayat kia hai? Unhon ne kaha: yeh keh tum apne baare mein logon ki ta’reef ko pasand na karo.

Fuzail bin ayaz ne farmaya: logon ki khatir Amal tark karna jab keh logon ki khatir Amal karna shirk hai aur ikhlas yeh hai keh Allah tumhen in donon cheezon se bacha le. Ae Allah! Hamen bhi in donon cheezon se bachana aur ham se darguzar farma.

REFERENCE:
Book: “Kabeerah Gunah”
Taleef: Shaikh Ul Islam Shams ad-Dīn adh-Dhahabī Rahimahullah.
Urdu Tarjumah: Abu Anas Muhammad Sarwar Gohar.
Brand New Course in Urdu || Poem On Major Sins || Episode 1 With Shaikh Zafar Ul Hasan Madani

01. ASSOCIATING OTHERS WITH ALLAH

 

1. Associating others with Allah

The worst of the major wrong actions is associating others with Allah Almighty, of which there are several categories. One of them is when a person treats something else as equal to Allah and worships something other than Him, be it a stone, a tree, the sun, the moon, a Prophet, shaykh, star, angel, or anything else. This is the greater shirk which Allah Almighty is alluding to when He says: “Allah does not forgive anything being associated with Him, but He forgives whomever He wills for anything else.” [04:48]

“Associating others with Him is a terrible wrong” [31:13]

“If anyone associates anything with Allah, Allah has forbidden him the Garden and his refuge will be the Fire.” [05:72]

There are also many other ayats which speak of it. Anyone who associates others with Allah, and then dies while doing so, is absolutely one of the people of the Fire, just as anyone who believes in Allah and dies a believer is one of the people of the Garden, even if he is punished for a time in the Fire. It is reported in the Sabib that the Messenger of Allah (ﷺ) said three times, “Shall I inform you of the worst of the major wrong actions?” Those present answered, “Yes, Messenger of Allah.” He said “Associating others with Allah and disobeying your parents.” He was reclining and he sat up and then said, “False testimony, false testimony,” and continued to repeat it until they said, “Would that he had been silent!” (al-Bukhari, Muslim and at- Tirmidhi) The Prophet (ﷺ) said, “Avoid the seven deadly ones,” and among them he mentioned associating others with Allah. He said, “If anyone changes his deen, kill him.” (al-Bukhari, Ahmad, Ibn Hibban, an-Nasa’i and Abu Ya’la)

The second type of shirk is showing off one’s good actions. As Allah Almighty says:”Let him who hopes to meet his Lord act rightly and not associate anyone in the worship of his Lord.” [18:110]

It means in this context that one should not act to show off to other people. The Prophet (ﷺ) said, “Beware of the lesser shirk!” The people asked, “Messenger of Allah, what is the lesser sbirk?” He answered, “Showing off. Allah Almighty will say on the Day when He repays His slaves for their actions, ‘Go to those to whom you used to show off your actions in this world, and see whether they have any reward for you.” (Ahmad, al-Bayhaqi)

The Prophet (ﷺ) said that Allah says, “Whoever does an action in which he associates someone else with Me, it is for the one whom he associates and has nothing to do with Me.” (Muslim) He also said, “If anyone wants people to hear about him, Allah will let people know [the truth about] him. If anyone wants people to see him, Allah will show him up.” (al-Bukhari and Muslim) Abu Hurayra رضي الله عنه said that the Prophet (ﷺ) said, “Many a fasting person only gains hunger and thirst from his fast, and many a person who prays at night is only deprived of sleep by his standing.” (Ibn Majah) In other words, when prayer and fasting are not for the sake of Allah, they bring no reward.

It is also related that the Prophet (ﷺ) said, “The likeness of a person who acts merely to show off and for the sake of reputation is that of someone who fills his bag with pebbles and then enters the market to buy something. When he opens it in front of the buyer, there is nothing in the bag but pebbles and he strikes his face with it. The only benefit he gains from his bag is that people say, ‘How full his bag is!” He is not given anything for it.” That is how it is with someone who acts in order to be seen and for the sake of reputation. The only thing he gets from his actions is what other people say about him; he receives no reward in the Next World.

Allah Almighty says: “We will advance on the actions they have done and make them scattered specks of dust.” [25:23] He means: We will nullify the reward for any actions they did other than for the sake of Allah Almighty and make them scattered dust. This is a reference to the specks of dust that can be seen in rays of sunlight.

‘Adi ibn Hatim at-Ta’i رضي الله عنه related that the Messenger of Allah (ﷺ) said, “On the Day of Rising Allah will command groups of people to go to the Garden, and when they are close to it, smell its fragrance and look at its palaces and what Allah has prepared for those dwelling in it, they will be told to go away from it. They have no portion of it. So they will go back full of such regret and sorrow as none of the early or later ones have experienced. They will say, “Our Lord, if You had admitted us to the Fire before showing us what You showed us of the reward You have prepared for Your friends, it would have been easier for us.” Allah Almighty will say, “That is what I had intended for you. When you were alone you showed Me dreadful deeds, but when you were with other people you met them with humility, showing them actions which were the opposite of what You gave Me in your hearts. You feared people but did not fear Me. You respected people but did not respect Me. You refrained from things for people but did not refrain from them for Me. Today I will make you taste the pain of My punishment along with what I have denied you of My ample reward.”” (Ibn Abi Dunya. Its isnad is weak.)

A man asked the Messenger of Allah(ﷺ), “Wherein lies salvation?” He (ﷺ) answered, “In not cheating Allah.” The man asked, “How can someone cheat Allah?” He replied, “By doing an action which Allah and His Messenger have commanded while intending something other than the pleasure of Allah by it. Beware of showing off. It is the lesser shirk. On the Day of Rising anyone who showed off will be summoned in front of mankind by four names: ‘Show-off! Treacherous one! Impious one! Loser! Your actions are lost and your reward is annulled. You will have no reward from Us. Go and collect your reward from those for whom you acted, deceitful one!”

A wise man was asked, “Who is a sincere person?” He answered, “A sincere person is the one who conceals his good actions in the same way he conceals his evil actions.” One man was asked, “What is the goal of sincerity?” He replied, “Not to care for people’s praise.”

Al-Fudayl ibn ‘Iyad said, “To abandon an action for the sake of people is showing off and acting for the sake of people is shirk. Sincerity is that Allah protect you from both of these.” O Allah, protect us from both these things and pardon us!

REFERENCE:
BOOK: “MAJOR SINS” OF IMAM SHAMSU ED-DEEN DHAHABI.
Distributed by : www.islambasics.com

الکبائر

اللّٰہ کے ساتھ شرک کرنا

 

کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں، جس سے اللّٰه تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کتاب وسنت میں منع کیا ہے اور سلف صالحین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں کبیرہ گناہوں اور محرمات سے اجتناب کرنے والوں کو یہ ضمانت دی ہے کہ وہ ان کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا ۔ اور اللّٰه تعالیٰ نے فرمایا:

 

*اِنۡ تَجۡتَنِبُوۡا کَبَآئِرَ مَا تُنۡہَوۡنَ عَنۡہُ نُکَفِّرۡ عَنۡکُمۡ سَیِّاٰتِکُمۡ وَ نُدۡخِلۡکُمۡ  مُّدۡخَلًا کَرِیۡمًا ﴿۳۱﴾*
(النساء ٤/ ٣١)

 

“اگر تم ان بڑے بڑے  گُناہوں سے ، جن سے تمھیں  منع کیا گیا ہے، باز رہو تو ہم ضرور تمہارے چھوٹے چھوٹے گُناہ معاف کر دیں گے اور تمھیں ایک باعزّت جگہ میں  داخل کریں گے” ۔

 

اللّٰہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کو ضمانت دی ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور اللّٰه تعالیٰ نے فرمایا: 

 

*وَ الَّذِیۡنَ یَجۡتَنِبُوۡنَ کَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَ الۡفَوَاحِشَ وَ اِذَا مَا غَضِبُوۡا ہُمۡ یَغۡفِرُوۡنَ ﴿ۚ۳۷﴾*
(الشورى ٤٢/ ٣٧)

 

” اور ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب غصہ میں آجائیں تو معاف کر دیتے ہیں “۔ 

 

اور فرمایا: النجم 

 

*(اَلَّذِیۡنَ یَجۡتَنِبُوۡنَ کَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَ الۡفَوَاحِشَ  اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ  رَبَّکَ وَاسِعُ  الۡمَغۡفِرَۃِ ؕ )*
( النجم: ٥٣ / ٣٢)

 

 ” یعنی ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، سوائے چھوٹی چھوٹی لغزشوں کے ، آپ کا رب بے شک بڑی مغفرت والا ہے” ۔

 

اور رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 

” پانچوں نمازیں ، جمعہ دوسرے جمع تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیانی وقفہ میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں ، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے ۔ ” (مسلم ( ٢٣٣)  ) 

پس کبیرہ گناہوں کے متعلق تحقیق کرنا ضروری ہے کہ ان کا تعین ہو سکے تا کہ مسلمان ان سے بچ سکیں ۔ پس ہم نے دیکھا کہ علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے ۔

 

بعض نے کہا ہے کہ وہ سات ہیں ۔ انہوں نے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دلیل لی ہے ۔

 

” سات مہلک چیزوں سے اجتناب کرو “ ، اور ان کا ذکر کیا ، اللّٰہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو ، کسی جان کو، جس کا قتل کرنا  اللّٰہ نے حرام قرار دیا ہے ۔ ناحق قتل کرنا ، یتیم کے مال کو کھانا ، سود کھانا ، میدان جہا سے فرار ہونا اور پاک دامن بے خبر سومنات پر بہتان لگانا۔ ” (بخاری ( ٢٧٦٦) ومسلم (٨٩) ) 

 

ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما نے فرمایا: ” وہ ستر تک ہیں ، اور ان میں سے زیادہ قریب سات تک ہیں۔ (عبدالرزاق نے اسے روایت کیا ہے اور امام طبری نے

(( ان تجتنبوا کبائر ماتنھون ))) اور اللّٰه کی قسم! ابن عباس نے سچ فرمایا ۔

جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس میں بھی کبیرہ گناہوں کو صرف سات تک محصور و محدود نہیں کیا ۔

کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر دلیل قائم ہو کہ جو شخص ان بڑے بڑے گناہوں میں سے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے، جس پر دنیا میں حد نافذ کی جائے ، جیسے قتل ، زنا اور چوری ہے ۔ یا جس کے ارتکاب پر آخرت میں عذاب یا غضب یا تہدید و ڈراوے کی وعید  سنائی گئی ہے یا اس گناہ کے  کے تحت اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے ۔

 

مرتکب پر ، ہمارے نبی محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی زبان پر لعنت کی گئی ہو ، تو ایسا گناہ کبیرہ گناہ ہے ۔ (١) 

اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ بعض کبیرہ گناہ، بعض سے بڑے ہوتے ہیں ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اللّٰه کے ساتھ شرک کرنے کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے ۔ باوجودیکہ اس کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اسے کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 

*(اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغۡفِرُ اَنۡ یُّشۡرَکَ بِہٖ وَ یَغۡفِرُ  مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَآءُ)*
(النساء/ ٤: ٤٨)

 

“بے شک اللّٰه یہ ( جرم)  نہیں  بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے سوا جو گناہ ، وہ جس کو چاہے بخش دے گا “۔

 

(١) ہر وہ گناہ جس کے بارے میں دنیا میں حد ہے یا آخرت میں وعید ہے ، اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں ۔ شیخ الاسلام نے یہ اضافہ نقل کیا ہے : یا اس کے بارے میں نفی ایمان کی وعید یا لعنت یا ان دونوں جیسی کوئی چیز وارد ہوئی ہو۔ اور درست بات یہ ہے کہ گناہوں کی تقسیم دو طرح کی ہے ۔ کبیرہ اور صغیرہ،  جبکہ کبیرہ گناہ بھی بعض ، بعض سے بڑے ہیں۔ ابن عبد السلام شافعی نے کہا: کبیرہ گناہ کی تعریف کے بارے میں کوئی بھی ضابطہ ، اصول اعتراض سے سالم نہیں ، لیکن شیخ الاسلام وغیرہ نے جو ضابطہ بیان کیا ہے کہ جس کے بارے میں حد یا وعید یا لعنت یا لاتعلقی یا وہ ہم میں سے نہیں یا نفی ایمان جیسے الفاظ وارد ہوں ، سب سے سالم ضابطہ ہے ۔ سعید بن جبیر ؒ بیان کرتے ہیں ، کسی آدمی نے ابن عباس رضی اللّٰہ عنہ سے کہا: کبیرہ گناہ سات ہیں ۔ تو ابن عباس رضی اللّٰہ عنہ نے کہا: وہ سات سو ہیں ، ان میں سے زیادہ قریب سات تک ہیں ۔ اس کے علاوہ یہ کہ استغفار کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ کبیرہ نہیں اور اصرار کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ صغیرہ نہیں ۔ اور ان سے مروی ایک روایت میں ہے: وہ ستر تک ہیں اور علماء نے ان کا شمار کیا ہے وہ ستر یا اس سے کچھ زیادہ ہیں ۔

 

کبیرہ گناہوں کی تفصیل: 

 


 

*(١) اللّٰہ کے ساتھ شرک کرنا:*

 


 

سب سے بڑا گناہ اللّٰہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں: 

 

(الف) اللّٰہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اس کی پوجا کی جائے ، جیسے حجر یا شجر ( درخت) یا سورج یا چاند یا نبی یا پیر بزرگ یا ستارہ یا فرشتہ یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز 

اور یہ شرک اکبر ہے ، جس کا اللّٰه عزوجل نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

 

*(اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغۡفِرُ اَنۡ یُّشۡرَکَ بِہٖ وَ یَغۡفِرُ  مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَآءُ)*
 (٤: ٤٨)

 

“بے شک اللّٰه یہ ( جرم)  نہیں  بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے سوا جو گناہ ، وہ جس کو چاہے بخش دے گا “۔

 

اور اللّٰه تعالیٰ نے فرمایا:

 

*(اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ  عَظِیۡمٌ)*
(لقمان : ٣١/ ١٣)

 

“بے شک شرک بہت بڑا  ظلم ہے”۔

 

اور اللّٰه تعالیٰ نے فرمایا: 

 

*(اِنَّہٗ مَنۡ یُّشۡرِکۡ بِاللّٰہِ فَقَدۡ حَرَّمَ اللّٰہُ عَلَیۡہِ الۡجَنَّۃَ وَ مَاۡوٰىہُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِیۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ)*
( المائدة : ٥/ ٧٢) 

” یقین جانو کہ جو اللّٰه کے ساتھ شریک ٹھہرائے اللّٰہ اس پر جنت قطعی حرام کر چکا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے “۔ اس کے متعلق بہت سی آیات ہیں”۔ 

 

پس جس شخص نے اللّٰه کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور پھر وہ حالت شرک میں فوت ہو جائے تو وہ قطعی طور پر جہنمی ہے ، جیسے کوئی شخص اللّٰه پر ایمان لائے اور حالت ایمان پر ہی فوت ہو جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہے ، خواہ ( اس کے گناہوں کی وجہ سے کچھ دیر ) اسے جہنم میں عذاب دیا جائے ۔ صحیح روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 

“کیا میں تمھیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ” آپ نے تین بار فرمایا: انہوں نے عرض کیا ، کیوں نہیں ! اللّٰہ کے رسول ضرور بتائیں ، آپ نے فرمایا: 

 

“اللّٰہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا” ۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ  کر بیٹھ گئے ، تو فرمایا: ” سن لو! اور جھوٹی بات کرنا ، سن لو! اور جھوٹی گواہی دینا۔” پس آپ یہ بات دہراتے رہے ، حتی کہ ہم نے کہا: کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں ۔ (بخاری ( ٢٦٥٤) ومسلم (٨٧))

 

اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 

“سات مہلک چیزوں سے اجتناب کرو”۔

 

اور آپ نے ان میں اللّٰه کے ساتھ شرک کرنے کا بھی ذکر فرمایا: اور آپ نے فرمایا: 

 

“جو شخص اپنا دین بدل لے تو اسے قتل کر دو”۔ ( بخارى ( ٦٩٢٢) )

 


(ب) شرک کی دوسری قسم “ریاکاری” ۔ 


 

جیسا کہ اللّٰه تعالیٰ نے فرمایا: 

 

*(فَمَنۡ کَانَ یَرۡجُوۡا لِقَآءَ رَبِّہٖ فَلۡیَعۡمَلۡ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا یُشۡرِکۡ بِعِبَادَۃِ  رَبِّہٖۤ  اَحَدًا)*
(الکھف: ١٨/ ١١٠)

 

“پس جو شخص اپنے  رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے،  اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت  میں کسی کو   بھی شریک نہ کرے”۔ 

 

اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 

” شرک اصغر سے بچو” انہوں نے عرض کیا ، اللّٰہ کے رسول! شرک اصغر کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا: “ریاء” اللّٰہ تعالیٰ جس روز بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو وہ فرمائے گا : ان کے پاس جاؤ جن کو تم دنیا میں اپنے اعمال دکھایا کرتے تھے ۔ پس ذرا دیکھو کیا تم ان کے پاس جزا پاتے ہو؟” ( مسند احمد) 

 

اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 

” اللّٰہ فرماتا ہے : جس نے کوئی عمل کیا ، اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا ، اور میں اس سے بیزار ولا تعلق ہوں۔” (مسلم ، لیکن اس میں ( أنا منه برى) کے الفاظ نہیں ہیں ، ،یہ الفاظ ابن ماجہ بھی ہیں )

 

اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 

” جس شخص نے سنانے کے لیے نیک کام کیا تو اللّٰہ( قیامت کے دن) اس کی بدنیتی سب کو سنا دے گا اور جس نے دکھلاوے کے لیے کام کیا تو اللّٰہ اس کا دکھلاوا ظاہر کر دے گا”۔ ( بخاری و مسلم)

 

اور ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 

” کتنے ہی روزہ دار ہیں ، جنہیں اپنے روزے سے محض بھوک اور پیاس ملتی ہے، 

اور کتنے ہی تہجد گزار ہیں جنہیں اپنی شب بیداری ( تہجد) سے صرف جاگتے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا “۔ 

 

[ ابن ماجه ، مسند احمد] 

 

یعنی جب روزہ اور نماز اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو تو اس پر ثواب نہیں ملتا ، جیسا کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا: ” جو شخص ریا اور شہرت کے لیے عمل کرتا ہے ، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کنکریوں سے اپنی ہتھیلی بھر لیتا ہے ، پھر ان سے خریداری کرنے کے لیے بازار کا رخ کرتا ہے ، پس جب وہ فروخت کرنے والے کے سامنے اسے کھولتا ہے ، تو وہ کنکریاں ہوتی ہیں ، اور وہ انہیں اس کے چہرے پر دے مارتا ہے ، اسے لوگوں کی باتوں کے سوا اپنی ہتھیلی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ دیکھو اپنی ہتھیلی کیسے بھرے پھرتا ہے ، جبکہ اسے اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا جاتا ۔ پس اسی طرح وہ شخص ہے جو ریا اور شہرت کی خاطر عمل کرتا ہے ۔ اسے اپنے عمل سے لوگوں کی باتوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اس کے لیے آخرت میں بھی کوئی ثواب نہیں ہو گا “۔ 

 

[ابن حجر نے فرمایا یہ بعض حکماء کا قول ہے ، حدیث نبوی نہیں ]

 

 

اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: 

 

*(وَ قَدِمۡنَاۤ اِلٰی مَا عَمِلُوۡا مِنۡ عَمَلٍ فَجَعَلۡنٰہُ  ہَبَآءً  مَّنۡثُوۡرًا)*
(الفرقان: ٢٥/ ٢٣)

 

” ہم نے ان کے اعمال کی طرف توجہ کی تو ان کو اڑتی ہوئی خاک کی مانند کر دیا”۔ 

 

یعنی انہوں نے اللّٰه تعالیٰ کی رضا کے بغیر جو عمل کیے تھے ، ہم نے ان کا ثواب ضائع کر دیا اور انہیں اڑتی ہوئی خاک کی مانند کر دیا اور یہ وہ چیز ہے جو سورج کی شعاع میں نظر آتی ہے ۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللّٰه عنہ نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے روایت کیا ۔ 

آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

قیامت کے دن لوگوں کی کچھ جماعتوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو پا لیں گے اور اللّٰه نے اس میں جنتیوں کے لیے جو محل تیار کیے ہیں ، انہیں بھی دیکھ  لیں گے ، تو آوازدی جائے گی کہ انہیں یہیں سے واپس کر دو، کیونکہ ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ۔ پس وہ حسرت و ندامت کے ساتھ ایسے لوٹیں گے کہ پہلوں اور بعد والوں میں سے کوئی بھی ایسے نہیں لوٹا ہوگا ۔ وہ عرض کریں گے : ہمارے پروردگار! اگر تو ہمیں ، جو کچھ تو نے اپنے دوستوں کے لیے جزا کے طور پر تیار کر رکھا ہے ، اس کا نظارہ کرانے سے پہلے ہی ، جہنم میں داخل کر دیتا ، تو وہ ہمارے  لیے یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بغیر زیادہ آسان ہوتا، تو اللّٰہ تعالٰی فرمائے گا : میں نے تمھارے متعلق یہی ارادہ کیا تھا ۔ کیونکہ جب تم خلوت میں ہوتے تھے تو عظائم کے ساتھ میرے مقابلے میں آتے تھے۔ اور جب تم لوگوں سے ملتے تھے تو تم انہیں بڑی عاجزی سے اور جھک کر ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنے اعمال دکھاتے تھے ، لیکن وہ اس چیز ( اخلاص) سے خالی ہوتے تھے جو تم مجھے اپنے دلوں سے دیتے تھے ۔ تم لوگوں سے ڈرتے رہے ، لیکن مجھ سے نہیں ڈرے۔ تم لوگوں کہ شان و شوکت کا خیال رکھتے رہے لیکن میری شان و شوکت کا ذرا بھی خیال نہ رکھا ۔ تم نے لوگوں کی خاطر ( گناہ) چھوڑا ، لیکن میری خاطر نہیں چھوڑا۔ میں آج تمھیں اپنے بہت بڑے اجرو ثواب سے محروم رکھنے کے ساتھ ساتھ تمھیں اپنے انتہائی درد ناک عذاب کا مزا بھی چکھاؤں گا ۔ ” (١) 

ابن ابی الدنیا نے اسے جبلة الميحصبى کی روایت سے نقل کیا ہے اس کی سند ضعیف ہے ۔ ( عراقی)

 

ایک آدمی نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ، نجات کس چیز میں ہے ؟ تو آپ نے فرمایا: ” تم اللّٰہ کو دھوکہ نہ دو” ۔ اس نے عرض کیا : اللّٰہ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے ؟ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: “تم کوئی ایسا عمل کرو ، جس کے متعلق اللّٰه اور اس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: ” تم کوئی ایسا عمل کرو ، جس کے متعلق اللّٰه اور اس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہو اور تم اس کے ذریعے اللّٰہ کی رضامندی نہ چاہو۔ نیز ریاء سے بچو ، کیونکہ وہ شرک اصغر ہے اور روز قیامت ریاکار کو ، تمام انسانوں کے سامنے چار ناموں سے پکارا جائے گا۔

اے ریا کار! اے دھوکہ باز! اے فاجر! اے ناکام و نا مراد ! تیرا عمل رائیگاں گیا اور تیرا اجر ضائع ہو گیا، 

تیرے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ، دھوکے باز ! جن کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا ، انہی کے پاس جا اور ان سے اپنا اجر حاصل کر ” ۔ 

بعض حکماء ؒ سے پوچھا گیا ، مخلص کون ہے ؟ تو انہوں نے بتایا : مخلص وہ شخص ہے جو اپنی نیکیاں بھی ویسے ہی چھپاتا ہے ، جیسے وہ اپنی برائیاں چھپاتا ہے ۔ ان میں سے کسے سے پوچھا گیا ۔ اخلاص کی غایت کیا ہے ؟ انہوں نے کہا: یہ کہ تم اپنے بارے میں لوگوں کی تعریف کو پسند نہ کرو ۔ 

فضیل بن عیاض نے فرمایا: لوگوں کی خاطر عمل ترک کرنا ریا جبکہ لوگوں کی خاطر عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللّٰه تمھیں ان دونوں چیزوں سے بچا لے ۔ اے اللّٰه! ہمیں بھی ان دونوں چیزوں سے بچانا اور ہم سے درگزر فرما ۔

 

حواله جات:
“كتاب: كتاب الكبائر”
تاليف: “شيخ الاسلام الحافظ شمس الدين الزهبي (رحمه الله)

 

 

Table of Contents