Sections
< All Topics
Print

33. Imam Tabarani [Al Mu’jam Al Kabir/Awsat Tabarani][D: 360]

Imam Tabrani (رحمتہ اللہ)

Imam Tabrani ؒ ke mukhtasar halaat-e-zindagi

Naam-o-nasab aur nisbat:

Aap ؒ ka naam Suleiman, Kuniyat Abul Qasim aur silsila-e-nasab yeh hai: Suleiman bin Ahmed bin Ayyub bin Muteer.

Wiladat:

Aap ؒ Maah-e-Safar 260 Hijri main paida huye[1]

Khandan:

Aap ؒ ka Qabeela Lakham se nisbi talluq tha, is liye Lakhmi kehlate the. Lakham darasal Yaman ka ek Qabeela hai, is ki ek shaakh Shaam main abaad ho gayi thi. Imam Sahab ke walid buzurgwar ko ilm-o-fan se bari dilchaspi thi, is liye woh apne farzand ko bhi ilm ki tehseel-o-takmeel ki talqeen karte rehte the.

Watan:

In ka asli watan Tabriya hai magar aakhir umar main unhon ne Asbahan main mustaqil sukoonat ikhhtiyar karli thi. Tabriya ardan ke qareeb waqe’ hai. 13 Hijri mein Sharhabeel bin Hasna ne is ko Islami saltanat ke zer-e-nageen kiya tha, is ki nisbat se woh Tabrani kehlate the. Allama Zahabi raqamtaraz hain ke woh Ikka main paida hue yahan se Tabiya ki musafat do roz main teh hoti thi[2]

Mashayekh Karaam:

Imam Tabrani ne ek hazaar se zayed muhaddiseen se ilm hasil kiya, Aap ؒke baaz mash’hoor mashayekh ke naam yeh hain: Ibrahim bin abi Sufyan Qaisraani, Ibrahim bin Muhammad Arq Hamsi, Ibrahim bin Maveed Sheebani, Abu zuraa Damishqi, Abu Abdul Rehman nisaai, Abu Muslim kaji, Ahmed bin Anas, Ahmed bin abdul Raheem Hauti, Ahmed bin Abdul Qahir, Ahmed bin Mau’ala, Ahmed bin Yahya, Idrees bin Jafar Ata, Ishaq bin Ibrahim Dairi, Abu Ali Ismaeel bin Muhammad bin Qeeraat, Bashar bin Musa, Hassan bin Suhail, Hassan bin Abdul Aalaa Bausi, Hafs bin Umar, Abdullah bin Muhammad bin Saeed bin Abi Maryam, Ali bin Abdul Azeez Baghwi, Abu Khaleefa Fazal bin Habab Hamji, Abu Saeed bin Hashim bin Mursid Tabrani aur Yahya bin Ayyub Alaaf waghairah[3]

[1] Tazkiratul Hafaaz: 2/126
[2] Tazkiratul Hafaaz: 3/126 wagera.
[3] Kitabul Nisab Warq 495 wa 366 Ibn-e-Khalqaan: 1/283. Kitab ul Mustazim: 7/54. Maujam ul bildan: 6/ 23-25

Imam Tabrani ؒ ke Talaamizah:

In ke talamizah-o-muntasbeen ki tadaad bhi beshumar hai aur in se istafadah karne walon mein in ke baaz shuyookh bhi shamil hain, baaz talamizah ke naam yeh hain: Ibn-e-Aqdaah, Abu Bakr bin Zohda, Abu Bakr bin Mardwiya, Abu Ahmed bin Abdullah bin Adi Jarjani, Abul hassan bin Qadiya, Abu Umar Muhammad bin Hussain Bistami, Hafiz Abu Naeem Ahmed bin Abdullah, Ahmed bin Muhammad Sahaaf, Hussain Bin Ahmed bin Marzaban, Abdul Rehman bin Ahmed Safa, Abu Bakr Abu Bakr Abdul Rehman bin Ali Zakwani, Abul Fazal Muhammad bin Ahmed Jaarudi, Abu Umar Muhammad bin Husain Bistaami, Muhammad bin Ubaidullah bin Shehriyaar. Imam Tabrani ke halqa faiz se do sahib-e-kamal wuzra bhi wabista the. In main Ibn Ameed Lughat wa Arbiyat aur Shairwad main saraamad rozgar tha. Is ke mutaliq kaha jata hai ke Delmi Hukoomat main Is liyaqat wa Qabiliyat ka koi aur wazeer nahi guzra aur dusra wazeer sahib bin Ibad bhi Mumtaaz Adeeb wa Insha pardaz aur Imam Tabrani ؒ ka shagird aur tarbiyat yaafta tha.

Rehlaat Alamiyaah:

Imam Tabrani ؒ 273 Hijri mein ilm-o-fan ki tehseel main mashghool huye the. Is waqt unki umar 13 baras thi, pehle unhon ne apne watan Tabriya ke Ashaab-e-ilm-o-fazal se istifadah kiya, 274 Hijri mein Quds aur 275 Hijri mein Qaisaariya tashreef le gaye. Is ke baad unhon ne dusre islami mulkon Ehm muqamat aur mash’hoor marakiz hadees ka rukh kiya aur Hams, Jabla, Madaain, Shaam, Makkah Muazzama, Madina Munawwarah, Yaman, Misr, Baghdad, Kufa, Basra, Jazeera, Faaras aur Asbahan waghairah ki taraf tehseel-e-ilm ke liye safar kiya. Asbahan ki markaziyat ki waja se yahin bood-o-baash bhi ikhtiyar karli thi. Ilm ki talaash wa justujoo aur Ahadees ki tehseel mein inko sakht mushkilaat aur pareshaniyon ka saamna karna pada lekin in ke zauq o shauq aur sargarmi wa inhimak mein kabhi kami nahi aayi.

Shah Abdul Azeez ؒ likhte hain:

“30 saal tak unhein bistar par sona naseeb na hua magar wo haraam-o-asaaish ka khayal kiye baghair hadees ki tehseel mein mashghool aur boriya par sote rahe.’’

Sehne padte hain is raah main ranj-o-alam bohot.

Aur baqaul deegar:

“Jo bulandiyon par puhancha us ne raatein jaag kr guzarin.”

Hifz-o-Saqahat:

Hifz-o-Zabt aur saqahat wa Itqaan main inka martaba buland tha. In ke Muasireen fazla aur Kibar muhaddiseen ne inke Hafize aur Saqahat ka aitraaf kiya hai. Ulmaye ser-o-tarajum ne inko Al Hafiz ul Kabeer, Ahad ul Hafaaz, Alhafiz ul ilm, Wasi ul Hifz, Al hujjatah aur Man ul Saqaat ul Sabaat ul Muadileen waghairah likha hai.

★ Ibrahim bin Muhammad bin Hamza ka bayan hai ke : “Main ne in se bada koi Hafiz nahi dekha.”

Ibn-e-Khalqaan likhte hain ke:  “Woh apne Ahad ke mumtaaz hafiz the.”

★ Allamah Ibn ul Jawzi raqamtaraz hain ke :  “Imam Suleimaan ka Hafiza nihayat Qawi tha”.

★ Sahib bin Ibad in ke Hafize ki quwwat aur yaaddasht ki zyadti ke muatarif the.

★ In ke Sadq-o-Saqahat ke baare main bhi Ulamaye fan ka ittifaq hai, Hafiz Zahabi farmate hain ke woh zabt-o-saqahat aur sadq wa amaanat ke sath bade azeem rutbe aur shaan kay muhaddis the.

★ Ahmed bin mansoor aur Ibn-e-Nasir uddin kehte keh :  “woh siqah the.”

★ Allama Ibn-e-Hajar ne inko sabit wa zabit likha hai.

★ Yafai aur Ibn-e-Imaad tehreer farmaate hain ke : Tabrani siqah wa sadooq aur hadeeson ke ulal, rajaal wa abwaab ke ache waqif kar the.

Hadees main Darjaa:

Imam Tabrani ؒ ilm-o-fazal ke jamai aur fan hadees mein nihayat mumtaz the.

Allama Zahabi ne inhein “Al Imam ul Ulama aur Masand ud Duniya” aur Yafai wa Ibn Imad ne “ Masand ul Asar” likha hai,  Ibn-e-Nasir uddin kehte hain ke woh Masand ul Afaaq the.

Ek dafa Ibn Aqdah se ek Asbahani shakhs ne ek masla daryaft kiya, unhon ne pucha ke tum ne Suleiman bin Ahmed Lakhmi ؒ se Sama’a kiya hai? Usne jawab diya ke main un se waqif nahi, Ibn-e-Aqdah ne hairat se Subhan Allah kaha aur farmaya ke in ke hote huye tum log in se hadeesein nahi sunte aur hum logon ko khwah makhaah diq karte ho main ne Tabrani ka koi maseel aur nazeer nahi dekha.

★ Abu Bakr bin Ali ka bayan hai ke woh bade Wasee ul Ilm the.

Hadees main un ؒ ki wusa’at nazar aur kamal ka andaza is se hota hai ke Ahmed bin Mansoor Sheerzai ne in se 3 lakh hadeesein likhi thi.

★ Hafiz Zahabi ka bayan hai ke hadees ki kasrat aur Alv-e-asnaad mein inki zaat nihayat mumtaaz thi aur hadees mein inki baligh nazri ka puri duniya-e-islam main charcha tha, Shah Abdul Azeez likhte hain k hadees main wusa’at aur kasrat-e-rivayat main woh yakta aur munfarid the.

Fiqhi Mazhab:

Aghlab baat yeh hai ke Imam Tabrani  ka Fiqhi maslak wohi raha jo muhaddiseen aur Aiemma sunnat ka hai, baaz logon ne inhein Shafa’i bataya hai magar yeh baat na durust hai.

Abu Bakar Chughabi se ek dilchasp munazirah:

Imam Tabrani ke ilm-o-fazal aur hadees main azmat-o-kamal ka andaza is munazire se bhi hota hai jo inke aur Abu Bakar Chughabi ke darmiyan hua tha. Sahib bin Ibad bayan karte hain:

Mujhe duniya main wazarat say zyada aur koi cheez marghoob aur azeez na thi aur main is se zyada kisi mansab ko aalaa aur bartar khayal nahi karta tha, kyun ke isi ki badaulat mujhe har tarah ka aizaaz aur har tabqe main maqbooliyat hasil thi lekin ek roz mere saamne mash-hoor muhaddis Abu Bakar Chaghabi aur Abul Qasim Tabrani ؒ main hadees ke baare main ek mubahisa hua, hifz-o-zabt main Tabrani aur zahanat wa fatanat main Chaghabi fayeq maloom hote the. Yeh mubahisa der tak hota raha. Dono taraf se bade josh-o-kharosh ka izhar aur purzor awaazein buland ho rahi thin, isi asnaa main Chaghabi ne kaha mere paas ek hadees aisi hai jo aur kisi ko maloom nahi, Tabrani ne ise bayan karne ke liye kaha to unhon ne farmaya:

“Hum se Abu Khalifa ne hadees bayan ki, unhon ne kaha hum se Suleiman bin Ayyub Abul Qasim ne riwayat ki…”

Tabrani ne kaha janab! Suleiman bin Ayyub to main hi hun aur Abu Khalifa mere shagird hain, agar aap is hadees ko mere waaste se bayan karein to aap ki sanad zyada aali hogi. Is se bechare Abu Bakar bohot nadim huye, inki nidamat aur Tabrani ki fatah wa musarrat dekh kar mujhe khayal hua ke kaash main Tabrani ؒ hota to aaj wahi suroor wa inbisaat aur ghalba wa kamraani jo inhein hasil hui hai mujhe hasil hoti. Yeh manzar dekh kar mere dil se wazarat ki ahmiyat jati rahi kyun ke ilm-o-fazal ki badaulat is se kahin badh kar aizaaz-o-ikraam aur jaah-o-martaba hasil hota hai. Baaz muarrikheen ne sahib bin ibad ki bajaaye Ibn-e-Ameed ki nisbat se yeh waqiya tehreer kiya hai.

Hazrat Shah Abdul Azeez ؒ ne is pr bada dilchasp aur behtareen tabassara farmaya hai. Woh likhte hain:

“Sahib bin ibad ka is qism ki aarzoo wa tamanna karna dar haqeeqat wazarat wa riyasat hi ke asar ka nateeja tha. Warna Ulamaye Rabbani ke andar is tarah ki fatah-o-kamraani ke baad bhi koi ajeeb tabdeeli nahi aati aur na in ki tabiyatein is qism ke waqiyaat say mutaasir hoti hain magar aadmi dusron ko bhi apne hi upar qayas karta hai.”

Deeni Ghairat wa Hamiyat:

Imam Tabrani ؒ main badi deeni ghairat wa hamiyat thi. Ibn-e-Jawzi ka bayan hai ke woh deen ke maamle main nihayat sakht the. Unko sahaba karaam se ghair mamooli mohabbat wa aqeedat thi, is liye unki muzammat aur tanqees gawarah nahi karte the. Baaz musannifeen ka bayan hai ke woh pehli dafa Asbahan tashreef le gaye to Abu Ali Zeenam ne jo zakat wa kharaaj ka aamil tha, unki badi aao bhaghat ki, Imam sahib is ke yahan badabar tashreef le jate the, is ki wafat ke baad is ke larke ne Imam sahib ke liye 500 dirham mahwar wazeefa muqarrar kar diya tha lekin jab us ne Sayyadina Abu Bakar wa Umar R.A. ke baare main mukhalifana aur muandana rawaiyya ikhtiyar kiya to Imam Tabrani ؒ  say sakht aazarda ho gye yahan tak ke is ke yahan aamad-o-raft bhi band kardi.

Is zamane main Qaramta aur Firqa-e-Ismaeeliya ka bada zor-o-asar tha, yeh log muhaddiseen se badi kudoorat aur sakht anaad rakhte the, in logon ne Imam sahib ki deeni maamlaat mein shiddat pasandi ki wajah se in par jaadu karwa diya tha jis ki wajah se un ki basaarat khatam ho gayi thi.

Wafaat:

Imam Tabrani ؒ ne baroz Shunba 28 zil qadah 360 Hijri ko 100 saal ki umar main inteqaal farmaya aur ek sahabi Rasool Hazrat Hamdosi ke mazar ke pehlu main dafan kiye gaye. Hafiz Abu Naeem Asbahani ne Namaz-e-Janaza padhai.

Tasaneef:

Imam Tabrani ؒ kaseerul tasaneef the lekin qadeem musannifeen ki tarah inki bhi aksar kitabein mehfooz nahi. Zel main inki tasaneef ke naam aur baaz ke mutaliq mukhtasir maloomat darj hain.

 1. Kitabul Awail
 2. Kitabul Tafseer
 3. Kitab ul Manasik
 4. Kitabul Ushratun nisaa
 5. Kitabul sunnah
 6. Kitab ut Tawalaat
 7. Kitabul Nawadir
 8. Kitab Dalail Nabuwwah
 9. Kitab masand Shauba
 10. Kitab Masand Sufiyan
 11. Kitab Hadeesul shamiyeen
 12. Kutab ul Rami
 13. Masandul Ushrah
 14. Ma’arfat ul Sahaba
 15. Fawaid Ma’arfat ul Sahaba
 16. Masand Abi Hurairah ؒ
 17. Masand Ayesha ؒ
 18. Hadees ul aamish
 19. Hadees ul wazaii
 20. Hadees Sheeban
 21. Hadees Ayub
 22. Masand Abi Zar ؒ
 23. Kitabul royaa
 24. Kitab ul Jood
 25. Al Mualimul Alwiya
 26. Fazal Ramadan
 27. Kitabul Faraiz
 28. Kital ul Rad Ali Al mautazala
 29. Kitab ul Rad Ali Jaheemiyah
 30. Makaram Akhlaq ul Azaa
 31. As Salat ul Alar Rasool SAWW
 32. Kitab ul Mamoon
 33. Kitab ul Ghusal
 34. Kitab fazal ul Ilm
 35. Kitab zam al raya
 36. Kitab Tafseer ul Hasan
 37. Kitab Zahri An Anas
 38. Kitab Ibn ul munkad Raan Jabir
 39. Masand Abi Ishaq ul Sabeeii
 40. Hadees Yahya Bin abi Kaseer
 41. Hadees Malik bin abi deenar
 42. Kitab Maarvi ul Hassan an annas
 43. Hadees rabiya
 44. Hadees Hamza tu Zayaat
 45. Hadees masa’ar
 46. Hadees Abi Saad ul baqaal
 47. Tarq Hadees Man Kazab Ali
 48. Kitab ul Nooh
 49. Masand Abi Jahada
 50. Kitab man Isma Ataa
 51. Kitab man ismaa shoba
 52. Kitab Akhbar Umar bin Abdul Azeez ؒ
 53. Kitab Akhbar bin Abdul Azeez rafee
 54. Masand Rooh Ibn al Qasim 
 55. Kitab fazal Akarma
 56. Kitab ummahat un Nabi
 57. Masand Ammara bin Ghazya
 58. Masand Talha bin Masraf wa Jamaata
 59. Masand Ibaadala
 60. Ahadees Abi Umr-o-bin Alaa
 61. Kitab Gharaib Maalik
 62. Jazwabaan bin taghlab
 63. Jaza Harees Ibn Abi Matar
 64. Wasiyyata Abi Huraira ؒ
 65. Masand ul Haris ul Akli
 66. Fazail ul Arba’atu Rashideen
 67. Masand Ibn-e-Ajlan
 68. Kitab ul Ashraba
 69. Kitabul Tahara
 70. Kitabul Amara
 71. Masand Abi Ayyub ul Afreeqi
 72. Masand Zayadul Jasas
 73. Masand Zafir
 74. Hadees Shoba
 75. Kitab man Asma Ibaad
 76. Kitab ul Dua

Mua’ajim Salasa:

Imam Tabrani ؒ ne muajim main 3 kitabein likhin. Yeh inki mashhoor-o-maroof tasaneef hain jo ilm-e-hadees ki buland paya kitabein samjhi jati hain. Shah Waliullah Dehalvi ne inko Hadees ke teesre tabqe ki kitabon mein shamil kiya hai. Inki badaulat Imam Tabrani ؒ ko lazawaal shohrat mili.

REFERENCE:
Book: “Mu’ajam Al sagheer” (Urdu)
Tarjamah: “Abdus samad riyalwi”

امام طبرانی رحمہ اللہ

امام طبرانی رحمہ اللہ کے مختصر حالات زندگی :

نام و نسب اور نسبت : 

 آپ کا نام سلیمان ،کنیت ابوالقاسم اور سلسلہ نسب یہ ہے: سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر ۔

ولادت:

آپ ماہ صفر ۲۲۰ھ میں پیدا ہوۓ ۔

خاندان:

آپ کا قبیلہ لخم سے نسبی تعلق تھا، اس لیے لخمی کہلاتے تھے لخم دراصل یمن کا ایک قبیلہ ہے، اس کی ایک شاخ شام میں آباد ہوگئی تھی ۔ امام صاحب کے والد بزرگوار کوعلم وفن سے بڑی دلچسپی تھی ، اس لیے وہ اپنے فرزند کو بھی علم کی تحصیل و تکمیل کی تلقین کرتے رہتے تھے ۔

وطن:

ان کا اصلی وطن طبریہ ہے مگر آخر عمر میں انھوں نے اصبہان میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی ، طبریہ اردن کے قریب واقع ہے۔۱۳ھ میں شرحبیل بن حسنہ نے اس کو اسلامی سلطنت کے زیرنگیں کیا تھا، اس کی نسبت سے وہ طبرانی کہلاتے ہیں ۔ علامہ ذہبی رقمطراز ہیں کہ وہ عکا میں پیدا ہوۓ یہاں سے طبریہ کی مسافت دو روز میں طے ہوتی تھی ۔

مشائخ کرام:

امام طبرانی نے ایک ہزار سے زائد محدثین سے علم حاصل کیا، آپ کے بعض مشہور مشائخ کے نام یہ ہیں : ابراہیم بن ابی سفیان قیسرانی، ابراہیم بن محمد عرق حمصی ، ابراہیم بن موید شیبانی، ابوزرعہ دمشقی ، ابوعبدالرحمن نسائی ، ابومسلم کجی، احمد بن انس، احمد بن عبد الرحیم حوطی ، احمد بن عبد القاہر، احمد بن معلی ، احمد بن یحیی ، ادریس بن جعفر عطاء، اسحاق بن ابراہیم دیری ، ابوعلی اسماعیل بن محمد بن قیراط ، بشر بن موسی ، حسن بن سہل ، حسن بن عبد الاعلی بوسی ،حفص بن عمر ، عبد اللہ بن محمد بن سعید بن ابی مریم علی بن عبد العزیز بغوی، ابوخلیفہ فضل بن حباب حمجی ، ابوسعید بن ہاشم بن مرثد طبرانی اور یحیی بن ایوب علاف وغیرہ۔

امام طبرانی کے تلامذہ :

ان کے تلامذہ و منتسبین کی تعداد بھی بے شمار ہے اور ان سے استفادہ کرنے والوں میں ان کے بعض شیوخ بھی شامل ہیں بعض تلامذه کے نام یہ ہیں : ابن عقدہ، ابوبکر بن زبرہ، ابوبکر بن مردویه، ابواحمد بن عبد اللہ بن عدی جرجانی ، ابوالحسن بن قادریہ، ابوعمر محمد بن حسین بسطامی، حافظ ابونعیم احمد بن عبدالله احمد بن محمد صحاف ، حسین بن احمد بن مرزبان ، عبد الرحمن بن احمد صفاء، ابو بکر عبد الرحمن بن علی ذکوانی ، ابوالفضل محمد بن احمد جارودی ، ابوعمر محمد بن حسین بسطامی، محمد بن عبید اللہ بن شہر یار ۔ امام طبرانی کے حلقہ فیض سے دو صاحب کمال وزرا بھی وابستہ تھے، ان میں ابن عمید لغت و عربیت اور شعر وادب میں سرآمد روزگار تھا، اس کے متعلق کہا جا تا ہے کہ دیلمی حکومت میں اس لیاقت و قابلیت کا کوئی اور وزیر نہیں گزرا اور دوسرا وزیر صاحب بن عباد بھی ممتاز ادیب و انشا پرداز اور امام طبرانی کا شاگرد اور تربیت یافتہ تھا۔

رحلات علمیہ: امام طبرانی ۲۷۳ ھ میں علم وفن کی تحصیل میں مشغول ہوۓ تھے، اس وقت ان کی عمر تیرہ برس تھی ، پہلے انھوں نے اپنے وطن طبریہ کے اصحاب علم وفضل سے استفادہ کیا ،۴ ۲۷ ھ میں قدس اور ۲۷۵ھ میں قیساریہ تشریف لے گئے ، اس کے بعد انھوں نے دوسرے اسلامی ملکوں اہم مقامات اور مشہور مراکز حد یث کا رخ کیا اور حمص ، جبلہ، مدائن ، شام ، مکہ معظمہ، مدینه منوره ، یمن ،مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ، جزیرہ، فارس اور اصبہان وغیرہ کی طرف تحصیل علم کے لیے سفر کیا۔ اصبہان کی مرکزیت کی وجہ سے یہیں بودو باش بھی اختیار کر لی تھی علم کی تلاش و جستجو اور احادیث کی تحصیل میں ان کو سخت مشکلات اور پر یشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کے ذوق وشوق اور سرگرمی و انہماک میں کبھی کمی نہیں آئی۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ” ۳۰ سال تک ان کو بستر پر سونا نصیب نہ ہوا مگر وہ آرام و آسائش کا خیال کیے بغیر حدیث کی تحصیل میں مشغول اور بوریا پر سوتے رہے۔

سہنے پڑتے ہیں اس راہ میں رنج و الم بہت

اور بقول دیگر :

من بلغ الـعـلـى سـجـر الـليـالـي جو بلندیوں پر پہنچ ،اس نے راتیں جاگ کے گزاریں ۔

حفظ و ثقاہت:

حفظ و ضبط اور ثقاہت و اتقان میں ان کا مرتبہ بلند تھا، ان کے معاصرین فضلا اور کبار محدثین نے ان کے حافظہ اور ثقاہت کا اعتراف کیا ہے ، علماۓ سیر وتراجم نے ان کو الحافظ الكبير ، أحد الحفاظ ، الحافظ العلم ، واسع الحفظ ، الحجة اور من الثقات الاثبات المعدلین وغیرہ لکھا ہے۔ ابراہیم بن محمد بن حمزہ کا بیان ہے کہ ” میں نے ان سے بڑا کوئی حافظ نہیں دیکھا۔“ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ “وہ اپنے عہد کے ممتاز حافظ تھے”

علامہ ابن الجوزی رقمطراز ہیں کہ امام سلیمان کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ صاحب بن عبادان کے حافظہ کی قوت اور یادداشت کی زیادتی کے معترف تھے۔“ ان کے صدق و ثقاہت کے بارے میں بھی علماۓ فن کا اتفاق ہے، حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ ضبط و ثقاہت اور صدق وامانت کے ساتھ بڑے عظیم رتبہ اور شان کے محدث تھے۔ احمد بن منصور اور ابن ناصر الدین کہتے ہیں کہ وہ ثقہ تھے.

علامہ ابن حجر نے ان کو ثابت و ضابط لکھا ہے۔ یافعی اور ابن عماد تحریرفرماتے ہیں کہ طبرانی ثقہ و صدوق اور حدیثوں کے علل ، رجال وابواب کے اچھے واقف کار تھے۔

حدیث میں درجہ :

امام طبرانی علم وفضل کے جامع اور فن حدیث میں نہایت ممتاز تھے، علامہ ذہبی نے انھیں الامام العلامہ اور مسند الد نیا‘ اور یافعی و ابن عماد نے مسند العصر“ لکھا ہے ، ابن ناصر الدین کہتے ہیں کہ وہ مسند الآفاق تھے۔ ایک دفعہ ابن عقدہ سے ایک اصبہانی شخص نے کوئی مسئلہ دریافت کیا، انھوں نے پوچھا کہ تم نے سلیمان بن احمدلخمی سے سماع کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ان سے واقف نہیں ، ابن عقدہ نے حیرت سے سبحان اللہ کہا اور فرمایا کہ ان کے ہوتے ہوۓ تم لوگ ان سے حدیثیں نہیں سنتے اور ہم لوگوں کو خواہ مخواہ دق کرتے ہو میں نے طبرانی کا کوئی مثیل اور نظیر نہیں دیکھا۔

ابوبکر بن علی کا بیان ہے کہ وہ بڑے وسیع العلم تھے ۔ حدیث میں ان کی وسعت نظر اور کمال کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ احمد بن منصور شیرازی نے ان سے تین لاکھ حدیثیں لکھی تھیں۔

حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ حدیث کی کثرت اور علو اسناد میں ان کی ذات نہایت ممتاز تھی اور حدیث میں ان کی بالغ نظری کا پوری دنیاۓ اسلام میں چرچا تھا، شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں کہ حدیث میں وسعت اور کثرت روایت میں وہ یکتا اور منفرد تھے۔

فقہی مذہب:

اغلب بات یہ ہے کہ امام طبرانی کا فقہی مسلک وہی رہا جو محدثین اور ائمہ سنت کا ہے، بعض لوگوں نے انھیں شافعی بتایا ہے۔ مگر یہ بات نادرست ہے۔

ابوبکر چغابی سے ایک دلچسپ مناظرہ:

امام طبرانی کے علم وفضل اور حدیث میں عظمت و کمال کا اندازہ اس مناظرہ سے بھی ہوتا ہے جو ان کے اور ابوبکر چغابی کے درمیان ہوا تھا، صاحب بن عباد بیان کرتے ہیں: مجھے دنیا میں وزارت سے زیادہ کوئی چیز مرغوب اور عزیز نہ تھی اور میں اس سے زیادہ کسی منصب کو اعلی اور برتر نہیں خیال کرتا تھا، کیونکہ اسی کی بدولت مجھے ہر طرح کا اعزاز اور ہر طبقے میں مقبولیت حاصل تھی لیکن ایک روز میرے سامنے مشہور محدث ابوبکر چغابی اور ابوالقاسم طبرانی میں حدیث کے بارے میں ایک مباحثہ ہوا، حفظ و ضبط میں طبرانی اور ذہانت و فطانت میں چغابی فائق معلوم ہوتے تھے، یہ مباحثہ دیر تک ہوتا رہا، دونوں طرف سے بڑے جوش وخروش کا اظہار اور پر زور آوازیں بلند ہورہی تھیں ، اسی اثنا میں چغابی نے کہا میرے پاس ایک حدیث ایسی ہے جو اور کسی کو معلوم نہیں ،طبرانی نے اسے بیان کرنے کے لیے کہا تو انھوں نے فرمایا:

“حدثنا ابو خليفة قال حدثنا سليمان بن ايوب ابوالقاسم… ہم سے ابوخلیفہ نے حدیث بیان کی ،انھوں نے کہا ہم سے سلیمان بن ایوب ابوالقاسم نے روایت کی…… طبرانی نے کہا جناب! سلیمان بن ایوب تو میں ہی ہوں اور ابوخلیفہ میرے شاگرد ہیں اگر آپ اس حدیث کو میرے واسطہ سے بیان کریں تو آپ کی سند زیادہ عالی ہوگی ، اس سے بے چارے ابوبکر بہت نادم ہوۓ ، ان کی ندامت اور طبرانی کی فتح ومسرت دیکھ کر مجھے خیال ہوا کہ کاش میں طبرانی ہوتا تو آج وہی سرور و انبساط اور غلبہ و کامرانی جو انھیں حاصل ہوئی ہے، مجھے حاصل ہوتی ، یہ منظر دیکھ کر میرے دل سے وزارت کی اہمیت جاتی رہی کیونکہ علم وفضل کی بدولت اس سے کہیں بڑھ کر اعزاز و اکرام اور جاہ و مرتبہ حاصل ہوتا ہے ۔

بعض مورخین نے صاحب بن عباد کے بجاۓ ابن عمید کی نسبت سے یہ واقعہ تحریر کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے اس پر بڑا دلچسپ اور بہترین تبصرہ فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں:

ایں تمنا و آرزوے ہم از بقاۓ وزارت و ریاست او بود والا علماۓ ربانیین را بسبب این غلبہ ہاۓ تغیرے نمی شود ونفس ایشاں بحرکت نمی آید ولكن المرء يقيس على نفس صاحب بن عباد کا اس قسم کی آرزو وتمنا کرنا درحقیقت وزارت وریاست ہی کے اثر کا نتیجہ تھا، ورنہ علماۓ ربانی کے اندر اس طرح کی فتح و کامرانی کے بعد بھی کوئی عجیب تبدیلی نہیں آتی اور نہ ان کی طبیعتیں اس قسم کے واقعات سے متاثر ہوتی ہیں مگر آدمی دوسروں کو بھی اپنے ہی اوپر قیاس کرتا ہے۔“

دینی غیرت وحمیت :

امام طبرانی میں بڑی دینی غیرت وحمیت تھی ، ابن جوزی کا بیان ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں.

تصانیف:

امام طبرانی کثیر التصانیف تھے لیکن قدیم مصنفین کی طرح ان کی بھی اکثر کتابیں محفوظ نہیں، ذیل میں ان کی تصنیفات کے نام اور بعض کے متعلق مختصر معلومات درج ہیں۔

(۱) کتاب الاوائل ۔ (۲) کتاب التفسیر۔ (۳) کتاب المناسک ۔ (۴) کتاب عشرۃ النساء۔ (۵) کتاب السنۃ۔ (۲) کتاب الطوالات ۔ (۷) کتاب النوادر ۔ (۸) کتاب دلائل النبوۃ۔ (۹) کتاب مسند شعبہ۔ (۱۰) کتاب مسند سفیان۔ (۱۱) کتاب حدیث الشامیین ۔ (۱۲) کتاب الرمی۔ (۱۳) مسند العشرۃ۔ (۱۴) معرفۃ الصحابہ۔ (۱۵) فوائد معرفۃ الصحابہ۔ (۱۶) مسند ابی ہریرۃ۔ (۱۷) مسند عائشہ۔ (۱۸) حدیث الاعمش ۔ (۱۹) حدیث الاوزاعی ۔ (۲۰) حدیث شیبان ۔ (۲۱) حدیث ایوب ۔ (۲۲) مسند ابی ذر۔ (۲۳) کتاب الرؤیۃ ۔ (۲۴) کتاب الجود۔ (۲۵) (معلم الالویہ (۲۲) فضل رمضان ۔ (۲۷) کتاب الفرائض ۔ (۲۸) کتاب الرد على المعتزلہ۔ (۲۹) کتاب الردعلى الجہمية – (۳۰) مکارم اخلاق العزاء ۔ (۳۱) الصلوة علی الرسول ﷺ ۔ (۳۲) کتاب المامون ۔ (۳۳) کتاب الغسل ۔ (۳۴) کتاب فضل العلم ۔ (۳۵) کتاب ذم الرای۔ (۳۶) کتاب تفسیر احسن ۔ (۳۷) کتاب الزہری عن انس ۔ (۳۸) کتاب ابن المنکدر عن جابر۔ (۳۹) مسند ابی اسحاق اسبیعی۔ (۴۰) حدیث یحیی بن ابی کثیر ۔ (۴۱) حدیث مالک بن دینار۔ (۴۲) کتاب ماروی الحسن عن انس ۔ (۴۳) حدیث ربیعہ ۔ (۴۴) حدیث حمزة الزيات ۔ (۴۵) حدیث مسعر ۔ (۴۶) حدیث ابی سعد البقال ۔ (۴۷) طرق حدیث من کذب علی ۔ (۴۸) کتاب النوح۔ (۴۹) مسند ابی جحادہ۔ (۵۰) کتاب من اسمہ عطاء۔(۵۱) کتاب من اسمہ شعبہ۔ (۵۲) کتاب اخبار عمر بن عبد العزیز ۔ (۵۳) کتاب اخبار عبد العزیز بن رفیع ۔ (۵۴) مسند روح ابن القاسم – (۵۵) کتاب فضل عکرمہ۔ (۵۲) کتاب امہات النبی ۔ (۵۷) مسند عمارة بن غزیہ۔ (۵۸) مندطلحہ بن مسرف و جماعۃ ۔ (۵۹) مسند العبادلہ۔ (۲۰) احادیث ابی عمرو بن العلاء۔ (۲۱) کتاب غرائب مالک۔ (۲۲) جزوابان بن تغلب۔ (۲۳) جزء حریث ابن ابی مطر، ( ۲۴ ) وصیۃ ابی ہریرۃ۔ (۲۵) مسند الحارث العکلی ۔ (۲۲) فضائل الاربعۃ الراشدین۔ (۲۷) مسند ابن عجلان ۔ (۲۸) کتاب الاشربۃ ۔ (۲۹) کتاب الطہارۃ۔ (۷۰) کتاب الامارة ، (۷۱) مسند ابی ایوب الافریقی ۔ (۷۲) مسند زیاد الجصاص۔ (۷۳) مسند زافر۔ (۷۴) حدیث شعبہ(۷۵) کتاب من اسمه عباد۔ (۷۲) کتاب الدعا۔
معاجم ثلاثه :… امام طبرانی نے معجم میں تین کتابیں لکھیں ، یہ ان کی مشہور ومعروف تصانیف ہیں جو علم حدیث کی بلند پایہ کتابیں سمجھی جاتی ہیں ، شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان کو حدیث کے تیسرے طبقہ کی کتابوں میں شامل کیا ہے، ان کی بدولت امام طبرانی کو لا زوال شہرت ملی ۔

نہایت سخت تھے۔ ان کو صحابہ کرام سے غیر معمولی محبت وعقیدت تھی ، اس لیے ان کی مذمت اور تنقیص گوارانہیں کرتے تھے ، بعض مصنفین کا بیان ہے کہ وہ پہلی دفعہ اصبہان تشریف لے گئے تو ابوعلی زنیم نے جو زکوۃ وخراج کا عامل تھا، ان کی بڑی آؤ بھگت کی امام صاحب اس کے یہاں برابر تشریف لے جاتے تھے، اس کی وفات کے بعد اس کے لڑکے نے امام صاحب کے لیے پانچ سو درہم ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا تھا لیکن جب اس نے سیدنا ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہا کے بارے میں مخالفانہ اور معاندانہ رویہ اختیار کیا تو امام طبرانی اس سے سخت آزردہ ہو گئے یہاں تک کہ اس کے یہاں آمدورفت بھی بند کر دی۔ اس زمانہ میں قرامطہ اور فرقہ اسماعیلیہ کا بڑا زور واثر تھا، یہ لوگ محدثین سے بڑی کدورت اور سخت عناد رکھتے تھے،

ان لوگوں نے امام صاحب کی دینی معاملات میں شدت پسندی کی وجہ سے ان پر جادو کر وا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بصارت ختم ہوگئی تھی۔

وفات:

امام طبرانی نے بروز شنبه ۲۸ ذوالقعده٣٦٠ھ کو سو سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور ایک صحابی رسول حضرت حمدوسی کے مزار کے پہلو میں دفن کیے گئے ۔ حافظ ابونعیم اصبہانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔

حوالہ :
نام كتاب : “مُعْجم صغير” (اُردو)
ترجمه :  عبدصمد ريالوى.

Table of Contents