Sections
< All Topics
Print

04. WO UMOOR JO HAIZ PAR TAARI HOTE HAIN INKI CHAND AQSAAM HAIN

 

HAIZ KE BARE MEIN AWARIZ

 

AUR WO UMOOR JO HAIZ PAR TAARI HOTE HAIN INKI CHAND AQSAAM HAIN.

 

  1. PEHLI QISM : KAMI YA ZIYADATI:

Maslan Khatoon ki ‘Aadat(Mahwaari/mensus) chay(6) din hoti hai magar usse saat din tak khoon jaari raheta hai ya Aadat(mahwaari) saat din hoti hai lekin wo chate(6th) din hi paak hojati hai.

 

  1. DUSRI QISM : TAQDEEM YA TAKHEER:

Maslan: Aurat ki mahwaari mahene ki akhri mein ho lekin wo mahene ke shuru mein haiz dekhti hai ya uski Aadat shuru mahene mein ho lekin wo mahene ke akhri mein haiz dekhti hai, In dono qismon ke hukum ke bare mein Ahle ilm ne ikhtilaaf kiya hai sahih baat ye hai keh jab bhi khatoon khoon dekhe wo haiza hogi aur jab bhi haiz se paak hojae tou wo paak samjhi jaegi chahe use apni aadat se ziyada haiz aye ya kam aur chahe use Aadat se pehle ae ya ba’ad mein ae- aur iski daleel ka zikr isse pehli waali fasal mein guzar chuka hai jahan Shaare(علیہ السلام) ne haiz ke ahekam ko haiz ke sath mu’allaq kiya hai aur Yehi Imaam Shafa’i(رحمه الله) ka mazhab hai aur Shaykh Ul Islam Ibn Taymiyyah(رحمه الله) ne usi ko ikhtiyar kiya hai aur usi mazhab ko “Sahab al Mughni” ne “Al mughni mein qawi qarar diya hai aur iski takeed ki hai aur farmaaya hai: “Agar mazhab mein mazkoorah wajah par Aadat ka aetebar hota tou usse Nabi Kareem(ﷺ) zarur apni ummat ke liye bayan karte aur uske bayan ki takheer mein wus’at na karte kyunkeh zarurat ke waqt kisi cheez ko bayan na karna najayez hai aur halakeh Aap(ﷺ) ki azwaj mutaharaat aur dusri khawateen har waqt iske bayan ki mohtaj theen aur Aap(ﷺ) iske batan se ghafil na the- Aur Mustahaiza ke alawah dusri khawateen ke bare mein Aap(ﷺ) se Aadat ka zikar aur bayan sabit nahi hai.

[Al Mughni li ibn Quddamah(1/344)]

 

 

TEESRI QISM : SUFRAH YA KUDRAH

 

(Sufrah se murad peep ki manind aik qism ka madah jispar zardi ghalib hoti hai aur Kudrah se murad mayle rang ka gande pani ki manind aik madah hota hai)

Khatoon zard rang ka madah zakhmou ke pani ki manind ya maiyle rang ka madah dekhe agar ye haiz ke darmiyaan hua ya uske sath muttasil “Tuhur” se pehle ho tou wo haiz hoga iske liye haiz ke ahekam sabit honge  agar wo “Tuhur” ke ba’ad ho tou wo haiz ka khoon nahi hoga kyunkeh farmaan hai:

[Abu Dawood: (6/11) Raqm(326)]

 

“Ham taharat ke ba’ad zard ya matyale rang ko kuch bhi shumar nahi karte the.”

 

   Is hadees ko Imaam Abu Dawood ne Sahih sanad ke sath riwayat kiya hai Imaam Bukhari(رحمه الله) ne bhi is hadees ko riwayat kiya hai magar Bukhari mein “Ba’ad At Tuhur” ka lafz nahi hai lekin Imaam Bukhari ne yu Tarjumah Al baab qayem kiya hai.

 

[Muhadiseen ke nazdik is hadees ko marfo’an hadees ka hukum hasil hai kyunkeh usse Rasool Allah(ﷺ)  ki hadees taqreeri ka darja hasil hai]

 

“Ayyaam-e-Haiz ke alawah wo dusre dinon mein Sufrah aur Kudrah ka bayan” 

[Sahih Al Bukhari: 1326]

 

Hafiz Ibn Hajar(رحمه الله) ne iski sharah “Fatah Al Baari” mein farmaaya hai:

 

Imaam Bukhari(رحمه الله) ne Ayesha(رضی اللہ عنہا) ki guzishta hadees (Jisme unhone farmaya ke khawateen safed paani dekh le) ke darmiyaan aur syeda umme atiya(رضی اللہ عنہا)ki hadees(Jo tarjumatul baab mai mazkoor hai)ke darmiyan tatbeeq ki taraf ishara kar rahe hain- Wo is tarah ke hadees Ayesha(رضی اللہ عنہا) ko mahmool kiya jaega- Jab Aurat Zardi ya matyale rang ka khoon ayyaam-e-Haiz mein dekhegi aur Sayeda Umm Atiya(رضی اللہ عنہا) ki hadees ko Aayaam-e-Hazi ke alawah dusre ayaam par mahmool kiya jaega.

[Fatah ul Baari: (1/507)]

 

Hadees-e-Ayesha(رضی اللہ عنہا) jiski taraf , Hafiz Ibn Hajar(رحمه الله) ne ishara kiya hai isko imaam bukhari(رحمه الله) ne is baab se qabal saigah jazam ke sath muallaq riwayat kiya hai.

[Sahih Al Bukhari: (1/500)]

 

Khawateen sayeda Ayesha(رضی اللہ عنہا) ki taraf “Durajah” rawana karti theen- Isme ruee hoti jisme zard rang ka khoon laga hota tou sayeda Ayesha((رضی اللہ عنہا) farmaati: “Jaldi mat karo jab tak tum safed chuna nahi dekh leten.”

    *Safed chune se murad wo safed pani hai jisko “Rahem” (se) khatam haiz hone ke ba’ad bahar nikalta hai.

*Durajatun: wo cheez hai jisme ruee rakhkar khawateen badan ke kisi hesse ko numaya hone ke liye bandhti hain taake malum karlen kiya abhi haiz ke asrat baaqi hai ya nahi?

 

CHOUTHI(4th) QISM HAIZ MEIN RUKAWAT:

 

Khatoon ko ruk kar haiz ae wo is tarah ke aurat aik din khoon dekhe aur aik din safai o paaki dekhe iski do halaten hain.

 

PEHLI HALAT:

 

Yeh hai keh ye surat-e-haal hamesha usse raheti hai tou ye istehadha ka khoon hoga agar aurat aik din khoon aik din “Tuhur” dekhe tou uske liye istehadha ke ahekam sabit honge.

 

DUSRI HALAT:

 

Yeh hai keh aurat ko khoon jaari na rahe balkeh ba’az Ouqaat khoon ae aur uske liye “Tuhur” ka waqt malum ho is “paaki” ke baare mein Ulema Akram ne Ikhtilaf kiya hai aaya keh ye “Taharat” hai ya is par Haiz ke ahkam jaari honge?

       Imaam Shafa’i(رحمه الله) ka mazhab unke do aqwaal mein se sahih qawl ke mutabiq ye hai ispar haiz ke ahkam jaari honge aur yeh waqfah haiz ka hoga “Shaykh Ul Islam Ibn Taymiyyah(رحمه الله) “ aur Sahab ul fayeq .

 

[Al Insaaf(1/377)] Az Allamah Abul Hasan Ali bin  Suleymaan Al mardawi]

 

Ne isi ko ikhtiyaar kiya hai aur Yehi Imaam Abu Haneefa(رحمه الله) ka mazhab hai ye is tarah keh aik tou aurat ne khaalis safeedi isme nahi dekhi aur nez isliye keh agar isko “Tuhur” banaliya jae tou usse pehle bhi haiz hai aur uske ba’ad bhi haiz jabke iska koi bhi qayeel nahi hai- warna panch din mein haiz waali iddat khatam hojaegi.

 

      Aur isliye agar isko “Tuhur” maanliya jae tou har dono mein ghusl wagherah karne ki wajah se tangi aur mashaqqat hasil hogi aur halakeh shara’iat Mutaherah mein tangi o mushaqqat ka tasarruf nahi hai.

 

Hanabilah ka mashoor mazhab ye hai keh khoon haiz shumar hoga aur paaki-o-Safai “Tuhur” shumar hogi, Haan agar un dono ka majmoo’a aksar haiz se tajawuz karjae tou wo khoon jo haiz se tajawuz karne wala hai wo istehadha ka khoon hoga.

 

Allamah Ibn Qudamah(رحمه الله) ne Al “Mughni” mein farmaaya:

 

    “Tawajjo karni chaheye keh khoon ka inqitaa jab aik din se kam hojae tou wo “Tuhur” nahi hoga is riwayat ke bina par jisko hamne “Nifaas” mein bayan kiya hai keh aik din se kam ki taraf nahi dekha jaega aur yehi Qawl sahih hai(In Shaa Allah) kyunkeh khoon kabhi jaari rehta hai aur kabhi ruk jaata hai- Aur aisi khatoon par ghusl wajib karna (jo waqfa waqfa se paak hoti hai) harj aur tangi hai jo Allah ke is framaan ke mukhalif hai.

 

وَ مَا جَعَلَ عَلَیۡکُمۡ فِی الدِّیۡنِ مِنۡ حَرَجٍ ؕ

 

“Aur hamne tumhare deen mein tangi nahi banae.”

[Surah Hajj:22: 78]

 

Allamah Ibn Qudamah(رحمه الله) ne mazeed farmaaya: “Isi bina par agar khoon aik din se kam par khatam hojae tou wo “Tuhur” nahi hoga illa ye keh khatoon aisi cheez dekhe jo inqitaa par dalalat kare- maslan aurat ki akhri aadat mein khoon munqata’a hojae ya wo phir safed pani dekhle.”

 

[Al Mughni: (1/346)]

 

Sahib ul mughni ka ye qawl dono qawlon ke darmiyaan mutawassit(darmiyani) qawl hai

 

(Wallahu alam bi sawab)

 

PANCHVI QISM: KHOON MEIN SUKHA PAN:

 

Khoon mein khushki aur sukhapan, wo is tarah ke khatoon sirf ratobat(رطوبت) dekhti hai ye ratobat agar “Tuhur” se pehle haiz ke dauraan ho ya haiz se muttasil ho tou ye haiz hoga aur agar ye ratoubat “Tuhur” ke ba’ad ho tou ye haiz nahi hoga kyunkeh “Tuhur” ki ghayat yeh hai keh wo zardi ya matyale rang se laahiq ho aur (Sufrah aur Kudrah) ka yehi hukum hai.

 

[Yani Sufrah aur kudrah ka hukum ye hai keh isko “Tuhur” shumar kiya jaega]

 

REFERENCE:
BOOK: “NISWAANI TIBI KHOON KAY AHEKAAM”
TALEEF: SHAIKH MUHAMMAD BIN SALEH UTHAYMEEN RAHIMAHULLAH
URDU TARJUMA BY: HAFIZ RIYAZ AHMED HAFIDHAHULLAH

 

Changes In The State Of Menses

 

There are many types of changes that affect the state of menses:

 

First:

Increase or decrease, e.g. a period that normally lasts for six days continues for one more day or a period that normally stays for seven days ends on the sixth day.

 

Second:

Advancement or Delay, e.g. a woman having her “normal” period at the end of each month finds herself menstruating at the beginning of the month or the opposite. Scholars did differ about the religious decree regarding these two situations. The correct position is that whenever she sees the blood then she is menstruating and whenever she becomes clean then she is in the state of purity regardless of whether there was an increase, decrease, advancement or delay in her period. This is because the application of rulings about Haid, as detailed above, depends upon the actual existence of Haid blood.

 

Third:

yellowish discharge (which looks like yellowish pus) or Kudrah: looking between yellowish and blackish discharge. If this occurs during the Haid period or immediately after it and prior to the state of Tahara (cleanliness), then it is to
be considered as Haid with all the rulings of Haid being applicable. If these discharges occur after the state of Tahara then it is not Haid in lieu of the saying of Umm ‘Atiyya (RAA); “we never considered yellowish discharge (after cleanliness as a thing of importance (as menses)”[1]. The same was reported by Al-Bukhari[2] without the words “after cleanliness.”

Imam Al-Bukhari, however, tabulated this Hadeeth under the Chapter Title “Yellowish discharge during the days between the periods”. He based this upon another Hadeeth by ‘Aisha in the same Chapter entitled “The beginning and end of the menstrual periods”: “Some women used to send the pads of cotton with traces of yellowish discharge to ‘Aisha (RAA) (for the verdict to know whether they had become clean from menses or not). and ‘Aisha (RAA) would say:”Do not hurry till you see AlQassatal’ Bayedaa’ (white discharge from the womb; the cotton pad will be white) meaning the perfect disappearance of menses.”[3]

 

Fourth:

Discontinuity in menstruation such that blood flows on one day and it stops the next day. There are two circumstances associated with this type:
(1) discontinuity occurs all the time. In this case this blood is considered a blood of Istihadah and all rulings of Istihadah are applicable.
(2) discontinuity occurs only sometimes and there is a period of cleanliness. Scholars differed regarding this period of cleanliness: is it really a period of Tahara whereby the laws of Haid are not applicable, or is it part of the Haid?

According to Imam Ash-Shaafi’ee, Ibn Taymeeyah, and Imam Abu Haneefa’s school of thought this associated period is part of Haid because the Qassah AlBayedaa’ is not seen and if it were to be considered as “Tahara” then there will be difficulty and hardship upon women. Certainly this is against the essence of the Islamic principles.

On the other hand, the well known opinion of the Hanbali School of thought is that blood flow is Haid and cleanliness is “Tahara” except when the combined times of Haid and “cleanliness” exceeds the “longest period of Haid” which, according to this school is fifteen days. Blood flow beyond this “upper limit” is considered Istihadah.” The author of Al-Mughnee (a great reference book compiling the Hanbali Fiqh) said: “If the blood stops for less than one day the state cannot be considered as “Tahara” unless she sees a clear evidence, for example, the flow stops at the end of her period or she sees the Qassah AlBayedaa’.”[4]

This author said: “The above saying in the Mughnee is an intermediate position between the two above opinions, and Allah Knows best.”

 

Fifth:

Dryness in the blood: A woman sees some wet discharge. If this occurs during Haid or linked to it, prior to Tahara, then it is menstruation (Haid). If it occurs after Tahara then it is not Haid.

[1] Related by Abu-Dawoud with a good chain of narrators.

[2] Saheeh Al-Bukhari (Arabic-English) V. 1, P.194 # 323.

[3] ibid,V.1, P.190, Chapter: “The beginning and the Ending of menstrual Period

[4] Al-Mughnee V. 1, P. 355.
REFERENCE:
BOOK: NATURAL BLOOD OF WOMEN
By Shayekh Muhammad bin Salih Al-Utheimeen
Second Edition / Translated & Researched by Saleh-As .Saleh S .Dr

حیض کے بارے میں عوارض:

 

اور وہ امور جو حیض پر طاری ہوتے ہیں اُنکے چند اقسام ہیں.

 

 پہلی قسم ! کمی یہ زیادتی:

 

مثلا خاتون کی عادت ماہواری چھ دن ہوتی ہے مگر اسے سات دن تک خون جاری رہتا ہے یہ عادت ( ماہواری) سات دن  ہوتی ہے لیکن وہ چھٹے دن پاک ہو جاتی ہیں_

 

 دوسری قسم ! تقدم یا تأخر:

 

مثلاً عورت کی ماہواری مہینے کے آخر  میں ہو لیکن وہ مہینہ کے شروع میں حیض دیکھتی ہے یا اسکی عادت شروع مہینہ میں ہو لیکن وہ مہینہ کے آخر میں حیض دیکھتی ہے ان دونوں قسموں کے حکم کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ جب بھی خاتون خون دیکھے وہ حائضہ ہوگی اور جب بھی حیض سے پاک ہوگی تو پاک سمجھے  جائیگی اسے  اپنی عادت سے ذیادہ حیض آئے یہ کم آئے اور چاہئے اسے اپنی عادت سے پہلے حیض آئے یا بعد میں آئے اور اسکی دلیل کا ذکر اس سے پہلے والی فصل میں گزر چکا ہے جہاں شارع علیہ السلام نے حیض کے احکام کو حیض کے ساتھ معلق کیا ہے   اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے  اور اسی مذہب کو صاحب المغنی نے  المغنی میں قوی قرار دیا ہے اور اس کی تائید کی ہے اور فرمایا ہے اگر مذہب میں مذکورہ  درجہ پر عادت کا اختیار ہوتا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی امت کیلئے بیان کرتے اسکی بیان کی تاخیر میں وُسعت نہ کرتے کیوں کے ضرورت کے وقت کسی چیز کوں بیان نا کرنا  نا جائز ہے حالانکہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور دوسری خواتین ہر وقت اسکے بیان  کی محتاج تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم  اس کے بیان سے غافل نہ تھے اور مستحاضہ  کے علاوہ دوسری خواتین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عادت کا ذکر اور بیان ثابت نہیں ہے.

[دیکھو المغنی(۱/۳۴۶)از علامہ ابن قدامہ]

 

 تیسری قسم !!! صفرہ یا کدرہ :

 

(صفرہ سے مراد پیپ کے مانند ایک قسم کا مادّہ جس پر زردی غالب ہوتی ہے کدره سے مراد مٹیالے رنگ کا گندے پانی کے مانند ایک مادہ ہوتا ہے (مترجم))

(یعنی صفرہ اور كدره کا حکم یہ ہے کہ اسکو طهر  شمار کیا جائیگا)

خاتون زرد رنگ کا مادّہ زخموں کے پانی کی مانند مٹیالے رنگ کا مادّہ دیکھے اگر یہ حیض کے درمیان ہو یا اسکے ساتھ متّصل طھر سے پہلے ہو تو وہ حیض ہوگا اس کیلئے حیض کے احکام ثابت ہونگے اگر وہ طہر کے بعد ہو تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا کیوں نکے سیّدہ ام عطیہ کا فرمان ہے:

“كنا لا نعد الصفرة والكدرة  بعد الطهر شيئا”

 [دیکھو صحیح ابی داؤد ( مفصلا)  الا بأي (٦/١١) رقم (٣٢٦)]

 

ہم طہارت کے بعد زرد یا مٹیالے رنگ کو کچھ بھی نہیں شمار کرتے تھے .

 قلت: محدّثین کے نزدیک اس حدیث کو مرفوع حدیث کا حکم حاصل ہے کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری کا درجہ حاصل ہے ( مترجم)

اس حدیث کو امام داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے امام بُخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر صحیح بُخاری میں بعد الطهر  کا لفظ نہیں ہے لیکن امام بُخاری نے  يوں ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔.

(باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض )

“ایّام حیض کے علاوہ دوسرے ایّام میں صفرہ اور کدره کا بیان”

 

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح فتح الباری  میں فرمایا ہے:

 

امام بخاري رحمۃ اللہ نے سیّدہ عائشہ صدیقہ رض کی گزشتہ حدیث ( جسمیں اُنہونے فرمایا کے خواتین سفید پانی دیکھ لے ) کے درمیان اور سیّدہ ام عطیہ کی حدیث ( جو ترجمۃ الباب میں موجود ہے) کے درمیان تطبیق کی طرف اشارہ کر رہے وہ اس طرح کے حدیث سیّدہ عائشہ صدیقہ کو  محمول کیا جائے گا_ جب عورت زردی یہ مٹیالے رنگ کا خون ایّام حیض میں دیکھیگی اور سیّدہ ام عطیہ کی حدیث کو ایّام حیض کے علاوہ دوسرے ایّام پر محمول کیا جائیگا .

[دیکھو فتح الباری (۱/۵۰۷)]

 

حدیث عائشہ جسکی طرف حافظ ابن حجر نے اشارہ کیا ہے اسکو امام بخا ری نے اس باب سے قبل صیغہ جزم کے ساتھ معلق روایت کیا ہے.

[دیکھو صحیح البخاری کتاب الحيض باب اقبال الحيض و ادباره (١/٥٠٠)(مع الفتح)]

 

 خواتین سیّدہ عائشہ صدیقہ کی طرف درجة روانہ کرتی تھیں (1) اسمیں روئ ہوتی جسمیں زرد رنگ کا خون لگا ہوتا تو سیّدہ عائشہ فرماتی :

جلدی مت کرو جب تک تم سفیدی چونا نا دیکھ لیتی :

سفید چونا سے مراد سفید پانی ہے جسکو رحم ؛ حیض کے ختم ہونے کے بعد نکالتا ہے.

 

[(1) درجه: وہ حصہ جسمیں روئ رکھکر خواتین جسم کے کسی حصے کو نمایاں ہونے کیلئے باندھتی ہے تاکہ معلوم کر لے کے ابھی حیض کے اثرات ابھی باقی ہے کے نہیں؟]

 

 

چوتھی قسم : حیض میں رکاوٹ:

 

خواتین کو رک کر حیض آئے وہ اس طرح کے عورت ایک دین خون دیکھے اور ایک دین صفائی و پاکی دیکھے اس کی دو حالتیں ہیں.

 

پہلی حالت :

 

یہ ہے کہ یہ صورتِ حال ہمیشہ اسے رہتی ہے تو یہ استحاضہ کا خون ہوگا اگر عورت ایک دن خون ایک دین طهر  دیکھے تو اُسکیلیے استحاضہ کے احکام ثابت ہونگے.

 

دوسری حالت:

 

یہ ہے کہ عورت کو خون جاری نہ رہے بلکہ بعض اوقات خون آئے اور اسکے لیے طهر کا وقت معلوم ہوا اسکی پاکی کے بارے میں علماء اکرام نے اختلاف کیا ہے کے یہ طہارت ہے اس پر حیض کے احکام جاری ہونگے ؟

 

امام شافعی کا مذہب اُنکے دو اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق یہ ہے اس پر حیض کے احکام جاری ہونگے  اور یہ وقفہ حیض کا ہوگا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور صاحب الفائق (۱) نے اسی کو اختیار کیا ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے یہ اس طرح کے  ایک تو عورت نے خالص سفیدی اس میں نہیں دیکھی اور نیز اسلئے کے اسکو طهر بنا لیا جائے تو اس سے پہلے بھی حیض ہے اور اسکے بعد بھی حیض ہے جبکہ اسکا کوئی بھی قائل نہیں ہے  ورنہ پانچ دن میں حیض والی عدت ختم ہو جائیگی .

[(1) دیکھو:الإنصاف(١/٣٧٧) از علامه ابو الحسن علي بن سليمان المرداوي]

 

اسلئے اگر اسکو طهر مان لیا جائے تو ہر دونوں میں غسل وغیرہ کرنے کی وجہ سے تنگی اور مشقت حاصل ہوگی  حالانکہ شریعت مطہرہ میں تنگی و مشقت کا تصور نہیں ہے.

حنا بلہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ خون حیض شمار ہوگا اور پاکی و صفائی طهر شمار ہوگی ہاں اگر ان دونوں کا مجموعہ اکثر حیض سے تجاوز کر جائے  تو وہ خون جو حیض سے تجاوز کرنے والا ہے وہ استحاضہ کا خون ہوگا .

 

علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں فرمایا :

 

توجہ کرنی چاہئے کے خون کا انقطاع جب ایک دن سے کم ہو جائے تو وہ طهر نہیں ہوگا اس روایت کی بنا پر جسکو ہم نے نفاس میں بیان کیا ہے ایک دن سے کم کی طرف نہیں دیکھا جائیگا اور یہی قول صحیح ہے ( انشاء اللہ)۔ کیونکہ خون کبھی جاری رہتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے  اور ایسی خواتین پر غسل  واجب کرنا ( جو وقفہ وقفہ سے پاک ہوتی ہیں) حرج اور تنگی ہے  جو اللہ کے.

 

“وما جعل عليكم في الدين من حرج”

“اور ہم نے تمہارے دین میں تنگی نہیں بنائی ؛؛

[ دیکھو صورت الحج آیت نمبر ۷۸]

 

علامہ ابن قدامہ نے مزید فرمایا اسی بنا پر اگر خون ایک دن سے کم پر ختم ہو جائے تو وه طهر  نہیں ہوگا الا یہ کے خاتون ایسی چیز دیکھے جو انقطاع پر دلالت کرے مثلا عورت کی آخری عادت میں خون منقطع ہو جائے یہ پھر وہ سفید پانی دیکھ لے.

[دیکھو المغنی(۱/۳۴۶)از علامہ ابن قدامہ]

صاحب المغنی کا یہ قول دو قولوں کے درمیان متسوط قول ہے ( والله اعلم با الصواب)

 

پانچویں قسم  : خون میں سوکھا پن

 

خون میں خشکی و سوکھا پن اس طرح ہے کے خواتین صرف رطوبت دیکھتی ہے یہ رطوبت اگر طهر سے پہلے حیض کے دوران ہو یا حیض سے متّصل ہو تو یہ حیض ہوگا اور اگر رطوبت ؛طهر ؛ کے بعد ہو تو یہ حیض نہیں ہوگا کیونکہ طهر کی غایت یہ ہے کہ وہ زردی یہ مٹیالے رنگ سے لاحق ہو اور ( صفرہ اور  كدره) کا یہی حکم ہے.

[یعنی صفرہ اور كدره کا حکم یہ ہے کہ اسکو طهر  شمار کیا جائیگا]

 

 

حوالہ جات:
کتاب:  “نسوانی طبی خون کے احکام۔”
تالیف:  شیخ محمد بن صالح العثیمین (رحمة الله)۔
اردو ترجمہ:  حافظ ریاض احمد حفظ اللہ۔

 

Table of Contents